Dz.Urz.MEN.2018.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 12 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 93 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. Urz. MEN poz. 33) w § 1 w pkt 2:
1) uchyla się lit. e i f;
2) w lit. p kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. r-t w brzmieniu:

"r) Pan Robert Kwiatkowski, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

s) Pan Andrzej Lech, Konfederacja Lewiatan,

t) Pan Mateusz Gilewski, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).