Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.96

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 8 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego (Dz. Urz. MKiDN poz. 52, z 2017 r. poz. 1 i 78 oraz z 2018 r. poz. 7) w § 1:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dr Iwona Nowicka - Radca Ministra w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Joanna Chojecka - Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).