Dz.Urz.MŚ.2018.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. poz. 810) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych (Dz. Urz. Min. Środ. z 2015 r. poz. 62 oraz z 2016 r. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) prof. dr hab. Ryszard Słomski - przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska;";

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczącego Komisji - prof. dr. hab. Ryszarda Słomskiego;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).