Dz.Urz.MSZ.2019.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Instytutu Polskiego w Londynie

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 51 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Instytutu Polskiego w Londynie (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 53 oraz z 2018 r. poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule zarządzenia ogólne określenie przedmiotu zarządzenia otrzymuje brzmienie:

1)"w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Instytutu Kultury Polskiej w Londynie";

2) użyte w § 1, w różnym przypadku, wyrazy "Instytut Polski w Londynie" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Instytut Kultury Polskiej w Londynie".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98)