Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.209

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA i Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST

Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje.
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA i Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 143) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Włączenie Instytucji Gospodarki Budżetowej wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2-5 do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.