Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

Dz.Urz.MŚ.2019.43

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA 1

z dnia 31 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

(Dz. Urz. MŚ z dnia 31 lipca 2019 r.)

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 22, 35, 51, 52 i 63 oraz z 2019 r. poz. 30) w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu - Małgorzata Golińska, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.

2. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu - Małgorzaty Golińskiej, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).