Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 22, 35 i 51) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) powołuje lub odwołuje osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jednostkach podległych Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;";

2) § 4a otrzymuje brzmienie:

"§ 4a. Sekretarz Stanu - Michał Kurtyka:

1) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron określone w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. 319, 730, 1495 i 1637);

2) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Biura do spraw Prezydencji Konferencji Stron,

b) Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu.";

3) w § 10:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu - Mariusz Orion Jędrysek, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7-8.

2. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu - Mariusza Oriona Jędryska, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 4 i 7-8.",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Sekretarza Stanu - Michała Kurtykę zastępuje Podsekretarz Stanu - Sławomir Mazurek, w zakresie określonym w § 4a pkt 2;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).