Zmiana zarządzenia w sprawie podmiotów wyrażających zgodę na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajdujących... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie podmiotów wyrażających zgodę na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajdujących się pod zarządem jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2022.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 2 lutego 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podmiotów wyrażających zgodę na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajdujących się pod zarządem jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 38 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie podmiotów wyrażających zgodę na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajdujących się pod zarządem jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 50 oraz z 2006 r. poz. 17 i 31) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dyrektor Biura Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w odniesieniu do miejsc będących pod zarządem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji;";

2)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

- w odniesieniu do miejsc będących pod zarządem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;";

3)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) kierownicy jednostek szkoleniowych Policji - w odniesieniu do miejsc będących pod zarządem tych jednostek szkoleniowych;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).