Zmiana zarządzenia w sprawie poboru i rozliczania pieniędzy odebranych lub zajętych przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny podległy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.95

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie poboru i rozliczania pieniędzy odebranych lub zajętych przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny podległy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

Na podstawie art. 25 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 30 Ministra Finansów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie poboru i rozliczania pieniędzy odebranych lub zajętych przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny podległy Ministrowi Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie poboru i rozliczania pieniędzy odebranych, zajętych albo uzyskanych przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny podległy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej";

2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zarządzenie określa:

1) sposób przekazywania przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny, zwanego dalej "pracownikiem", do organu egzekucyjnego podległego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej "organem egzekucyjnym", pieniędzy odebranych, zajętych albo uzyskanych w wyniku zapłaty, zwanych dalej "uzyskanymi";

2) zakres informacji określonych w dowodzie wpłaty do organu egzekucyjnego pieniędzy odebranych, zajętych albo uzyskanych przez pracownika;

3) sposób pobrania i rozliczania:

a) zaliczki na poczet wydatków związanych z przekazaniem odebranych, zajętych albo uzyskanych pieniędzy do organu egzekucyjnego,

b) kwitariuszy przychodowych;

4) sposób rozliczania pracownika z odebranych, zajętych albo uzyskanych i wpłaconych do organu egzekucyjnego pieniędzy;

5) sposób przekazywania do wierzyciela wyegzekwowanych albo uzyskanych należności;

6) zakres informacji określonych w formularzu wpłaty należności do wierzyciela.";

3)
w § 2 w pkt 5:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) pobrania, o którym mowa w art. 71e § 1 ustawy, ",

b)
po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) zapłaty, o której mowa w art. 67e ustawy, ";

4)
§ 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3. Niewypełnione pokwitowanie z kwitariusza przychodowego jest drukiem ścisłego zarachowania i podlega ewidencjonowaniu.

§ 4. Błędnie wypełnione pokwitowanie z kwitariusza przychodowego podlega anulowaniu przez ukośne przekreślenie i opatrzenie adnotacją "anulowano", datą i czytelnym podpisem pracownika.";

5)
w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Pracownik przekazuje odebrane, zajęte albo uzyskane pieniądze niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych następujących po dniu ich odebrania, zajęcia bądź uzyskania.

2. Jeżeli łączna kwota odebranych, zajętych albo uzyskanych pieniędzy przekracza 5000 zł albo odebrano, zajęto bądź uzyskano pieniądze w urzędzie skarbowym, pracownik przekazuje na rachunek depozytowy te pieniądze niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu ich odebrania, zajęcia albo uzyskania.";

6)
w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rozliczenie odebranych, zajętych albo uzyskanych pieniędzy polega na kontroli zgodności wystawionego pokwitowania z dowodem wpłaty na rachunek depozytowy.";

7)
w § 12:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Należne wierzycielowi wyegzekwowane albo uzyskane należności wpłaca się na wskazany przez niego rachunek bankowy:",

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w terminie 3 dni roboczych od dnia zaewidencjonowania w systemie informatycznym obsługującym organ egzekucyjny ich uzyskanie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia ich uzyskania;",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) datę odebrania albo uzyskania pieniędzy;";

8)
użyte w § 6 w ust. 1, 3 i 4, w § 7 w ust. 3, w § 9 w ust. 1, w § 10 w ust. 1 w pkt 2, w różnym przypadku, wyrazy "odebrane lub zajęte" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "odebrane, zajęte albo uzyskane".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1501, 1553, 1579, 1798, 1901 i 2070 oraz z 2020 r. poz. 288.