Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2017.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 17 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym

Na podstawie art. 4 i 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571) w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1599 oraz z 2007 r. poz. 1426) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie planowania osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 34) w § 3 w ust. 1 wyrazy "Biura Bezpieczeństwa" zastępuje się wyrazami "Biura Zarządzania Kryzysowego".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport i łączność, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).