Dz.Urz.KGP.2018.83

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Policji

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 50 oraz z 2017 r. poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 dodaje się ust. 11-13 w brzmieniu:

"11. W przypadku gdy realizacja zamówienia publicznego dotyczy systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane dane osobowe, treść wniosku wymaga pisemnego uzgodnienia odpowiednio z Inspektorem Ochrony Danych lub Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji, po uprzedniej ocenie dokonanej przez kierowników komórek organizacyjnych KGP, którym Komendant Główny Policji powierzył techniczne i merytoryczne administrowanie zbiorem danych osobowych.

12. Jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego jest system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 11, załącznikiem do wniosku powinna być umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

13. Realizacja procedury o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacja umowy dotyczącej systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane dane osobowe, następuje z zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.";

2) w § 16 w ust. 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) biura KGP właściwego w sprawach ochrony informacji niejawnych i danych osobowych - w przypadku zamówienia publicznego związanego z dostępem do informacji niejawnych lub dotyczącego systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane dane osobowe,";

3) w § 31 w ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) kierowników komórek organizacyjnych KGP, którym Komendant Główny Policji powierzył techniczne i merytoryczne administrowanie zbiorem danych osobowych oraz odpowiednio Inspektora Ochrony Danych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji - po stwierdzeniu zgodności treści umowy z przepisami o ochronie danych osobowych - w przypadku gdy wykonanie umowy dotyczy systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane dane osobowe;";

4) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

grafika