Dz.Urz.WUG.2018.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), a także art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 52) w § 8 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Plan pracy OUG oraz SUG określa również kryteria częstotliwości kontroli, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 126).";

2) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) plan kontroli, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego;".

§  2.  Plany pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego na rok 2018, sporządzone na podstawie przepisów zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie wymagają dostosowania do przepisów § 8 ust. 6 i ust. 8 pkt 1 tego zarządzenia, w brzmieniu obowiązującym od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.