Zmiana zarządzenia w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw współpracy ze związkami zawodowymi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2016.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw współpracy ze związkami zawodowymi

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw współpracy ze związkami zawodowymi (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).