Dziennik resortowy

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie państwowej jednostki budżetowej - Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie państwowej jednostki budżetowej - Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (Dz. Urz. MŚ poz. 2) w załączniku w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Konsultanta pełniącego funkcję Dyrektora Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, o którym mowa w ust. 2, wyznacza minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, po zasięgnięciu opinii Komitetów Sterujących, o których mowa w § 2 pkt 1, i uzyskaniu akceptacji Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Kontrakt na usługi konsultingowe z wyznaczonym konsultantem zawiera Dyrektor Biura.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).