Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2020.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 oraz z 2020 r. poz. 285) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 3 oraz z 2014 r. poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego;",

uchyla się pkt 2a i 3,
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Realizację zadań zespołów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, koordynują wyznaczeni przez wojewódzkiego lekarza weterynarii wojewódzcy inspektorzy weterynaryjni.".

2)
w § 2:
a)
w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji;",

uchyla się pkt 2a,
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Realizację zadań zespołów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, koordynują wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii starsi inspektorzy weterynaryjni, a w razie ich braku, wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii inspektorzy weterynaryjni.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).