Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kraków i podległych placówek terenowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2019.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kraków i podległych placówek terenowych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) w związku z § 5 ust. 5 i ust. 6 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. MRiRW z 2010 r. poz. 10, z 2016 r. poz. 1 oraz z 2017 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W regulaminie organizacyjnym Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 19 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kraków i podległych placówek terenowych (Dz. Urz. KRUS z 2016 r. poz. 19), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303);",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) regulaminu organizacyjnego Kasy, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 34 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;".

2)
załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego OR w Krakowie - SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT GORLICE, PT LIMANOWA, PT MYŚLENICE otrzymuje tytuł: "Załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego OR w Krakowie - SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT LIMANOWA i PT MYŚLENICE" i brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3)
dodaje się załącznik nr 3a o tytule: "Załącznik nr 3a do regulaminu organizacyjnego OR w Krakowie - SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT GORLICE" w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego OR w Krakowie - SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT LIMANOWA i PT MYŚLENICE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 3a do regulaminu organizacyjnego OR w Krakowie - SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT GORLICE

grafika