Dz.Urz.PKRUS.2019.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu i podległych placówek terenowych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) zarządza się, co następuje:
§  1.  W regulaminie organizacyjnym Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 42 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu i podległych placówek terenowych (Dz. Urz. KRUS z 2016 r. poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Samodzielny Referat Kontroli;";

2) w § 4 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Samodzielny Referat Kontroli;";

3) w § 21 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zadań Samodzielnego Referatu Kontroli należy:";

4) załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego OR w Poznaniu - schemat organizacyjny Oddziału Regionalnego Kasy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 1 do regulaminu organizacyjnego OR w POZNANIU - SCHEMAT ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU REGIONALNEGO KASY