Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2015.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Departament Komunikacji Społecznej zamieszcza ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w terminie 7 dni od wskazania przez Ministra zadań do zlecenia podmiotom uprawnionym.";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministra.";

3)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Decyzję Ministra, o której mowa w § 9, komórka merytoryczna przekazuje w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia do Departamentu Komunikacji Społecznej w celu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministra.

2. Departament Komunikacji Społecznej ogłasza decyzję Ministra w terminie 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania.";

4)
w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku podjęcia przez Ministra decyzji o zleceniu zadania, Departament Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert stosując odpowiednio przepisy § 3 ust. 3, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.