Dz.Urz.MC.2018.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 2 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Cyfryzacji

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 9 Ministra Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 10 oraz z 2018 r. poz. 20) w § 2 w pkt 2 po lit. c dodaje się lit. ca i cb w brzmieniu:

"ca) Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego,

cb) Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).