Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2015.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 stycznia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 7 Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 1, poz. 7) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 4. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - członek Kierownictwa Ministerstwa, do którego kompetencji należy nadzór nad realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Ministerstwa, a w przypadku gdy Przewodniczącym jest Dyrektor Generalny Ministerstwa - dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw zarządzania kryzysowego;

3) członkowie - dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa;

4) Sekretarz - zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw zarządzania kryzysowego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko oraz gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).