Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2020.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej

Na podstawie art. 3c ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 28 i 73) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11:
a)
w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) zakupu usług szkoleniowych, tłumaczeń oraz wydawnictw specjalistycznych.",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Wydziały zamiejscowe Biura pozostają na zaopatrzeniu logistycznym właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej.

4. Komendanci oddziałów Straży Granicznej realizują zadania poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi pocztowej, w odniesieniu do wydziałów zamiejscowych Biura pozostających na ich zaopatrzeniu logistycznym.";

2)
w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, po objęciu Straży Granicznej militaryzacją, wydziały zamiejscowe Biura wykonują zadania obronne, pozostające w ich właściwości merytorycznej, na rzecz oddziałów Straży Granicznej, które zapewniają zakwaterowanie i żywienie stanów osobowych tych wydziałów zamiejscowych oraz sprzęt i wyposażenie.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 2020 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 235, 1091, 1608, 1635, 1726 i 2020.