Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 62 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji (Dz. Urz. KGP poz. 118) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 2:
a)
po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

"27a) wsparcia psychologicznego;",

b)
uchyla się pkt 42,
c)
dodaje się pkt 43 w brzmieniu:

"43) bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.";

2)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komórki organizacyjne BSWP utworzone w ramach struktury wydziałów BSWP można oznaczać cyframi, literami albo przez wskazanie ich siedziby.";

3)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Komórki organizacyjne o nazwach: "bezpieczeństwa i higieny służby i pracy", "wsparcia psychologicznego" i "prawna" tworzy się wyłącznie jako komórki organizacyjne bezpośrednio podległe Komendantowi BSWP.

6. Komórkom organizacyjnym BSWP można nadać odpowiednie brzmienie poprzez dodanie wyrazów "do spraw".".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.