Dz.Urz.KGSG.2018.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 6 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej

Na podstawie art. 3c ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1:
a) w pkt 12 lit. q otrzymuje brzmienie:

"q) wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i inspektora ochrony danych,";

b) w pkt 13 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, organami, służbami i instytucjami,";

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia we wzorze upoważnienia funkcjonariusza Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej na stronie 2 wyrazy "Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej".
§  2.  Przepis § 1 pkt 2 zarządzenia stosuje się od dnia 1 czerwca 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.