Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2019.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 6 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) oraz Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 21 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS poz. 22), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w jednej z następujących form: pisemnie, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku telefonicznie, niezwłocznie po zakończeniu rozmowy, osoba przyjmująca skargę lub wniosek sporządza notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy. Jeżeli z uwagi na zawiłość sprawy, w szczególności rozbudowany stan faktyczny, przedstawianej w rozmowie telefonicznej przez petenta, osoba przyjmująca skargę lub wniosek, może zwrócić się z prośbą do petenta o wniesienie skargi lub wniosku w formie pisemnej.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku, gdy skarga lub wniosek, zgłoszone telefonicznie, noszą znamiona odwołania od decyzji Prezesa Kasy, pracownik informuje petenta o konieczności wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Kasy w formie pisemnej.".

2) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierujący komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy są zobowiązani do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków dodatkowo w każdy poniedziałek w godz. 16.00-17.00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy - w następnym dniu roboczym, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Biuro Organizacyjno-Prawne.";

3) w § 14 w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Inspektor Ochrony Danych - jeżeli skarga lub wniosek dotyczy zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w Centrali Kasy albo skarga lub wniosek dotyczące ochrony danych osobowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kasy wpłyną do rozpatrzenia do Centrali Kasy.";

4) w § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prezes Kasy, w ramach sprawowania nadzoru nad postępowaniem skargowo-wnioskowym w Kasie, zatwierdza roczną Informację, o której mowa w ust. 4.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.