Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2023.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 lutego 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 16, z późn. zm. 3 ) w załączniku nr 2 do zarządzenia w części III w lp. 22 w pkt 2:
1)
uchyla się lit. b;
2)
lit. c otrzymuje brzmienie:
c)Oddział Celny "Port Gdańsk"322030przejście graniczne
§  2. 
Do dnia 8 marca 2023 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku przedłoży Ministrowi Finansów do zatwierdzenia projekt regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, zgodny z zarządzeniem zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
§  3. 
Do dnia 8 marca 2023 r. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przedłoży Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku do zatwierdzenia projekt regulaminu organizacyjnego Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, zgodny z zarządzeniem zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933, 2015 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 177, 180, 185, 240 i 347.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 17, 20, 33 i 42, z 2021 r. poz. 9, 33, 102, 107 i 140, Dz. Urz. Min. Fin. z 2021 r. poz. 13, z 2022 r. poz. 14, 90 i 119 oraz z 2023 r. poz. 1, 8 i 15.