Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2018.107

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41 i 261 oraz Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 10, 57 i 61), w załączniku nr 2 do zarządzenia w cz. I w Lp. 23 w pkt 2 dodaje się lit. g w brzmieniu:
g)Oddział Celny Pocztowy w Lublinie302080
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).