Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.142

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 lipca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1236 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1259) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138 z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 21:
a)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. W pierwszym piśmie wysyłanym w sprawie przez sąd do stron i uczestników postępowania, podaje się sygnaturę, pod którą sprawa jest zarejestrowana w SLPS oraz informację o składzie rozpoznającym sprawę.",

b)
po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. W każdym kolejnym piśmie wysyłanym w sprawie przez sąd do stron i uczestników postępowania podaje się informację o składzie rozpoznającym sprawę, jeżeli skład rozpoznający sprawę uległ zmianie.";

2)
w § 93 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "Co" - dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczystoksięgowym), podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których została zawarta umowa o mediację;";

3)
w § 94 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "Co" - dla innych spraw cywilnych, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub stwierdzenie jego wykonalności oraz o stwierdzenie reprezentatywności związku zawodowego;";

4)
po § 106 dodaje się § 106a w brzmieniu:

"§ 106a. Akta sprawy zakłada się dla wniosków o wyłączenie sędziego przekazanych z innego wydziału lub sądu, w pozostałych przypadkach wniosek o wyłączenie sędziego, po zarejestrowaniu w repertorium "Co", dołącza się do właściwych akt sprawy, zamieszczając na ich okładce stosowne oznaczenie.";

5)
w § 156 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "GCo" - dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: odtworzenie akt, wyłączenie sędziego, nadanie klauzuli wykonalności oraz podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym, a także wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których została zawarta umowa o mediację;";

6)
w § 157 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "GCo" - dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego;";

7)
w § 242 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "Po", "Uo" lub "Po-Uo" - dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucji świadczeń niepieniężnych;";

8)
w § 243 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) "Po-Uo" - dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, a w szczególności: dla spraw dotyczących pomocy sądowej, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego oraz o odtworzenie akt.";

9)
w § 283 w ust. 1 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) repertorium "RCo" dla innych spraw rozpoznawanych przez wydziały rodzinne, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucji świadczeń niepieniężnych, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń, w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE;";

10)
w § 380:
a)
w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wyłączenie sędziego;",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wpisując do wykazu sprawy wymienione w ust. 2 pkt 1, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 i 20 oraz w ust. 2c, stosuje się dla wyróżnienia spraw następujące dodatkowe oznaczenia: "PS" - pomoc sądowa, "akta" - odtworzenie akt, "uł" - ułaskawienie, "u.s.p." - wnioski o wyłączenie sędziego złożone na podstawie art. 42a u.s.p., "Cu" - wnioski z ustawy o cudzoziemcach oraz z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, "m" - wnioski o uchylenie mandatu, "pr.j." - pisma i czynności dotyczące zatrzymania praw jazdy, "z" - zażalenia na zatrzymanie (art. 47 k.p.w.), "zab" - wnioski o zabezpieczenie zajętego przedmiotu (art. 48 k.p.w.), "psu" - praca społecznie użyteczna, "r" - zażalenia na postanowienia dotyczące biegłych rewidentów, "el" - system dozoru elektronicznego.";

11)
w załączniku nr 2 do zarządzenia Wykaz spraw podlegających symbolizacji w repertoriach: "Co", "Po" i "Uo", "RCo", "GCo", "GWo" oraz "Zo":
a)
wiersz "o wyłączenie sędziego 109" otrzymuje brzmienie:

"o wyłączenie sędziego - ogółem 109w",

b)
po wierszu "o wyłączenie sędziego - ogółem" dodaje się wiersz w brzmieniu:

"w tym o wyłączenie sędziego na podstawie art. 42a u.s.p. 109usp";

12)
w załączniku nr 6 do zarządzenia Podział spraw na kategorie w poszczególnych urządzeniach ewidencyjnych:
a)
w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) "4" - sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 105, 109w, 109usp, 126, 126a, 128, 130,",

b)
w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp,",

c)
w pkt 12 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp,",

d)
w pkt 13 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp,",

e)
w pkt 14 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp.",

f)
w pkt 18 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp,",

g)
w pkt 23 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 108, 109w, 109usp, 111, 124, 125, 128, 129, 142,";

h)
w pkt 26 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp, 129,",

i)
w pkt 26b lit. "c" otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp, 129,",

j)
w pkt 26d lit. "c" otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp, 129,",

k)
w pkt 30 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 108, 109w, 109usp, 111, 113, 125, 136,",

l)
w pkt 31 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 108, 109w, 109usp, 111, 113, 125, 136,",

ł)
w pkt 32 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) "2" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 108, 109w, 109usp, 111, 113, 125, 136.",

m)
w pkt 35 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp, 128,",

n)
w pkt 36 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp,",

o)
w pkt 38 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp,",

p)
w pkt 40 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp,";

r)
w pkt 42 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 104E, 109w, 109usp,",

s)
w pkt 42a lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp,",

t)
w pkt 42b lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp,",

u)
w pkt 48 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 108, 109w, 109usp, 111, 124, 128, 129, 142,",

w)
w pkt 49 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) "3" - sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104o, 104u, 105, 109w, 109usp, 129,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2022 r
1 Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 2, 102, 114, 156, 163, 165, 246 i 265, z 2021 r. poz. 86, 159, 230, 324 i 328 oraz z 2022 r. poz. 112.