Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2017 r. poz. 174, z 2018 r. poz. 170 oraz z 2019 r. poz. 143) w § 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do spraw nowych, poza wpływającymi po raz pierwszy, zalicza się:

1) materiały wyłączone do odrębnego prowadzenia postępowania przygotowawczego ze spraw wcześniej zarejestrowanych;

2) sprawy, które uprzednio zostały prawomocnie zakończone, a następnie, postępowanie w nich podjęto na nowo lub wznowiono;

3) sprawy, w których uchylono postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, bądź ich umorzeniu;

4) zwrócone lub przekazane przez sąd, także w celu usunięcia braków, jeżeli braki w ustawowym terminie nie zostały usunięte;

5) materiały lub sprawy przekazane innym jednostkom lub komórkom organizacyjnym, w celu wykonania czynności w trybie art. 327 § 3 k.p.k.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.