Dz.Urz.MS.2018.201

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się § 80a w brzmieniu:

"80a. 1. Kierownik sekretariatu wydziału, do którego zgodnie z ustalonym podziałem czynności przydzielony jest koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka (art. 16b albo art. 16d u.s.p.) prowadzi "Kontrolkę KWMPC". Przewodniczący wydziału może na wniosek kierownika sekretariatu powierzyć prowadzenie kontrolki innemu pracownikowi sekretariatu. Jeśli koordynator przydzielony jest do więcej niż jednego wydziału, kontrolkę prowadzi się w wydziale wskazanym przez prezesa właściwego sądu okręgowego.

2. Kierownik sekretariatu wydziału lub inny pracownik, któremu powierzono prowadzenie "Kontrolki KWMPC" wykonuje czynności związane z obsługą spraw koordynatora.

3. Kontrolka zawiera informacje o aktach nadesłanych do koordynatora i może zawierać informacje o wnioskach nadesłanych do koordynatora bez akt. Kontrolka zawiera w szczególności:

1) numer porządkowy;

2) oznaczenie sądu nadsyłającego akta lub wniosek oraz ich sygnaturę;

3) datę nadesłania akt albo wniosku;

4) datę zwrotu akt albo odpowiedzi na wniosek;

5) uwagi.

4. Kopie wniosków nadesłanych do koordynatora i kopie odpowiedzi można przechowywać w przeznaczonej do tego celu teczce.";

2) w § 84 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) "Cz" - dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi oraz z zażaleniami na odmowę dokonania czynności notarialnej.";

3) w § 212 w ust. 1:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) "Amz" - dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także na postanowienia wydane przez: Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;",

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) "AmW" - dla spraw przedstawianych z odwołaniami od decyzji wydawanych przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.";

4) w § 214 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 214. 1. W repertoriach: "AmA", "AmE", "AmK", "AmT", "AmW" odnotowując oznaczenie powoda w odniesieniu do osób fizycznych wpisuje się imię i nazwisko tej osoby, w odniesieniu do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - firmę, pod którą działa, a w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - pełną ich nazwę z podaniem siedziby. Odpowiednio odnotowuje się w ramach oznaczenia pozwanego imię i nazwisko, nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, której prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia procesu.";

5) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI SPRAWY CYWILNE

rep. "C" - sprawy o:

rozwód0041 i 6

- z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r.o. bez zdania pierwszego004a6

- z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r.o.004b6

unieważnienie małżeństwa0056

roszczenia z art. 231 k.c.009

opróżnienie lokalu mieszkalnego010m

opróżnienie lokalu użytkowego010u

wydanie nieruchomości011

ochronę naturalnego środowiska człowieka0132

odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014 pz014wk

spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz014oc

roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego014pz

naruszenie posiadania (art. 344 k.c.)017

roszczenia związane z rękojmią i gwarancją018

roszczenia z tytułu umów kontraktacji019

zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 k.p.c.)020

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)021

odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej026

odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia:

- przeciwko samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej027

- przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia (w tym także przed 1 stycznia 1999 r.)027a

- przeciwko niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną)027b

odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez: funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości:

- zakładów karnych028

- innych029

- funkcjonariuszy innych resortów, z wyłączeniem spraw o symbolu 026030

ochronę dóbr osobistych031

ochronę praw autorskich033

roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej034

uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy035

uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)035wm

separację0403

z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r.o. bez zdania pierwszego040a3

z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r.o.040b3

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa0416

roszczenia wynikające z prawa prasowego042

spory na tle waloryzacji (art. 3581 k.c.)043

spory na tle obrotu:

- akcjami044a

- innymi papierami wartościowymi044

ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.)045

roszczenia z umowy spółki cywilnej046

roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc,

014pz047

roszczenia z umowy komisu048

roszczenia z umów bankowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 049c i 049cf:

- poręczenia049a

- gwarancje bankowe i akredytywy049b

- innych049

roszczenia z umów bankowych waloryzowanych/denominowanych/indeksowanych

do waluty innej niż waluta polska, z wyłączeniem denominowanych/indeksowanych

do franka szwajcarskiego049c

roszczenia z umów bankowych denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego 049cf

unieważnienie aktu notarialnego051

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym052

- w tym ze względu na nieważność aktu notarialnego052a

roszczenia z umowy darowizny053

roszczenia o zachowek054

odszkodowania za szkody majątkowe na osobie055

odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 k.c.:

- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę056

- na cel społeczny056s

odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania):

- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę056rtz

- na cel społeczny056rts

bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 k.c.)057

roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art. 222 § 2 k.c.) 058

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 § 1 k.c.):

- Skarbu Państwa059

- jednostki samorządu terytorialnego060

- inne osoby prawne060a

solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań

z zakresu władzy publicznej (art. 417 § 2 k.c.):

- Skarbu Państwa061

- jednostki samorządu terytorialnego062

- inne osoby prawne062a

odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art. 4171 § 1 i 4 k.c.)063

odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa (art. 4171 § 2 i 3 k.c.)064

żądanie odszkodowania za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.)068

żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.)069

roszczenia wniesione na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki070

ustalenie czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości (art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego)071

roszczenia z umowy leasingu072

wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni (art. 17 pkt 41 k.p.c.)074

roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi

(opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne)075

roszczenia z art. 1891 k.p.c.086

roszczenia z weksla087

roszczenia z umowy sprzedaży088

roszczenia z umowy dostawy089

roszczenia z umowy o dzieło090

roszczenia z umowy o roboty budowlane091

roszczenia z umowy deweloperskiej - art. 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 555 i 996)091a

roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy092

roszczenia z umowy pożyczki093

roszczenia z umowy zlecenia094

roszczenia z umowy agencyjnej095

roszczenia z umowy przewozu096

roszczenia z umowy spedycji097

roszczenia z umowy składu098

roszczenia z umowy poręczenia099

roszczenia z umowy renty lub dożywocia100

roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 k.c.)301

naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego z wyłączeniem spraw o symbolach014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069 302

naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny303

naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania

zobowiązania304

roszczenia z tytułu naruszenia prawa konkurencji wniesione zgodnie z ustawą wdrażającą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r.304k

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego305m

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego305u

uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.)306

uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 k.c.)307

unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu (art. 705 k.c.)308

wydanie rzeczy ruchomej (art. 222 § 1 k.c.)309

wstrzymanie budowy (art. 347 k.c.)310

rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 k.c.)311

żądania z tytułu wyzysku (art. 388 k.c.)312

zawarcie umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.)313

orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego

w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 k.c.)314

upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 k.c.)315

zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli317

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu318

ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego319

uznanie za niegodnego dziedziczenia320

o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 17 pkt. 42 k.p.c.)321

roszczenia pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 24 k.c.322

skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Ca)323

zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu zasądzone na podstawie art. 445 k.c.325

rep. "CG-G"

sprawy o naprawienie szkód w:

- budynkach i lokalach350

- obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków

i lokali)351

- gruncie i zasobach wodnych (z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych)352

- plonach353

- gruntach rolnych i leśnych354

inne roszczenia355

rep. "Ns" - sprawy o:

zabezpieczenie spadku214

sporządzenie spisu inwentarza spadku215

złożenie do depozytu216

rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego217

stwierdzenie nabycia spadku2184

dział spadku2194

podział majątku wspólnego2204

zasiedzenie222

ustanowienie drogi koniecznej223

zniesienie współwłasności2244

rozgraniczenie225

ubezwłasnowolnienie232

uchylenie ubezwłasnowolnienia232a

separację na podstawie zgodnego żądania małżonków2336

zniesienie separacji2346

uznanie za zmarłego248

stwierdzenie zgonu249

stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie2504

przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art. 6101 k.p.c.)251

przyznanie kompensaty

(ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw)252

uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu260

rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 k.c.)261

upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu (art. 201 k.c.)262

rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 k.c.)263

uchylenie zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem264

wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną265

ustanowienie służebności przesyłu266

odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku267

nakazanie złożenia oświadczenia w celu stwierdzenia czy istnieje testament i gdzie się znajduje268

otwarcie i ogłoszenie testamentu269

nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych270

przesłuchanie świadków testamentu ustnego271

odebranie oświadczenia o odmowie przyjęcia obowiązków wykonawcy testamentu272

ustanowienie kuratora spadku273

uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 678 k.p.c.)274

uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 k.p.c.)275

zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku276

zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu277

zwrot depozytu sądowego (art. 69311 k.p.c.)278

wydanie depozytu sądowego (art. 69314 k.p.c.)279

założenie księgi wieczystej280

wpis do księgi wieczystej281

zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą (art. 11a ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)282

sprawy w trybie wyborczym (wybory prezydenckie)290

sprawy w trybie wyborczym (wybory parlamentarne)291

sprawy w trybie wyborczym (wybory samorządowe)292

europejskie poświadczenie spadkowe293

wydanie wypisu aktu notarialnego (art. 110 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie)294

nakazanie powrotu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką za granicę w sprawie prowadzonej na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 i z 1999 r. Nr 93, poz. 1085)295

przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką za granicę w sprawie prowadzonej na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 i z 1999 r. Nr 93, poz. 1085)296

wykaz "N"

protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, przekazany przez inny sąd, notariusza lub osobę zainteresowaną267sn

protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu przekazany przez notariusza269n

rep. "Nc"

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "C"

rep. "Co" - sprawy:

dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 k.p.c.)102

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.)103

o rozstrzygnięcie w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (art. 773 k.p.c.)103a

o nadanie klauzuli wykonalności (z wyłączeniem spraw o symbolu 104n, 104m i 104p)104

o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym104n

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787, 7871 k.p.c.)104m

o nadanie klauzuli wykonalności wobec przejścia uprawnień lub obowiązków (art. 788 k.p.c.)104p

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata105

ze skargi na czynności komornika106

o obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji)106a

o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego107

o wyznaczenie sądu108

o wyłączenie sędziego109

o odtworzenie akt111

o wyjawienie majątku112

w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości118

w przedmiocie egzekucji przez zarząd przymusowy119

w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa120

w przedmiocie egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego121

inne w postępowaniu egzekucyjnym122

o zawezwanie do próby ugodowej123

o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem124

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)125

o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane

(art. 802 k.p.c.)126

o ustanowienie kuratora do zastępowania osoby nieobecnej (art. 928 k.p.c.)126a

o udzielnie umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 1049 k.p.c.)127

rejestracja protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa128

o zabezpieczenie dowodu129

o wyłączenie komornika130

o udzielenie zabezpieczenia131

o udzielenie zabezpieczenia w trybie rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r., ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych131a

o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia132

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.)133

o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 4/2009 z dn. 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych141

o stwierdzenie reprezentatywności związku zawodowego142

rep. "ACa" - sprawy:

dotyczące skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego741

o nakazanie powrotu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką za granicę w sprawie prowadzonej na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 i z 1999 r. Nr 93, poz. 1085)741np

rep. "ACz" - sprawy:

o przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką za granicę w sprawie prowadzonej na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 i z 1999 r. Nr 93, poz. 1085)741po

rep. "ACo" - sprawy:

o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, z wyłączeniem spraw o symbolu 743742

o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody przed nim zawartej743

rep. "Cz" - sprawy:

zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej (art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie744

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY

rep. "P" - sprawy:

związane z wypowiedzeniem umowy o pracę401

wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego albo pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego401c

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika402w

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika402bw

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

z powodu szkodliwego wpływu pracy na zdrowie402szk

dotyczące rozwiązania umowy o pracę z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę402pr

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu upadłości402up

dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu likwidacji zakładu pracy402lik

związane z innym sposobem ustania stosunku pracy404

o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy405

o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy405a

o nawiązanie stosunku pracy i roszczenia o odszkodowanie za niezawarcie umowy przyrzeczonej406

związane z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy407

o wynagrodzenie za pracę (z wyjątkiem objętych symbolami 401, 402, 404, 409 i 467)408

o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych409

o urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent pieniężny za urlop410

o urlop macierzyński410mac

o urlop wychowawczy410wych

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet411

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet w ciąży411c

związane ze szczególną ochroną pracy kobiet karmiących dziecko piersią w okresie czasu pracy411p

związane ze szczególną ochroną pracy młodocianych412

o świadczenia dochodzone od pracowników na podstawie przepisów prawa cywilnego414

o odszkodowanie za mienie niepowierzone415

o odszkodowanie za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej416

o odszkodowanie przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia417

o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji418

o ustalenie nieistnienia stosunku pracy419

o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy420

o odprawę rentową421r

o odprawę emerytalną421em

o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników422

o nagrody jubileuszowe423

dotyczące dochodzenia świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy430

dotyczące powództwa związków zawodowych o zwrot funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych431

o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników432

o uchylenie uchwały organu spółdzielni, w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy435

o roszczenia wynikające ze spółdzielczej umowy o pracę439

o ustalenie istnienia stosunku pracy wnoszone przez inspektorów pracy440

o ustalenie istnienia stosunku pracy (z wyłączeniem spraw oznaczonych symbolem 440)441

o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakazu konkurencji450

o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (nie dotyczy wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym)451

o ustalenie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej452

inne, pozostające w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową455

o świadczenia dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego455c

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)456

spory pracowników i byłych pracowników (także rolników i rybaków) o wydanie bezpłatnych akcji457

o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d k.p.)458

o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym, jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy (art. 183a § 6 k.p. w zw. z art. 183d k.p.)459

dyskryminacja w zatrudnieniu (art. 113 k.p.)461

o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem (art. 943 § 3 k.p.)462

o odszkodowanie w związku z mobbingiem (art. 943 § 4 k.p.)463

o ustalenie istnienia stosunku pracy nakładczej464

o ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze465

inne sprawy o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. wynikające ze stosunku pracy466

o premię lub nagrodę467

o odprawę pośmiertną468

o wydanie dokumentu związanego ze stosunkiem pracy, innego niż świadectwo pracy (np. Rp7, PIT)470

o dopuszczenie do pracy471

o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową472

o ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej473

o koszty używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych474

o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych475

o jednorazową odprawę warunkową z tytułu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego476

o deputat węglowy (wydanie bezpłatnego węgla w naturze) lub o ekwiwalent pieniężny

z tytułu prawa do bezpłatnego węgla477

o inne, niż przewidziane wyżej, świadczenia wynikające z układów zbiorowych pracy lub pakietów socjalnych478

o roszczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników479

o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracownika480

odwołania od orzeczeń w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych481

roszczenia dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem określone w dziale ósmym k.p. (z wyłączeniem spraw o symbolach 401c, 410mac, 410wych, 411c i 411p)482

o ustalenie wykonywania pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezpłatnego485

o zwrot mienia powierzonego486

o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników487

o roszczenia niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych pracodawcy488

dotyczące odwołania od oceny okresowej pracownika489

rep. "Np."

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "P"

rep. "Po" i "Uo" - sprawy:

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1049, 1050 i 1051 k.p.c.)103

o nadanie klauzuli wykonalności104

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata105

o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego107

o wyznaczenie sądu108

o wyłączenie sędziego109

o odtworzenie akt111

dotyczące pomocy sądowej113

w sprawie odmowy rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy114

w sprawie odmowy rejestracji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy114a

o zawezwanie do próby ugodowej123

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego125

o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania135

o zabezpieczenie dowodu przed wszczęciem postępowania136

w sprawie stwierdzenia reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej138

w sprawie stwierdzenia reprezentatywności ponadzakładowej organizacji związkowej138a

SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

rep. "U" - sprawy o:

prawo do (z wyłączeniem rolników i służb mundurowych):

- emerytury501

- renty z tytułu niezdolności do pracy502

- renty rodzinnej503

rentę lub emeryturę żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin (z wyjątkiem rent znakowanych symbolem 507)506

rentę inwalidzką lub rodzinną z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej507

rentę z tytułu niezdolności do pracy przewidzianą dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin508

prawo do:

- renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy510

- emerytury rolniczej511p

- renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników511n

wysokość emerytury lub renty (z wyłączeniem rolników i służb mundurowych)512

rentę rolniczą lub rodzinną z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej513

jednorazowe odszkodowanie z tytułu:

- wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej514

- wypadku przy pracy lub choroby zawodowej516

rentę szkoleniową517

zasiłek opiekuńczy552o

zasiłek wyrównawczy552w

zasiłek pogrzebowy554

świadczenia rehabilitacyjne555

ustalenie istnienia bądź nieistnienia ubezpieczeń społecznych i ich zakresu lub o należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne557

jednorazowe odszkodowania przysługujące w razie wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej559

ustalenie stopnia niepełnosprawności560

ustalenie niepełnosprawności560n

roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych

a tymi funduszami lub ich organami561

rentę socjalną568

zasiłek macierzyński569

zasiłek chorobowy576

emeryturę pomostową577

wysokość emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej oraz emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin578

wysokość emerytury i renty żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin579

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne580

dotyczące odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych za składki na ubezpieczenia społeczne, FP (Fundusz Pracy), FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) i ubezpieczenie zdrowotne 581

ustalenie kapitału początkowego582

świadczenie przedemerytalne583

wysokość zasiłku przedemerytalnego584

ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla585

inne dodatki wypłacane przez organ rentowy, jeśli przedmiotem postępowania nie jest prawo do emerytury lub renty586

wydanie zaświadczenia w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych587

wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawnych588

DODATKOWE SYMBOLE LITEROWE

oddział Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychZUS

wojskowy organ emerytalnywor

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiAmsw

organ emerytalny Służby Więziennejsw

wyznaczona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednostka organizacyjna Zakładu uprawniona w sprawach świadczeń osób zamieszkałych za granicąZUSbrz

sprawa wszczęta na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie ("skarga na milczenie")sm

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegokrus

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnościwzon

SPRAWY RODZINNE I NIELETNICH

rep. "RC" - sprawy o:

ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane001

zaprzeczenie ojcostwa002

alimenty (orzeczenia)003

- zmianę orzeczenia w zakresie alimentów003z

- ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego003w

ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej006

ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa007

rozwiązanie przysposobienia008

zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 k.p.c. i art. 842 k.p.c.)020

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności021

ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 k.p.c.)076

zwrot (zapłatę wyegzekwowanego świadczenia)077

ustalenie macierzyństwa078

zaprzeczenie macierzyństwa079

zaspokojenie potrzeb rodziny080

roszczenia regresowe081

rep. "RNs" - sprawy o:

zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika204

zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego na zawarcia małżeństwa205

ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej209n

ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej209u

ustanowienie opieki nad osobą pełnoletnią210

zmianę opiekuna nad osobą pełnoletnią210z

przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą pełnoletnią210w

zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą pełnoletnią210nw

rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r.i o.)211

złożenie do depozytu sądowego216

likwidację depozytu sądowego216lk

zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu228

- zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego228z

- ustanie obowiązku leczenia odwykowego228w

nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 k.r.i o.)230

zmianę nakazu wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 2 k.r.i o.)230z

uchylenie nakazu wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 2 k.r.i o.)230u

ustanowienie kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej231

zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej231z

sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:

- osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy)236

- osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy)237

- osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy)238

nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego239

umieszczenie w domu pomocy społecznej240

zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej240z

inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego241

zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego253

rep. "Nsm" - sprawy o:

przysposobienie201

wyrażenie zgody na przysposobienie małoletniego bez wskazania osoby przysposabiającej201a

pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej202

zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej202a

zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku203

zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r.i o.)206

przywrócenie władzy rodzicielskiej207

ustanowienie opieki nad osobą małoletnią208

zmianę opiekuna nad osobą małoletnią208z

przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą małoletnią208w

zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą małoletnią208nw

ustanowienie kuratora dla małoletniego209

o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką226o

o przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką226p

sprawy z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty235

zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r.i o.)242

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r.i o.), z wyłączeniem spraw o symbolach 246, 247, 247z i 248243

sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów)244

umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej245

ustalenie miejsca pobytu małoletniego246

ustalenie kontaktów z małoletnim247

zmianę kontaktów z małoletnim247z

zezwolenie na wydanie paszportu248p

sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

sprawy te oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "RNs"

wydanie/zmianę zarządzeń w trybie art. 109 k.r.i o254

rozwiązanie rodziny zastępczej255

uznanie ojcostwa256

rep. "RCo" - sprawy:

o zabezpieczenie alimentów (art. 142 k.r.i o. i 754 k.p.c.)101

w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.)103

o nadanie klauzuli wykonalności104

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata105

o wyznaczenie sądu108

o wyłączenie sędziego109

o odtworzenie akt111

o zawezwanie do próby ugodowej123

o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem124

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)125

o udzielenie zabezpieczenia131

o udzielenie zabezpieczenia w trybie rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r., ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych131a

o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia132

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.)133

rep. "RNc"

sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw w rep. "RC"

SPRAWY GOSPODARCZE

rep. "GC" - sprawy o:

opróżnienie lokalu użytkowego610

wydanie nieruchomości611

ochronę naturalnego środowiska człowieka6132

roszczenia związane z rękojmią i gwarancją618

roszczenia z umowy o usługi (o dzieło, zlecenia, umowy nienazwane), z wyłączeniem spraw o symbolu 618620

roszczenia z umowy dostawy łącznie ze sporami przedumownymi na tle tej umowy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618623

roszczenia z umowy sprzedaży, z wyłączeniem spraw o symbolu 618625

roszczenia z umowy o roboty budowlane i inwestycyjne, z wyłączeniem spraw o symbolach 618 i 631630

roszczenia dotyczące prac projektowych631

roszczenia z umowy o przewóz i spedycję, z wyłączeniem spraw o symbolach 634 i 635633

roszczenia dotyczące sporów na tle szkód i braków ilościowych w przesyłkach634

spory na tle nienależytego wykorzystania środków transportu635

roszczenia z umowy leasingu636

roszczenia z umów bankowych:

rachunku bankowego638

kredytu i pożyczki udzielonych przez bank, z wyłączeniem spraw o symbolach 638c i 638cf638k

gwarancji bankowych i akredytywy638b

waloryzowanych/denominowanych/indeksowanych do waluty innej niż waluta polska,

z wyłączeniem spraw o symbolu 638cf638c

z umów bankowych denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego638cf

inne638i

roszczenia z umowy agencyjnej i umów nienazwanych podobnych do agencyjnych639

spory na tle ubezpieczeń majątkowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640wk,

640oc, 640pz640um

spory na tle ubezpieczeń majątkowych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640oc i 640pz640wk

spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640pz640oc

roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego640pz

dotyczące nieuczciwej konkurencji, z wyłączeniem spraw o symbolu 652a652

roszczenia z tytułu naruszenia prawa konkurencji wniesione zgodnie z ustawą wdrażającą

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r.652a

roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej653

dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia654

wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.655

rozwiązanie spółki656

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)657

roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne)658

ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.)659

uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.)660

unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu (art. 705 k.c.)660a

zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (art. 64 k.c.)661

uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 k.c.)662

wydanie rzeczy, z wyłączeniem spraw o symbolu 610, 611663

wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 k.c. i nast.)664

ochronę naruszonego posiadania (art. 344 k.c.)665

roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia666

roszczenia z czynów niedozwolonych667

roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618668

roszczenia z umowy pożyczki, z wyłączeniem spraw o symbolu 638k670p

roszczenia z umowy przechowania lub składu671

roszczenia z weksla672

roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej oraz innych osób dochodzone na podstawie art. 291-300 oraz 479-490 k.s.h.673

ochronę praw autorskich i pokrewnych675

ochronę dóbr osobistych675a

zakresu ochrony prawnej roślin676

skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Ga)677

rep. "GNc"

sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "GC"

rep. "GCo" - sprawy:

o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolach 104m, 104osh, 104p i 104n104

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787, 7871 k.p.c.)104m

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi osobowej spółki handlowej (art. 7781 k.p.c.)104osh

o nadanie klauzuli wykonalności wobec przejścia uprawnień lub obowiązków (art. 788 k.p.c.)104p

o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym104n

o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata105

o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego107

o wyznaczenie sądu108

o wyłączenie sędziego109

o odtworzenie akt111

o zawezwanie do próby ugodowej123

o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)125

o zabezpieczenie dowodu129

o udzielenie zabezpieczenia131

o udzielenie zabezpieczenia w trybie rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r., ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych131a

o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia132

rep. "AmT" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej700

w sprawie nałożenia, zniesienia, zmiany lub uchylenia obowiązków regulacyjnych701

w sprawie nałożenia kar702

o których mowa w art. 43a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne703

o których mowa w art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne704

wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu, aukcji albo konkursu oraz od decyzji o uznaniu przetargu, aukcji albo konkursu za nierozstrzygnięty705

o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 22 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych706

rep. "AmA" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

w sprawie porozumienia ograniczającego konkurencję710

w sprawie nadużywania pozycji dominującej711

w sprawie koncentracji712

w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów713

w sprawie nałożenia kar714

rep. "AmE" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne720

w sprawie dotyczącej zatwierdzenia taryfy energetycznej721

w sprawie koncesji722

w sprawie wymierzenia kary723

w sprawie ustalenia kwoty kosztów osieroconych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem długoterminowych umów sprzedaży mocy i energii elektrycznej724

rep. AmW - sprawy dotyczące:

odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (art. 27e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków725

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci (art. 27e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków726

rep. "AmK" - sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego:

w sprawie o przyznanie otwartego dostępu do trasy międzynarodowej

(art. 29c ust. 2, 3 i 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym)727

w sprawie o przydzielenie zdolności przepustowej na sieci kolejowej

(art. 29e ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym)728

w sprawie o wykorzystanie zdolności przepustowej na sieci kolejowej

(art. 30d ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym)729

w sprawie o zatwierdzenie cenników zarządcy kolejowego

(art. 33 ust. 15 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym)730

w sprawie o nałożenie kar pieniężnych

(art. 66 ust. 1, 2, 2aa, 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym)731

rep. "Amz" - sprawy dotyczące:

zażaleń na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne735

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów odrębnych736

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów737

zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów738

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne lub przepisów odrębnych739

zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym lub przepisów odrębnych740

zażaleń na postanowienia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.740w

rep. "Aga" - sprawy dotyczące skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego741

rep. "Ago" - sprawy:

o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, z wyłączeniem spraw o symbolu 743742

o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody przed nim zawartej743

OBJAŚNIENIA:

1) sprawy o rozwód należy symbolizować ogólnym symbolem "004", jednak te sprawy, w których w pozwie występuje żądanie eksmisji, oznacza się dodatkowo literą "a", natomiast sprawy o rozwód z równoczesnym wnioskiem o podział majątku wspólnego literą "b"; jeżeli w sprawie o rozwód strony wnoszą równocześnie o eksmisję i podział majątku, sprawę oznacza się symbolem "004/a/b";

2) symbolem "013" lub "613" oznacza się wyłącznie sprawy, w których przyczyną powstania szkody lub powstania roszczenia było naruszenie jakiegokolwiek elementu naturalnego środowiska człowieka, tj.: powietrza, wody, gleby, krajobrazu, fauny, flory itp.;

3) wyjaśnienia pkt 1 odnoszą się także do spraw o separację;

4) jeżeli w skład majątku wchodzi gospodarstwo rolne, to po symbolu cyfrowym dopisuje się symbol literowy "rol";

5) sprawy przekazane do rozpoznania sądowi okręgowemu w trybie art. 18 k.p.c. oznacza się dodatkowo przez uzupełnienie ich symboli cyfrowych adnotacją 18 k;

6) sprawy wpisywane do rep. "C" i "Ns" oznaczone odnośnikiem "6" są sprawami rodzinnymi; literami "dk" oznacza się wskazane w sprawozdaniu statystycznym sprawy z zakresu prawa pracy dotyczące kobiet, a literami "dm" dotyczące mężczyzn.