Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2022.151

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 1728, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 92 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jednostce organizacyjnej Policji - należy przez to rozumieć Centralne Biuro Śledcze Policji, zwane dalej "CBŚP", Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwane dalej "BSWP", Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, zwane dalej "CBZC", komendę wojewódzką Policji, Komendę Stołeczną Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej "CLKP";";

2)
w § 21a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku przedsięwzięć szkoleniowych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przekazuje ofertę szkoleniową właściwym rzeczowo kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi BSWP, Komendantowi CBZC lub Dyrektorowi CLKP wraz ze wskazaniem procedury finansowania.",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Komendant CBŚP, Komendant BSWP lub Komendant CBZC:

a) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników,

b) wybiera kandydata lub kandydatów do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym w ramach CEPOL;",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, na podstawie zgłoszeń kandydatów otrzymanych od właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, BSWP, CBZC i CLKP, dokonuje wyboru uczestnika lub uczestników przedsięwzięcia szkoleniowego w ramach CEPOL.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r.