Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.142

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 118 i 39) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 2;
2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Archiwum Wojskowe w Toruniu z oddziałem zamiejscowym w Gdyni oraz Archiwum Wojskowe w Oleśnicy podlegają Dyrektorowi Wojskowego Biura Historycznego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.