Dz.Urz.KGSG.2018.83

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 11 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 120, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 410 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) komendant oddziału, ośrodka lub ośrodka szkolenia albo osoba przez niego upoważniona - na potrzeby podległej jednostki organizacyjnej oraz funkcjonariuszy pozostających na jej zaopatrzeniu;

2) dyrektor BKiSz lub osoba przez niego upoważniona - na potrzeby KGSG i funkcjonariuszy BSW SG, z wyłączeniem funkcjonariuszy pełniących służbę w wydziałach zamiejscowych BSW SG;";

2) w § 412 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dyrektor BKiSz- na potrzeby KGSG i funkcjonariuszy BSW SG, z wyłączeniem funkcjonariuszy pełniących służbę w wydziałach zamiejscowych BSW SG;";

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) komendant oddziału, ośrodka lub ośrodka szkolenia - na potrzeby podległej jednostki organizacyjnej oraz funkcjonariuszy pozostających na jej zaopatrzeniu;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.