Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2017.275

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu zapewnienia przez Służbę Więzienną porządku i bezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej

Na podstawie art. 2 ust. 2b ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia zakresu zapewnienia przez Służbę Więzienną porządku i bezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 31, 138 i 228) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Prokuraturze Krajowej:

a) przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie, w budynkach oznaczonych jako budynek nr 2 i 3 wraz z przyległym terenem, w tym obejmującym parking samochodowy Prokuratury Krajowej,

b) w budynkach przy ul. Postępu 3 w Warszawie wraz z przyległym terenem.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018 r.