Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.165

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu zapewniania przez Służbę Więzienną porządku i bezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej

Na podstawie art. 2 ust. 2b ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia zakresu zapewniania przez Służbę Więzienną porządku i bezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl, poz. 31, 138, 228 i 275) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ministerstwie Sprawiedliwości, w:

a) budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie,

b) części budynku zajmowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie,

c) budynku przy al. Róż 2 w Warszawie,

d) części budynku zajmowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie,

e) budynku przy ul. Chopina 1 w Warszawie,

f) budynku przy Al. Ujazdowskich 19 w Warszawie

– wraz z przyległym terenem, w tym obejmującym parkingi samochodowe Ministerstwa Sprawiedliwości.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2018 r.