Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Dzienniki resortowe

NFZ.2022.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2022/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 10 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 1:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) katalog zakresów świadczeń - wykaz świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez świadczeniodawcę w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, określony w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia;",

b)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) konsylium - narada personelu, o której mowa w § 2 ust. 1a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 12;",

c)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) osobodzień - jednostkową miarę służącą do sprawozdania produktów rozliczeniowych określonych w katalogu zakresów świadczeń, stanowiącym załącznik nr 1 i 1a do zarządzenia;",

d)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) ośrodek - I poziom referencyjny - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, określony w lp. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 12;",

e)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) ośrodek - III poziom referencyjny - ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny, określony w lp. 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 12;",

f)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9)) przepustka - zgodę na okresowe przebywanie świadczeniobiorcy poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685);",

g)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) punkt - jednostkową miarę służącą do określenia wartości produktów rozliczeniowych określonych w katalogu zakresów świadczeń, stanowiącym załącznik nr 1 i 1a do zarządzenia;",

h)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) rozporządzenie ws. leczenia substytucyjnego - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego, wydane na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469);",

i)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) ryczałt miesięczny - kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów infrastruktury, kosztów dojazdu do świadczeniobiorcy, obsługi ośrodka oraz części wynagrodzeń zespołu terapeutycznego proporcjonalną do czasu jaki poświęca na sesje koordynacji, udział w konsyliach oraz superwizjach, w zakresie zespołu - I poziom referencyjny oraz ośrodka - I poziom referencyjny, o których mowa odpowiednio w lp. 1 i lp. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia;",

j)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) centrum - II poziom referencyjny - centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny, o którym mowa w lp. 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia;",

k)
po pkt 16 dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:

"16a) centrum - poradnia - II poziom referencyjny - centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny, o którym mowa w lp. 3 załącznika nr 8 do rozporządzenia;

16b) sesja koordynacji - spotkanie personelu, o którym mowa w § 2 pkt 14a rozporządzenia;",

l)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) ustawa o prawach pacjenta i RPP - ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z 2021 r. 1655 i 1696 oraz z 2022 r. poz. 64);",

m)
po pkt 21 dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22) zespół - I poziom referencyjny - zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, o którym mowa w lp. 1 załącznika nr 8 do rozporządzenia;";

2)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, o której mowa w § 1 pkt 2, zwanej dalej "umową", jest w szczególności realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia.";

3)
w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowane w warunkach stacjonarnych, udzielane są w zakresach świadczeń, o których mowa w lp. 4-35 załącznika nr 1 oraz w lp. 5 załącznika nr 1a do zarządzenia.";

4)
w § 12:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w warunkach ambulatoryjnych udzielane są w zakresach świadczeń wymienionych w lp. 46-59 załącznika nr 1 oraz lp. 1-3 załącznika nr 1a do zarządzenia. W tych zakresach świadczeniodawcy zapewniają realizację świadczeń, o których mowa w § 8 rozporządzenia;",

b)
uchyla się pkt 4,
c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w centrum - II poziom referencyjny udzielane są świadczenia, o których mowa w lp. 4 załącznika nr 1a do zarządzenia. W zakresie tym świadczeniodawcy zapewniają realizację świadczeń, o których mowa w § 7 i 8 rozporządzenia oraz w lp. 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia;",

d)
uchyla się pkt 6,
5)
w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pobyt osób, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca może rozliczyć produktem rozliczeniowym określonym w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia - w tym celu do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniodawca obowiązany jest dołączyć podpisane oświadczenie, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.";

6)
w § 18:
a)
w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przez czas udzielania świadczenia, o którym mowa w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia, należy rozumieć liczbę dni następujących po sobie od dnia przyjęcia do dnia wypisu świadczeniobiorcy, z zastrzeżeniem, że w oddziałach dziennych uwzględnia się wszystkie dni określone w zarządzeniu lub rozporządzeniu, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) rozliczanie ryczałtem miesięcznym stosowane jest do zakresu o kodzie: 04.9901.300.03 zespół - I poziom referencyjny oraz 04.9901.400.03 ośrodek - I poziom referencyjny, o których mowa w załączniku nr 1a do zarządzenia;",

uchyla się pkt 4a,
po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

"4b) realizując świadczenia, o których mowa w pkt 4, świadczeniodawca obowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:

a) w poradniach psychologicznych dla dzieci, wg VIII części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 173), zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie kodów", w których realizowane są świadczenia w zakresie zespołu - I poziom referencyjny oraz ośrodka - I poziom referencyjny, czynnych przez 5 dni w tygodniu, w tym co najmniej raz w tygodniu od godziny 8:00 do godziny 16:00, dwa razy w tygodniu od godziny 11:00 do godziny 20:00, nie dopuszcza się realizowania świadczeń innych niż w powyższych zakresach zgodnie z kodem umowy, za wyjątkiem programu pilotażowego w zakresie oddziaływań terapeutycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin,

b) nie dopuszcza się realizowania przez określonego świadczeniodawcę w poradni psychologicznej dla dzieci, o której mowa w pkt 4b lit. a, pod tym samym adresem więcej niż jednego zakresu,

c) w przypadku realizacji superwizji, świadczeniodawca sprawozdaje do Funduszu odpowiedni produkt statystyczny, określony w załączniku nr 1a do zarządzenia, wpisując PESEL osoby personelu, która skorzystała z superwizji,

d) w przypadku realizacji konsylium pomiędzy personelem realizującym świadczenia, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, każdy świadczeniodawca uczestniczący w konsylium obowiązany jest odnotować ten fakt odpowiednio w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta oraz sprawozdać do Funduszu odpowiednim produktem sprawozdawczym określonym w załączniku nr 1a do zarządzenia, wpisując PESEL świadczeniobiorcy,

e) w przypadku zrealizowania sesji koordynacji na rzecz świadczeniobiorcy, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, każdy świadczeniodawca uczestniczący w sesji obowiązany jest odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta oraz sprawozdać do Funduszu odpowiednim produktem sprawozdawczym określonym w załączniku nr 1a do zarządzenia, wpisując PESEL świadczeniobiorcy, ",

uchyla się pkt 5,
po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5c w brzmieniu:

"5a) do realizacji świadczeń w zakresie zespołu - I poziom referencyjny świadczeniodawca wskazuje w załączniku nr 2 do umowy (harmonogram-zasoby) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, wyłącznie 2 etaty personelu, o którym mowa w lp. 1 załącznika nr 8 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w pkt 5b;

5b) w przypadku gdy świadczeniodawca realizuje w miesiącu co najmniej 188 godzin pracy personelu, może wykazać w harmonogramie, o którym mowa w pkt 5a personel dodatkowy. Po wpisaniu do załącznika nr 2 do umowy dodatkowego personelu, świadczeniodawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń na poziomie 188 godzin pracy przez personel, o którym mowa w pkt 5a przez cały okres, w którym w harmonogramie ujęty jest dodatkowy personel;

5c) po przekroczeniu kwoty zobowiązania określonej w umowie na realizację świadczeń w zakresie zespołu - I poziom referencyjny, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie, w związku z realizacją świadczeń przez personel dodatkowy, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy;",

uchyla się pkt 6,
po pkt 6 dodaje się pkt 6a-6d w brzmieniu:

"6a) do realizacji świadczeń w zakresie ośrodka - I poziom referencyjny świadczeniodawca wskazuje w załączniku nr 2 do umowy (harmonogram-zasoby) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, wyłącznie 4 etaty personelu, o którym mowa w lp. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w pkt 6b;

6b) w przypadku gdy świadczeniodawca realizuje w miesiącu co najmniej 375 godzin pracy personelu, może wykazać w harmonogramie, o którym mowa w pkt 6a personel dodatkowy. Po wpisaniu do załącznika nr 2 do umowy dodatkowego personelu, świadczeniodawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń na poziomie 375 godzin pracy przez personel, o którym mowa w pkt 6a przez cały okres, w którym w harmonogramie ujęty jest dodatkowy personel;

6c) po przekroczeniu kwoty zobowiązania określonej w umowie na realizację świadczeń w zakresie ośrodka - I poziom referencyjny, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie, w związku z realizacja świadczeń przez personel dodatkowy, odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy;

6d) personel, o którym mowa w pkt 5a, 5b, 6a i 6b, wskazany w załączniku nr 2 do umowy, nie może być zatrudniony w podmiotach innych niż lecznicze, w których przebywają świadczeniobiorcy, którym udzielane są świadczenia gwarantowane przez ten personel;",

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) rozliczanie za pomocą punktu obejmuje świadczenia udzielane w poradniach psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych, leczenia uzależnień i w zespołach leczenia środowiskowego (domowego);",

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) rozliczanie za pomocą punktu, w przeliczeniu na osobodzień, obejmuje świadczenia udzielane w oddziałach stacjonarnych psychiatrycznych i leczenia uzależnień oraz oddziałach lub ośrodkach dziennych psychiatrycznych i leczenia uzależnień;",

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) dwukrotne przyjęcie świadczeniobiorcy z tą samą jednostką chorobową przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w warunkach stacjonarnych lub w oddziałach lub ośrodkach dziennych, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia, traktowane jest jako jedno świadczenie (z wyłączeniem hospitalizacji osób skierowanych na podstawie orzeczenia sądu do leczenia w zakładach psychiatrycznych oraz w zakładach leczenia odwykowego, zgodnie z odrębnymi przepisami). W przypadku świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych, do ustalenia czasu świadczenia jednorazowego, określonego w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia, wlicza się dni w których udzielane były świadczenia, a w przypadku ośrodków dziennych do ustalenia czasu świadczenia jednorazowego wlicza się dni następujące od daty wypisu do dnia ponownego przyjęcia, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;",

pkt 12a otrzymuje brzmienie:

"12a) w oddziałach dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, rozliczenie osobodnia obejmuje realizację świadczeń udzielonych co najmniej 3 godziny dziennie, przez 5 dni w tygodniu;",

pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) wartość produktu rozliczeniowego stanowi iloczyn wagi punktowej świadczenia wykazanych w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia oraz ceny jednostkowej punktu;",

uchyla się pkt 15a,
pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) z zastrzeżeniem pkt 17a, w przypadku więcej niż jednej wizyty lub porady domowej, lub porady środowiskowej w tym samym dniu i w jednym miejscu na rzecz więcej niż jednego świadczeniobiorcy, w szczególności w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, szkole - dla pierwszego świadczeniobiorcy sprawozdawana jest wizyta, porada domowa lub środowiskowa, a dla pozostałych świadczeniobiorców sprawozdawane jest świadczenie zgodnie ze świadczeniem faktycznie udzielonym, tj. wizyt, porad domowych lub środowiskowych realizowanych w zakresach świadczeń, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia;",

po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) w sytuacji, o której mowa w pkt 17, wizyta, porada domowa lub środowiskowa, o której mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, dla pierwszego świadczeniobiorcy rozliczana jest jako wizyta, porada domowa lub środowiskowa trwająca od 80 minut do 100 minut, a dla pozostałych świadczeniobiorców - wizyta, porada domowa lub środowiskowa trwająca od 50 minut do 70 minut;",

pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) w całodobowych oddziałach psychiatrycznych, oddziałach/ośrodkach leczenia uzależnień, oddziałach/ośrodkach dziennych, w przypadku przekroczenia czasu leczenia wskazanego w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia, rozliczenie w części przekroczonej następuje z zastosowaniem wskaźnika korygującego o wartości 0,7;",

pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) w całodobowych oddziałach psychiatrycznych oraz oddziałach/ośrodkach leczenia uzależnień, w przypadku realizacji świadczeń, o których mowa w § 3 pkt 1 rozporządzenia, rozliczenie przepustki udzielonej podczas pobytu ponad standard czasu leczenia wskazanego w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia, za wyjątkiem świadczeń udzielanych bez ograniczeń czasowych, następuje z zastosowaniem wskaźnika korygującego o wartość 0,5;",

pkt 35 otrzymuje brzmienie:

"35) w sytuacji udzielenia świadczeniobiorcy w wieku powyżej 18. roku życia świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz świadczeń, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, świadczeniodawca odnotowuje w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej uprawnienie tego świadczeniobiorcy do świadczeń w związku z kształceniem się w szkole ponadpodstawowej;",

pkt 39 otrzymuje brzmienie:

"39) w przypadku gdy podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach określonych w załącznikach nr 1 i 2 oraz w lp. 5 załącznika 8 do rozporządzenia postawiono u świadczeniobiorcy rozpoznanie zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, U07.1, jako rozpoznanie współistniejące w związku z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, do wartości hospitalizacji świadczeniobiorcy dolicza się produkt rozliczeniowy o kodzie odpowiednio 5.62.01.0000029 - dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2 oraz 5.62.01.0000028 - dodatkowy koszt związany z leczeniem dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2;",

pkt 40 otrzymuje brzmienie:

"40) w sytuacji udzielania świadczeń, o której mowa w pkt 39, liczba osobodni rozliczanych z zastosowaniem współczynnika korygującego o wartości 1, o którym mowa w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia, w danym zakresie zostaje przedłużona o 10 dni.",

po pkt 40 dodaje się pkt 41-45 w brzmieniu:

"41)) w zakresie świadczeń: zespół - I poziom referencyjny Fundusz finansuje średnio 188 godzin pracy personelu miesięcznie, jednakże nie więcej niż 2256 godzin pracy rocznie, a w zakresie ośrodka - I poziom referencyjny - średnio 375 godzin pracy personelu miesięcznie, jednakże nie więcej niż 4500 godzin pracy personelu rocznie; przepis pkt 5b i 6b stosuje się odpowiednio;

42) w przypadku gdy udzielenie świadczeń, o których mowa w pkt 41, trwa 30 minut, 45 minut, 60 minut lub 90 minut, lub jest udzielane przez dwie osoby z personelu, suma liczby godzin pracy personelu, o których mowa w pkt 41, wynika z sumy godzin przypisanych do świadczeń według poniższych zasad:

a) świadczenie zrealizowane przez jedną osobę przez pół godziny, tj. poradę psychologiczną (25-35), należy traktować jako świadczenie stanowiące 0,5 godziny pracy personelu,

b) świadczenie zrealizowane przez jedną osobę przez godzinę, tj. poradę psychologiczną diagnostyczną (50-70), poradę psychologiczną (50-70), sesję psychoterapii indywidualnej (50-70), sesję wsparcia psychospołecznego (50-70) oraz wizytę, poradę domową lub środowiskową jeden prowadzący, kolejna w tym samym miejscu (50-70), należy traktować jako świadczenie stanowiące 1 godzinę pracy personelu,

c) świadczenie zrealizowane przez jedną osobę przez półtorej godziny, tj. poradę psychologiczną diagnostyczną (80-100), sesję psychoterapii rodzinnej - jeden prowadzący (80-100) oraz wizytę, poradę domową lub środowiskową - jeden prowadzący (80-100), należy traktować jako świadczenie stanowiące 1,5 godziny pracy personelu,

d) świadczenie zrealizowane przez dwie osoby przez godzinę, tj. wizytę, poradę domową lub środowiskową - dwóch prowadzących (50-70), należy traktować jako świadczenie stanowiące 2 godziny pracy personelu,

e) świadczenie zrealizowane przez dwie osoby przez półtorej godziny, tj. sesję psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100), sesję grupową oraz wizytę, poradę domową lub środowiskową - dwóch prowadzących (80-100), należy traktować jako świadczenie stanowiące 3 godziny pracy personelu,

f) świadczenie zrealizowane przez jedną osobę przez 45 minut, tj. wizytę, osoby prowadzącej terapię środowiskową (40-50), należy traktować jako świadczenie stanowiące 0,75 godziny pracy personelu,

43) czas pracy personelu realizującego świadczenia w zakresie zespołu - I poziom referencyjny oraz ośrodka - I poziom referencyjny, poza godzinami pracy personelu, o których mowa odpowiednio w pkt 41 i 42, przeznacza się na sesje koordynacji, udział w konsyliach oraz superwizje;

44) w sytuacji realizacji świadczenia przez dwie osoby z personelu, do rozliczenia wskazuje się dowolną osobę realizującą to świadczenie. W dokumentacji medycznej indywidualnej świadczeniobiorcy odnotowuje się obie osoby z personelu realizującego świadczenie, wraz z godziną z minutami rozpoczęcia i zakończenia świadczenia;

45) w przypadku sesji grupowej, sesji rodzinnej oraz sesji wsparcia psychospołecznego, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać wszystkich uczestników biorących udział w sesji, odpowiadającej liczbie uczestników dla poszczególnych sesji za pomocą wspólnego ID sesji, przy czym do produkt rozliczeniowy zawierający wagę punktową sprawozdaje się dla pierwszego uczestnika, zaś dla kolejnych uczestników należy wybrać produkt sprawozdawczy z zerową wagą punktową.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku realizacji świadczeń: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego oraz świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, dla których określono czas ich trwania, świadczeniodawca zobowiązany jest odnotować w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy godzinę oraz minutę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia.",

c)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku realizacji świadczeń w ramach świadczenia gwarantowanego: leczenie środowiskowe (domowe) oraz wizyty, porady domowej lub środowiskowej, świadczeniodawca zobowiązany jest odnotować w dokumentacji wewnętrznej miejsce realizacji świadczenia.",

d)
ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. W przypadku realizacji terapii w zakresach świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, o których mowa w lp. 1-4 załącznika nr 8 do rozporządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest odnotować w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej wynik diagnozy psychologicznej, z uwzględnieniem grup problemów.",

e)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego podlega sumowaniu z czasem udzielania świadczenia w danym zakresie świadczeń, określonym w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia.";

7)
załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
8)
po załączniku nr 1 do zarządzenia dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia oraz przepisu § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 2400) do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  3. 
Świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie ośrodka - I poziom referencyjny, który do końca lutego 2022 r. wykazywał w załączniku nr 2 do umowy więcej niż 4 etaty personelu wymaganego w lp. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, personel zatrudniony ponad 4 etaty personelu wymaganego wpisuje do harmonogramu jako personel dodatkowy.
§  4. 
W przypadku nieustalenia kwoty zobowiązania albo warunków finansowania zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie ośrodka - I poziom referencyjny, umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z § 32 ust. 7 rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do udzielania i rozliczania świadczeń, w przypadku, o którym mowa w zdaniu 1, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  5. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 marca 2022 r., z zastrzeżeniem § 4 oraz z wyjątkiem § 1 pkt 6 lit. a tiret 5 i 7, które stosuje się do rozliczania świadczeń zrealizowanych przez ośrodek - I poziom referencyjny w styczniu 1 lutym 2022 r.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ
Lp.Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńWymagania realizacji zakresu świadczeńKod produktów sprawozdawczychNazwa produktów sprawozdawczychJednostka sprawozdawanaJednostka rozliczeniowaWaga punktowa produktów rozliczeniowychWykaz rozpoznań, m.in. dla których poziom finansowania zależny jest od czasu leczeniaLiczba osobodni, rozliczanych z współczynnikiem korygującym o wartości 1Uwagi
123456789101112
1*04.9901.400.03Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjnyzgodnie z załącznikiem nr 8 lp. 1 rozporządzenia5.00.04.1791001porada psychologiczna diagnostyczna w ramach I poziomu referencyjnegoryczałt miesięcznypunkt4 456,43F00-F09, F20-F29, F30-F39, F40-48, F50-59, F60-69, F84, F90-98, F00-F99 inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego, Z03 lub Z03 z rozszerzeniami do rozpoznań wstępnych wg diagnozy psychologicznej
5.00.04.1791002porada psychologiczna w ramach I poziomu referencyjnego
5.00.04.1791003sesja psychoterapii indywidualnej w ramach I poziomu referencyjnego
5.00.04.1791004sesja psychoterapii rodzinnej w ramach I poziomu referencyjnego
5.00.04.1791005sesja psychoterapii grupowej w ramach I poziomu referencyjnego
5.00.04.1791006sesja wsparcia psychospołecznego w ramach I poziomu referencyjnego
5.00.04.1791008wizyta, porada domowa lub środowiskowa w ramach I poziomu referencyjnego
2*04.9902.400.03Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjnyzgodnie z załącznikiem nr 8 lp. 2 rozporządzenia5.00.04.2703001świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach II poziomu referencyjnegoosobodzieńpunkt15,22F00-F99 z wyłączeniem F10, Z03 lub Z03 z rozszerzeniami do rozpoznań wstępnychdo 217 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia5.00.04.2703002turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w ramach II poziomu referencyjnegoosobodzieńpunkt15,22do 14 dni
zgodnie z załącznikiem nr 8 lp. 2 rozporządzenia5.00.04.1701001porada lekarska diagnostyczna w ramach II poziomu referencyjnegopunktpunkt13,18F00-F99 z wyłączeniem F10, Z03 lub Z03 z rozszerzeniami do rozpoznań wstępnych
5.00.04.1701002porada lekarska terapeutyczna w ramach II poziomu referencyjnego6,58
5.00.04.1701003porada lekarska kontrolna w ramach II poziomu referencyjnego3,29
5.00.04.1701004porada psychologiczna diagnostyczna w ramach II poziomu referencyjnego13,18
5.00.04.1701005porada psychologiczna w ramach II poziomu referencyjnego8,78
5.00.04.1701006sesja psychoterapii indywidualnej w ramach II poziomu referencyjnego15,37
5.00.04.1701007sesja psychoterapii rodzinnej w ramach II poziomu referencyjnego4,39
5.00.04.1701008sesja psychoterapii grupowej w ramach II poziomu referencyjnego3,29
5.00.04.1701009sesja wsparcia psychospołecznego w ramach II poziomu referencyjnego1,65
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia5.00.04.1701010turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w ramach II poziomu referencyjnego3,29
zgodnie z załącznikiem nr 8 lp. 2 rozporządzenia5.00.04.1701030wizyta, porada domowa lub środowiskowa w ramach II poziomu referencyjnego14,96
3*04.9903.400.03Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjnyzgodnie z załącznikiem nr 8 lp. 3 rozporządzenia5.00.04.4701001świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w ramach III poziomu referencyjnegoosobodzieńpunkt29,97Z03,do 10 dni
F01-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F80-F99do 56 dni
F20-F39do 70 dni
F1x.0-F1x.4(bez F13.3 i F13.4)do 21 dni
F40-F42,F44-F48,F51-F59,F70-F79do 42 dni
F43do 70 dni
F50do 84 dni
F60-F69do 42 dni
zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 18 rozporządzenia5.00.04.0000007leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi w ramach III poziomu referencyjnego**osobodzieńpunkt36,62F20-F39za każdy zabieg
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
5.62.01.0000028dodatkowy koszt związany z leczeniem dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd65,701. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
zgodnie z załącznikiem nr 8 lp. 3 rozporządzenia5.00.04.1701011porada lekarska diagnostyczna w ramach III poziomu referencyjnegopunktpunkt13,18
5.00.04.1701012porada lekarska terapeutyczna w ramach III poziomu referencyjnego6,58
5.00.04.1701013porada lekarska kontrolna w ramach III poziomu referencyjnego3,29
5.00.04.1701014porada psychologiczna diagnostyczna w ramach III poziomu referencyjnego13,18
5.00.04.1701015porada psychologiczna w ramach III poziomu referencyjnego8,78
5.00.04.1701016sesja psychoterapii indywidualnej w ramach III poziomu referencyjnego15,37
5.00.04.1701017sesja psychoterapii rodzinnej w ramach III poziomu referencyjnego4,39
5.00.04.1701018sesja psychoterapii grupowej w ramach III poziomu referencyjnego3,29
5.00.04.1701019sesja wsparcia psychospołecznego w ramach III poziomu referencyjnego1,65
5.00.04.1701031wizyta, porada domowa lub środowiskowa w ramach III poziomu referencyjnego14,96
5.00.04.1701023porada kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym w ramach III poziomu referencyjnego*10,98
5.00.04.1701024program terapeutyczno - rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym w ramach III poziomu referencyjnego*8,78
5.00.04.1701025wizyta terapeutyczna polegająca na indywidualnej terapii psychologicznej w ramach programu terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym w ramach III poziomu referencyjnego*
5.00.04.1701026terapia i poradnictwo psychologiczne dla rodzin w ramach programu terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym w ramach III poziomu referencyjnego*
5.00.04.1701027terapia zaburzeń mowy oraz porozumiewania się w ramach programu terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym w ramach III poziomu referencyjnego *
5.00.04.1701028psychoedukacja rodziców w ramach programu terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym w ramach III poziomu referencyjnego*
5.00.04.1701029grupowe zajęcia terapeutyczne w ramach programu terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcymw ramach III poziomu referencyjnego *
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia5.00.04.1701022turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w ramach III poziomu referencyjnegopunkt3,29
404.4700.021.02świadczenia psychiatryczne dla dorosłychzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 1 rozporządzenia5.00.04.0000016osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla dorosłychosobodzieńpunkt15,00Z03do 10 dni
F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84do 56 dni
F20-F39do 70 dni
F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4)do 21 dni
F40-F48, F51-F99 (bez F84)do 28 dni
F50do 84 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia5.00.04.0000017turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymiosobodzieńpunkt15,00F00-F09, F20-F39 (bez F23), F40-F48, F50-F99do 14 dni
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd40,801. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 18 rozporządzenia5.15.12.0000274leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi *osobodzieńpunkt22,00F20-F39za każdy zabieg
504.4701.001.02świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieżyzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 2 rozporządzenia5.00.04.0000018osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieżyosobodzieńpunkt18,00Z03,do 10 dni
F01-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F80-F99do 56 dni
F20-F39do 70 dni
F1x.0-F1x.4(bez F13.3 i F13.4)do 21 dni
F40-F42,F44-F48,F51-F59,F70-F79do 42 dni
F43do 70 dni
F50do 84 dni
F60-F69do 42 dni
5.62.01.0000028dodatkowy koszt związany z leczeniem dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd44,801. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 18 rozporządzenia5.15.12.0000274leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi *osobodzieńpunkt22,00F20-F39za każdy zabieg
604.4710.001.02świadczenia psychiatryczne dla chorych somatyczniezgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 3 rozporządzenia5.00.04.0000019osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznieosobodzieńpunkt15,00Z03,do 10 dni
F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84do 56 dni
F20-F39do 70 dni
F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4)do 21 dni
F40-F48, F51-F99 (bez F84)do 28 dni
F50do 84 dni
5.00.04.0000026osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla chorych na gruźlicę lub innych towarzyszących chorób zakaźnychosobodzieńpunkt15,00F00-F99 + A15-A19
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd40,801. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 18 rozporządzenia5.15.12.0000274leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi *osobodzieńpunkt22,00F20-F39za każdy zabieg
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
704.4716.021.02świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorychzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 4 rozporządzenia5.00.04.0000021osobodzień w oddziale psychiatrycznym dla przewlekle chorychosobodzieńpunkt10,00F00-F09, F20-F29 za wyjątkiem F23, F30-F39, F70-F79
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd44,501. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 18 rozporządzenia5.15.12.0000274leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi *osobodzieńpunkt22,00F20-F39za każdy zabieg
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
804.4712.021.02świadczenia psychogeriatrycznezgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 5 rozporządzenia5.00.04.0000022osobodzień w oddziale psychogeriatrycznymosobodzieńpunkt16,00F00-F09, F20-F29, F30-F39do 84 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd40,801. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 18 rozporządzenia5.15.12.0000274leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi *osobodzieńpunkt22,00F20-F39za każdy zabieg
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
904.4702.021.02świadczenia rehabilitacji psychiatrycznejzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 6 rozporządzenia5.00.04.0000023osobodzień w oddziale rehabilitacji psychiatrycznejosobodzieńpunkt14,00F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79, F84, F99do 182 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia5.00.04.0000024turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymiosobodzieńpunkt14,00do 14 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd44,501. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 18 rozporządzenia5.15.12.0000274leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi *osobodzieńpunkt22,00F20-F39za każdy zabieg
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
1004.4704.021.02leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłychzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 7 rozporządzenia5.00.04.0000025osobodzień w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowychosobodzieńpunkt13,00F40-F48, F50-F59do 84 dni
F60-F69do 168 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia5.00.04.0000020turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nerwicowymiosobodzieńpunkt13,00F40-F48, F50-F59, F60-F69do 14 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd44,501. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 18 rozporządzenia5.15.12.0000274leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi *osobodzieńpunkt22,00F20-F39za każdy zabieg
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
1104.4705.021.02leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieżyzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 8 rozporządzenia5.00.04.0000027osobodzień w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieżyosobodzieńpunkt13,00F40-F48, F50-F52, F54-F59, F80-F83, F90-F98do 168 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia5.00.04.0000028turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznym, nerwicowymi dla dzieci i młodzieżyosobodzieńpunkt13,00F40-F48, F50-F52, F54-F59, F80-F83, F90-F98do 14 dni
5.62.01.0000028dodatkowy koszt związany z leczeniem dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd48,201. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 18 rozporządzenia5.15.12.0000274leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi *osobodzieńpunkt22,00F20-F39za każdy zabieg
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
1204.4730.021.02świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczeniazgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 9 rozporządzenia5.00.04.0000029osobodzień w oddziale psychiatrii sądowejosobodzieńpunkt16,00F00-F99
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd40,801. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
1304.4732.021.02świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczeniazgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 10 rozporządzenia5.00.04.0000030osobodzień w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniuosobodzieńpunkt18,00F00-F99
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd30,601. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
1404.4733.021.02świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnichzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 11 rozporządzenia5.00.04.0000031osobodzień w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieżyosobodzieńpunkt18,00F00-F99
5.62.01.0000028dodatkowy koszt związany z leczeniem dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd39,201. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
1504.5172.003.02świadczenia opiekuńczo - lecznicze psychiatryczne dla dorosłychzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 12 rozporządzenia5.00.04.0000032osobodzień w zakładzie / oddziale opiekuńczo - leczniczym psychiatrycznymosobodzieńpunkt10,00F00-F09, F20-F39, F70-F79
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd49,001. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
1604.5173.003.02świadczenia opiekuńczo - lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieżyzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 13 rozporządzenia5.00.04.0000033osobodzień w zakładzie / oddziale opiekuńczo - leczniczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieżyosobodzieńpunkt10,00F00-F09, F20-F39, F70-F79, całościowe zaburzenia rozwoju (F84) o przewlekłym przebiegu
5.62.01.0000028dodatkowy koszt związany z leczeniem dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd48,201. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
1704.5162.003.02świadczenia pielęgnacyjno - opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłychzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 14 rozporządzenia5.00.04.0000034osobodzień w zakładzie / oddziale pielęgnacyjno - opiekuńczym psychiatrycznymosobodzieńpunkt10,00F00-F09, F20-F39, F70-F79
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd49,001. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
1804.5163.003.02świadczenia pielęgnacyjno - opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieżyzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 15 rozporządzenia5.00.04.0000035osobodzień w zakładzie / oddziale pielęgnacyjno - opiekuńczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieżyosobodzieńpunkt10,00F00-F09, F20-39, F70-F79, F84
5.62.01.0000028dodatkowy koszt związany z leczeniem dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd44,801. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
1904.2720.001.02świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hosteluzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 16 rozporządzenia5.00.04.0000036osobodzień w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymiosobodzieńpunkt7,00F06,F20-F29, F30-F39, F43, F70do 182 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd37,701. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
5.00.04.0000037osobodzień w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla młodzieżyosobodzieńpunkt7,00F06,F20-F29, F30-F39, F43, F70, F90-F94do 300 dni
5.62.01.0000028dodatkowy koszt związany z leczeniem dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd34,801. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
2004.2732.020.02świadczenia w opiece domowej/ rodzinnejzgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 17 rozporządzenia5.00.04.0000038osobodzień w opiece domowej/ rodzinnejosobodzieńpunkt3,75F00-F09,F20-F29, F30-F39, F70-F79
2104.4700.002.02leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi *zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 18 rozporządzenia5.15.12.0000274leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi *osobodzieńpunkt22,00F20-F39za każdy zabieg
2204.4742.021.02leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)zgodnie z załącznikiem nr 2 lp.1 rozporządzenia5.00.04.0000039osobodzień w oddziale/ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)osobodzieńpunkt19,00F10.0, F10.3, F10.4, F19,3, F19.4do 10 dni
F13.3, F13.4do 56 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd44,501. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
2304.4748.021.02leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja)zgodnie z załącznikiem nr 2 lp.2 rozporządzenia5.00.04.0000040osobodzień w oddziale/ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)osobodzieńpunkt19,00F11.0-F19.0 (bez F17.0), F11.3-F19.3 (bez F17.3, F13.3 oraz F13.4), F11.4-F19.4 (bez F17.4, F13.3 oraz F13.4)do 14 dni
F13.3, F13.4do 56 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd44,501. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
2404.4740.002.02leczenie uzależnieńzgodnie z załącznikiem nr 2 lp.3 rozporządzenia5.00.04.0000041osobodzień w oddziale/ośrodku leczenia uzależnieńosobodzieńpunkt13,00F10.2-F19.2 (bez F17.2), F10.8-F19.8 (bez F17.8), F10.9-F19.9 (bez F17.9), F63.0, F63.8do 56 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd49,001. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
2504.4744.001.02świadczenia terapii uzależnienia od alkoholuzgodnie z załącznikiem nr 2 lp.4 rozporządzenia5.00.04.0000042osobodzień w oddziale/ośrodku terapii uzależnień od alkoholuosobodzieńpunkt13,00F10.2, F10.8, F10.9, F13.2, F19.2; F19.8, F19.9, F63.0, F63.8do 56 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd44,501. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
2604.4752.021.02świadczenie terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza)zgodnie z załącznikiem nr 2 lp. 5 rozporządzenia5.00.04.0000043osobodzień w oddziale/ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza)osobodzieńpunkt13,00F10, F19 ze współistniejącymi rozpoznaniami: F06, F07, F10.5, F19.5, F10.7, F19.7, F40.x, F41.2, F42, F43, F45, F50-F59, F60.2, F60.3, F60.4, F70do 70 dnipodwójna diagnoza; w oddziale terapii nie mogą być hospitalizowani pacjenci wykazujący aktualnie zachowania agresywne i autoagresywne;
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd49,001. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
2704.4746.021.02krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnychzgodnie z załącznikiem nr 2 lp. 6 rozporządzenia5.00.04.0000044osobodzień w oddziale/ośrodku terapii uzależnień od substancji psychoaktywnychosobodzieńpunkt12,00F11.1-F19.1 (bez F17.1), F11.2-F19.2 (bez F17.2)do 182 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd49,001. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
2804.4754.021.02świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza)zgodnie z załącznikiem nr 2 lp.7 rozporządzenia5.00.04.0000045osobodzień w odziale/ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza)osobodzieńpunkt13,00F10-F19 (bez F170, ze współistniejącym rozpoznaniem: F06, F07, F1x.5, F1x.7, F20-F29, F30-F39, F40.x, F41.2, F42, F43, F45, F50-F59, F60.0, F60.1, F60.2, F60.3, F60.4, F70, F70.1, F71, F84.5, F90-98do 70 dnipodwójna diagnoza; w oddziale terapii nie mogą być hospitalizowani pacjenci wykazujący aktualnie zachowania agresywne i autoagresywne;
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd49,001. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
2904.4750.021.02świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnychzgodnie z załącznikiem nr 2 lp.8 rozporządzenia5.00.04.4750001osobodzień w oddziale/ośrodku rehabilitacji dla osób z uzależnieniem od substancji psychoaktywnychosobodzieńpunkt10,00F11.2-F19.2 (bez F17.2) do 365 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia5.00.04.0000047turnus rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnychosobodzieńpunkt10,00do 14 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd49,001. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
3004.4756.021.02świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza)zgodnie z załącznikiem nr 2 lp.9 rozporządzenia5.00.04.0000048osobodzień w oddziale/ośrodku rehabilitacji dla osób z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymiosobodzieńpunkt13,00F10-F19 (bez F17), ze współistniejącym rozpoznaniem: F06, F07, F1x.5, F1x.7, F20-F29, F30-F39, F40.x, F41.2, F42, F43, F45, F50- F59, F60.0, F60.1, F60.2, F60.3 (borderline), F60.4, F70, F70.1, F71, F84.5, F90-F98do 365 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia5.00.04.0000049turnus rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza)osobodzieńpunkt13,00do 14 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd37,701. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
3104.4736.021.02świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczeniazgodnie z załącznikiem nr 2 lp.10 rozporządzenia5.00.04.0000050osobodzień w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniuosobodzieńpunkt18,00
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd30,601. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
3204.4737.021.02świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnichzgodnie z załącznikiem nr 2 lp.11 rozporządzenia5.00.04.0000051osobodzień w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieżyosobodzieńpunkt18,00
5.62.01.0000028dodatkowy koszt związany z leczeniem dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd41,801. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
3304.2724.021.02świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hosteluzgodnie z załącznikiem nr 2 lp.12 rozporządzenia5.00.04.0000052osobodzień w hostelu dla uzależnionych od alkoholuosobodzieńpunkt8,00F10.2, F19.2do 182 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd61,201. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
3404.2726.021.02świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hosteluzgodnie z załącznikiem nr 2 lp.13 rozporządzenia5.00.04.0000053osobodzień w hostelu dla uzależnionych od substancji psychoaktywnychosobodzieńpunkt8,00F11.2 - F19.2 (bez F17.2)do 365 dni
5.62.01.0000029dodatkowy koszt związany z leczeniem świadczeniobiorcy z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd61,201. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
3504.4751.021.02świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnychzgodnie z załącznikiem nr 2 lp. 14 rozporządzenia5.00.04.0000054osobodzień w oddziale/ośrodku rehabilitacjiosobodzieńpunkt10,00F11.2-19.2 (bez F17.2). do 365 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia5.00.04.0000085turnus rehabilitacyjny dla dzieci mi młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnychosobodzieńpunkt10,00do 14 dni
5.62.01.0000028dodatkowy koszt związany z leczeniem dzieci i młodzieży z potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2ndnd57,001. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale. 2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni. 3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia. 5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP5.53.01.0001649koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościosobodzieńpunkt1,10
3604.4900.008.03świadczenia w izbie przyjęćzgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia5.00.04.0000055dobowy ryczałtryczałt dobowypunkt35,88F00-F99, Z03nie dotyczy
3704.2700.020.02świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłychzgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 1 rozporządzenia5.00.04.0000056osobodzień w oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnymosobodzieńpunkt12,00F00-F99 (z wyłączeniem F10-F19 i F71-F79)do 60 dni
zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia5.00.04.0000017turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymiosobodzieńpunkt12,00do 14 dni
3804.2702.020.02świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłychzgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 2 rozporządzenia5.00.04.0000057osobodzień w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnymosobodzieńpunkt12,00F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79, F84do 80 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia5.00.04.0000017turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymiosobodzieńpunkt12,00do 14 dni
3904.2703.001.02świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieżyzgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 3 rozporządzenia5.00.04.0000058osobodzień na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieżyosobodzieńpunkt13,20F00-F09, z wyłączeniem otępienia w chorobie Alzeimera, F20-F29, F30-F39, F40-F48, F50, F70-F79, F80-F89, F90-F98do 217 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia5.00.04.0000009turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymiosobodzieńpunkt13,20do 14 dni
4004.2708.001.02świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymizgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 4 rozporządzenia5.00.04.0000059osobodzień w oddziale dziennym dla osób z autyzmem dziecięcymosobodzieńpunkt13,20F84do 217 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia5.00.04.0000060turnus rehabilitacyjny dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojuosobodzieńpunkt13,20do 14 dni
4104.2704.020.02świadczenia dzienne psychiatryczne geriatrycznezgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 5 rozporządzenia5.00.04.0000061osobodzień w oddziale dziennym psychiatrycznym geriatrycznymosobodzieńpunkt12,00F00-F09, F20-F29, F30-F39do 60 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia5.00.04.0000062turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi, geriatrycznymiosobodzieńpunkt12,00do 14 dni
4204.2706.020.02świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowychzgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 6 rozprządzenia5.00.04.0000063osobodzień w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowychosobodzieńpunkt13,20F40-F48, F50-F59, F60-F69do 60 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia5.00.04.0000020turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nerwicowymiosobodzieńpunkt13,20do 14 dni
4304.2712.020.02świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholuzgodnie z załącznikiem nr 5 lp. 1 roporządzenia5.00.04.0000064osobodzień w oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholuosobodzieńpunkt12,00F10.1, F10.2, F19.1, F19.2, F63.0, F63.8 (używający substancji psychoaktywnych) Z81.1, F41, F43, F45, F48, F60 (współuzależnieni)do 40 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia5.00.04.0000065turnus rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholuosobodzieńpunkt12,00do 14 dni
4404.2714.020.02świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnychzgodnie z załącznikiem nr 5 lp. 2 rozporządzenia5.00.04.0000066osobodzień w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnychosobodzieńpunkt12,00F11.1-F19.1, F11.2-F19.2 (bez F17), F63.0, F63.8 ze współistniejącym rozpoznaniem: F06, F07, F20-F29, F30-F39, F50-F59, F70.1, F90-F98 (używający substancji psychoaktywnych), Z81.3, F41, F43, F45, F48, F60 (współuzależnieni)do 130 dnidotyczy świadczeniobiorców uzależnionych od substancji psychoaktywnych lub dodatkowo z rozpoznaniem innych zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia5.00.04.0000047turnus rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnychosobodzieńpunkt12,00do 14 dni
zgodnie z załącznikiem nr 5 lp. 2 rozporządzenia5.00.04.0000067osobodzień w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieżyosobodzieńpunkt12,00do 130 dnidotyczy świadczeniobiorców uzależnionych od substancji psychoaktywnych lub dodatkowo z rozpoznaniem innych zaburzeń psychicznych (podwójna diagnoza)
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia5.00.04.0000068turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnychosobodzieńpunkt12,00do 14 dni
4504.2740.021.02świadczenia dzienne leczenia uzależnieńzgodnie z załacznikiem nr 5 lp. 3 rozporządzenia5.00.04.0000069osobodzień w ośrodku leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanychosobodzieńpunkt12,00F10.1-F19.1 (bez F17.1), F10.2-F19.2 (bez F17.2), F10.8-F19.8 (bez F17.8), F10.9-F19.9 (bez F17.9), F63.0, F63.8 (używający substancji psychoaktywnych); Z81.1, Z81.3, F41, F43, F45, F48, F60 (współuzależnieni)do 40 dni
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia5.00.04.0000070turnus rehabilitacyjny dla osób uzależnionychosobodzieńpunkt12,00do 14 dni
4604.1700.001.02świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłychzgodnie z załącznikiem nr 6 lp.1 rozprządzenia5.00.04.0000010porada lekarska diagnostycznapunktpunkt9,45
5.00.04.0000011porada lekarska terapeutyczna6,30
5.00.04.0000012porada lekarska kontrolna3,15
5.00.04.0000001porada psychologiczna diagnostyczna *9,45
5.00.04.0000002porada psychologiczna *8,40
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej *14,70
5.00.04.0000004sesja psychoterapii rodzinnej *4,20Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej *3,15
zgodnie z załącznikiem nr 6 lp.1 rozporządzenia5.00.04.0000006sesja wsparcia psychospołecznego1,58Z 03 - w przypadku osób stanowiących wsparcie świadczeniobiorcy, u których nie rozpoznano zaburzeń psychicznych
5.00.04.0000071wizyta, porada domowa lub środowiskowa15,00
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia5.00.04.0000017turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi3,15do 14 dni
4704.1701.001.02świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieżyzgodnie z załącznikiem nr 6 lp. 2 rozporządzenia5.00.04.0000010porada lekarska diagnostycznapunktpunkt13,20
5.00.04.0000011porada lekarska terapeutyczna6,60
5.00.04.0000012porada lekarska kontrolna3,30
5.00.04.0000001porada psychologiczna diagnostyczna13,20
5.00.04.0000002porada psychologiczna8,80
5.00.04.0000015porada kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym *11,00
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej15,40
5.00.04.0000004sesja psychoterapii rodzinnej4,40Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, u których nie rozpoznano zaburzeń psychicznych
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej3,30
5.00.04.0000006sesja wsparcia psychospołecznego1,65Z 03 - w przypadku osób stanowiących wsparcie świadczeniobiorcy, u których nie rozpoznano zaburzeń psychicznych
5.00.04.0000071wizyta, porada domowa lub środowiskowa15,00
5.15.22.0000012program terapeutyczno - rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym8,80
5.00.04.0000014wizyta terapeutyczna polegająca na indywidualnej terapii psychologicznej w ramach programu terapeutyczno - rehabililtacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym *
5.00.04.0000081terapia i poradnictwo psychologiczne dla rodzin w ramach programu terapeutyczno - rehabililtacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym *
5.00.04.0000082terapia zaburzeń mowy oraz porozumiewania się w ramach programu terapeutyczno - rehabililtacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym *
5.00.04.0000083psychoedukacja rodziców w ramach programu terapeutyczno - rehabililtacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym *
5.00.04.0000084grupowe zajęcia terapeutyczne w ramach programu terapeutyczno - rehabililtacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym *
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia5.00.04.0000009turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymipunkt3,30
4804.1706.007.02leczenie nerwiczgodnie z załącznikiem nr 6 lp. 3 rozporządzenia5.00.04.0000010porada lekarska diagnostycznapunktpunkt9,45
5.00.04.0000011porada lekarska terapeutyczna6,30
5.00.04.0000012porada lekarska kontrolna3,15
5.00.04.0000001porada psychologiczna diagnostyczna9,45
5.00.04.0000002porada psychologiczna8,40
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej14,70
5.00.04.0000004sesja psychoterapii rodzinnej4,20Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, u których nie rozpoznano zaburzeń psychicznych
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej3,15
zgodnie z załącznikiem nr 6 lp. 6 rozporządzenia5.00.04.0000006sesja wsparcia psychospołecznego1,58Z 03 - w przypadku osób stanowiących wsparcie świadczeniobiorcy, u których nie rozpoznano zaburzeń psychicznych
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia5.00.04.0000017turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi3,15
4904.1780.007.02świadczenia seksuologiczne i patologii współżyciazgodnie z załącznikiem nr 6 lp. 4 rozporządzenia5.00.04.0000010porada lekarska diagnostycznapunktpunkt9,45
5.00.04.0000011porada lekarska terapeutyczna6,30
5.00.04.0000012porada lekarska kontrolna3,15
5.00.04.0000001porada psychologiczna diagnostyczna9,45
5.00.04.0000002porada psychologiczna8,40
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej14,70
5.00.04.0000004sesja psychoterapii rodzinnej4,20Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy,u których nie rozpoznano zaburzeń psychicznych
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej3,15
5.00.04.0000006sesja wsparcia psychospołecznego1,58Z 03 - w przypadku osób stanowiących wsparcie świadczeniobiorcy, u których nie rozpoznano zaburzeń psychicznych
5004.1780.008.02program terapii zaburzeń preferencji seksualnychzgodnie z załącznikiem nr 6 lp. 5 rozporządzenia5.00.04.0000072wydawanie dawek leków stosowanych w celu obniżenia poziomu testosteronu oraz pomocniczo w terapii zaburzeń preferencji seksualnych0,25z podaniem leku w lokalizacji (uczestnik programu), za każdy dzień udziału w programie
5.00.04.0000011porada lekarska terapeutycznapunktpunkt6,30
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej14,70
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej9,45
5.00.04.0000073diagnostyka i kontrola laboratoryjna0,07za każde badanie
5104.1790.007.02świadczenia psychologicznezgodnie z załącznikiem nr 6 lp. 6 rozporządzenia5.00.04.0000001porada psychologiczna diagnostycznapunktpunkt9,45
5.00.04.0000002porada psychologiczna8,40
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej14,70
5.00.04.0000004sesja psychoterapii rodzinnej4,20Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, u których nie rozpoznano zaburzeń psychicznych
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej3,15
5.00.04.0000006sesja wsparcia psychospołecznego1,58Z 03 - w przypadku osób stanowiących wsparcie świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
5204.1708.007.02świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwojuzgodnie z załącznikiem nr 6 lp. 7 rozporządzenia5.00.04.0000010porada lekarska diagnostycznapunktpunkt13,20
5.00.04.0000015porada kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym11,00
5.15.22.0000012program terapeutyczno - rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym8,80
5.00.04.0000014wizyta terapeutyczna polegająca na indywidualnej terapii psychologicznej w ramach programu terapeutyczno - rehabililtacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym *
5.00.04.0000081terapia i poradnictwo psychologiczne dla rodzin w ramach programu terapeutyczno - rehabililtacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym *
5.00.04.0000082terapia zaburzeń mowy oraz porozumiewania się w ramach programu terapeutyczno - rehabililtacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym *
5.00.04.0000083psychoedukacja rodziców w ramach programu terapeutyczno - rehabililtacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym *
5.00.04.0000084grupowe zajęcia terapeutyczne w ramach programu terapeutyczno - rehabililtacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym *
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia5.00.04.0000074turnus rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwojupunkt3,15
5304.2730.001.02leczenie środowiskowe (domowe)zgodnie z załącznikiem nr 6 lp. 8 rozporządzenia5.00.04.0000010porada lekarska diagnostycznapunktpunkt11,25
5.00.04.0000011porada lekarska terapeutyczna7,50
5.00.04.0000012porada lekarska kontrolna3,75
5.00.04.0000001porada psychologiczna diagnostyczna11,25
5.00.04.0000002porada psychologiczna10,00
5.00.04.0000071wizyta, porada domowa lub środowiskowa17,50
5.00.04.0000075wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową3,75
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej *17,50
5.00.04.0000004sesja psychoterapii rodzinnej *5,00Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej *3,75
5.00.04.0000006sesja wsparcia psychospołecznego1,88Z 03 -w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia5.00.04.0000017turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi3,75
5404.1740.007.02leczenie uzależnieńzgodnie z załącznikiem nr 7 lp. 1 rozporządzenia5.00.04.0000076porada lub wizyta diagnostycznapunktpunkt9,45
5.00.04.0000077porada lub wizyta terapeutyczna6,30
5.00.04.0000078porada lub wizyta lekarska3,15
5.00.04.0000079wizyta instruktora terapii uzależnień3,15
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej12,60
5.00.04.0000004sesja psychoterapii rodzinnej4,20
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej3,15
5.00.04.0000080sesja psychoedukacyjna1,05
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia5.00.04.0000070turnus rehabilitacyjny dla osób uzależnionych3,15
5504.1742.007.02świadczenia antynikotynowezgodnie z załącznikiem nr 7 lp. 2 rozporządzenia5.00.04.0000076porada lub wizyta diagnostycznapunktpunkt9,45
5.00.04.0000077porada lub wizyta terapeutyczna6,30
5.00.04.0000078porada lub wizyta lekarska3,15
5.00.04.0000079wizyta instruktora terapii uzależnień3,15
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej12,60
5.00.04.0000004sesja psychoterapii rodzinnej4,20
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej3,15
5.00.04.0000080sesja psychoedukacyjna1,05
5604.1744.007.02świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnieniazgodnie z załącznikiem nr 7 lp. 3 rozporządzenia5.00.04.0000076porada lub wizyta diagnostycznapunktpunkt9,45
5.00.04.0000077porada lub wizyta terapeutyczna6,30
5.00.04.0000078porada lub wizyta lekarska3,15
5.00.04.0000079wizyta instruktora terapii uzależnień3,15
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej12,60
5.00.04.0000004sesja psychoterapii rodzinnej4,20
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej3,15
5.00.04.0000080sesja psychoedukacyjna1,05
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia5.00.04.0000070turnus rehabilitacyjny dla osób uzależnionych3,15
5704.1741.007.02świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieżyzgodnie z załącznikiem nr 7 lp. 4 rozporządzenia5.00.04.0000076porada lub wizyta diagnostycznapunktpunkt9,90
5.00.04.0000077porada lub wizyta terapeutyczna6,60
5.00.04.0000078porada lub wizyta lekarska3,30
5.00.04.0000079wizyta instruktora terapii uzależnień3,30
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej13,20
5.00.04.0000004sesja psychoterapii rodzinnej4,40
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej3,30
5.00.04.0000080sesja psychoedukacyjna1,10
5804.1746.007.02świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkoholzgodnie z załącznikiem nr 7 lp. 5 rozporządzenia5.00.04.0000076porada lub wizyta diagnostycznapunktpunkt9,45
5.00.04.0000077porada lub wizyta terapeutyczna6,30
5.00.04.0000078porada lub wizyta lekarska3,15
5.00.04.0000079wizyta instruktora terapii uzależnień3,15
5.00.04.0000003sesja psychoterapii indywidualnej12,60
5.00.04.0000004sesja psychoterapii rodzinnej4,20
5.00.04.0000005sesja psychoterapii grupowej3,15
5.00.04.0000080sesja psychoedukacyjna1,05
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia5.00.04.0000070turnus rehabilitacyjny dla osób uzależnionych3,15
5904.1740.008.02program leczenia substytucyjnego *zgodnie z załącznikiem nr 7 lp. 6 rozporządzenia i § 6 rozporządzenia ws. leczenia substytucyjnego5.00.04.1740801program leczenia substytucyjnego - za podanie leku w lokalizacjipunktpunkt4,20z podaniem leku w lokalizacji; za każdy dzień udziału w programie
5.00.04.1740802program leczenia substytucyjnego - za wydanie leku do domu3,15z wydaniem leku do domu; za każdy dzień udziału w programie
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia5.00.04.1740803turnus rehabilitacyjny dla osób biorących udział w programie3,15
zgodnie z załącznikiem nr 7 lp. 6 rozporządzenia i § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. leczenia substytucyjnego5.00.04.1740804program leczenia substytucyjnego - terapia i rehabilitacja (2 godz. w tygodniu)
* stosuje się w przypadkach, o których mowa w § 4 i 5 zarządzenia Nr 29/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 10 marca 2022 r.
** nieobligatoryjnie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 8 DO ROZPORZĄDZENIA

L p

.

Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńkod skojarzonego zakresu świadczeńnazwa skojarzonego zakresu świadczeńWymagania realizacji zakresu świadczeńKod produktów sprawozdawczychNazwa produktów sprawozdawczychJednostka sprawozdawanaJednostka rozliczeniowaWaga punktowa produktów rozliczeniowychWykaz rozpoznań, m.in. dla których poziom finansowania zależny jest od czasu leczeniaLiczba osobodni rozliczanych z współczynnikiem korygujący m o wartości 1Uwagi
1234567891011121314
104.9901.3

00.03

Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjnyzgodnie z lp. 1 załącznika nr 8 do rozporządzenia5.00.04.179

1009

konsylium świadczeniobiorcy na I poziomie referencyjny mryczałt miesięcznypunkt1 058,15W konsylium uczestniczy personel jednego świadczeniodawcy. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, którego omawiano podczas konsylium.
5.00.04.179

1010

konsylium świadczeniobiorcy I poziomu referencyjnego z II poziomem referencyjny mW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, przebywającego na I poziomie, którego omawiano podczas konsylium z drugim poziomem referencyjnym.
5.00.041791

012

konsylium świadczeniobiorcy II poziomu referencyjnego z I poziomem referencyjny mW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, przebywającego na II poziomie, którego omawiano podczas konsylium z I poziomem referencyjnym.
5.00.04.179

1011

konsylium świadczeniobiorcy I poziomu referencyjnego z III poziomem referencyjny mW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, przebywającego na I poziomie, którego omawiano podczas konsylium z III poziomem referencyjnym.
5.00.04.179

1033

konsylium świadczeniobiorcy III poziomu referencyjnego z I poziomem referencyjny mW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, przebywającego na III poziomie, którego omawiano podczas konsylium z I poziomem referencyjnym.
5.00.04.179

1013

sesja koordynacji świadczeniobiorcy - I poziom referencyjnyNależy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, któremu koordynowano świadczenia.
5.00.04.179

1014

superwizja osoby z personelu - I poziom referencyjnyNależy sprawozdać każdą osobę z personelu, która skorzystała z superwizji.
04.9901.3

01.02

Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny (rozliczenie produktu)5.00.04.179

1015

porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt8,86Wskazania, o których mowa w lp. 1 kolumna 4 rozporządzeniaNie więcej niż 3 porady dla tego samego świadczeniobiorcy. Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Rozpoznanie Z03 oraz Z03 z rozszerzeniami w zakresie diagnozy psychologicznej stosuje się do nie więcej niż 3 porad.
5.00.04.179

1016

porada psychologiczna diagnostyczna wraz z przeprowadzeniem testów (80-100 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt13,29
5.00.04.179

1017

porada psychologiczna (25-35 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt4,43Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.
5.00.04.179

1018

porada psychologiczna (50-70 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt8,86
5.00.04.179

1019

sesja psychoterapii indywidualne j (50-70 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt8,86
5.00.04.179

1020

sesja psychoterapii rodzinnej - jeden prowadzący (80-100 minut) - I poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt14,621. Każdy produkt rozliczeniowy i sprawozdawczy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. W przypadku produktów sprawozdawczych dla osób innych niż dzieci i młodzież będących świadczeniobiorcą, stosuje się rozpoznanie Z03 zarówno dla rozpoznań wg ICD-10 jak i diagnozy psychologicznej.

2. W celu rozliczenia sesji, pierwszego uczestnika należy sprawozdać produktem rozliczeniowym zawierającym wagę punktową produktu rozliczeniowego, zaś kolejnych uczestników - produktem sprawozdawczym z wagą punktową równą zero. Liczba uczestników winna odpowiadać liczbie świadczeniobiorców przewidzianych dla danej sesji, którym nadaje się to samo ID sesji.

5.00.04.179

1021

sesja psychoterapii rodzinnej - jeden prowadzący (80-100 minut) - I poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.179

1022

sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 minut) - I poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt29,24
5.00.04.179

1023

sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 minut) - I poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.179

1024

sesja psychoterapii grupowej (80-100 minut) - I poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt31,90
5.00.04.179

1025

sesja psychoterapii grupowej (80-100 minut) - I poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.179

1026

sesja wsparcia psychospołecznego (50-70 minut) - I poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt8,86
5.00.04.179

1027

sesja wsparcia psychospołecznego (50-70 minut) - I poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.179

1028

wizyta, porada domowa lub środowiskowa - jeden prowadzący (80-100 minut) - I

poziom referencyjny

punktpunkt13,29Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do

rozliczenia pierwszego świadczenia w środowisku, w jednym miejscu.

5.00.04.179

1029

wizyta, porada domowa lub środowiskowa - jeden prowadzący, kolejna w tym samym miejscu (50-70 minut) - I

poziom referencyjny

punktpunkt8,86Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do rozliczenia kolejnych świadczeń udzielonych w środowisku, w jednym miejscu.
5.00.04.179

1030

wizyta, porada domowa lub środowiskowa - dwóch prowadzących (80-100 minut) - I

poziom referencyjny

punktpunkt26,58Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do

rozliczenia pierwszego świadczenia w środowisku, w jednym miejscu.

5.00.04.179

1031

wizyta, porada domowa lub środowiskowa - dwóch prowadzących, kolejna w tym samym miejscu (50-70 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt17,72Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do

rozliczenia kolejnych świadczeń udzielonych w środowisku, w jednym miejscu.

5.00.04.179

1032

wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową (40-50 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt6,65Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.
204.9901.4

00.03

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjnyzgodnie z lp. 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia5.00.04.179

1009

konsylium świadczeniobiorcy leczącego się na I poziomie referencyjny m - I poziom referencyjnyryczałt miesięcznypunkt2 116,30W konsylium uczestniczy personel jednego świadczeniodawcy. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, którego omawiano podczas konsylium.
5.00.04.179

1010

konsylium świadczeniobiorcy I poziomu referencyjnego z II poziomem referencyjny mW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, przebywającego na I poziomie, którego omawiano podczas konsylium z drugim poziomie referencyjnym.
5.00.041791

012

konsylium świadczeniobiorcy II poziomu referencyjnego z I poziomem referencyjny mW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, przebywającego na II poziomie, którego omawiano podczas konsylium z I poziomem referencyjnym.
5.00.04.179

1011

konsylium świadczeniobiorcy I poziomu referencyjnego z III poziomem referencyjny mW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, przebywającego na I poziomie, którego omawiano podczas konsylium z III poziomem referencyjnym.
5.00.04.179

1033

konsylium świadczeniobiorcy III poziomu referencyjnego z I poziomem referencyjny mW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, przebywającego na III poziomie, którego omawiano podczas konsylium z I poziomem referencyjnym.
5.00.04.179

1013

sesja koordynacji świadczeniobiorcy - I poziom referencyjnyNależy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, któremu koordynowano świadczenia.
5.00.04.179

1014

superwizja osoby z personelu - I poziom referencyjnyNależy sprawozdać każdą osobę z personelu, która skorzystała z superwizji
04.9901.4

01.02

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny (rozliczenie produktu)5.00.04.179

1015

porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt8,86Wskazania, o których mowa w lp. 2 kolumna 4 rozporządzeniaNie więcej niż 3 porady dla tego samego świadczeniobiorcy. Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Rozpoznanie Z03 oraz Z03 z rozszerzeniami w zakresie diagnozy psychologicznej stosuje się do nie więcej niż 3 porad.
5.00.04.179

1016

porada psychologiczna diagnostyczna (80-100 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt13,29
5.00.04.179

1017

porada psychologiczna (25-35 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt4,43Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.
5.00.04.179

1018

porada psychologiczna (50-70 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt8,86
5.00.04.179

1019

sesja psychoterapii indywidualne j (50-70 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt8,86
5.00.04.179

1020

sesja psychoterapii rodzinnej - jeden prowadzący (80-100 minut) - I poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt14,621. Każdy produkt rozliczeniowy i sprawozdawczy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. W przypadku produktów sprawozdawczych dla osób innych niż dzieci i młodzież będących świadczeniobiorcą, stosuje się rozpoznanie Z03 zarówno dla rozpoznań wg ICD-10 jak i diagnozy psychologicznej.

2. W celu rozliczenia sesji, pierwszego uczestnika należy sprawozdać produktem rozliczeniowym zawierającym wagę punktową produktu rozliczeniowego, zaś kolejnych uczestników - produktem sprawozdawczym z wagą punktową równą zero. Liczba uczestników winna odpowiadać liczbie świadczeniobiorców przewidzianych dla danej sesji, którym nadaje się to samo ID sesji.

5.00.04.179

1021

sesja psychoterapii rodzinnej - jeden prowadzący (80-100 minut) - I poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.179

1022

sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 minut) - I poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt29,24
5.00.04.179

1023

sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 minut) - I poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.179

1024

sesja psychoterapii grupowej (80-100 minut) - I poziom referencyjny - pierwszypunktpunkt31,90
uczestnik
5.00.04.179

1025

sesja psychoterapii grupowej (80-100 minut) - I poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.179

1026

sesja wsparcia psychospołecznego (50-70 minut) - I poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt8,86
5.00.04.179

1027

sesja wsparcia psychospołecznego (50-70 minut) - I poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.179

1028

wizyta, porada domowa lub środowiskowa - jeden prowadzący (80-100 minut) - I

poziom referencyjny

punktpunkt13,29Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do

rozliczenia pierwszego świadczenia w środowisku, w jednym miejscu.

5.00.04.179

1029

wizyta, porada domowa lub środowiskowa - jeden prowadzący, kolejna w tym samym miejscu (50-70 minut) - I

poziom referencyjny

punktpunkt8,86Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do

rozliczenia kolejnych świadczeń udzielonych w środowisku, w jednym miejscu.

5.00.04.179

1030

wizyta, porada domowa lub środowiskowa - dwóch prowadzących (80-100 minut) - I

poziom referencyjny

punktpunkt26,58Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do

rozliczenia pierwszego świadczenia w środowisku, w jednym miejscu.

5.00.04.179

1031

wizyta, porada domowa lub środowiskowa - dwóch prowadzących, kolejna w tym samym miejscu (50-70 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt17,72Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do

rozliczenia kolejnych świadczeń udzielonych w środowisku, w jednym miejscu.

5.00.04.179

1032

wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową (40-50 minut) - I poziom referencyjnypunktpunkt6,65Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.
304.9902.3 00.02Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego -

II poziom referencyjny

zgodnie z lp. 3 załącznika nr 8 do rozporządzenia5.00.04.170

1032

porada lekarska diagnostyczna (50-70 minut) - poradnia - II poziom referencyjnypunktpunkt18,37F00-F99, Z03Nie więcej niż 3 porady dla tego samego świadczeniobiorcy. Rozpoznanie Z03 oraz Z03 z rozszerzeniami stosuje się do nie więcej niż 3 porad.
5.00.04.170

1033

porada lekarska terapeutyczna (50-70 minut) - poradnia - II poziom referencyjnypunktpunkt18,37F00-F99
5.00.04.170

1034

porada lekarska kontrolna (25-35 minut) - poradnia - II poziom referencyjnypunktpunkt9,19
5.00.04.170

1035

porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 minut)- poradnia - II poziom referencyjnypunktpunkt14,52F00-F99, Z03 oraz diagnozy psychologiczne, o których mowa w lp. 1 i 2 kolumna 4 załącznika nr 8 do rozporządzeniaNie więcej niż 3 porady dla tego samego świadczeniobiorcy. Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Rozpoznanie Z03 oraz Z03 z rozszerzeniami w zakresie diagnozy psychologicznej stosuje się do nie więcej niż 3 porad.
5.00.04.170

1036

porada psychologiczna diagnostyczna (80-100 minut) - poradnia - II poziom referencyjnypunktpunkt21,78
5.00.04.170

1037

sesja psychoterapii indywidualne j (50-70 minut) - poradnia - II poziom referencyjnypunktpunkt16,91F20-29, F30, F31, F32.2, F32.3, F33, F42, F44, F45.3, F45.4, F50, F60, F61, F62 oraz diagnozy psychologiczne, o których mowa w lp. 1 i 2 kolumna 4 załącznika nr 8 do rozporządzeniaKażdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.
5.00.04.170

1038

sesja psychoterapii rodzinnej prowadzona - jeden prowadzący (80-100 minut) - poradnia - II poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt19,431. Każdy produkt rozliczeniowy i sprawozdawczy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. W przypadku produktów sprawozdawczych dla osób innych niż dzieci i młodzież będących świadczeniobiorcą, stosuje się rozpoznanie Z03 zarówno dla rozpoznań wg ICD-10 jak i diagnozy psychologicznej.

2. W celu rozliczenia sesji, pierwszego uczestnika należy sprawozdać produktem rozliczeniowym zawierającym wagę punktową produktu rozliczeniowego, zaś kolejnych uczestników - produktem sprawozdawczym z wagą punktową równą zero. Liczba uczestników winna odpowiadać liczbie świadczeniobiorców przewidzianych dla danej sesji, którym nadaje się to samo ID sesji.

5.00.04.170

1039

sesja psychoterapii rodzinnej - jeden prowadzący (80-100 minut) - poradnia - II poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.170

1040

sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 minut) -punktpunkt35,83
poradnia - II poziom referencyjny - pierwszy uczestnik
5.00.04.170

1041

sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 minut) - poradnia - II poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.170

1042

sesja psychoterapii grupowej (80-100 minut) - poradnia - II poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt39,08
5.00.04.170

1043

sesja psychoterapii grupowej (80-100 minut) - poradnia - II poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.170

1044

wizyta, porada domowa lub środowiskowa (80-100 minut) - poradnia - II

poziom referencyjny

punktpunkt25,27F00-F99, Z03Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Produkt do

rozliczenia pierwszego świadczenia w środowisku, w jednym miejscu.

5.00.04.170

1045

wizyta, porada domowa lub środowiskowa - kolejna w tym samym miejscu (50-70 minut) - poradnia - II

poziom referencyjny

punktpunkt18,37Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.

Produkt do rozliczenia kolejnych świadczeń udzielonych w środowisku, w jednym miejscu.

zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia5.00.04.170

1046

turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi ambulatoryjny - II poziom referencyjnypunktpunkt3,29F20-29, F30, F31, F32.2, F32.3, F33, F42, F44, F45.3, F45.4, F50, F60, F61, F62 oraz diagnozy psychologiczne, o których mowa w lp. 1 i 2 kolumna 4 załącznika nr 8 do rozporządzeniaKażdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.
zgodnie z lp. 3 załącznika nr 8 do rozporządzenia5.00.04.170

1050

konsylium świadczeniobiorcy na II poziomie referencyjny m - PORADNIAkrotnośćF00-F99, Z03W konsylium uczestniczy personel jednego świadczeniodawcy. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, którego omawiano podczas konsylium.
5.00.04.170

1047

konsylium świadczeniobiorcy II poziomu referencyjnego z I poziomem referencyjny m - PORADNIAkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na II poziomie, którego omawiano podczas konsylium z I poziomem referencyjnym.
5.00.04.170

1067

konsylium świadczeniobiorcy I poziomu referencyjnego z II poziomem referencyjny m - PORADNIAkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na I poziomie, którego omawiano podczas konsylium z II poziomem referencyjnym.
5.00.04.170

1068

konsylium świadczeniobiorcy II poziomu referencyjnego z II poziomem referencyjny m - PORADNIAkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na II poziomie, którego omawiano podczas konsylium z II poziomem referencyjnym.
5.00.04.170

1048

konsylium świadczeniobiorcy II poziomu referencyjnego z III poziomem referencyjny m - PORADNIAkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na II poziomie, którego omawiano podczas konsylium z III poziomem referencyjnym.
5.00.04.170

1049

konsylium świadczeniobiorcy III poziomu referencyjnego z II poziomem referencyjny m - PORADNIAkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na III poziomie, którego omawiano podczas konsylium z II poziomem referencyjnym.
5.00.04.170

1051

sesja koordynacji świadczeniobiorcy - poradnia - II poziom referencyjnykrotnośćNależy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, któremu koordynowano świadczenia.
5.00.04.170

1052

superwizja osoby z personelu - poradnia - II poziom referencyjnykrotnośćNależy sprawozdać każdą osobę z personelu, która skorzystała z superwizji.
404.9902.4

00.03

Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjnyzgodnie z lp. 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia5.00.04.270

3005

świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjnyosobodzieńpunkt24,77F00-F99Liczba osobodni rozliczona na rzecz świadczeniobiorcy w ramach cyklu leczenia powinna mieć nadane wspólne ID cyklu.
5.00.04.270

3006

sesja psychoterapii indywidualne j (50-70 minut) w ramach oddziału dziennego rehabilitacyjnego - II poziom referencyjnykrotnośćF00-F99 oraz diagnozy psychologiczne, o których mowa w lp. 1 i 2 kolumna 4 załącznika nr 8 do rozporządzeniaKażdy produkt sprawozdawczy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Obowiązek realizacji co najmniej 2 sesji psychoterapii indywidualnej oraz co najmniej 2 sesji psychoterapii grupowej w tygodniu dla każdego świadczeniobiorcy.
5.00.04.270

3007

sesja psychoterapii grupowej (80-100 minut) w ramach oddziału dziennego rehabilitacyjnego - II poziom referencyjnykrotność
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia5.00.04.270

3008

turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dzienny - II poziom referencyjnyosobodzieńpunkt15,22F00-F99do 14 dni
zgodnie z lp. 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia5.00.04.170

1053

porada lekarska diagnostyczna (50-70 minut) - II poziom referencyjnypunktpunkt18,37F00-F99, Z03Nie więcej niż 3 porady dla tego samego świadczeniobiorcy. Rozpoznanie Z03 oraz Z03 z rozszerzeniami stosuje się do nie więcej niż 3 porad.
5.00.04.170

1054

porada lekarska terapeutyczna (50-70 minut) - II poziom referencyjnypunktpunkt18,37F00-F99
5.00.04.170

1055

porada lekarska kontrolna (25-35 minut) - II poziom referencyjnypunktpunkt9,19
5.00.04.170

1056

porada psychologiczna diagnostyczna (50-70 minut) - II poziom referencyjnypunktpunkt14,52F00-F99, Z03 oraz diagnozy psychologiczne, o których mowa w lp. 1 i 2 kolumna 4 załącznika nr 8 do rozporządzeniaNie więcej niż 3 porady dla tego samego świadczeniobiorcy. Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Rozpoznanie Z03 oraz Z03 z rozszerzeniami w zakresie diagnozy psychologicznej stosuje się do nie więcej niż 3 porad.
5.00.04.170

1057

porada psychologiczna diagnostyczna wraz z przeprowadzeniem testów (80-100 minut) - II poziompunktpunkt21,78
referencyjny
5.00.04.170

1058

sesja psychoterapii indywidualne j (50-70 minut) - II poziom referencyjnypunktpunkt16,91F20-29, F30, F31, F32.2, F32.3, F33, F42, F44, F45.3, F45.4, F50, F60, F61, F62 oraz diagnozy psychologiczne, o których mowa w lp. 1 i 2 kolumna 4 załącznika nr 8 do rozporządzeniaKażdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną.
5.00.04.170

1059

sesja psychoterapii rodzinnej prowadzona - jeden prowadzący (80-100 minut) - II poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt19,431. Każdy produkt rozliczeniowy i sprawozdawczy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. W przypadku produktów sprawozdawczych dla osób innych niż dzieci i młodzież będących świadczeniobiorcą, stosuje się rozpoznanie Z03 zarówno dla rozpoznań wg ICD-10 jak i diagnozy psychologicznej.

2. W celu rozliczenia sesji, pierwszego uczestnika należy sprawozdać produktem rozliczeniowym zawierającym wagę punktową produktu rozliczeniowego, zaś kolejnych uczestników - produktem sprawozdawczym z wagą punktową równą zero. Liczba uczestników winna odpowiadać liczbie świadczeniobiorców przewidzianych dla danej sesji, którym nadaje się to samo ID sesji.

5.00.04.170

1060

sesja psychoterapii rodzinnej - jeden prowadzący (80-100 minut) - II poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.170

1061

sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 minut) - II poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt35,83
5.00.04.170

1062

sesja psychoterapii rodzinnej - dwóch prowadzących (80-100 minut) - II poziom referencyjny - kolejnypunktpunkt0,00
uczestnik
5.00.04.170

1063

sesja psychoterapii grupowej (80-100 minut) - II poziom referencyjny - pierwszy uczestnikpunktpunkt39,08
5.00.04.170

1064

sesja psychoterapii grupowej (80-100 minut) - II poziom referencyjny - kolejny uczestnikpunktpunkt0,00
5.00.04.170

1065

wizyta, porada domowa lub środowiskowa (80-100 minut) - II poziom referencyjnypunktpunkt25,27F00-F99, Z03Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Rozpoznanie Z03 oraz Z03 z rozszerzeniami stosuje się do nie więcej niż 3 porad lekarskich diagnostycznych. Produkt

do rozliczenia pierwszego świadczenia w środowisku, w jednym miejscu.

5.00.04.170

1066

wizyta, porada domowa lub środowiskowa - kolejna w tym samym miejscu (50-70 minut) - II poziom referencyjnypunktpunkt18,37Każdy produkt rozliczeniowy winien zawierać rozpoznanie wg ICD-10 oraz diagnozę psychologiczną. Rozpoznanie Z03 oraz Z03 z rozszerzeniami stosuje się do nie więcej niż 3 porad lekarskich diagnostycznych. Produkt

do rozliczenia kolejnych świadczeń udzielonych w środowisku, w jednym miejscu.

zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia5.00.04.170

1046

turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi ambulatoryjny - II poziom referencyjnypunktpunkt3,29F00-F99
zgodnie z lp. 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia5.00.04.270

3014

konsylium świadczeniobiorcy na II poziomie referencyjny mkrotnośćF00-F99, Z03W konsylium uczestniczy personel jednego świadczeniodawcy. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, którego omawiano podczas konsylium.
5.00.04.270

3009

konsylium świadczeniobiorcy II poziomu referencyjnego z I poziomem referencyjny m.krotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na II poziomie, którego omawiano podczas konsylium z I poziomem referencyjnym.
5.00.04.270

3015

konsylium świadczeniobiorcy I poziomu referencyjnego z II poziomem referencyjny mkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na I poziomie, którego omawiano podczas konsylium z II poziomem referencyjnym.
5.00.04.270

3010

konsylium świadczeniobiorcy II poziomu referencyjnego z II poziomem referencyjny mkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na II poziomie, którego omawiano podczas konsylium z II poziomem referencyjnym.
5.00.04.270

3011

konsylium świadczeniobiorcy II poziomu referencyjnego z III poziomem referencyjny mkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na II poziomie, którego omawiano podczas konsylium z III poziomem referencyjnym.
5.00.04.270

3016

konsylium świadczeniobiorcy III poziomu referencyjnego z II poziomem referencyjny mkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na III poziomie, którego omawiano podczas konsylium z II poziomem referencyjnym.
5.00.04.270

3012

sesja koordynacji świadczeniobiorcy - II poziom referencyjnykrotnośćNależy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, któremu koordynowano świadczenia.
5.00.04.270

3013

superwizja osoby z personelu - II poziom referencyjnykrotnośćNależy sprawozdać każdą osobę z personelu, która skorzystała z superwizji
504.9903.4

00.03

Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjnyzgodnie z lp. 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia5.00.04.470

1005

świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży - III poziom referencyjnyosobodzieńpunkt51,24Z03do 10 dni
F01-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F80-F99do 56 dni
F20-F39do 70 dni
F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4)do 21 dni
F40-F42, F44-F48, F51-

F59, F70-F79

do 42 dni
F43do 70 dni
F50do 84 dni
F60-F69do 42 dni
zgodnie z lp. 5 pkt.

i załącznika nr 1 do rozporządzenia

5.00.04.490

1001

świadczenia w izbie przyjęćkrotnośćNależy sprawozdać świadczeniobiorców nieprzyjętych do oddziału psychiatrycznego.
zgodnie z lp. 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia5.00.04.000

0007

leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi w ramach IIIosobodzieńpunkt36,62F20-F39Za każdy zabieg.
poziomu referencyjnego*
w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i

RPP

5.53.01.000

1649

koszt pobytu przedstawicie 1a

ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o

znacznym stopniu niepełnosprawności

osobodzieńpunkt1,10
5.62.01.000 0028dodatkowy koszt związany z leczeniem dzieci i młodzieży z potwierdzony m zakażaniem wirusem SARS-CoV-2punktpunkt65,70F00-F99 oraz U07.11. Produkt do jednorazowego dosumowania z wartością hospitalizacji w oddziale.

2. Liczba osobodni rozliczanych ze współczynnikiem korygującym o wartości 1, zostaje przedłużona o 10 dni.

3. Wartość produktu uwzględnia koszt testów diagnostycznych, izolacji, leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-

2.

4. Konieczność wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia.

5. Konieczność sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1

zgodnie z lp. 5 pkt 2 załącznika nr 8 do

rozporządzenia

5.00.04.470

1016

konsylium świadczeniobiorcy na III poziomie referencyjny mkrotnośćF00-F99, Z03W konsylium uczestniczy personel jednego świadczeniodawcy. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, którego omawiano podczas konsylium.
5.00.04.470

1006

konsylium świadczeniobiorcy III poziomu referencyjnego z I poziomem referencyjny mkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na III poziomie, którego omawiano podczas konsylium z I poziomem referencyjnym.
5.00.04.470

1017

konsylium świadczeniobiorcy I poziomu referencyjnego z III poziomem referencyjny mkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na I poziomie, którego omawiano podczas konsylium z III poziomem referencyjnym.
5.00.04.470

1007

konsylium świadczeniobiorcy III poziomu referencyjnego z II poziomem referencyjny mkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na III poziomie, którego omawiano podczas konsylium z II poziomem referencyjnym.
5.00.04.470

1008

konsylium świadczeniobiorcy II poziomu referencyjnego z III poziomem referencyjny mkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na II poziomie, którego omawiano podczas konsylium z III poziomem referencyjnym.
5.00.04.470

1018

konsylium świadczeniobiorcy III poziomu referencyjnego z III poziomem referencyjny mkrotnośćW konsylium uczestniczy personel kilku świadczeniodawców. Należy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę przebywającego na II poziomie, którego omawiano podczas konsylium z III poziomem referencyjnym.
5.00.04.470

1009

sesja koordynacji świadczeniobiorcy - III poziom referencyjnykrotnośćNależy sprawozdać każdego świadczeniobiorcę, któremu koordynowano świadczenia.
5.00.04.470

1010

superwizja osoby z

personelu - III poziom referencyjny

krotnośćNależy sprawozdać każdą osobę z personelu, która skorzystała z superwizji
5.00.04.470

1011

konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznychkrotnośćNależy sprawozdać konsultację udzieloną świadczeniobiorcy.
5.00.04.470

1012

konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie neurologiikrotność
5.00.04.470

1013

konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologiikrotność
5.00.04.470

1014

konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie gastoenterologiikrotność
5.00.04.470

1015

konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynolog iikrotność

Uzasadnienie

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów zarządzenia do postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 2400), zwanej dalej "nowelizacją rozporządzenia" oraz wprowadzenie przepisów ogłoszonego przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obwieszczenia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, zwanego dalej "obwieszczeniem", regulujących nowy sposób pokrywania kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dedykowanych dzieciom i młodzieży, o których mowa w załączniku 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

Zmiany w zakresie § 2 ust. 1 pkt 3, pkt 6 i 10, § 5 ust. 1, § 11 ust. 1, § 12 pkt 3 i 5, § 14 ust. 2, § 18 ust. 1 pkt 2, 4, 10, 13, 21, 24 i 40 oraz § 18 ust. 7 zarządzenia związane są z dodaniem nowego załącznika nr 1a, stanowiącego Katalog zakresów świadczeń określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

Obwieszczeniem Prezesa Agencji wprowadzono nowy sposób finansowania świadczeń w zakresie I poziomu referencyjnego, tj. zespołu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, zwanego dalej "zespołem - I poziom referencyjny" oraz ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, zwanego dalej "ośrodkiem - I poziom referencyjny", polegający na opłacaniu w formie ryczałtu miesięcznego, 1/3 godzin pracy personelu, w ramach których realizowane są konsylia, sesje koordynacji oraz superwizje oraz pokryciu kosztów infrastruktury i obsługi poradni oraz dojazdów do świadczeniobiorcy. Pozostały czas pracy personel, określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia, przeznacza na realizację świadczeń gwarantowanych jednostkowych, określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia, które Fundusz finansuje odrębnie za każde udzielone świadczenie, za pomocą wagi punkowej oraz ceny jednostkowej. W celu umożliwienia rozliczenia świadczeń w powyższy sposób, w zakresach I poziomu referencyjnego, tj. zespołu oraz ośrodka, w zakresie lp. 1 i 2 załącznika nr 1a wprowadzono produkt skojarzony, który umożliwi świadczeniodawcy wystawienie stosownego rachunku obejmującego ryczałt miesięczny oraz rozliczenie produktów rozliczeniowych.

Jednocześnie w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 7/2020/DSOZ dla zakresów świadczeń określonych w lp. 1-3, dodano objaśnienie dotyczące ich stosowania - do rozliczeń świadczeń udzielanych do 28 lutego 2022 r. oraz w sytuacji, w której w związku z wypowiedzeniem umowy w zakresie ośrodka - I poziom referencyjny, świadczeniodawca udziela świadczeń przez dwa miesiące na podstawie przepisów zarządzenia zmienianego, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Do uregulowanego w § 2 ust. 1 słowniczka wprowadzono definicję konsylium (pkt 3a), centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny (pkt 16a), sesji koordynacji (pkt 16b) oraz zespołu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjnym (pkt 22). Jednocześnie w zakresach definicji określonych w § 2 ust. 1 pkt 7, 8 oraz 16 zmieniono adresy odwołań do przepisów rozporządzenia. W związku z wprowadzoną zmianą w załączniku nr 8 do rozporządzenia polegającą na dodaniu 2 zakresów, czyli utworzeniu 5 zakresów w miejsce 3, w definicjach, które były uregulowane dotychczas w zarządzeniu zmienianym, dostosowano liczbę porządkową do obowiązujących w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

W § 2 ust. 1 pkt 15 uregulowano nowe brzmienie ryczałtu miesięcznego, natomiast w pkt 13 i 19 zmieniono jedynie adresy promulgacyjne.

W przepisie § 18 ust. 1 pkt 4 zarządzenia zmienianego uregulowano nowy sposób rozliczania ryczałtu miesięcznego. Przy tym jednocześnie uchylono § 18 ust. 1 pkt 4a oraz dodano pkt 4b, w którym określono sposób sprawozdawania w ramach ww. ryczałtu udziału w konsyliach oraz superwizjach, a także przeprowadzonych sesjach koordynacji na rzecz świadczeniobiorców. Jednocześnie ze względu na fakt, że w ramach ryczałtu miesięcznego przekazywane są środki finansowe na utrzymanie infrastruktury poradni oraz jej obsługi, reguluje się sposób użytkowania tych pomieszczeń.

Przepisy § 18 ust. 1 pkt 5 i 6 uchylono, dodając jednocześnie pkt 5a, 5b, 6a, i 6b, w których określa się personel jaki winien zawierać załącznik nr 2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w przypadku zakresów I poziomu referencyjnego, tj. zespołu oraz ośrodka, o których mowa w lp. 1 i 2 załącznika nr 8 do rozporządzenia, wraz z możliwością zatrudnienia dodatkowego personelu.

Wprowadzony przepis § 18 ust. 1 pkt 5c i 6c zarządzenia reguluje sposób finansowania przez Fundusz świadczeń zrealizowanych przez personel dodatkowy, w związku z przekroczeniem zobowiązania finansowego Funduszu określonego w umowie.

W związku z przeprowadzeniem przez Fundusz kontroli świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie ośrodka - I poziom referencyjny, dodano przepis w § 18 ust. 1 pkt 6d zarządzenia, uniemożliwiający zatrudnienie przez świadczeniodawcę personelu jednocześnie zatrudnionego w podmiotach innych niż lecznicze, w których przebywają świadczeniobiorcy objęci opieką przez dany podmiot leczniczy.

Dodano przepis § 18 ust. 1 pkt 41, w którym wskazano liczbę świadczeń finansowaną przez Fundusz w zakresie I poziomu referencyjnego, tj. zespołu i ośrodka, z uwzględnieniem możliwości realizacji świadczeń ponad zobowiązanie Funduszu w przypadku zatrudnienia dodatkowego personelu. W kolejnym przepisie, tj. pkt 42 uregulowano sposób ich sumowania do rozliczenia w miesiącu, biorąc pod uwagę czas ich trwania oraz liczbę personelu zaangażowanego w ich udzielanie. W pkt 43 wskazuje się, że pozostałe godziny pracy personel przeznacza na udział w konsyliach i superwizjach oraz na sesje koordynacji.

W przepisie § 18 ust. 1 pkt 44 zarządzenia zmienianego reguluje się sposób sprawozdawania świadczenia w przypadku zrealizowania go przez dwie osoby, natomiast w pkt 45 tego przepisu - sposób sprawozdawania uczestników sesji grupowej, rodzinnej oraz sesji wsparcia psychospołecznego, w związku ze zmianą sposobu finansowania tych sesji, tj. finansowanie sesji - nie zaś uczestnika sesji.

Zmiana wprowadzona w § 18 ust. 4 dotyczy poszerzenia zakresu świadczeń jednostkowych, dla których powstaje obowiązek odnotowania w dokumentacji medycznej godziny oraz minuty ich rozpoczęcia i zakończenia. Przedmiotowa zmiana wynika ze zmiany definicji świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia, dla których określony został czas ich trwania. Podobnej zmiany rozszerzającej zakres świadczeń dokonano w § 18 ust. 4a zarządzenia zmienianego, gdzie dopisano świadczenie w zakresie: wizyta, porada domowa lub środowiskowa oraz zmieniono obowiązek odnotowania miejsca pobytu pacjenta na miejsce udzielania świadczeń. Natomiast w ust. 4b § 18 - doprecyzowano, w ramach których świadczeń gwarantowanych jednostkowych określonych w załączniku nr 1a do zarządzenia, należy sprawozdać wynik diagnozy psychologicznej.

Ponadto, niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany o charakterze porządkowych w zakresie:

- § 12 pkt 3 - dodaje się zakresy ambulatoryjne określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia i wymienione w załączniku nr 1a do zarządzenia,

- § 12 pkt 4 - przepis uchyla się, ze względu na zawarcie zakresu ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, w przepisie § 12 pkt 3,

- § 12 pkt 6 - uchyla się ze względu na zmianę brzmienia świadczenia gwarantowanego w zakresie ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny,

- § 18 ust. 1 pkt 7 i 8 - z treści przepisu, usuwa się wyrazy "centrum - II poziom referencyjny oraz ośrodek - III poziom referencyjny", ze względu na fakt, że oddziały w ramach, których są udzielane świadczenia zostały określone w innych przepisach,

- § 18 ust. 1 pkt 12a - przepis dostosowuje się do wymagań wprowadzonych nowelą rozporządzenia dotyczących liczby godzin udzielania świadczeń w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, o którym mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

- § 18 ust. 1 pkt 15a - przepis uchyla się, ze względu na zmianę finansowania I poziomu referencyjnego, w tym sesji rodzinnych, grupowych oraz sesji wsparcia psychospołecznego. Dotychczas w ramach ośrodka - I poziom referencyjny przedmiotowe świadczenia rozliczane były w ramach ryczałtu, gdzie należało sprawozdać uczestników sesji zgodnie z liczbą określoną dla poszczególnych świadczeń, natomiast do ryczałtu wliczało się jedną sesję, niezależnie od liczby uczestników. Obecnie rozliczeniu podlega sesja przy założeniu obowiązku sprawozdania wszystkich uczestników sesji. W związku z tym wprowadza się jednostkowy produkt rozliczeniowy z wagą punktową dla pierwszego uczestnika sesji - zaś dla pozostałych uczestników, jednostkowy produkt sprawozdawczy z wagą punktowa równą zero,

- § 18 ust. 1 pkt 17 - wprowadza się zastrzeżenie, że sposób rozliczenia świadczeń określony w przedmiotowym przepisie nie dotyczy zakresów świadczeń określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Jednocześnie w § 18 ust. 1 pkt 17a reguluje się sposób rozliczania wizyt, porad domowych lub środowiskowych, ze względu na wprowadzenie do rozporządzenia różnych czasów ich trwania, w zależności czy jest ono realizowane w tym samym dniu w jednym miejscu dla pierwszego świadczeniobiorcy czy dla kolejnego,

- § 18 ust. 1 pkt 35 - zmienia się sposób odwołania się do przepisów rozporządzenia. Zamiast wyliczenia zakresów z załącznika nr 8 do rozporządzenia, wprowadza się ogólne odwołanie do tych świadczeń,

- § 18 ust. 1 pkt 39 - w treści przepisu zmienia się stosowne odwołanie do tego zakresu w załączniku do rozporządzenia.

Do zarządzenia zmienianego wprowadza się przepisy przejściowe regulujące kwestie w zakresie:

1) § 2 - zobowiązujący dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z niniejszego zarządzenia oraz przepisu określonego w § 2 noweli rozporządzenia,

2) § 3 - regulujący sytuację świadczeniodawców realizujących umowę w zakresie ośrodka - I poziom referencyjny, którzy na dzień 28 lutego 2022 r. w załączniku nr 2 do umowy (harmonogramy-zasoby) wykazali dodatkowy personel, tj. personel ponad wymagany przepisami rozporządzenia, w związku z wprowadzeniem nowego sposobu rozliczania świadczeń w ww. zakresie,

3) § 4 - regulujący sposób postępowania w przypadku nieustalenia kwoty zobowiązania albo warunków finansowania zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie ośrodka - I poziom referencyjny,

4) § 5 - określający sposób rozliczania świadczeń udzielonych do dnia wejścia w życie zarządzenia.

Zarządzenie, zgodnie z § 6, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Wprowadzone zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone

w Strategii na lata 2019 - 2023, m.in. (cel 2) - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie zmieniające zostało przedstawione do konsultacji zewnętrznych, w ramach których opinie wyraziło 67 podmiotów, w tym 8 podmiotów zgłosiło uwagi po terminie. Dwa podmioty nie zgłosiły uwag. Łącznie otrzymano 303 stanowiska, w których poruszono około 50 kwestii.

W związku ze zgłoszonymi uwagami zmodyfikowano przepisy dotyczące możliwości wprowadzenia do załącznika nr 2 do umowy (harmonogramy-zasoby) dodatkowych etatów w określonych okolicznościach oraz uregulowano sposób finansowania świadczeń udzielonych dodatkowym personelem. Wprowadzono w załączniku nr 1a możliwość sprawozdawania konsylium, w którym uczestniczy jedynie personel świadczeniodawcy. Podwyższono w załączniku nr 1a wagi punktowe dla porady psychologicznej diagnostycznej (50-70 minut), porady psychologicznej diagnostycznej (80-100 minut) oraz sesji psychoterapii indywidualnej (50-70 minut), w zakresie II poziomu referencyjnego, co stanowiło wypełnienie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2022 r., znak: ZPP.743.25.2022.MS. Wprowadzono regulację znoszącą rozliczenie ryczałtu miesięcznego w miesiącach styczeń-luty 2022 r. Usunięto przepis regulujący sposób wywiązywania się świadczeniodawcy z obowiązku organizowania konsultacji, obowiązek realizacji świadczeń w oddziale dziennym w zakresie centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny, w godzinach popołudniowych oraz 60 dniowy standard leczenia w ww. zakresie, a także ograniczenie do jednej, możliwości realizacji porady psychologicznej diagnostycznej (80-100 minut) wraz z przeprowadzeniem testu psychologicznego w stosunku do jednego świadczeniobiorcy. Doprecyzowano sposób sprawozdawania wg ICD 10 rozpoznania Z03 i Z03 z rozszerzeniami w przypadku braku diagnozy postawionej przez lekarza.