Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2020.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2020/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 180/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 24/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 23 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Rozliczenie podania leku zawierającego substancję czynną z katalogu substancji jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy sprowadzenie tego leku z zagranicy nastąpiło:

1) na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanej w trybie art. 4 Prawa farmaceutycznego lub

2) na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wydanej w trybie art. 4c Prawa farmaceutycznego, wyrażającej zgodę na czasowe:

a) zwolnienie z obowiązku umieszczenia na opakowaniu i w ulotce dołączanej do opakowania niektórych danych szczegółowych lub

b) w całości albo w części zwolnienie z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.";

2)
w załączniku nr 1e do zarządzenia, w lp. 5 kolumna "świadczenia" otrzymuje brzmienie:

"

5.5.08.05.0000174hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci / zakwaterowanie891,24891,24891,24835,54

";

3)
załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
4)
w załączniku nr 7 do zarządzenia w l.p. 1-7 w kolumnie 3 wartość progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji o kodzie i nazwie:
a)
5.08.10.0000003 - bicalutamidum otrzymuje brzmienie:

"0,0135",

b)
5.08.10.0000055 - rituximabum otrzymuje brzmienie:

"3,7000".

§  2. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1. 
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4. 
Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych w zakresie § 1:
1)
pkt 1, w zakresie § 23 ust. 14 pkt 2 lit. b zarządzenia, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 12 lutego 2020 r.;
2)
pkt 2, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r.;
3)
pkt 3 w zakresie:
a)
lp. 4 w części B załącznika nr 1t do zarządzenia, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 21 stycznia 2020 r.";
b)
lp. 5 w części B załącznika nr 1t do zarządzenia, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;
c)
lp. 6 w części B załącznika nr 1t do zarządzenia, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.;
4)
pkt 4:
a)
lit. a, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 marca 2020 r.,
b)
lit. b, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 maja 2020 r.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia Nr 180/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia dotyczą:

1. W treści zarządzenia zmiany § 23 ust. 14, umożliwiające rozliczanie podania leku zawierającego substancję czynną z katalogu substancji, gdy sprowadzenie tego leku z zagranicy nastąpiło na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wydanej w trybie art. 4c;

2. Załącznika nr 1e do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń podstawowych, w zakresie świadczenia 5.08.05.0000174 hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci / zakwaterowanie i polegają na zmianie porządkującej w 1p 5 kolumny "świadczenia" dotyczącej wartości "wartość punktowa - obecna" w dniu "3" z 891,40 na 891,24; co stanowi sprostowanie pomyłki pisarskiej;

3. Załącznika 1t do zarządzenia, określającego katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na dodaniu substancji czynnej:

1) 5.08.05.0000195 - oxaliplatinum- inj. 100 mg, od dnia 21 stycznia 2020 r., zgodnie z pismem Ministra Zdrowia, który poinformował o konieczności wprowadzenia zmian umożliwiających rozliczanie produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego.

W związku z ograniczoną dostępnością produktów leczniczych zawierających powyższą substancję czynną, Minister Zdrowia wydał w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy zawierającego ww. substancję;

2) 5.08.05.0000196 - lipegfilgrastimum - inj. 1 mg, od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zgodnie z pismem Ministra Zdrowia oraz Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.;

3) 5.08.05.0000197 - rasburicasum - inj. 1 mg, od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r., zgodnie ze zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 marca 2020 r.

4. Załącznika 7 do zarządzenia, określającego katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii i polegają na zmianie wartości progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji czynnej:

a) 5.08.10.0000003 bicalutamidum na 0,0135 zł/mg,

biorąc pod uwagę analizę średnich cen leku w miesiącu styczniu 2020 roku, wartość progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego została zmieniona. Zmiana ta będzie stosowana dla świadczeń udzielanych od dnia 1 marca 2020 r.;

b) 5.08.10.0000055- rituximabum na 3,7000 zł/mg,

w celu ujednolicenia progu kosztowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2020/DGL Prezesa NFZ z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Zmiana ta będzie stosowana, analogicznie jak w przypadku programów lekowych, dla świadczeń udzielanych od dnia 1 maja 2020 r.

Oznaczenie momentu stosowania przedmiotowego aktu prawnego w sposób wskazany w § 4 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie.

Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych w zakresie § 1:

1) pkt 1, w zakresie § 23 ust. 14 pkt 2 lit. b zarządzenia, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 12 lutego 2020 r.;

2) pkt 2, dotyczącego załącznika nr 1e do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń podstawowych, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r.;

3) pkt 3 w zakresie:

d) lp. 4 w części B załącznika nr 1t do zarządzenia, dotyczącej substancji czynnej oxaliplatinum- inj. 100 mg, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 21 stycznia 2020 r.;

e) lp. 5 w części B załącznika nr 1t do zarządzenia, dotyczącej substancji czynnej lipegfilgrastimum - inj. 1 mg, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;

f) lp. 6 w części B załącznika nr 1t do zarządzenia, dotyczącej substancji czynnej rasburicasum - inj. 1 mg, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.;

4) pkt 4, dotyczącego załącznika nr 7 do zarządzenia, określającego Katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii, w zakresie:

a) substancji czynnej 5.08.10.0000003 bicalutamidum, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 marca 2020 r.,

b) substancji czynnej 5.08.10.0000055 rituximabum, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 maja 2020 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

W dniach od 6 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. trwały konsultacje społeczne projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

W trakcie konsultacji, do projektu zarządzenia odniosło się 8 podmiotów, z czego 6 nie zgłosiło uwag. W terminie zostało zgłoszonych 7 stanowisk oraz 5 pism informujących o braku uwag. Po upływie terminu, otrzymano 1 stanowisko informujące o braku uwag do zarządzenia zmieniającego. Łącznie otrzymano 8 stanowisk do przedmiotowego projektu, w tym 2 zawierające uwagi oraz 6 informujących o braku uwag.

Z przesłanych 7 stanowisk w terminie, 2 uwag uznano za zasadne. Pozostałe 5 przesłanych stanowisk informowało o braku uwag do projektu zarządzenia zmieniającego.

Najważniejsze uwzględnione uwagi dotyczą rozszerzenia katalogu 1t o substancję czynną lipegfilgrastimum od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zgodnie z pismem Ministra Zdrowia oraz Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Pozostałe zgłoszone i uwzględnione uwagi mają charakter porządkujący.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 1t
Katalog refundowanych substancji czynnych

Część A

substancje czynne zawarte w lekach niedopuszczonych do obrotu na terytorium RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość punktowatryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000018carmustinum100 mg211,7856XXXmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
25.08.05.0000019chlormethinum100 mg1271,8992XXX
35.08.05.0000024dactinomycinum100 mg13245,8456XXX
45.08.05.0000025daunorubicinum100 mg294,3980XXX
55.08.05.0000033lomustinum100 mg149,3908XXX
65.08.05.0000034melphalanum - inj.100 mg300,6640XXX
75.08.05.0000037mitoxantronum100 mg1134,0000XXX
85.08.05.0000039procarbazinum100 mg35,7760XXX
95.08.05.0000040thalidomidum100 mg8,0340XXX
105.08.05.0000042trofosfamidum100 mg80,7248XXX
115.08.05.0000043vindesinum100 mg14295,2940XXX
125.08.05.0000044teniposidum100 mg159,5100XXX
135.08.05.0000169erwinia L-asparaginasum100 j.m.34,1281XXX
145.08.05.0000178etoposidum - p.o.100 mg120,0004XXX
155.08.05.0000179etoposidi phosphas100 mg240,0008XXX
165.08.05.0000180idarubicinum - p.o.100 mg5666,6688XXX
Katalog refundowanych substancji czynnych

Część B

substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość punktowatryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000182bleomycinum - inj.100 j.m.0,6804xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
25.08.05.0000192cytarabinum - inj.100 mg8,8400xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
35.08.05.0000194fluorouracilum- inj.100 mg1,5196xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
45.08.05.0000195oxaliplatinum- inj.100 mg66,9000xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
55.08.05.0000196lipegfilgrastimum - inj.1 mg365,7150xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e, stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.
65.08.05.0000197rasburicasum - inj.1 mg161,2800xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych w okresie od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.