Dzienniki resortowe

NFZ.2019.149

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 102/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) rozporządzenie o pilotażu onkologicznym - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, wydane na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy o świadczeniach;";

2) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. 1. Do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w § 5 rozporządzenia o pilotażu onkologicznym, przez świadczeniodawców wymienionych w § 6 ust. 1 oraz w załączniku do tego rozporządzenia, zastosowanie mają współczynniki korygujące określone w § 11 ust. 3 tego rozporządzenia oraz określone na podstawie § 16 ust. 2 ogólnych warunków umów.

2. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do stosowania przepisów rozporządzenia o pilotażu onkologicznym, w szczególności do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w tym rozporządzeniu.

3. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu udzielane są świadczeniobiorcom, którzy wyrazili zgodę na objęcie pilotażem, określoną w § 5 ust. 2 rozporządzenia o pilotażu onkologicznym.".

§  2. 
1.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia właściwych dla województw wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2423 oraz z 2019 r. poz. 1902) do zmiany umów, o których mowa w § 4 ust. 2 tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Warunkiem zmiany umów, o których mowa w ust. 1, jest przedłożenie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, przez świadczeniodawców, o których mowa w § 17a ust. 1 zarządzenia, o którym mowa w § 1, porozumień określonych w § 6 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
3.  Zmiany umów, o których mowa w ust. 1, obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały podpisane.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Niniejsze zarządzenie, zmieniające zarządzenie Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (z późn. zm.), wprowadza w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 1902).

Wprowadzana zmiana ma na celu umożliwienie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu świadczeniodawcom objętych finansowaniem w zakresie leczenia szpitalnego poza umowami w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń, z wyłączeniem kosztów substancji czynnych, seansów radioterapii, składników krwi i jej pochodnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Koordynacja opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej będzie finansowana w oparciu o współczynniki korygujące na poziomie:

1) 1,05 - dla ośrodka współpracującego I poziomu;
2) 1,175 - dla ośrodka współpracującego II poziomu;
3) 1,35 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa dolnośląskiego;
4) 1,30 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa świętokrzyskiego;
5) 1,30 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa podlaskiego (Białostockie Centrum Onkologii), w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,175 w zakresie nowotworów płuca;
6) 1,35 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa pomorskiego;
7) 1,175 - dla współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego na terenie województwa podlaskiego (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku), w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,30 w zakresie nowotworów płuca.

Kwotę całkowitych kosztów pilotażu szacuje się na 48 mln zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W trakcie konsultacji do projektu zarządzenia wpłynęły opinie od dwóch podmiotów. Jeden z nich nie wniósł żadnych uwag, natomiast uwagi drugiego nie odnosiły się do treści merytorycznej zarządzenia.