Dzienniki resortowe

NFZ.2019.133

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 1 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, zmienionym zarządzeniem Nr 22/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 75/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu:

"5. W sytuacji rozliczania produktu: 5.53.01.0001649 - Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, określonego w załączniku nr 1n do zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do dołączenia do historii choroby podpisanego oświadczenia, którego wzór określony jest w załączniku nr 6 do zarządzenia.

6. W rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych wyodrębnia się zakres skojarzony: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla pacjentów po leczeniu operacyjnym, w ramach którego rozliczeniu podlegają grupy ROC01 i ROO03 z Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, określonym w załączniku nr 1r do zarządzenia.

7. Dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń żywienia pozajelitowego oraz żywienia dojelitowego ze świadczeniami rehabilitacyjnymi realizowanymi w warunkach stacjonarnych. W sytuacji świadczeń związanych z żywieniem dojelitowym lub żywieniem pozajelitowym, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 7 i 8 do zarządzenia. Dokumentację związaną z leczeniem żywieniowym dołącza się do historii choroby.

8. W ramach rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, kwalifikacja świadczeniobiorcy do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.";

2) w § 17 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie skojarzonym rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla pacjentów po leczeniu operacyjnym udzielane są świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do grup ROC01 i ROO03, zgodnie z załącznikiem nr 3aa.";

3) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1r do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6) dodaje się załącznik nr 3aa do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
7) dodaje się załączniki nr 6-8 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 5-7 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
1.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2019 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką - polegają w szczególności na zmianie załącznika nr 1n "katalog zakresów świadczeń" poprzez dodanie:

1) nowego produktu rozliczeniowego 5.53.01.0001649 - koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w celu częściowej refundacji kosztów pobytu opiekuna w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Jednocześnie do zarządzenia dodano załącznik nr 5 (załącznik nr 6 do zarządzenia) będący oświadczeniem przedstawiciela ustawowego/ opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Produkt ten jest dedykowany wyłącznie w przypadku sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 1128);
2) zakresu skojarzonego do rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych - "rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym". Zakres ten dedykowany będzie dla świadczeniobiorców zakwalifikowanych do leczenia w grupie JGP ROC01 oraz w nowej grupie ROO03. Poprzez wyodrębnienie zakresu skojarzonego zmieni się ścieżka dostępu do świadczeń udzielanych w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej, z uwagi na wydzieloną w umowie wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych świadczeń. W związku z tym nadano nowe brzmienie załącznikom nr: 1n, 1r, 3, oraz dodano załącznik 3aa;
3) dodanie zapisów związanych z rozliczaniem żywienia dojelitowego i żywienia pozajelitowego oraz załączników 7 i 8 związanych z tym leczeniem, dołączanych do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

Przyjęcie projektowanej regulacji w zakresie zmiany wymienionej w pkt 1 będzie mieć wpływ na skutki finansowe dla płatnika. Skutek finansowy nie jest jednak możliwy do oszacowania ponieważ Fundusz nie posiada informacji ile osób potencjalnie będzie korzystało z uprawnień wprowadzonych ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 1128).

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

lp.kod zakresu świadczeńnazwa zakresu świadczeńkod skojarzonego zakresu świadczeńnazwa skojarzonego zakresu świadczeńwarunki realizacji zakresu świadczeńnazwa produktu rozliczeniowegokod produktu rozliczeniowegojednostka

rozliczeniowa

zakresu

świadczeń

waga punktowa produktu rozliczeniowegouwagi
12356789
105.1300.207.02Lekarska

ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

05.1300.507.02Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu

niepełnosprawności****

zał. 1 lp. 1 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiporada lekarska rehabilitacyjna5.11.00.0000001punkt30
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa5.11.00.0000005punkt66obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD- 9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431,87.433, 88.11,88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981,88.983, lub

co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31,91.831.

porada lekarska rehabilitacyjna zabiegowa5.11.00.0000006punkt62obejmuje co najmniej 1 procedurę: 80.30-39,81.911,81.92, 82.92-96, 83.94, 83.96, 83.97.
porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych*5.11.00.0000002punkt41
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa w warunkach domowych*5.11.00.0000007punkt77obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD- 9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431,87.433, 88.11,88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981,88.983, lub

co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831.

205.1310.208.02Fizjoterapia

ambulatoryjna

05.1310.508.02Fizjoterapia

ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****

zał. 1 lp. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiwizyta fizjoterapeutyczna5.11.00.0000003punkt15
zabieg fizjoterapeutycznykody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych*5.11.00.0000004punkt21
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych*kody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
305.1310.209.02Fizjoterapia domowa05.1310.509.02Fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu

niepełnosprawności****

zał. 1 lp. 2 lit. a i b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiporada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych5.11.00.0000002punkt41
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa w warunkach domowych5.11.00.0000007punkt77obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD- 9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub

co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831.

wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych5.11.00.0000004punkt21
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowychkody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
405.2300.022.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.522.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjikrioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt26
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym5.11.02.9000020punkt77
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej

w ośrodku/oddziale dziennym dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym

5.11.02.9000018punkt88
505.2300.021.02Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.521.02Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku do ukończenia 7 r. ż.

z zaburzeniami wieku rozwojowego

5.11.02.9000045punkt77
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku od rozpoczęcia 8 r. ż do ukończenia 18 r. ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego5.11.02.9000046punkt99
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci uprawnionych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"5.11.02.9000061punkt96
605.2300.023.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy05.2300.523.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. c rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień

w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów do ukończenia 7 r. ż.

5.11.02.9000054punkt66
osobodzień

w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od rozpoczęcia 8 r. ż do ukończenia 19 r. ż.

5.11.02.9000055punkt77
osobodzień

w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od rozpoczęcia 20 r. ż.

5.11.02.9000056punkt66
705.2300.024.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku05.2300.524.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawnosci****zał. 1 lp. 3 lit. d rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień

w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku do ukończenia 7 r. ż.

5.11.02.9000057punkt66
osobodzień

w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od rozpoczęcia 8 r. ż. do ukończenia 19 r. ż.

5.11.02.9000058punkt77
osobodzień

w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od rozpoczęcia 20 r. ż

5.11.02.9000059punkt66
805.2300.026.02Rehabilitacja

kardiologiczna lub

kardiologiczna

telerehabilitacja

hybrydowa

w ośrodku/oddziale

dziennym

05.2300.526.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. e

rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji

osobodzień w rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku dziennym5.11.02.9000033punkt74
osobodzień w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych5.11.02.9000062punkt74
905.2300.025.02Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.525.02Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. f rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku dziennym5.11.02.9000047punkt77
1005.4300.300.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych05.4300.500.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach

stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****

zał. 1 lp. 4 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjikrioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.000005526
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu**kody produktów wg Katalogu JGP wpunktwartość punktowa osobodnia w zależności od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***stacjonarnej rehabilitacji leczniczejstacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
żywienie dojelitowe w rehablitacji5.11.01.0000077punkt108za każdy dzień żywienia
Kompletne żywienie pozajelitowe w rehablitacji5.11.01.0000080punkt216za każdy dzień żywienia
Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.5.53.01.0001649punkt15za osobodzień, - do rozliczenia niezbędne oświadczenie przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, - w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP
05.4300.200.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnymzał. 1 lp. 4 lit. a

rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji

żywienie dojelitowe w rehablitacji5.11.01.0000077punkt108za każdy dzień żywienia
Kompletne żywienie pozajelitowe w rehablitacji5.11.01.0000080punkt216za każdy dzień żywienia
krioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt26
Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.5.53.01.0001649punkt15za osobodzień, - do rozliczenia niezbędne oświadczenie przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, - w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu dla grupy ROC01, R0003kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunktwartość punktowa osobodnia w zależności od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
1105.4300.309.02Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych05.4300.509.02Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach

stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****

zał. 1 lp. 4 lit. c rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej w szpitalu**5.11.02.9000052punkt110
osobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***5.11.02.900006077
żywienie dojelitowe w rehablitacji5.11.01.0000077punkt108za każdy dzień żywienia
Kompletne żywienie pozajelitowe w rehablitacji5.11.01.0000080punkt216za każdy dzień żywienia
Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.5.53.01.0001649punkt15za osobodzień, - do rozliczenia niezbędne oświadczenie przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, - w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP
1205.4306.300.02Rehabilitacja

neurologiczna

05.4306.500.02Rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. b i zał.4 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu**kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***punkt
żywienie dojelitowe w rehablitacji5.11.01.0000077punkt108za każdy dzień żywienia
Kompletne żywienie pozajelitowe w rehablitacji5.11.01.0000080punkt216za każdy dzień żywienia
Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.5.53.01.0001649punkt15za osobodzień, - do rozliczenia niezbędne oświadczenie przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, - w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP
1305.4308.300.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja

hybrydowa w warunkach stacjonarnych

05.4308.500.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. d i zał. 4 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu**kody produktów wg Katalogu JGP wwartość punktowa osobodnia w zależności od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunkt
osobodzień w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych5.11.02.9000062punkt74dopuszcza się w rozliczanie produktów z Katalogu JGP dla rehabilitacji kardiologicznej i osobodni w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych zrealizowanych na rzecz jednego świadczeniobiorcy
żywienie dojelitowe w rehablitacji5.11.01.0000077punkt108za każdy dzień żywienia
Kompletne żywienie pozajelitowe w rehablitacji5.11.01.0000080punkt216za każdy dzień żywienia
Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.5.53.01.0001649punkt15za osobodzień, - do rozliczenia niezbędne oświadczenie przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, - w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP
1405.4306.301.02Leczenie dzieci ze śpiączkąlp. 6 załącznika do rozporządzenia w sprawie programów zdrowotnychosobodzień pobytu dziecka5.11.02.9100018punkt315obejmuje dzieci bez spastyczności oraz ze
osobodzień pobytu dziecka, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100019punkt424spastycznością, u których zastosowano leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, finansowane w
osobodzień pobytu dziecka, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100020punkt533ramach innych umów
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością5.11.02.9100021punkt342
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100022punkt452obejmuje dzieci ze spastycznością, u których nie zastosowano leczenia pompą baklofenową
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100023punkt561
1505.4306.302.02Leczenie dorosłych chorych ze śpiączkąlp. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie programów zdrowotnychosobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką5.11.02.9100067punkt315obejmuje dorosłych ze śpiączką bez spastyczności oraz ze spastycznością, u których zastosowano leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, finansowane w ramach innych umów
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100068punkt424
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100069punkt533
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością5.11.02.9100070punkt342
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100071punkt452obejmuje dorosłych ze śpiączką ze spastycznością, u których nie zastosowano leczenia pompą baklofenową
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100072punkt561
Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.5.53.01.0001649punkt15za osobodzień, - do rozliczenia niezbędne oświadczenie przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, - w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i RPP
* wykonanie i rozliczenie produktu rozliczeniowego nie jest obligatoryjne

** szpital w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), art. 2 ust. 1 pkt 9

*** zakład rehabilitacji leczniczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ustawy, w którym świadczeniobiorca ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania

**** o znacznym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierajacych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Katalog Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej

lpkod grupy/produktu rozliczeniowegokod produktu rozliczeniowegonazwa grupy/produktu rozliczeniowego*(**)pkt/ osobodzień
w warunkach szpitalnych*w zakładzie rehabilitacji leczniczej**w warunkach szpitalnychw zakładzie rehabilitacji leczniczej
1234567
1RNMS015.11.02.9100024xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria I297x
2RNMS025.11.02.9100025xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w szpitalu - kategoria I264x
3RNMS035.11.02.9100026xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria II187x
4RNMS045.11.02.9100027xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w szpitalu - kategoria II165x
5RNRS015.11.02.9100028xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria I253x
6RNRS025.11.02.9100029xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w szpitalu - kategoria I231x
7RNRS035.11.02.9100030xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w szpitalu - kategoria II165x
8RNRS045.11.02.9100031xRehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w szpitalu - kategoria II143x
9RNOS015.11.02.9100032xRehabillitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w szpitalu - kategoria I220x
10RNOS025.11.02.9100033xRehabillitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w szpitalu - kategoria II132x
11RNPS015.11.02.9100034xRehabilitacja neurologiczna przewlekła w szpitalu110x
12RNDS015.11.02.9100035xRehabilitacja neurologiczna dziecięca w szpitalu - kategoria I330x
13RNDS025.11.02.9100036xRehabilitacja neurologiczna dziecięca w szpitalu - kategoria II264x
14RNDS035.11.02.9100037xRehabilitacja neurologiczna dziecięca w szpitalu - kategoria III242x
15RKS015.11.02.9100038xRehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi w szpitalu168x
16RKS025.11.02.9100039xRehabilitacja kardiologiczna w szpitalu - kategoria I121x
17RKS035.11.02.9100040xRehabilitacja kardiologiczna w szpitalu - kategoria II95x
18RNMZ01x5.11.02.9100041Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix264
19RNMZ02x5.11.02.9100042Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix231
20RNMZ03x5.11.02.9100043Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx154
21RNMZ04x5.11.02.9100044Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx132
22RNRZ01x5.11.02.9100045Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix220
23RNRZ02x5.11.02.9100046Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix198
24RNRZ03x5.11.02.9100047Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx132
25RNRZ04x5.11.02.9100048Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx110
26RNOZ01x5.11.02.9100049Rehabillitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix187
27RNOZ02x5.11.02.9100050Rehabillitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx99
28RNPZ01x5.11.02.9100051Rehabilitacja neurologiczna przewlekła w zakładzie rehabilitacji leczniczejx77
29RNDZ01x5.11.02.9100052Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix297
30RNDZ02x5.11.02.9100053Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx231
31RNDZ03x5.11.02.9100054Rehabilitacja neurologiczna dziecięca w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIIx209
32RKZ01x5.11.02.9100055Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczejx137
33RKZ02x5.11.02.9100056Rehabilitacja kardiologiczna w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria Ix89
34RKZ03x5.11.02.9100057Rehabilitacja kardiologiczna w zakładzie rehabilitacji leczniczej - kategoria IIx63
35ROC015.11.02.9100058xRehabilitacja ogólnoustrojowa pourazowa ciężka w szpitalu264x
36R00015.11.02.9100059xRehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu operacyjnym z chorobami współistniejącymi w szpitalu220x
37R00025.11.02.9100060xRehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu operacyjnym bez chorób współistniejących w szpitalu176x
37aR00035.11.02.9100078xRehabilitacja ogólnoustrojowa po leczeniu operacyjnym180x
38ROZS015.11.02.9100061xRehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym z chorobami współistniejącymi w szpitalu154x
39ROZS025.11.02.9100062xRehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym bez chorób współistniejących w szpitalu121x
40ROPS015.11.02.9100063xRehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła w szpitalu100x
41RODRS015.11.02.9100074xRehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i reumatoidalnych w szpitalu121x
42RONS015.11.02.9100076xRehabilitacja ogólnoustrojowa zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego w szpitalu187x
43ROZZ01x5.11.02.9100064Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym z chorobami współistniejącymi w zakładzie rehabilitacji leczniczejx121
44ROZZ02x5.11.02.9100065Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym bez chorób współistniejących w zakładzie rehabilitacji leczniczejx88
45ROPZ01x5.11.02.9100066Rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła w zakładzie rehabilitacji leczniczejx70
46RODRZ01x5.11.02.9100075Rehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i reumatoidalnych w zakładzie rehabilitacji leczniczejx88
47RONZ01x5.11.02.9100077Rehabilitacja ogólnoustrojowa zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego w zakładzie rehabilitacji leczniczejx154
* szpital w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 9

** zakład rehabilitacji leczniczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ustawy, w którym świadczeniobiorca ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Ocena ciężkości stanu klinicznego pacjenta

lpkod grupyOcena ciężkości stanu klinicznego pacjenta/warunki rozliczania
123
RNMOcena czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index (załącznik nr 4a) oraz ocena funkcji poznawczo -behawioralnych oraz zaburzeń czynności mowy oraz potykania po nabytych uszkodzeniach mózgu wg załączonej skali (załącznik nr 4b).
1RNMS01

RNMZ01

1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub

2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta ciężki i średnio ciężki; ocena 4 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.

2RNMS02

RNMZ02

1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub

2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta ciężki i średnio ciężki; ocena 4 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.

3RNMS03

RNMZ03

1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i

2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta umiarkowany i lekki; ocena 1-3 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.

4RNMS04

RNMZ04

1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i

2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta umiarkowany i lekki; ocena 1-3 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.

RNRi RNOOcena czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index (załącznik nr 4a) oraz ocena funkcjonalna wg skali ASIA (American Spinal Injury Association) (załącznik nr 4c).
5RNRS01

RNRZ01

1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub

2. Stan neurologiczny w skali ASIA - poniżej 51 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

6RNRS02

RNRZ02

1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub

2. Stan neurologiczny w skali ASIA - poniżej 51 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

7RNRS03

RNRZ03

1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i

2. Stan neurologiczny w skali ASIA powyżej 50 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

8RNRS04

RNRZ04

1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i

2. Stan neurologiczny w skali ASIA powyżej 50 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

9RNOS01

RNOZ01

1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub

2. Stan neurologiczny w skali ASIA poniżej 51 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

10RNOS02

RNOZ02

1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i

2. Stan neurologiczny w skali ASIA powyżej 50 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.

RNPBrak
11RNPS01

RNPZ01

Brak
RNDOcena głębokości niepełnosprawności wg GMFCS (Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy) (załącznik nr 4d) oraz ocena zaburzeń znacząco zwiększających wymagania rehabilitacyjne/pielęgnacyjne dotyczące rehabilitacji neurologicznej dzieci (załącznik nr 4e)
12RNDS01

RNDZ01

wiek poniżej 2 lat i GMFCS I-V, wiek od 2 lat do poniżej 4 lat i GMFCS II-V lub wiek od 4 lat do poniżej 6 lat i GMFCS II-V lub wiek od 6 lat do poniżej 18 lat i GMFCS II--V lub wiek od 0 lat do poniżej 18 lat i GMFCS I-V po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby z rozpoznaniami zasadniczymi:GO9, G81-G83, I69, T90.5 i współistniejącymi: G61, G91-97, I60-I64, S12-S14, S34, T08-T09, a nastepnie rehabilitowani i rozliczani w grupie RND03 (którzy rokują uzyskanie funkcjonalnej korzyści z kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych) lub trybie dziennym

oraz jednego z wymienionych w ciężkim stopniu nasilenia - 4 - zaburzeń znacząco zwiększających wymagania rehabilitacyjne/ pielęgnacyjne dotyczące rehabilitacji neurologicznej dzieci

13RNDS02

RNDZ02

wiek od 2 lat do poniżej 4 lat i GMFCS II-V lub wiek od 4 lat do poniżej 6 lat i GMFCS II-IV lub wiek od 6 lat do poniżej 12 lat i GMFCS II-III

lub wiek od 0 lat do poniżej 18 lat i GMFCS I-V po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby z rozpoznaniami zasadniczymi:GO9, G81-G83, I69, T90.5 i współistniejącymi: G61, G91-97, I60-I64, S12-S14, S34, T08-T09, a nastepnie rehabilitowani i rozliczani w grupie RND03 (którzy rokują uzyskanie funkcjonalnej korzyści z kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych) lub trybie dziennym.

14RNDS03

RNDZ03

wiek od 2 lat do poniżej 4 lat i GMFCS I lub wiek od 4 lat do poniżej 6 lat i GMFCS I lub V lub wiek od 6 lat do poniżej 12 lat i GMFCS I,IV lub V lub wiek od 12 lat do poniżej 18 lat i

GMFCS I-V

lub

wiek od 0 lat do poniżej 18 lat i GMFCS I-V po przebytej rehabilitacji w grupie RND01 lub RND02 (po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby) z rozpoznaniami zasadniczymi:G09, G81-G83, I69, T90.5 i współistniejącymi: G61, G91-97, I60-I64, S12-S14, S34, T08-T09.

ROCOcena czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index (załącznik nr 4a) oraz ocena w skali Rankina (zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenie MZ w sparwie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej)
15ROC011. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i

2. Skala Rankina - 4 lub 5 lub

1. Oparzenia II st. ekstremalne i ciężkie termicznie, chemiczne i elektryczne - powyżej 25% powierzchni ciała u dorosłych, lub

2. Oparzenia II st. ekstremalne i ciężkie termicznie, chemiczne i elektryczne - powyżej 20% powierzchni ciała u dzieci, lub

3. Oparzenia III st. ekstremalne i ciężkie termicznie, chemiczne i elektryczne - powyżej 10% powierzchni ciała niezaleznie od wieku oraz skala Barthel liczba punktów poniżej 15 i skala Rankina - 4 lub 5

ROOStan po zabiegu operacyjnym zrealizowanym w rodzaju leczenie szpitalne i opisanym procedurami medycznymi ICD-9 (zgodnie z załącznikiem nr 3a)
16R0001Rozliczenie następuje w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w terminie do 6 miesięcy od zakończenia hospitalizacji podczas której wykonano zabieg wskazany w załączniku nr 3a (w innym przypadku rozliczenie następuje zgodnie z grupami ROP)
17R0002
17aR0003Rozliczenie następuje w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w terminie do 6 miesięcy od zakończenia hospitalizacji, podczas której wykonano zabieg wskazany w załączniku nr 3aa (w innym przypadku rozliczenie następuje zgodnie z grupami ROP l ub pozostałymi R00)
ROZStan po leczeniu zachowawczym w rodzaju leczenie szpitalne z rozpoznaniami ICD-10 (zgodnie z załacznikiem nr 3b) lub wiek <18 lat
18ROZS01

ROZZ01

Rozliczenie następuje w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w terminie do 6 miesięcy od zakończenia hospitalizacji, zakończonej wypisem z rozpoznaniem wskazanym w załączniku nr 3b (w innym przypadku rozliczenie następuje zgodnie z grupami ROP)

- nie dotyczy rehabilitacji osób < 18 lat

19ROZS02

ROZZ02

ROPbrak
20ROPS01

ROPZ01

brak
RODbrak
21RODRS01

RODRZ01

brak
RONbrak
22RONS01

RONZ01

Rozliczenie następuje w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w terminie do 12 miesięcy od zakończenia hospitalizacji, podczas której była leczona ostra faza choroby, oraz pacjent nie odbył wczesnej rehabilitacji neurologicznej rozliczonej grupami: RNM, RNR, RNO.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Procedury medyczne wg ICD-9 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu operacyjnym ROO03

00.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego

00.702 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki)

00.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej

00.711 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki

00.712 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki)

00.713 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej

00.721 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego

00.722 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki panewki

00.723 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej

00.731 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej

00.732 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej

00.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy)

00.811 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej

00.821 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego

00.822 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowej

00.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy

00.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej

77.291 Osteotomia klinowa - inne kości (miednica)

79.393 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (miednica)

81.512 Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego

81.521 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna

81.524 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego

81.53 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej

81.541 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowa

81.542 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa

81.543 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trójprzedziałowa

81.55 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowego

81.56 Całkowita pierwotna wymiana stawu skokowego

81.57 Pierwotna wymiana stawów stopy/ palców

81.581 Całkowita operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej

81.582 Częściowa operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej

81.59 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kończyny dolnej - inna

81.71 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - wszczep

81.73 Całkowita endoproteza nadgarstka

81.74 Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - wszczep

81.80 Całkowita endoproteza stawu barkowego

81.81 Częściowa endoproteza stawu barkowego

81.831 Rewizja po artroplastyce stawu barkowego

81.833 Całkowita rewizja po artroplastyce stawu barkowego

81.834 Częściowa rewizja po artroplastyce stawu barkowego

81.84 Całkowita endoproteza stawu łokciowego

81.851 Rewizja po artroplastyce stawu łokciowego

81.852 Całkowita rewizja po artroplastyce stawu łokciowego

81.853 Częściowa rewizja po artroplastyce stawu łokciowego

81.86 Częściowa endoproteza stawu łokciowego

81.971 Częściowa rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej

81.972 Całkowita rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej

81.011 Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną

81.012 Zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną

81.013 Spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną

81.019 Spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna

81.021 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego

81.022 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego

81.029 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna

81.031 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego

81.032 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego

81.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna

81.041 Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego

81.042 Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego

81.049 Spondylodeza piersiowa i piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego - inna

81.051 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego

81.052 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego

81.059 Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna

81.061 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego

81.062 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego

81.069 Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu przedniego - inna

81.07 Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa wyrostków poprzecznych z dostępu bocznego

81.081 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego

81.082 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego

81.083 Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)

81.084 Międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)

81.089 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego - inna

81.30 Powtórna spondylodeza, nie określona inaczej

81.311 Powtórna spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną

81.312 Powtórne zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną

81.313 Powtórna spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną

81.319 Powtórna spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna

81.321 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przedniego

81.322 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przednio-bocznego

81.329 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna

81.331 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego

81.332 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego

81.339 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna

81.341 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego

81.342 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego

81.349 Powtórna spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego - inna

81.351 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego

81.352 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego

81.359 Powtórna spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna

81.361 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej przedniej (ALIF)

81.362 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego

81.363 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego

81.369 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego

81.37 Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne

81.381 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego

81.382 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego

81.383 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)

81.384 Powtórna międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)

81.389 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inna

81.39 Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa, nie określone inaczej

84.191 Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy

84.192 Amputacja tylnej części miednicy

84.21 Replantacja kciuka

84.22 Replantacja palca

84.23 Replantacja przedramienia/ nadgarstka/ dłoni

84.24 Replantacja górnej części ramienia

84.25 Replantacja palucha

84.26 Replantacja stopy

84.27 Replantacja dolnej części podudzia/ kostki

84.28 Replantacja uda

84.88 Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/ lub nerwów stopy

84.89 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji)

84.993 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej

84.994 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej

84.83 Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwów i ścięgien)

84.84 Rekonstrukcja ręki przy użyciu kompleksów tkankowych przenoszonych za pośrednictwem połączeń mikrochirurgicznych

84.86 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

........................... dnia ..................... r.
oznaczenie
świadczeniodawcy

OŚWIADCZENIE

przedstawiciela ustawowego/ opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

(dotyczy: produktu, o którym mowa art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r.

o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

1. Dane świadczeniobiorcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Numer PESEL (jeśli został nadany): I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Rodzaj, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numeru PESEL) .....................................................................................................................................

2. Dane przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

3. Dane dotyczące liczby dni pobytu:

Data pobytu - od ................................. do .................................

(dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

Ilość osobodni ..........................................................................................................................

............................................................

Podpis składającego oświadczenie

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Karta kwalifikacji do leczenia żywieniowego

Nazwisko i imię pacjenta:PESEL:Wiek:
Data badania: dzień: ...... miesiąc: ......... rok: ......
Rozpoznanie (wg ICD - 10):
1.Przesiewowa ocena stanu odżywieniaNRS lub SGABMI
2.Szczegółowa ocena stanu odżywienia
Utrata masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy powyżej 10% masy ciała wyjściowej poniżej 10% masy wyjściowej
Białko całkowite poniżej normy norma
Albumina poniżej normy norma
Cholesterol całkowity poniżej normy norma
Możliwe skuteczne odżywianie doustne nieLeczenie żywieniowe dojelitowe wypełnić pkt. 3, 4, 7 - 9
Możliwe skuteczne żywienie drogą przewodu pokarmowego nieLeczenie żywieniowe pozajelitowe wypełnić pkt. 5 - 9
3.Wskazania do leczenia żywieniowego dojelitowego dysfagia

 niedrożność górnej części przewodu pokarmowego

 śpiączka niemetaboliczna

 inne

4.Dostęp dojelitowyzgłębnik:  nosowo - żołądkowy,  nosowo - dwunastniczy,  nosowo - jelitowy

 gastrostomia ............................................................

 jejunostomia ............................................................

5.Wskazania do leczenia żywieniowego pozajelitowego niedożywienie

 okres okołooperacyjny u dorosłych

 wyniszczenie (BMI <17)

 niedożywienie (BMI 17-19) bez możliwości wykorzystania przewodu pok. > 5 dni

 BMI ≥ 19 bez możliwości wykorzystania przewodu pok. > 7 dni

 powikłania pooperacyjne bez możliwości skutecznego odżywiania doustnego

 reoperacja w okresie 30 dni po poprzedniej operacji

 niewydolność przewodu pokarmowego ostra lub przewlekła

 inne

6.Dostęp pozajelitowy żyły obwodowe,  PICC,  żyła centralna

 cewnik nietunelizowany,  port

 cewnik permanentny, typ cewnika ..................................................................................

7.Cel leczenia żywieniowego: utrzymanie stanu odżywienia,  poprawa stanu odżywienia,

 leczenie choroby podstawowej lub jej powikłań

8.Ocena ryzyka powikłań metabolicznych lub zespół ponownego odżywienia: małe duże
9.Dni leczenia żywieniowego:żywienie dojelitowe w rehabilitacji dni ...............................................................................

kompletne żywienie pozajelitowe w rehabilitacji dni ...........................................................

 ...............................................................

 Pieczątka i podpis lekarza leczącego

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Karta leczenia żywieniowego

Nazwisko i imię pacjenta:PESEL:Wiek:
I.Data
Dieta przemysłowa* (nazwa) lub Mieszanina żywieniowa gotowa (nazwa)

lub Worek indywidualny**

**Aminokwasy (g)
**Glukoza (g)
**Tłuszcze (g)
Objętość (ml)
Droga podawania pozajelitowego

Żyła centralna/żyła obwodowa

Dostęp do przewodu pokarmowego

(zgłębnik/gastrostomia/jejunostomia)

Sposób podawania diety przemysłowej

(bolus/wlew ciągły-szybkość)

II.Dodatki - nazwa preparatuDawka
Witaminy
Pierwiastki śladowe
Sód
Fosforany
Magnez
Wapń
Potas
Witamina B1
Inne
Insulina jedn.
Pieczątka i podpis lekarza
* brak konieczności wypełniania II części tabeli w przypadku braku dodatków do diety przemysłowej

** w przypadku dołączenia recepty na worek indywidualny - brak konieczności wypełniania II części tabeli

III.Nazwa badaniaData
Podstawowe badania kontrolne ***

zaznaczyć wykonanie (+/-)

Białko całkowite/Albumina
Cholesterol całk/Trójglicerydy
WBC/RBC/Hb
Na mmol/ K mmol
Ca mmol/Mg/Pi
Bilirubina/AspAt/AlAt
Kreatynina/mocznik
Glikemia
Inne
Bilans Ng/ 24h

*** wyniki badań laboratoryjnych należy dołączyć do historii choroby