Dzienniki resortowe

NFZ.2019.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 1 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zmienionym zarządzeniem Nr 91/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych (AON) - świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane ze wskazań nagłych w rozpoznaniach wymienionych w załączniku nr 5d do zarządzenia oraz opieka specjalistyczna realizowana w tych rozpoznaniach w określonym przedziale czasu; świadczenia te realizowane są w zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1a do zarządzenia;

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych - określony w załączniku nr 5c do zarządzenia zbiór diagnostycznych pakietów onkologicznych, wykonywanych w ramach wstępnej lub pogłębionej diagnostyki onkologicznej, wykazywanych do rozliczania ryczałtowo za dany pakiet oraz produktów do sumowania wykonywanych w ramach diagnostyki onkologicznej;",

c) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) - zakres świadczeń realizowany w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach którego realizowana, koordynowana i finansowana jest kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, skoordynowana przez jeden ośrodek, obejmująca przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i monitorowania;",

d) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) pogłębiona diagnostyka onkologiczna - świadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, obejmujące zestaw badań diagnostycznych rozliczanych w ramach diagnostycznego pakietu onkologicznego oraz produktów do sumowania;",

e) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) wstępna diagnostyka onkologiczna - świadczenia, o których mowa w rozporządzeniu AOS, obejmujące zestaw badań diagnostycznych rozliczanych w ramach diagnostycznego pakietu onkologicznego oraz produktów do sumowania odpowiadających wstępnemu rozpoznaniu;";

2) w § 11 uchyla się ust. 5;
3) w § 12:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Świadczenia w ramach zakresu skojarzonego: ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych mogą być rozliczane:

1) przez świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresach ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci oraz chirurgii dziecięcej, spełniających warunki dodatkowe określone w załączniku nr 1a do zarządzenia - w przypadku udzielania świadczeń obejmujących zaopatrzenie urazu lub zabezpieczenie pourazowe, niezależnie od miejsca zaopatrzenia tego urazu - w okresie do 60 dni od rozpoznania pacjentom z rozpoznaniami dotyczącymi narządu ruchu określonymi w załączniku nr 5d do zarządzenia, lub

2) przez świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie okulistyki i okulistyki dla dzieci - w przypadku udzielania świadczeń pacjentom z rozpoznaniami dotyczącymi narządu wzroku określonymi w załączniku nr 5d do zarządzenia - w okresie 14 dni od rozpoznania

- na zasadach określonych w przepisach niniejszego zarządzenia, z wykorzystaniem grup W11-W32 oraz grup zabiegowych Z.",

b) ust. 6-8 otrzymują brzmienie:

"6. W przypadku wykonywania świadczeń wstępnej lub pogłębionej diagnostyki onkologicznej w ramach skojarzonego zakresu świadczeń diagnostyki onkologicznej, rozliczanie świadczeń następuje wyłącznie z wykorzystaniem diagnostycznych pakietów onkologicznych oraz produktów do sumowania, określonych w załączniku nr 5c do zarządzenia, odpowiednich dla rozpoznania wstępnego.

7. Świadczeniodawca, który przeprowadził wstępną diagnostykę onkologiczną u świadczeniobiorcy na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, może ją rozliczyć z wykorzystaniem jednego pakietu wstępnej diagnostyki onkologicznej oraz produktów do sumowania na zasadach określonych w załączniku nr 5c do zarządzenia.

8. Świadczeniodawca, który przeprowadził pogłębioną diagnostykę onkologiczną u świadczeniobiorcy na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, może ją rozliczyć z wykorzystaniem jednego pakietu pogłębionej diagnostyki onkologicznej oraz produktów do sumowania na zasadach określonych w załączniku nr 5c do zarządzenia.",

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. W celu udokumentowania rozliczeń diagnostycznych pakietów onkologicznych i produktów do sumowania świadczeniodawca zobowiązany jest do dołączenia kopii karty diagnostyki i leczenia onkologicznego do dokumentacji medycznej.",

d) ust. 14-16 otrzymują brzmienie:

"14. W przypadku udzielania świadczeniobiorcom do ukończenia 3. roku życia świadczeń w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:

1) ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,

2) specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia,

3) diagnostycznych pakietów onkologicznych, określonych w załączniku nr 5c do zarządzenia

- wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,6.

15. W przypadku udzielania świadczeniobiorcom w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia świadczeń w poradniach specjalistycznych określonych w katalogach:

1) ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,

2) specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia, z wyłączeniem świadczeń rozliczanych na podstawie faktury zakupu,

3) diagnostycznych pakietów onkologicznych, wskazanych w załączniku nr 5c do zarządzenia

- wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,3.

16. W przypadku udzielania świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia świadczeń specjalistycznych pierwszorazowych w zakresach: alergologii, endokrynologii, kardiologii i neurologii wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,6.",

e) dodaje się ust. 20 i 21 w brzmieniu:

"20. Fundusz nie finansuje świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, udzielonych świadczeniobiorcom objętym kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś), jeżeli świadczenia te związane są z diagnostyką i monitorowaniem nowotworu piersi.

21. W przypadku wykonywania świadczeń w ramach zakresu skojarzonego: ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych, wartość rozliczanych świadczeń ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,6.";

4) w § 14:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku udzielania świadczeń w zakresie preluksacji rozliczanie następuje do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy rozliczaniu świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w poradniach specjalistycznych w danym zakresie, nie dopuszcza się możliwości łącznego rozliczania świadczeń lub porad ani ich wielokrotności, wykonywanych w tym samym dniu, u tego samego świadczeniobiorcy, chyba że postanowienia załącznika nr 5b lub 5c do zarządzenia stanowią inaczej.";

5) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
6) w załączniku nr 2 części b w § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Funduszu wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).";

7) w załączniku nr 5a do zarządzenia w części "zabiegowe" uchyla się lp. 557;
8) w załączniku nr 5b do zarządzenia dodaje się lp. 28 w brzmieniu:

"

28.5.05.00.0000101wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG1zał. nr 3 lp. 370świadczenie do sumowania w zakresie: onkologii, leczenia AIDS, urologii, urologii dziecięcej, rozliczane na podstawie faktury (konieczność udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem). Obejmuje koszt produktu leczniczego. Wymagane wskazanie procedury wg ICD-9-99.2900.

";

9) załącznik nr 5c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
10) dodaje się załącznik nr 5d w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
11) w załączniku nr 7 do zarządzenia w części "Z Specjalistyczne świadczenia zabiegowe" w grupie "Z107 Świadczenia zabiegowe - grupa 107" uchyla się wiersz:

"

99.2900Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG2

".

§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 października 2019 r.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

W związku z faktem zgłaszania się na SOR wielu pacjentów z powszechnymi dolegliwościami narządu wzroku lub z urazami narządu ruchu, które po zaopatrzeniu nie mogą być monitorowane w AOS z powodu trudności w dostępie do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w poradniach specjalistycznych: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dorosłych i dzieci, chirurgii dziecięcej oraz okulistycznych dla dorosłych i dzieci, spełniających określone warunki aparaturowe, wprowadzony został nowy zakres skojarzony pn. ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych. W jego ramach rozliczane będą świadczenia zrealizowane na rzecz chorych z rozpoznaniami określonymi w załączniku 5d do zarządzenia. Rozpoznania wskazane zostały przez ekspertów, spośród sprawozdanych przez świadczeniodawców realizujących umowy AOS w wymienionych wyżej zakresach, jako zrealizowane przez nich w trybie nagłym. Przy rozliczaniu świadczeń ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych, wprowadza się współczynnik 1,6 stosowany w wymienionym przedziale czasu: w odniesieniu do świadczeń okulistycznych 14 dni, w odniesieniu do świadczeń ortopedycznych 60 dni od rozpoznania.

Przewiduje się, że wprowadzone rozwiązanie pozwoli uzyskać pacjentom łatwiejszy dostęp do świadczeń ambulatoryjnych realizowanych na rzecz chorych z urazami i po urazach oraz z powodu nagłych schorzeń okulistycznych, a także ograniczy liczbę osób zgłaszających się do SOR/ IP z powodu powszechnych urazów i dolegliwości narządu wzroku.

Dodatkowo, przy rozliczaniu świadczeń dla dzieci, podniesiono współczynniki korygujące wprowadzone zarządzeniem nr 64/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna do poziomu: 1,6 w odniesieniu do świadczeń dla dzieci do 3 r.ż., do poziomu 1,3 dla dzieci od 4 do 18 r.ż. oraz do wysokości 1,6 dla świadczeń pierwszorazowych realizowanych na rzecz osób powyżej 18 r. ż w wybranych specjalnościach: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia.

Korekta dotychczasowych współczynników dotyczących świadczeń udzielanych na rzecz dzieci ma na celu dalsze premiowanie podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń dla najmłodszych pacjentów kompleksowo i na najwyższym poziomie. Pozwoli to także, na zmotywowanie lekarzy, do realizacji diagnostyki i terapii, w jak najszerszym zakresie w trybie ambulatoryjnym, co znacznie zmniejsza stres u dziecka.

W wyniku korekty współczynnika przy rozliczaniu porad pierwszorazowych udzielanych świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia wykonywanych w poradniach specjalistycznych następujących specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia oczekuje się, że działania te znacząco zwiększą liczbę nowych pacjentów, szybko przyjmowanych i diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym. Powinno to skrócić czas oczekiwania na poradę, a także zracjonalizować wydatkowanie publicznych środków, w tych specjalnościach, w których są najdłuższe kolejki oczekujących chorych. Utrzymano jednocześnie pozostałe zasady rozliczania porad pierwszorazowych.

Ponadto, niniejszym zarządzeniem wprowadzono zmienioną wycenę pakietów onkologicznych zgodnie z taryfą zawartą w Obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2019 r. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w Obwieszczeniu nie zostały zawarte taryfy dedykowane rozliczaniu onkologicznych pakietów diagnostycznych dla dzieci, utrzymano wycenę tych pakietów na dotychczasowym poziomie. W związku ze zmienioną wyceną pakietów, w załączniku 5c do zarządzenia dodane zostały procedury diagnostyczne (m.in. badanie PET) z wyodrębnioną wyceną, do rozliczania na zasadach wskazanych w zarządzeniu. W ślad za zmianą sposobu rozliczania diagnostyki onkologicznej dokonano stosownych modyfikacji w części normatywnej zarządzenia.

Jednocześnie w zarządzeniu wprowadzono przepis doprecyzowujący wiek dzieci, na rzecz których realizowane i rozliczane są porady w ramach zakresu: świadczenia w zakresie preluksacji do 12 miesiąca życia. Jest to spójne z obowiązującymi zasadami postępowania zapobiegawczego w dysplazji stawów biodrowych oraz opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

W przypadku realizacji świadczeń kontrolnych pohospitalizacyjnych odstąpiono od obowiązku dodatkowego sprawozdawania daty zakończenia hospitalizacji poprzedzającej poradę.

Ponadto dokonano korekty błędu pisarskiego zawartego w umowie oraz doprecyzowano zasady rozliczania świadczeń AOS przez świadczeniodawców realizujących KON-Pierś.

Ponadto dokonano modyfikacji sposobu rozliczania wlewek BCG do pęcherza moczowego poprzez zastąpienie dotychczasowego sposobu rozliczania w uśrednionej wycenie grupy zabiegowej na rzecz rozliczania na zasadach faktury zakupu, urealniając tym samym ponoszone koszty produktu leczniczego.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 października 2019 r.

Szacunkowy koszt wprowadzenia tych rozwiązań przewiduje się na kwotę około 62 mln zł. w okresie czwartego kwartału 2019 r.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych), reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach. W ich wyniku 34 podmioty zgłosiły 56 uwag i opinii do przedmiotowego projektu. Przekazane uwagi w przeważającej części przypadków dotyczyły nowego zakresu skojarzonego pn. ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych w zakresie m. in.: rozszerzenia wykazu zakresów świadczeń, rozszerzenia wykazu rozpoznań ICD-10, modyfikacji zaproponowanego współczynnika czy wprowadzenia rozliczania bezlimitowego, które w chwili obecnej nie zostały uwzględnione.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1 część a do zarządzenia nr 88/2019/DSOZ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

lp.nazwa świadczenia gwarantowanegowarunki realizacji świadczenia zgodne z zał. nr 1do rozporzadzenia AOSkod zakresu świadczeń w poradniach specjalist.zakresy świadczeń w poradniach specjalistycznych, odpowiadające przedmiotom postępowań o zawarcie umówskojarzone zakresy świadczeń:poradnie realizujące zakres świadczeń *
pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznegokwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych do przeszczepuświadczenia zabiegoweświadczenia diagnostyki onkologicznejświadczenia na rzecz pacjentów pierwszorazowychamblatoryjna opieka ze wskazań nagłych
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
1.Porada specjalistyczna - choroby metabolicznelp. poz.102.1008.001.02świadczenia w zakresie chorób metabolicznychX1008poradnia chorób metabolicznych
2.Porada specjalistyczna - alergologialp. poz.202.1010.001.02świadczenia w zakresie alergologiiX1010poradnia alergologiczna
3.Porada specjalistyczna - alergologia dziecięcalp. poz.302.1011.001.02świadczenia w zakresie alergologii dla dzieciX1011poradnia alergologiczna dla dzieci
4.Porada specjalistyczna - diabetologialp. poz.402.1020.001.02świadczenia w zakresie diabetologiiX1020poradnia diabetologiczna
5.Porada specjalistyczna - diabetologia dla dziecilp. poz.502.1021.001.02świadczenia w zakresie diabetologii dla dzieciX1021poradnia diabetologiczna dla dzieci
6.Porada specjalistyczna - endokrynologialp. poz.602.1030.001.02świadczenia w zakresie endokrynologiiXX1030poradnia endokrynologiczna
1032poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna
1034poradnia andrologiczna
1036poradnia leczenia niepłodności
1038poradnia chorób tarczycy
7.Porada specjalistyczna - endokrynologia dla dziecilp. poz.702.1031.001.02świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieciXX1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
8.Porada specjalistyczna - gastroenterologialp. poz.802.1050.001.02świadczenia w zakresie gastroenterologiiXXX1050poradnia gastroenterologiczna
9.Porada specjalistyczna - gastroenterologia dla dziecilp. poz.902.1051.001.02świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieciXX1051poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
10.Porada specjalistyczna - hepatologialp. poz.6302.1056.001.02świadczenia w zakresie hepatologiiXX1056poradnia hepatologiczna
11.Porada specjalistyczna - geriatrialp. poz.1002.1060.001.02świadczenia w zakresie geriatriiX1060poradnia geriatryczna
12.Porada specjalistyczna - hematologialp. poz.1102.1070.001.02świadczenia w zakresie hematologiiXX1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
13.Porada specjalistyczna - onkologia i hematologia dziecięcalp. poz.1202.1071.001.02świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcejXX1073poradnia nowotworów krwi dla dzieci
1071poradnia hematologiczna dla dzieci
1241poradnia onkologiczna dla dzieci
1249poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
14.Porada specjalistyczna - immunologialp. poz.1302.1080.001.02świadczenia w zakresie immunologiiX1080poradnia immunologiczna
15.Porada specjalistyczna - kardiologialp. poz.1402.1100.001.02świadczenia w zakresie kardiologiiX1100poradnia kardiologiczna
1102poradnia wad serca
1104poradnia nadciśnienia tętniczego
16.Porada specjalistyczna - kardiologia dziecięcalp. poz.1502.1101.001.02świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcejX1101poradnia kardiologiczna dla dzieci
17.Porada specjalistyczna - leczenie chorób naczyńlp. poz.1602.1120.001.02świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyńX1120poradnia chorób naczyń
1530poradnia chirurgii naczyniowej
18.Porada specjalistyczna - nefrologialp. poz.1702.1130.001.02świadczenia w zakresie nefrologiiXXX1130poradnia nefrologiczna
19.Porada specjalistyczna - nefrologia dla dziecilp. poz.1802.1131.001.02świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieciXXX1131poradnia nefrologiczna dla dzieci
20.Porada specjalistyczna - toksykologialp. poz.1902.1150.001.02świadczenia w zakresie toksykologiiX1150poradnia toksykologiczna
21.Porada specjalistyczna - dermatologia i wenerologialp. poz.2002.1200.001.02świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologiiXX1200poradnia dermatologiczna
1202poradnia wenerologiczna
22.Porada specjalistyczna - genetykalp. poz.2102.1210.001.02świadczenia w zakresie genetykiX1210poradnia genetyczna
23.Porada specjalistyczna - neurologialp. poz.2202.1220.001.02świadczenia w zakresie neurologiiXX1220poradnia neurologiczna
24.Porada specjalistyczna - neurologia dziecięcalp. poz.2302.1221.001.02świadczenia w zakresie neurologii dziecięcejXX1221poradnia neurologii dziecięcej
25.Porada specjalistyczna - leczenie bólulp. poz.2402.1222.001.02świadczenia w zakresie leczenia bóluX1222poradnia leczenia bólu
26.Porada specjalistyczna - onkologialp. poz.2502.1240.001.02świadczenia w zakresie onkologiiXX1242poradnia chemioterapii
1460poradnia ginekologii onkologicznej
1244poradnia radioterapii
1458poradnia profilaktyki chorób piersi
1240poradnia onkologiczna
27.Porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuclp. poz.2602.1270.001.02świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płucXX1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
28.Porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc u dziecilp. poz.2702.1271.001.02świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób pluc dla dzieciXX1271poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
29.Porada specjalistyczna - reumatologialp. poz.2802.1280.001.02świadczenia w zakresie reumatologiiX1280poradnia reumatologiczna
30.Porada specjalistyczna - reumatologia dla dziecilp. poz.2902.1281.001.02świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieciX1281poradnia reumatologiczna dla dzieci
31.Porada specjalistyczna - choroby zakaźnelp. poz.3002.1340.001.02świadczenia w zakresie chorób zakaźnychX1340poradnia chorób zakaźnych
1346poradnia chorób tropikalnych
1348poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
32.Porada specjalistyczna - choroby zakaźne u dziecilp. poz.3102.1341.001.02świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieciX1341poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
33.Porada specjalistyczna - leczenie osób z AIDS lub nosicieli HIVlp. poz.3202.1342.001.02świadczenia w zakresie leczenia AIDSX1342poradnia poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
34.Porada specjalistyczna - neonatologialp. poz.3302.1400.001.02świadczenia w zakresie neonatologiiX1405poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
1421poradnia neonatologiczna
35.Porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologialp. poz.3402.1450.001.02świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologiiXXX1450poradnia położniczo - ginekologiczna
1454poradnia patologii ciąży
1458poradnia profilaktyki chorób piersi
1460poradnia ginekologii onkologicznej
36.Porada specjalistyczna - ginekologia dla dziewczątlp. poz.3502.1453.001.02świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewczątX1453poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
37.Porada specjalistyczna - chirurgia ogólnalp. poz.3602.1500.001.02świadczenia w zakresie chirurgii ogólnejXX1500poradnia chirurgii ogólnej
1458poradnia profilaktyki chorób piersi
38.Porada specjalistyczna - chirurgia dziecięcalp. poz.3702.1501.001.02świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcejXXX**1501poradnia chirurgii dziecięcej
39.Porada specjalistyczna - proktologialp. poz.3802.1506.001.02świadczenia w zakresie proktologiiXX1506poradnia proktologiczna
40.Porada specjalistyczna - chirurgia klatki piersiowejlp. poz.3902.1520.001.02świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowejX1520poradnia chirurgii klatki piersiowej
41.Porada specjalistyczna - chirurgia onkologicznalp. poz.4002.1540.001.02świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznejXX1540poradnia chirurgii onkologicznej
42.Porada specjalistyczna - chirurgia onkologiczna dla dziecilp. poz.4102.1541.001.02świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej dla dzieciX1541poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
43.Porada specjalistyczna - chirurgia plastycznalp. poz.6202.1550.001.02świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej1550poradnia chirurgii plastycznej
1552poradnia chirurgii ręki
1554poradnia leczenia oparzeń
44.Porada specjalistyczna - kardiochirurgialp. poz.4202.1560.001.02świadczenia w zakresie kardiochirurgii1560poradnia kardiochirurgiczna
45.Porada specjalistyczna - neurochirurgialp. poz.4302.1570.001.02świadczenia w zakresie neurochirurgiiX1570poradnia neurochirurgiczna
46.Porada specjalistyczna - neurochirurgia dla dziecilp. poz.4402.1571.001.02świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dzieciX1571poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
47.Porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchulp. poz.4502.1580.001.02świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchuXXX**1580poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
48.Porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dziecilp. poz.4602.1581.001.02świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieciXX**1581poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci
49.Porada specjalistyczna - leczenie wad postawy u dzieci i młodzieżylp. poz.6402.1583.001.02świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieżyX1583poradnia wad postawy
50.Porada specjalistyczna - leczenie osteoporozylp. poz.4702.1584.001.02świadczenia w zakresie leczenia osteoporozyX1584poradnia osteoporozy
1280poradnia reumatologiczna
1040poradnia endokrynologiczna osteoporozy
51.Porada specjalistyczna - preluksacjalp. poz.4802.1587.001.02świadczenia w zakresie preluksacji1587poradnia preluksacyjna
52.Porada specjalistyczna - okulistykalp. poz.4902.1600.001.02świadczenia w zakresie okulistykiXXX1600poradnia okulistyczna
53.Porada specjalistyczna - okulistyka dla dziecilp. poz.5002.1601.001.02świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieciXX1601poradnia okulistyczna dla dzieci
54.Porada specjalistyczna - leczenie zezalp. poz.5102.1604.001.02świadczenia w zakresie leczenia zezaX1604poradnia leczenia zeza
55.Porada specjalistyczna - otolaryngologialp. poz.5202.1610.001.02świadczenia w zakresie otolaryngologiiXX1610poradnia otorynolaryngologiczna
56.Porada specjalistyczna - otolaryngologia dziecięcalp. poz.5302.1611.001.02świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcejX1611poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
57.Porada specjalistyczna - audiologia i foniatrialp. poz.5402.1612.001.02świadczenia w zakresie audiologii i foniatriiXX1612poradnia audiologiczna
1614poradnia foniatryczna
58.Porada specjalistyczna - logopedialp. poz.5502.1616.001.02świadczenia w zakresie logopedii1616poradnia logopedyczna
59.Porada specjalistyczna - chirurgia szczękowo-twarzowalp. poz.5602.1630.001.02świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowejXX1630poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
60.Porada specjalistyczna - urologialp. poz.5702.1640.001.02świadczenia w zakresie urologiiXX1640poradnia urologiczna
61.Porada specjalistyczna - urologia dziecięcalp. poz.5802.1641.001.02świadczenia w zakresie urologii dziecięcejX1641poradnia urologiczna dla dzieci
62.Porada specjalistyczna - transplantologialp. poz.5902.1650.001.02świadczenia w zakresie transplantologii1650poradnia transplantologiczna
63.Porada specjalistyczna - medycyna sportowalp. poz.6002.1370.001.02świadczenia w zakresie medycyny sportowej1370poradnia medycyny sportowej
64.Porada specjalistyczna - leczenie mukowiscydozylp. poz.6102.1276.001.02świadczenia w zakresie leczenia mukowiscydozyX1276poradnia leczenia mukowiscydozy
65.Porada specjalistyczna - rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dziecilp. poz.6502.1009.001.02świadczenia w zakresie rzadkich wrodzonych wad metabolizmu u dzieciX1009poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
66.Porada specjalistyczna - choroby wewnętrznelp. poz.6602.9000.001.02świadczenia w zakresie chorób wewnętrznychzgodnie z rozporządzeniem AOS
67.Porada specjalistyczna - pediatrialp. poz.6702.9001.001.02świadczenia w zakresie pediatriizgodnie z rozporządzeniem AOS
Uwagi:
*- dopuszcza się kontraktowanie zakresów wym. w kol. 5 w innych komórkach org.niż wym. w kol. 12 pod warunkiem, że spełniają one warunki określone w rozporządzeniu AOS - kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn.zm.) - stosuje się odpowiednio do komórek org. wykonujących usługi dla dzieci, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
X**- dotyczy świadczniodawców posiadających w lokalizacji aparat RTG i USG

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 5c do zarządzenia nr 88/2019/DSOZ
KATALOG DIAGNOSTYCZNYCH PAKIETÓW ONKOLOGICZNYCH
Część 1 - Wstępna diagnostyka onkologiczna
lp.kodnazwa diagnostycznego pakietu onkologicznegowartość punktowaŚwiadczenia w zakresie:Uwagi
1.2.3.4.5.6.
1.5.32.00.0000015diagnostyka wstępna - nowotwory klatki piersiowej554onkologii gruźlicy i chorób płuc chirurgii klatki piersiowej chirurgii onkologicznej
2.5.32.00.0000020diagnostyka wstępna - nowotwory piersi369onkologii położnictwa i ginekologii chirurgii ogólnej chirurgii onkologicznej
3.5.32.00.0000009diagnostyka wstępna - nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego554onkologii gastroenterologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnejnie obejmuje wątroby, trzustki
4.5.32.00.0000010diagnostyka wstępna - nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego - wątroby i trzustki631onkologii gastroenterologii hepatologii chirurgii ogólnej chirurgii onkologicznej
5.5.32.00.0000006diagnostyka wstępna - nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego554onkologii gastroenterologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej proktologii
6.5.32.00.0000007diagnostyka wstępna - nowotwory głowy i szyi - krtani i gardła459onkologii otolaryngologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej chirurgii szczękowo-twarzowej audiologii i foniatrii
7.5.32.00.0000008diagnostyka wstępna - nowotwory głowy i szyi - pozostałe459onkologii otolaryngologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej chirurgii szczękowo-twarzowej okulistyki
8.5.32.00.0000022diagnostyka wstępna - nowotwory tarczycy369onkologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej endokrynologii
9.5.32.00.0000011diagnostyka wstępna - nowotwory gruczołu krokowego631urologii onkologii
10.5.32.00.0000019diagnostyka wstępna - nowotwory pęcherza moczowego459urologii onkologii
11.5.32.00.0000018diagnostyka wstępna - nowotwory nerek554onkologii chirurgii onkologicznej urologii nefrologii
12.5.32.00.0000014diagnostyka wstępna - nowotwory jąder459onkologii chirurgii onkologicznej urologii
13.5.32.00.0000017diagnostyka wstępna - nowotwory macicy, szyjki macicy i inne ginekologiczne554onkologii chirurgii onkologicznej położnictwa i ginekologiinie obejmuje jajników i jajowodów
14.5.32.00.0000012diagnostyka wstępna - nowotwory jajników i jajowodów459onkologii położnictwa i ginekologii
15.5.32.00.0000021diagnostyka wstępna - nowotwory skóry - czerniak286onkologii chirurgii onkologicznej dermatologii i wenerologii chirurgii ogólnej
16.5.32.00.0000004diagnostyka wstępna - nowotwory centralnego układu nerwowego705onkologii chirurgii onkologicznej neurochirurgii neurologii okulistyki endokrynologii
17.5.32.00.0000001diagnostyka wstępna - białaczki ostre i przewlekłe286onkologii hematologii onkologii i hematologii dziecięcej
18.5.32.00.0000002diagnostyka wstępna - chłoniaki459onkologii hematologii
19.5.32.00.0000027diagnostyka wstępna - szpiczak554onkologii hematologii
20.5.32.00.0000003diagnostyka wstępna - chłoniaki skórne369onkologii hematologii dermatologii i wenerologii
21.5.32.00.0000013diagnostyka wstępna - nowotwory jamy brzusznej u dzieci674onkologii i hematologii dziecięcej gastroenterologii dla dzieci endokrynologii dla dzieci nefrologii dla dzieci ginekologii dla dziewcząt urologii dziecięcej
22.5.32.00.0000024diagnostyka wstępna - nowotwory tkanki kostnej i mięsaki u dzieci1 212onkologii i hematologii dziecięcej chirurgii dziecięcej chirurgii onkologicznej dla dzieci
23.5.32.00.0000016diagnostyka wstępna - nowotwory klatki piersiowej u dzieci539onkologii i hematologii dziecięcej gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
24.5.32.00.0000005diagnostyka wstępna - nowotwory centralnego układu nerwowego u dzieci683onkologii i hematologii dziecięcej neurologii dziecięcej neurochirurgii dla dzieci endokrynologii dla dzieci okulistyki dla dzieci
25.5.32.00.0000026diagnostyka wstępna - nowotwory twarzoczaszki u dzieci539onkologii i hematologii dziecięcej okulistyki dla dzieci otolaryngologii dziecięcej chirurgii dziecięcej chirurgii onkologicznej dla dzieci chirurgii szczękowo-twarzowej
26.5.32.00.0000025diagnostyka wstępna - nowotwory tkanki limfatycznej u dzieci904onkologii i hematologii dziecięcej
27.5.32.00.0000023diagnostyka wstępna - nowotwory tkanek miękkich u dzieci1 077onkologii i hematologii dziecięcej chirurgii dziecięcej chirurgii onkologicznej dla dzieci
28.5.32.00.0000028diagnostyka wstępna - nowotwory prącia459onkologii chirurgii onkologicznej urologii
29.5.32.00.0000029diagnostyka wstępna - mięsaki kości631onkologii chirurgii onkologicznej ortopedii i traumatologii narządu ruchu
30.5.32.00.0000030diagnostyka wstępna - mięsaki tkanek miękkich459onkologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej
KATALOG DIAGNOSTYCZNYCH PAKIETÓW ONKOLOGICZNYCH
Część 2 - Pogłębiona diagnostyka onkologiczna
lp.kodnazwa diagnostycznego pakietu onkologicznegowartość punktowaŚwiadczenia w zakresie:uwagi
1.2.3.4.5.6.
1.5.33.00.0000010diagnostyka pogłębiona - nowotwory klatki piersiowej608onkologii gruźlicy i chorób płuc chirurgii klatki piersiowej chirurgii onkologicznej
2.5.33.00.0000014diagnostyka pogłębiona - nowotwory piersi417onkologii położnictwa i ginekologii chirurgii ogólnej chirurgii onkologicznej
3.5.33.00.0000007diagnostyka pogłębiona - nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego608onkologii gastroenterologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnejnie obejmuje wątroby, trzustki
4.5.33.00.0000008diagnostyka pogłębiona - nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego - wątroby i trzustki608onkologii gastroenterologii hepatologii chirurgii ogólnej chirurgii onkologicznej
5.5.33.00.0000004diagnostyka pogłębiona - nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego669onkologii gastroenterologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej proktologii
6.5.33.00.0000005diagnostyka pogłębiona - nowotwory głowy i szyi - krtani i gardła608onkologii otolaryngologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej chirurgii szczękowo-twarzowej audiologii i foniatrii
7.5.33.00.0000006diagnostyka pogłębiona - nowotwory głowy i szyi - pozostałe608onkologii otolaryngologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej chirurgii szczękowo-twarzowej okulistykinie obejmuje tarczycy
8.5.33.00.0000016diagnostyka pogłębiona - nowotwory tarczycy314onkologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej endokrynologii
9.5.33.00.0000009diagnostyka pogłębiona - nowotwory gruczołu krokowego835onkologii urologii
10.5.33.00.0000013diagnostyka pogłębiona - nowotwory pęcherza moczowego608onkologii urologii
11.5.33.00.0000012diagnostyka pogłębiona - nowotwory nerek608onkologii chirurgii onkologicznej urologii nefrologii
12.5.33.00.0000011diagnostyka pogłębiona - nowotwory macicy, szyjki macicy i inne ginekologiczne608onkologii chirurgii onkologicznej położnictwa i ginekologiinie obejmuje jajników i jajowodów
13.5.33.00.0000015diagnostyka pogłębiona - nowotwory skóry - czerniak417onkologii chirurgii onkologicznej dermatologii i wenerologii chirurgii ogólnej
14.5.33.00.0000001diagnostyka pogłębiona - białaczki ostre i przewlekłe314onkologii hematologii onkologii i hematologii dziecięcej
15.5.33.00.0000002diagnostyka pogłębiona - chłoniaki669onkologii hematologii
16.5.33.00.0000017diagnostyka pogłębiona - szpiczak417onkologii hematologii
17.5.33.00.0000003diagnostyka pogłębiona - chłoniaki skórne835onkologii hematologii dermatologii i wenerologii
18.5.33.00.0000018diagnostyka pogłębiona - nowotwory prącia669onkologii chirurgii onkologicznej urologii
19.5.33.00.0000019diagnostyka pogłębiona - mięsaki kości669onkologii chirurgii onkologicznej ortopedii i traumatologii narządu ruchu
20.5.33.00.0000020diagnostyka pogłębiona - mięsaki tkanek miękkich608onkologii chirurgii onkologicznej chirurgii ogólnej
Część 3 - Produkty do sumowania w ramach diagnostyki onkologicznej
lp.kodnazwa produktu do sumowaniawartość punktowauwagi
1.2.3.4.5.
1.5.31.00.0000022Z22 Świadczenia zabiegowe - grupa 221 924- na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych - do wykazania wyłącznie z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej
2.5.10.00.0000103pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I2 795- za jedno badanie - grupa I obejmuje radiofarmaceutyki: 18F-FDG, 18F-NaF - do wykazania wyłącznie z odpowiednim pakietem diagnostyki pogłębionej
3.5.10.00.0000104pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy II4 142- za jedno badanie - grupa II obejmuje inne radiofarmaceutyki: zarejestrowane w Polsce 18F-cholina (18-fluorocholina) lub nie zarejestrowane w Polsce a sprowadzane w trybie importu docelowego lub produkowane na potrzeby własne przez laboratorium świadczeniodawcy zgodnie z prawem atomowym - do wykazania wyłącznie z odpowiednim pakietem diagnostyki pogłębionej
Diagnostyczne pakiety onkologiczne i produkty do sumowania:
1. Dla każdej zrealizowanej procedury ICD-9 konieczne jest spełnienie warunków realizacji określonych w Rozporządzeniu AOS.
2. Przy rozliczaniu pakietów i produktów do sumowania, jednym z nieodzownych warunków jest wykazanie w raporcie statystycznym zrealizowanych istotnych procedur medycznych według ICD-9.
3. Istotne procedury medyczne według ICD-9 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, z późn. zm. obejmują:
a) w ramach diagnostycznych pakietów onkologicznych:
88.713USG tarczycy i przytarczyc
88.717USG ślinianek
88.719USG krtani
88.732USG piersi
88.734USG jamy opłucnej
88.735USG śródpiersia
88.738USG klatki piersiowej
88.741USG transrektalne
88.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.763USG gruczołu krokowego
88.764USG transwaginalne
88.790USG węzłów chłonnych
88.792USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.799USG moszny w tym jąder i najądrzy
95.13USG gałki ocznej
87.11RTG pantomograficzne
87.221RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
87.222RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
87.231RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.232RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
87.241RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
87.242RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
87.35mammografia z kontrastem
87.371mammografia jednej piersi
87.372mammografia obu piersi
87.440RTG klatki piersiowej
92.011scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy z zastosowaniem 131I
92.012scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy z zastosowaniem 99mTc
92.019scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy - inne
92.021scyntygrafia układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby
92.023Scyntygrafia wątroby znakowanymi erytrocytami
92.031Scyntygrafia dynamiczna nerek
92.032scyntygrafia statyczna nerek techniką planarną
92.058badanie scyntygraficzne lub czynności śledziony
92.141scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.142scyntygrafia jednofazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.144scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body") z zastosowaniem fosfonianów
92.149scyntygrafia układu kostnego - inne
87.030TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
87.031TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.049TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.032TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.036TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego
87.037TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.038TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.410TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
87.411TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.412TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.012TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
88.301TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.302TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.303TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.304TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.383TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
88.384TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.385TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.386TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.387TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.388TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.900RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego
88.901RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.902RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.903RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.904RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.905RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.923RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
88.924RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.931RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
88.932RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego
88.933RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.936RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.937RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.938RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.971RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
88.973RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego
88.975RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.976RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.979Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym - RM
06.111biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
06.112biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - celowana
06.113biopsja gruboigłowa tarczycy
06.114biopsja gruboigłowa tarczycy - celowana
18.12biopsja ucha zewnętrznego
20.32biopsja ucha środkowego i wewnętrznego
21.22biopsja nosa
24.11biopsja dziąsła
24.12biopsja wyrostka zębodołowego
25.01zamknięta (igłowa) biopsja języka
26.11biopsja igłowa ślinianki/przewodu
27.21Biopsja kości podniebienia
27.22biopsja podniebienia miękkiego/języczka
27.23biopsja wargi
27.24biopsja jamy ustnej - inne
28.11biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
29.12biopsja gardła
33.21bronchoskopia przez przetokę
33.22bronchoskopia fiberoskopowa
33.231bronchoskopia autofluorescencyjna
33.239bronchoskopia - inna
33.24endoskopowa biopsja oskrzela
33.26przezskórna igłowa biopsja płuca
33.272przezoskrzelowa biopsja płuca
34.23biopsja ściany klatki piersiowej
34.24biopsja opłucnej
34.25przezskórna igłowa biopsja śródpiersia
40.10biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)
40.11biopsja układu limfatycznego
42.243biopsja ssąca przełyku
49.22biopsja okołoodbytowa
49.23biopsja odbytu
54.241zamknięta biopsja: sieci
57.32cystoskopia przezcewkowa
58.24biopsja tkanek okołocewkowych
60.111biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa
60.113przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze)
60.15biopsja tkanek okołosterczowych
64.11biopsja prącia
67.11biopsja kanału szyjki macicy
67.12wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
69.03Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne
69.59inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
70.24biopsja pochwy
71.11biopsja sromu
76.11Biopsja kości twarzy
77.41Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.42Biopsja kości - kość ramienna
77.43Biopsja kości - kość promieniowa/kość łokciowa
77.44Biopsja kości - kości nadgarstka/śródręcza
77.45Biopsja kości - kość udowa
77.46Biopsja kości - rzepka
77.47Biopsja kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa
77.48Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.491Biopsja kości - inne kości (miednica)
77.492Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ręki)
83.21biopsja tkanek miękkich
85.111przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi
85.112przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi - celowana
85.113przezskórna gruboigłowa biopsja piersi
85.114przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana
86.11biopsja skóry/tkanki podskórnej
86.381Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia do 4,0 cm
86.382Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm
29.1901Stroboskopia
29.1902Videostroboskopia
31.42laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy
42.242ezofagoskopia z biopsją
43.411endoskopowe wycięcie polipów żołądka
44.12gastroskopia przez przetokę
44.13gastroskopia - inne
44.161gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
44.162gastroskopia diagnostyczna z biopsją
45.131esofagogastroduodenoskopia [EGD]
45.14zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
45.16esofagogastroduodenoskopia z biopsją
45.22endoskopia jelita grubego przez przetokę
45.231fiberokolonoskopia
45.239kolonoskopia - inne
45.24fiberosigmoidoskopia
45.253kolonoskopia z biopsją
45.42endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45.439endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne
48.36endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
58.232uretroskopia uretrocystoskopem giętkim i biopsja cewki
88.747endosonografia kanału odbytnicy i odbytu
95.121angiografia fluoresceinowa
C11Fosfataza zasadowa granulocytów
C27Leukocyty - badanie immunofenotypowe komórek blastycznych
C51Mielogram
F19Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG)
F23Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM)
F26Cytomegalovirus (CMV) DNA
F53Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała
F56Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM
F91Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała
I41antygen CA 125 (CA125)
I45antygen CA 19-9 (CA19-9)
I53antygen karcynoembrionalny (CEA)
I63antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny
I79Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
I86Immunofiksacja
L07α-fetoproteina (AFP)
L46gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (β-HCG)
L85Immunoglobuliny A (IgA)
L87Immunoglobuliny D (IgD)
L93Immunoglobuliny G (IgG)
L95Immunoglobuliny M (IgM)
M11kalcytonina
M15katecholaminy
M43kwas homowaniliowy (HVA)
M83łańcuchy lekkie kappa
M85łańcuchy lekkie lambda
M92β2-mikroglobulina
X33Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG)
X41Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG)
X45Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM)
Y90Badanie histopatologiczne
91.821Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy
91.831Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
91.447badanie mikroskopowe materiału biologicznego - badanie cytologiczne
99.9953dermatoskopia
FISH
receptory HER
b) w ramach produktów do sumowania:
92.061Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18 FDG we wskazaniach onkologicznych
92.062Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych
85.131biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG
85.132biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 5d

Katalog chorób i problemów zdrowotnych wg ICD-10 do rozliczania świadczeń w zakresie skojarzonym: ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych

NARZĄD RUCHU

kod rozpoznania głównego ICD10nazwa rozpoznania głównego
S12Złamania w obrębie szyi
S12.0Złamanie 1 kręgu szyjnego
S12.1Złamanie 2 kręgu szyjnego
S12.2Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
S12.7Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa
S12.8Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
S12.9Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona
S13Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie szyi
S13.0Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego
S13.1Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.2Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.3Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.4Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.6Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi
S22Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.0Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.1Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.2Złamanie mostka
S22.3Złamanie żebra
S22.4Liczne złamania żeber
S22.8Złamanie innych części rusztowania kostnego klatki piersiowej
S22.9Złamanie rusztowania kostnego klatki piersiowej, nieokreślone
S32Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S32.0Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.1Złamanie kości krzyżowej
S32.2Złamanie kości guzicznej
S32.3Złamanie kości biodrowej
S32.4Złamanie panewki stawu biodrowego
S32.5Złamanie kości łonowej
S32.7Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.8Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S40.0Stłuczenie barku i ramienia
S40.7Mnogie powierzchowne urazy barku i ramienia
S42Złamanie barku i ramienia
S42.0Złamanie obojczyka
S42.1Złamanie łopatki
S42.2Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
S42.3Złamanie trzonu kości ramiennej
S42.4Złamanie nasady dalszej kości ramiennej
S42.7Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej
S42.8Złamanie innych części barku i ramienia
S42.9Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona
S43Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej
S43.0Zwichnięcie stawu ramiennego
S43.1Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego
S43.2Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S43.4Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego
S43.5Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego
S43.6Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.7Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S46Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
S46.0Uraz ścięgien rotatorów zewnętrznych barku
S46.1Uraz mięśnia i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
S46.2Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia
S46.3Uraz mięśnia i ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia
S46.7Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
S50.0Stłuczenie łokcia
S50.1Stłuczenie innych, nieokreślonych części przedramienia
S50.7Mnogie powierzchowne urazy przedramienia
S52Złamanie przedramienia
S52.0Złamanie nasady bliższej kości łokciowej
S52.1Złamanie nasady bliższej kości promieniowej
S52.2Złamanie trzonu kości łokciowej
S52.3Złamanie trzonu kości promieniowej
S52.4Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej
S52.5Złamanie nasady dalszej kości promieniowej
S52.6Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej
S52.7Mnogie złamania przedramienia
S52.8Złamanie innych części przedramienia
S52.9Złamanie przedramienia, część nieokreślona
S53Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego
S53.0Zwichnięcie głowy kości promieniowej
S53.1Zwichnięcie stawu łokciowego, nieokreślone
S53.2Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego
S53.3Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego
S53.4Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego
S60.0Stłuczenie palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S60.1Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S60.2Stłuczenie innej części nadgarstka i ręki
S60.7Mnogie powierzchowne urazy nadgarstka i ręki
S61Otwarta rana nadgarstka i ręki
S61.0Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S61.1Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S61.7Mnogie rany otwarte nadgarstka i ręki
S61.8Otwarta rana innych części nadgarstka i ręki
S61.9Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślona
S62Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki
S62.0Złamanie kości łódeczkowatej
S62.1Złamanie innej (innych) kości nadgarstka
S62.2Złamanie i kości śródręcza
S62.3Złamanie innej kości śródręcza
S62.4Mnogie złamania kości śródręcza
S62.5Złamanie kciuka
S62.6Złamanie innego palca
S62.7Mnogie złamania palców
S62.8Złamanie innej i nieokreślonej części nadgarstka i ręki
S63Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki
S63.0Zwichnięcie nadgarstka
S63.1Zwichnięcie palca
S63.2Mnogie zwichnięcia palców
S63.3Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka
S63.4Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach nadgarstkowo-śródręcznych i międzypaliczkowych
S63.5Skręcenie i naderwanie nadgarstka
S63.6Skręcenie i naderwanie palca (palców)
S63.7Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki
S66Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
S66.0Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.1Uraz mięśnia i ścięgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.2Uraz mięśnia i ścięgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.3Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.4Uraz mięśnia i ścięgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.5Uraz mięśnia i ścięgna właściwego innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.6Uraz mnogich mięśni i ścięgien zginaczy na poziomie nadgarstka i ręki
S66.7Uraz mnogich mięśni i ścięgien prostowników na poziomie nadgarstka i ręki
S66.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie nadgarstka i ręki
S66.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
S68.0Urazowa amputacja kciuka (całkowita) (częściowa)
S68.1Urazowa amputacja pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa)
S68.2Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa)
S68.3Złożona amputacja (części) palca (palców) i innej części nadgarstka i ręki
S68.4Urazowa amputacja ręki na poziomie nadgarstka
S68.8Urazowa amputacja innych części nadgarstka i ręki
S68.9Urazowa amputacja nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony
S70.0Stłuczenie biodra
S70.1Stłuczenie uda
S70.7Mnogie powierzchowne urazy biodra i uda
S72Złamanie kości udowej
S72.0Złamanie szyjki kości udowej
S72.1Złamanie przezkrętarzowe
S72.2Złamanie podkrętarzowe
S72.3Złamanie trzonu kości udowej
S72.4Złamanie nasady dalszej kości udowej
S72.7Mnogie złamania kości udowej
S72.8Złamanie innych części kości udowej
S72.9Złamanie kości udowej, część nieokreślona
S76.0Uraz mięśnia i ścięgna biodra
S76.1Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda
S76.2Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda
S76.3Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda
S76.4Uraz innych nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie uda
S76.7Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie biodra i uda
S82Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym
S82.0Złamanie rzepki
S82.1Złamanie nasady bliższej piszczeli
S82.2Złamanie trzonu piszczeli
S82.3Złamanie nasady dalszej piszczeli
S82.4Izolowane złamanie strzałki
S82.5Złamanie kostki przyśrodkowej
S82.6Złamanie kostki bocznej
S82.7Mnogie złamania podudzia
S82.8Złamanie innych części podudzia
S82.9Złamanie podudzia, część nieokreślona
S83Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana
S83.0Zwichnięcie rzepki
S83.1Zwichnięcie stawu kolanowego
S83.2Rozdarcie łąkotki, świeże
S83.3Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeże
S83.4Skręcenie i naderwanie w obrębie (strzałkowego) (piszczelowego) więzadła pobocznego kolana
S83.5Skręcenie i naderwanie w obrębie (przedniego) (tylnego) więzadła krzyżowego kolana
S83.6Skręcenie i naderwanie innych, nieokreślonych części kolana
S83.7Uraz kilku struktur kolana
S86.0Uraz ścięgna Achillesa
S86.1Uraz innego mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) tylnej grupy mięśni podudzia
S86.2Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) przedniej grupy mięśni podudzia
S86.3Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) grupy mięśni strzałkowych na poziomie podudzia
S86.7Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
S86.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
S86.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
S90.0Stłuczenie stawu skokowego
S90.1Stłuczenie palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S90.2Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S90.3Stłuczenie innych i nieokreślonych części stopy
S90.7Mnogie powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy
S92Złamanie stopy, bez stawu skokowego
S92.0Złamanie kości piętowej
S92.1Złamanie kości skokowej
S92.2Złamanie innej (innych) kości stępu
S92.3Złamanie kości śródstopia
S92.4Złamanie palucha
S92.5Złamanie innego palca stopy
S92.7Mnogie złamania kości stopy
S92.9Złamanie kości stopy, nieokreślone
S93Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu skokowego i poziomu stopy
S93.0Zwichnięcie stawu skokowego
S93.1Zwichnięcie palca (palców) w:
S93.2Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
S93.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy
S93.4Skręcenie i naderwanie stawu skokowego
S93.5Skręcenie i naderwanie palca (palców) w:
S93.6Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy
T00Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała
T00.0Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyję
T00.1Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T00.2Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T00.3Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T00.6Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej
T00.8Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T02Złamania obejmujące liczne okolice ciała
T02.0Złamania obejmujące głowę i szyję
T02.1Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
T02.2Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny górnej
T02.3Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny dolnej
T02.4Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn górnych
T02.5Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn dolnych
T02.6Złamania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i kończyny (kończyn) dolnej
T02.7Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu, miednicę i kończynę (kończyny)
T02.8Złamania obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T02.9Liczne złamania, nieokreślone
T84.0Mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawów
T84.1Mechaniczne powikłanie stabilizatorów wewnętrznych kości kończyny
T84.2Mechaniczne powikłanie stabilizatora wewnętrznego innych kości
T84.3Mechaniczne powikłania innych urządzeń kostnych, wszczepów i przeszczepów
T84.4Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, wszczepów i przeszczepów
T84.5Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany wewnętrzną protezą stawu
T84.6Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany stabilizatorem wewnętrznym w każdym miejscu
T84.7Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany innymi wewnętrznymi wszczepami i przeszczepami
T84.8Inne powikłania wewnętrznych ortopedycznych urządzeń, wszczepów i przeszczepów
T84.9Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem ortopedycznym, wszczepem i przeszczepem

NARZĄD WZROKU

kod rozpoznania głównego ICD10nazwa rozpoznania głównego
H00.0Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek
H00.1Gradówka
H05.0Zapalenie ostre oczodołu
H05.4Zapadnięcie gałki ocznej
H05.5Ciało obce (stare) w następstwie rany drążącej oczodołu
H05.8Inne zaburzenia oczodołu
H05.9Zaburzenia oczodołu, nieokreślone
H10.0Śluzowo-ropne zapalenie spojówek
H10.1Ostre atopowe zapalenie spojówek
H15.0Zapalenie twardówki
H15.1Zapalenie blaszki nadtwardówkowej
H15.8Inne zaburzenia twardówki
H15.9Choroby twardówki, nieokreślone
H16.0Wrzód rogówki
H16.1Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek
H16.2Zapalenie rogówki i spojówki (keratoconjunctivitis)
H16.3Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie
H16.4Nowotworzenie naczyń w rogówce
H16.8Inne zapalenie rogówki
H16.9Zapalenie rogówki, nieokreślone
H20Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
H20.0Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego
H20.2Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica)
H20.8Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
H20.9Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone
S00.1Stłuczenie powieki i okolicy oka
S00.2Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej
S05.0Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcym
S05.1Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu
S05.2Zranienie oka z pęknięciem i wypadnięciem lub utratą tkanek oka
S05.3Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka
S05.4Rana drążąca oczodołu z lub bez ciała obcego
S05.5Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcym
S05.6Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcego
S05.8Inne urazy oka i oczodołu
S05.9Uraz oka i oczodołu, nieokreślony
T15.0Ciało obce rogówki
T15.1Ciało obce worka spojówkowego
T15.8Ciało obce innego i mnogich zewnętrznych części oka
T15.9Ciało obce zewnętrznej części oka, część nieokreślona
T26Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka
T26.0Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodołowej
T26.1Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowego
T26.2Oparzenie termiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej
T26.3Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków oka
T26.4Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nieokreślone
T26.5Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodołowej
T26.6Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowego
T26.7Oparzenie chemiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej
T26.8Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków oka
T26.9Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nieokreślone