Dzienniki resortowe

NFZ.2019.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12:
a) w ust. 1 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23-28 w brzmieniu:

"23) Chirurgia dziecięca:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

24) Chirurgia ogólna:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

25) Choroby wewnętrzne:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

26) Dermatologia i wenerologia:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

27) Dermatologia i wenerologia dla dzieci:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

28) Pediatria:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka.";

b) w ust. 3 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14-19 w brzmieniu:

"14) Chirurgia dziecięca:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

15) Chirurgia ogólna:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

16) Choroby wewnętrzne:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

17) Dermatologia i wenerologia:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

18) Dermatologia i wenerologia dla dzieci:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka;

19) Pediatria:

a) 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne wyroby medyczne,

b) 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny stosowany w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka.";

3) załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6) dodaje się załącznik nr 17a do zarządzenia, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
7) dodaje się załącznik nr 17b do zarządzenia, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).

Niniejszym zarządzeniem, zmieniającym zarządzenie Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, zmienione zarządzeniem Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1b - katalog produktów odrębnych utworzono nowy produkt rozliczeniowy - 5.52.01.0001536 Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne produkty - do rozliczenia wyłącznie z produktem 5.53.01.0001650 w sytuacji konieczności zastosowania u świadczeniobiorcy produktów stosowanych w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka lub podejrzenia tej choroby (kodowanego rozpoznaniem ICD-10: Q81.9), produkt ten obejmuje: wizytę, zaplanowanie oraz wydanie zaopatrzenia w niezbędne produkty na okres do 6 miesięcy, w ciągu 14 dni od wizyty, na podstawie informacji dla lekarza wg wzoru z załącznika 17b do zarządzenia oraz koszty transportu do rozliczenia z produktem 5.53.01.0001650;
2) w załączniku nr 1c - katalog do sumowania utworzono nowy produkt rozliczeniowy - 5.53.01.0001650 Produkty stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (lub podejrzenia tej choroby kodowanego rozpoznaniem Q81.9). - produkt ten wymaga konieczności udokumentowania zakupu fakturą/rachunkiem, obejmuje wyroby medyczne stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (z rozpoznaniem ICD-10: Q81.1, Q81.2, Q81.8, Q81.9) wymienione w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz obejmuje wyroby medyczne / produkty lecznicze / żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosowane pomocniczo w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (z rozpoznaniem ICD-10: Q81.1, Q82.1, Q81.8, Q81.9) wymienione w załączniku nr 17a do zarządzenia, jak i koszty transportu ww. produktów do miejsca pobytu stałego lub czasowego na terenie RP wskazanego przez świadczeniobiorcę;
3) w załączniku nr 3 katalog zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym dodano właściwe zakresy skojarzone w przedmiotowym zakresie;
4) biorąc pod uwagę powyższe, w zakresie § 12 dokonano niezbędnych zmian polegających na wyodrębnieniu zakresów skojarzonych dla nowo utworzonych produktów związanych z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka oraz umożliwiono na wniosek świadczeniodawcy cokwartalne zwiększanie kwoty zobowiązania w umowie o udzielanie świadczeń do kwoty zgodnej z wartością zrealizowanych świadczeń.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W trakcie konsultacji społecznych do projektu zarządzenia wpłynęły uwagi od 4 podmiotów. Uwzględniając uwagi dodano do zarządzenia załącznik nr 17a (w brzmieniu określonym w załączniku nr 4) oraz 17b (w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia).

Wprowadzone do zarządzenia zmiany zapewnią istotną poprawę dostępu do kompleksowych i wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka.

Skutek finansowy oszacowano na 12 mln 750 tys. zł w skali roku.

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielonych od dnia 1 lipca 2019 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1b

do zarządzenia Nr 38/2019/DSOZ

Katalog produktów odrębnych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1c

do zarządzenia Nr 38/2019/DSOZ

Katalog produktów do sumowania

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38/2019/DSOZ

Katalog zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym - hospitalizacja

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ W LECZENIU SZPITALNYM
Lp.Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńWarunki realizacji świadczeń zgodne z rozporządzeniem SZP określone w części normatywnej i

części I załącznika

Produkty rozliczeniowe

dedykowane poszczególnym zakresom świadczeń

określone w:

Skojarzone zakresy świadczeńProdukty rozliczeniowe dedykowane poszczególnym zakresom określone wKomórki organizacyjne

w których realizowany jest zakres świadczeń*

katalogu grup - JGPkatalogu produktów odrębnychkatalogu produktów

do sumowania

katalogu radioterapiiKod zakresu świadczeńNazwa zakresy

świadczeń

Warunki realizacji świadczeń zgodne z rozporządzeniem SZP

określone w załącznikach

katalogu grup - JGPkatalogu produktów onkologicznych - pakiety onkologiczne
1234567891011121314
HOSPITALIZACJA
103.4010.030.02ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp.1.XXXoddział alergologiczny
203.4010.080.02ALERGOLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp.1.XXXoddział alergologiczny
303.4011.030.02ALERGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp.1.XXXoddział alergologiczny dla dzieci
403.4011.080.02ALERGOLOGIA DZIECIĘCA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp.1.XXXoddział alergologiczny dla dzieci
503.4260.040.02ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 2.XXoddział anestezjologii i intensywnej terapii
603.4260.050.02ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 3.XXoddział anestezjologii i intensywnej terapii
703.4261.040.02ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 2XXoddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
803.4261.050.02ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 3.XXoddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
903.4120.030.02ANGIOLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 4.XXXoddział angiologiczny
oddział chirurgii naczyniowej - z profilem Angiologia
1003.4120.080.02ANGIOLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 4.XXXoddział angiologiczny oddział chirurgii naczyniowej - z profilem Angiologia
1103.4501.030.02CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 5.XXX03.4501.130.02CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA G30,L96,L97Zał. nr 3 Lp. 45 lit. AXoddział chirurgii dla dzieci
03.4501.930.02CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaX
03.4501.131.02CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA
1203.4520.030.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 6.XXX03.4520.130.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - D01, D02Xoddział chirurgii klatki piersiowej
03.4520.930.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaX
1303.4520.080.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 6.XXX03.4520.180.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJA - D01, D02Xoddział chirurgii klatki piersiowej
03.4520.932.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJSPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaX
1403.4521.030.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 6.XXX03.4521.130.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - D01,D02Xoddział chirurgii klatki piersiowej dla dzieci
1503.4530.030.02CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 7.XXXoddział chirurgii naczyniowej
1603.4530.080.02CHIRURGIA NACZYNIOWA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 7.XXXoddział chirurgii naczyniowej
1703.4530.040.02CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNYZał. nr 3 Lp. 8.XXX03.4530.140.02CHIRURGIA NACZYNIOWA HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - Q01, Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435Xoddział chirurgii naczyniowej
1803.4530.090.02CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY SPECJALISTYCZNAZał. nr 3 Lp. 8.XXX03.4530.180.02CHIRURGIA NACZYNIOWA HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - Q01, Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435Xoddział chirurgii naczyniowej
1903.4500.030.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 9.XXX03.4500.130.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA G30,L94,L97Zał. nr 3 Lp. 45 lit. AXoddział chirurgii ogólnej
XXX03.4500.930.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaX
XXX03.4500.131.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA
2003.4540.030.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 10.XXX03.4540.930.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii onkologicznej
2103.4540.080.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 10.XXX03.4540.932.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SPECJALSTYCZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii onkologicznej
2203.4541.030.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 10.XXXoddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
2303.4550.030.02CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 11.XXX03.4550.930.02CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii plastycznej
2403.4550.080.02CHIRURGIA PLASTYCZNA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 11.XXX03.4550.932.02CHIRURGIA PLASTYCZNA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii plastycznej
2503.4551.030.02CHIRURGIA PLASTYCZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 11.XXXoddział chirurgii plastycznej dla dzieci
2603.4630.030.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 12.XXX03.4630.930.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii szczękowo- twarzowej
2703.4630.080.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 12.XXX03.4630.932.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii szczękowo- twarzowej
2803.4631.030.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 12.XXX03.4631.930.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii szczękowo- twarzowej dla dzieci
2903.4272.030.02CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 13.XXX03.4272.930.02CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chorób płuc
3003.4272.080.02CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 13.XXX03.4272.932.02CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chorób płuc
3103.4273.030.02CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 13.XXXoddział chorób płuc dla dzieci
3203.4273.080.02CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE SPECJALISTYCZNE - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 13.XXXoddział chorób płuc dla dzieci
3303.4000.030.02CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 14.XXXoddział chorób wewnętrznych
XXX03.4000.130.02CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA- LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKAoddział wieloprofilowy zachowawczy
3403.4340.030.02CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 15.XXXoddział chorób zakaźnych
3503.4341.030.02CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 15.XXXoddział chorób zakaźnych dla dzieci
3603.4200.030.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 16.XXX03.4200.930.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział dermatologiczny
XXX03.4200.130.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA
3703.4200.080.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 16.XXXoddział dermatologiczny
3803.4201.030.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 16.XXXoddział dermatologiczny dla dzieci
XXX03.4201.130.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA
3903.4201.080.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA DZIECIĘCA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 16.XXXoddział dermatologiczny dla dzieci
4003.4020.030.02DIABETOLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 17.XXXoddział diabetologiczny
4103.4020.080.02DIABETOLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 17.XXXoddział diabetologiczny
4203.4021.030.02DIABETOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 17.XXXoddział diabetologiczny dla dzieci
4303.4021.080.02DIABETOLOGIA DZIECIĘCA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 17.XXXoddział diabetologiczny dla dzieci
4403.4030.030.02ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 18.XXX03.4030.930.02ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział endokrynologiczny
4503.4031.030.02ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 18.XXXoddział endokrynologiczny dla dzieci
4603.4031.080.02ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 18.XXXoddział endokrynologiczny dla dzieci
4703.4050.030.02GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 19.XXX03.4050.930.02GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział gastroenterologiczny
4803.4050.080.02GASTROENTEROLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 19.XXX03.4050.932.02GASTROENTEROLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział gastroenterologiczny
4903.4051.030.02GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 19.XXXoddział gastroenterologiczny dla dzieci
5003.4060.030.02GERIATRIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 20.XXXoddział geriatryczny
5103.4250.030.02GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 40.XXX03.4250.930.02GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział ginekologii onkologicznej
5203.4070.030.02HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 21.XXX03.4070.130.02HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - S21,S22,S23Zał. nr 3 Lp. 45 lit. BXoddział onkologii i hematologii dziecięcej
03.4070.131.02HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - S12Zał. nr 3 Lp. 21 lit. AXoddział onkologii i hematologii dziecięcej
03.4070.132.02HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - S11,S12Zał. nr 3 Lp. 21 lit. BXoddział onkologii i hematologii dziecięcej
03.4070.930.02HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział onkologii i hematologii dziecięcej/ oddział nowotworów krwi
5303.4080.030.02IMMUNOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 22.XXXoddział immunologii klinicznej
5403.4081.030.02IMMUNOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 22.XXXoddział immunologii klinicznej dla dzieci
5503.4081.080.02IMMUNOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 22.XXXoddział immunologii klinicznej dla dzieci
5603.4560.030.02KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 23.XXX03.4560.990.02KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA (E04-E07)oddział kardiochirurgiczny
5703.4561.030.02KARDIOCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 23.XXXoddział kardiochirurgiczny dla dzieci
5803.4100.030.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 24.XXX03.4100.130.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G,E15Zał. nr 4 Lp. 7.Xoddział kardiologiczny
5903.4100.080.02KARDIOLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 24.XXX03.4100.180.02KARDIOLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G,E15Zał. nr 4 Lp. 7.Xoddział kardiologiczny
6003.4101.030.02KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 24.XXXoddział kardiologiczny dla dzieci
6103.4101.080.02KARDIOLOGIA DZIECIĘCA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 24.XXXoddział kardiologiczny dla dzieci
6203.4130.030.02NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 25.XXXoddział nefrologiczny
6303.4130.080.02NEFROLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 25.XXXoddział nefrologiczny
6403.4131.030.02NEFROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 25.XXXoddział nefrologiczny
6503.4421.040.02NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 26.XXX03.4421.140.02NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25Zał. nr 3 Lp. 26.Xoddział neonatologiczny
6603.4421.050.02NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNYZał. nr 3 Lp. 27.XXX03.4421.150.02NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N22, N23, N24, N25Zał. nr 3 Lp. 27.Xoddział neonatologiczny
6703.4421.060.02NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNYZał. nr 3 Lp. 28.XXX03.4421.160.02NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25,Zał. nr 3 Lp. 28.Xoddział neonatologiczny
6803.4570.030.02NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 29.XXX03.4570.130.02NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33Zał. nr 4 Lp. 31.Xoddział neurochirurgiczny
XXX03.4570.230.02NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - A03Zał. nr 4 Lp. 1.X
XXX03.4570.930.02NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaX
6903.4571.030.02NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 29.XXX03.4571.130.02NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33Zał. nr 4 Lp. 31.Xoddział neurochirurgiczny
XXX03.4571.230.02NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - A03Zał. nr 4 Lp. 1.X
7003.4220.030.02NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 30.XXX03.4220.130.02NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48Zał. nr 4 Lp. 2.Xoddział neurologiczny
7103.4220.080.02NEUROLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 30.XXX03.4220.180.02NEUROLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJA - A48Zał. nr 4 Lp. 2.Xoddział neurologiczny
7203.4221.030.02NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 30.XXXoddział neurologiczny dla dzieci
7303.4221.080.02NEUROLOGIA DLA DZIECI SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 30.XXXoddział neurologiczny dla dzieci
7403.4600.030.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 31.XXX03.4600.130.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B18G, B19GZał. nr 4 Lp. 5.Xoddział okulistyczny
XXX03.4600.230.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06Zał. nr 4 Lp. 4.X
XXX03.4600.930.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaX
7503.4601.030.02OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 31.XXX03.4601.130.02OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19GZał. nr 4 Lp. 5.Xoddział okulistyczny dla dzieci
XXX03.4601.230.02OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA B04,B05,B06Zał. nr 4 Lp. 4.X
7603.4071.030.02ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 32.XXX03.4071.130.02ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PZS01,PZS02, PZS03Zał. nr 3 Lp. 45 lit.BXoddział onkologii i hematologii dziecięcej
03.4071.131.02ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA -S12Zał. nr 3 Lp. 32 lit. AXoddział onkologii i hematologii dziecięcej
03.4071.132.02ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA -S11,S12Zał. nr 3 Lp. 32 lit. BXoddział onkologii i hematologii dziecięcej
03.4071.930.02ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział onkologii klinicznej/ chemioterapii
7703.4240.030.02ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 33.XXX03.4240.930.02ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział onkologiczny oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
7803.4240.080.02ONKOLOGIA KLINICZNA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 33.XXX03.4240.932.02ONKOLOGIA KLINICZNA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział onkologiczny oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
7903.4580.030.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 35.XXX03.4580.230.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, 5.53.01.0001435Zał. nr 4 Lp. 32Xoddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
XXX03.4580.930.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaX
8003.4581.030.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 35.XXX03.4581.230.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, 5.53.01.0001435Zał. nr 4 Lp. 32Xoddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci
8103.4610.030.02OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 34.XXX03.4610.130.02OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07IZał. nr 4 Lp. 6.Xoddział otorynolaryngologiczny
XXX03.4610.930.02OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaX
8203.4611.030.02OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 34.XXX03.4611.130.02OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07IZał. nr 4 Lp. 6.Xoddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
XXX03.4611.930.02OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaX
8303.4620.030.02AUDIOLOGIA I FONIATRIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 34.XXXoddział adiologiczno - foniatryczny
8403.4621.030.02AUDIOLOGIA I FONIATRIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 34.XXXoddział adiologiczno - foniatryczny dla dzieci
8503.4621.080.02AUDIOLOGIA I FONIATRIA DLA DZIECI SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 34.XXXoddział adiologiczno - foniatryczny dla dzieci
8603.4401.030.02PEDIATRIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 36.XXXoddział pediatryczny
XXX03.4401.130.02PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA
8703.4450.040.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 37.XXX03.4450.240.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20Zał. nr 3 Lp. 37.Xoddział położniczo - ginekologiczny
03.4450.940.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział patologii ciąży
oddział położniczy
oddział położnictwa i neonatologii
8803.4450.050.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNYZał. nr 3 Lp. 38.XXX03.4450.250.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N20Zał. nr 3 Lp. 38.Xoddział położniczo - ginekologiczny
03.4450.950.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział patologii ciąży
oddział położniczy
oddział położnictwa i neonatologii
8903.4450.060.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNYZał. nr 3 Lp. 39.XXX03.4450.260.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20Zał. nr 3 Lp. 39.Xoddział położniczo - ginekologiczny
03.4450.960.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział patologii ciąży
oddział położniczy
oddział położnictwa i neonatologii
9003.4450.070.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)Zał. nr 3 Lp. 40.XXX03.4450.970.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA) - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział położniczo - ginekologiczny
oddział ginekologiczny
9103.4280.030.02REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 41.XXXoddział reumatologiczny
9203.4280.080.02REUMATOLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 41.XXXoddział reumatologiczny
9303.4281.030.02REUMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 41.XXXoddział reumatologiczny dla dzieci
9403.4281.080.02REUMATOLOGIA DZIECIĘCA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 41.XXXoddział reumatologiczny dla dzieci
9503.4150.030.02TOKSYKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 44.XXXoddział toksykologiczny
9603.4151.030.02TOKSYKOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 44.XXXoddział toksykologiczny dla dzieci
9703.4650.030.02TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 45.XXX03.4650.130.02TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA G30,L94,L97Zał. nr 3 Lp. 45 lit. AXoddział transplantologiczny
03.4650.230.02TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S2Zał. nr 3 Lp. 45 lit. BX
9803.4651.030.02TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 45.XXX03.4651.130.02TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA G30, L97, PZL12Zał. nr 3 Lp. 45 lit. AXoddział transplantologiczny dla dzieci
03.4651.230.02TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PZS01,PZS02, PZS03Zał. nr 3 Lp. 45 lit. BX
9903.4640.030.02UROLOGIA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 46.XXX03.4640.930.02UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział urologiczny
10003.4640.80.02UROLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 46.XXX03.4640.932.02UROLOGIA SPECJALISTYCZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział urologiczny
10103.4641.030.02UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZał. nr 3 Lp. 46.XXXoddział urologiczny dla dzieci
10203.0000.103.02TELERADIOTERAPIAZał. nr 3 Lp. 42.XXX03.0000.903.02TELERADIOTERAPIA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a ust. 2 rozporządzeniaX1) oddział radioterapii, 2) pracowania lub zakład radioterapii
10303.0000.104.02BRACHYTERAPIAZał. nr 3 Lp. 42.XXX03.0000.904.02BRACHYTERAPIA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a ust. 2 rozporządzeniaX1) oddział radioterapii, 2) pracowania lub zakład brachyterapii
10403.0000.105.02TERAPIA IZOTOPOWAZał. nr 3 Lp. 43.XXX03.0000.905.02TERAPIA IZOTOPOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a ust. 2 rozporządzeniaXoddział medycyny nuklearnej
10503.0000.107.02TERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKUZał. nr 4 Lp. 35.XXX03.0000.907.02TERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a ust. 2 rozporządzeniaX1) oddział szpitalny o profilach: a) radioterapia onkologiczna, b) onkologia kliniczna lub onkologia i hematologia dziecięca - w przypadku leczenia dzieci 2) pracowania lub zakład radioterapii
Uwagi: dopuszcza się kontraktowanie zakresów wym. w kol. 3 w innych komórkach org. niż wym. w kol. 14, pod warunkiem, że realizują one świadczenia zgodne z profilem danego zakresu

Katalog zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym - hospitalizacja planowa

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ W LECZENIU SZPITALNYM
Lp.Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńWarunki realizacji świadczeń zgodne z rozporządzeniem SZP określone w części normatywnej i części I załącznikaProdukty rozliczeniowe dedykowane poszczególnym zakresom świadczeń

określone w:

Skojarzone zakresy świadczeńProdukty rozliczeniowe

dedykowane poszczególnym zakresom określone w

Komórki organizacyjne

w których realizowany jest zakres świadczeń*

katalogu grup - JGPkatalogu produktów odrębnychkatalogu produktów do sumowaniakatalogu radioterapiiKod zakresu świadczeńNazwa zakresy

świadczeń

Warunki realizacji świadczeń zgodne z rozporządzeniem SZP

określone w załącznikach

katalogu grup - JGPkatalogu produktów onkologicznych - pakiety onkologiczne
1234567891011121314
HOSPITALIZACJA PLANOWA
103.4010.031.02ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp.1.XXXoddział alergologiczny
203.4011.031.02ALERGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp.1.XXXoddział alergologiczny dla dzieci
303.4120.031.02ANGIOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 4.XXXoddział angiologiczny
oddział chirurgii naczyniowej z profilem Angiologia
403.4501.031.02CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 5.XXX03.4501.931.02CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii dla dzieci
503.4520.031.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 6.XXX03.4520.931.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii klatki piersiowej
603.4521.031.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 6.XXXoddział chirurgii klatki piersiowej dla dzieci
703.4530.031.02CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 7.XXXoddział chirurgii naczyniowej
803.4500.031.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 9.XXX03.4500.931.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii ogólnej
903.4540.031.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 10.XXX03.4540.931.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii onkologicznej
1003.4541.031.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 10.XXXoddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
1103.4550.031.02CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 11.XXX03.4550.931.02CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii plastycznej
1203.4551.031.02CHIRURGIA PLASTYCZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 11.XXXoddział chirurgii plastycznej dla dzieci
1303.4630.031.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 12.XXX03.4630.931.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii szczękowo- twarzowej
1403.4631.031.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 12.XXX03.4631.931.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii szczękowo- twarzowej dla dzieci
1503.4272.031.02CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 13.XXX03.4272.931.02CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chorób płuc
1603.4273.031.02CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 13.XXXoddział chorób płuc dla dzieci
1703.4000.031.02CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 14.XXXoddział chorób wewnętrznych
oddział wieloprofilowy zachowawczy
1803.4200.031.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 16.XXX03.4200.931.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział dermatologiczny
1903.4201.031.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 16.XXXoddział dermatologiczny dla dzieci
2003.4020.031.02DIABETOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 17.XXXoddział diabetologiczny
2103.4021.031.02DIABETOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 17.XXXoddział diabetologiczny dla dzieci
2203.4050.031.02GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 19.XXX03.4050.931.02GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział gastroenterologiczny
2303.4051.031.02GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 19.XXXoddział gastroenterologiczny dla dzieci
2403.4060.031.02GERIATRIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 20.XXXoddział geriatryczny
2503.4250.031.02GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 40.XXX03.4250.931.02GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział ginekologii onkologicznej
2603.4100.031.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 24.XXXoddział kardiologiczny
2703.4101.031.02KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 24.XXXoddział kardiologiczny dla dzieci
2803.4570.031.02NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 29.XXX03.4570.931.02NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział neurochirurgiczny
2903.4571.031.02NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 29.XXXoddział neurochirurgiczny dla dzieci
3003.4220.031.02NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 30.XXXoddział neurologiczny
3103.4221.031.02NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 30.XXXoddział neurologiczny dla dzieci
3203.4600.031.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 31.XXX03.4600.131.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - B18G, B19GZał. nr 4 Lp. 5.Xoddział okulistyczny
03.4600.931.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaX
3303.4601.031.02OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 31.XXX03.4601.131.02OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - B18G, B19GZał. nr 4 Lp. 5.Xoddział okulistyczny dla dzieci
3403.4240.031.02ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 33.XXX03.4240.931.02ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział onkologiczny
oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
3503.4580.031.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 35.XXX03.4580.931.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
03.4580.231.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA - H01, H02, H09, H10, H13, H14, H15, 5.53.01.0001435Zał. nr 4 Lp. 32Xoddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
3603.4581.031.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 35.XXX03.4581.231.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA DZIECIĘCA - H01, H02, H09, H10, H13, H14, H15, 5.53.01.0001435Zał. nr 4 Lp. 32oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci
3703.4610.031.02OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 34.XXX03.4610.931.02OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział otorynolaryngologiczny
3803.4611.031.02OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 34.XXX03.4611.931.02OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
3903.4620.031.02AUDIOLOGIA I FONIATRIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 34.XXXoddział adiologiczno - foniatryczny
4003.4621.031.02AUDIOLOGIA I FONIATRIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 34.XXXoddział adiologiczno - foniatryczny dla dzieci
4103.4401.031.02PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 36.XXXoddział pediatryczny
4203.4450.031.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 37.XXX03.4450.231.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - N01, N20Zał. nr 3 Lp. 37.Xoddział położniczo - ginekologiczny
03.4450.931.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział patologii ciąży
oddział położniczy
oddział położnictwa i neonatologii
4303.4450.071.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)Zał. nr 3 Lp. 40.XXX03.4450.971.02POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA) -PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział położniczo - ginekologiczny
oddział ginekologiczny
4403.4640.031.02UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 46.XXX03.4640.931.02UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY§ 4a rozporządzeniaXoddział urologiczny
4503.4641.031.02UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZał. nr 3 Lp. 46.XXXoddział urologiczny dla dzieci
Uwagi: dopuszcza się kontraktowanie zakresów wym. w kol. 3 w innych komórkach org. niż wym. w kol. 14, pod warunkiem, że realizują one świadczenia zgodne z profilem danego zakresu

Katalog zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym - leczenie jednego dnia

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ W LECZENIU SZPITALNYM
Lp.Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńWarunki realizacji świadczeń zgodne z rozporządzeniem szpitalnym określone w części normatywnej § 4 ust. 5 i części II

załącznika

Produkty rozliczeniowe

dedykowane poszczególnym zakresom świadczeń

określone w:

Skojarzone zakresy świadczeńProdukty rozliczeniowe dedykowane poszczególnym zakresom określone w:Komórki organizacyjne

w których realizowany jest zakres świadczeń*

katalogu grup - JGPkatalogu produktów odrębnychkatalogu produktów

do sumowania

katalogu radioterapiiKod zakresu świadczeńNazwa zakresy świadczeńWarunki realizacji świadczeń zgodne

z rozporz. SZP określone w

załączniku nr 4

katalogu grup - JGP
12345678910111213
LECZENIA JEDNEGO DNIA
1.03.4500.032.02CHIRURGIA OGÓLNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAXXXOddział leczenia jednego dnia
2.03.4501.032.02CHIRURGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAXXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
3.03.4530.032.02CHIRURGIA NACZYNIOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 1.XXOddział leczenia jednego dnia
4.03.4540.032.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAXXXOddział leczenia jednego dnia
5.03.4541.032.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAXXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
6.03.4550.032.02CHIRURGIA PLASTYCZNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAXXOddział leczenia jednego dnia
7.03.4551.032.02CHIRURGIA PLASTYCZNA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
8.03.4630.032.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 2.XXOddział leczenia jednego dnia
9.03.4631.032.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 2.XXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
10.03.4450.032.02GINEKOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 3.XXOddział leczenia jednego dnia
11.03.4570.032.02NEUROCHIRURGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 4.XXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
12.03.4571.032.02NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 4.XXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
13.03.4600.032.02OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 5.XXXX03.4600.132.02OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19GZał. nr 4 Lp. 5.XOddział leczenia jednego dnia
14.03.4601.032.02OKULISTYKA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 5.XXXX03.4601.132.02OKULISTYKA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA - B18G, B19GZał. nr 4 Lp. 5.XOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
15.03.4580.032.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 6.XXOddział leczenia jednego dnia
16.03.4581.032.02ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 6.XXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
17.03.4610.032.02OTORYNOLARYNGOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 7.XXXOddział leczenia jednego dnia
18.03.4611.032.02OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 7.XXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
19.03.4640.032.02UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 8.XXOddział leczenia jednego dnia
20.03.4641.032.02UROLOGIA DZIECIĘCA- ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZał. nr 3 Lp. 8.XXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ
1.03.4010.032.02ALERGOLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXOddział leczenia jednego dnia
2.03.4011.032.02ALERGOLOGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
3.03.4120.032.02ANGIOLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
4.03.4272.032.02CHOROBY PŁUC - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXXOddział leczenia jednego dnia
5.03.4273.032.02CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
6.03.4000.032.02CHOROBY WEWNĘTRZNE - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXXOddział leczenia jednego dnia
7.03.4200.032.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXXOddział leczenia jednego dnia
8.03.4201.032.02DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
9.03.4020.032.02DIABETOLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXOddział leczenia jednego dnia
10.03.4021.032.02DIABETOLOGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
11.03.4030.032.02ENDOKRYNOLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXOddział leczenia jednego dnia
12.03.4031.032.02ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
13.03.4050.032.02GASTROENTEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJZał. nr 3 Lp. 9.XXOddział leczenia jednego dnia
14.03.4051.032.02GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJZał. nr 3 Lp. 9.XXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
15.03.4060.032.02GERIATRIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXOddział leczenia jednego dnia
16.03.4220.032.02NEUROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXXOddział leczenia jednego dnia
17.03.4221.032.02NEUROLOGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
18.03.4401.032.02PEDIATRIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
19.03.4280.032.02REUMATOLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXXOddział leczenia jednego dnia
20.03.4281.032.02REUMATOLOGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJXXXOddział leczenia jednego dnia dla dzieci
Uwagi: dopuszcza się kontraktowanie zakresów wym. w kol. 3 w innych komórkach org. niż wym. w kol. 13, pod warunkiem, że realizują one świadczenia zgodne z profilem danego zakresu

Katalog zakresów w leczeniu szpitalnym - świadczenia wysokospecjalistyczne

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
Lp.Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńWarunki realizacji świadczeń zgodne z rozporządzeniem wysokospecjalistycznym określone w części normatywnej i w załącznikuProdukty rozliczeniowe

dedykowane poszczególnym zakresom świadczeń

określone w:

katalogu świadczeń wysokospecjalistycznychkatalogu produktów odregnychkatalogu produktów do sumowaniakatalogu produktów do rozliczania świadczeń udzielonych w OAiIT
12345678
ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE
103.4654.033.02PRZESZCZEPIENIE WĄTROBY 1Zał. Lp. 1XX
203.4656.033.02PRZESZCZEPIENIE 2 / WSPOMAGANIE SERCA 12Zał. Lp. 2 / 12XX
303.4662.033.02PRZESZCZEPIENIE PŁUCA 3Zał. Lp. 3XX
403.4663.033.02PRZESZCZEPIENIE SERCA I PŁUCA 4Zał. Lp. 4XX
503.4660.033.02PRZESZCZEPIENIE KOMÓREK WYSP TRZUSTKOWYCH 5Zał. Lp. 5XX
603.4661.033.02PRZESZCZEPIENIE KOMÓREK PRZYTARCZYC 6Zał. Lp. 6XX
703.4659.033.02ABLACJA WIDEOTORAKOSKOPOWA 7Zał. Lp. 7XXXX
803.4657.033.02OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I NACZYŃ < 1 ROKU 8Zał. Lp. 8XXXX
903.4601.033.02OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ ≥ 18 LAT 9Zał. Lp. 9XXXX
1003.4602.033.02OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ < 18 R.Ż. 9Zał. Lp. 9XXXX
1103.4603.033.02WSZCZEPIENIE ZASTAWEK SERCA 10Zał. Lp. 10XXXX
1203.4604.033.02KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE < 18 LAT 11Zał. Lp. 11XXXX
1303.4605.033.02PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ 13Zał. Lp. 13XXXX
Uwaga: liczby 1-13 w indeksie górnym w kolumnie "nazwa zakresu świadczeń" odpowiadają numerom świadczeń wysokospecjalistycznych wymienionym w rozporządzeniu wysokospecjalistycznym

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 17a do zarządzenia Nr 38/2019/DSOZ
GrupaGrupa produktów
1Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (żywność wysokoenergetyczna) i środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę - w przypadku niedoborów energetycznych oraz zaburzeń przełykania

i wchłaniania występujących jako powikłanie choroby podstawowej

- z wyłączeniem środków spożywczych zaspokajających zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym (zwłaszcza sportowców)

1awysokobiałkowy, wysokoenergetyczny preparat płynny, doustny
2Środki pomocnicze: preparaty do usuwania opatrunków i przylepców stosowanych w prewencji i leczeniu ran i owrzodzeń w przebiegu choroby podstawowej
2aprodukt przeznaczony do bezbolesnego usuwania przylepca ze skóry
3Wyroby medyczne i produkty lecznicze wykorzystywane w procesie prewencji i leczenia pacjentów z pęcherzowym oddzielaniem naskórka
3aigły jednorazowego użytku
3bjednorazowe rękawiczki jałowe i niejałowe
3cpodkłady i serwety do zmiany opatrunków
3dmateriały z włókniny absorbującej
3eserwety nieprzylepne
3fzestawy do zmiany opatrunków/opatrywania ran
3gkompresy jałowe włókninowe
3hkompresy niejałowe włókninowe
3ipreparat do odkażania skóry
4Preparaty i płyny dezynfekcyjne do płukania ran w przebiegu choroby podstawowej oraz do stosowania w obrębie zamkniętych powłok (produkty lecznicze niezależnie od postaci i wyroby medyczne)
4apodchloryny
4boktanidyna
4csól fizjologiczna w opakowaniach > 100 ml
5Produkty lecznicze i wyroby medyczne do prewencji uszkodzeń rogówki, zapaleń oraz zwyrodnień rogówki stanowiących powikłanie choroby podstawowej - stosowane wyłączenie z dopuszczeniem zgodnym

z charakterystyką produktu leczniczego w okulistyce (leki oczne)

5akrople i żele z hialuronianem sodu i/lub ektoiną
5bbezbiałkowy dializat zawierający liczne składniki o małej masie cząsteczkowej (do 5000 Daltonów) pochodzące z surowicy i komórek krwi cieląt
6Wyroby medyczne do opatrunków stosowanych w prewencji i leczeniu ran wynikających z choroby podstawowej: bandaże, gąbki, opaski, przylepce, siatki opatrunkowe, rękawy medyczne i odzież utrzymująca opatrunki, w tym opatrunki objęte obwieszczeniem

o wykazie wyrobów medycznych refundowanych

6aelastyczna miękka opaska do podtrzymywania opatrunków typu PehaFIX, PehaHaft,
6brękawy opatrunkowe
6copatrunki w formie elementów odzieży
6dopatrunki wielofunkcyjne zawierające Surfaktant 68

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Załącznik nr 17b do zarządzenia Nr 38/2019/DSOZ
oznaczenie
świadczeniodawcy

............................ dnia .............................. r.

Informacja dla lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem z rozpoznaniem lub podejrzeniem pęcherzowego oddzielania naskórka

Imię i nazwisko

.......................................................................................................................................................

Numer PESEL (jeśli został nadany): I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Stan kliniczny i dotychczasowy przebieg choroby:

Aktualne zapotrzebowanie na wyroby medyczne (w ujęciu miesięcznym):

Nazwa własna lub rodzajowa wyrobuIlość sztuk
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

Aktualne zapotrzebowanie na produkty lecznicze (w ujęciu miesięcznym):

Nazwa handlowa lub czynna lekuIlość sztuk
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

Aktualne zapotrzebowanie na żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

(w ujęciu miesięcznym):

Nazwa handlowa środkaIlość sztuk
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

Dodatkowe istotne informacje:

Lista załączonych dokumentów (jeżeli dotyczy):

Pieczątka z PWZ i podpis lekarza

........................................................

Uwaga:

W przypadku podejrzenia pęcherzowego oddzielania naskórka (rozpoznanie ICD-10: Q81.9) konieczność potwierdzenia zasadności korzystania z wyrobów medycznych / produktów leczniczych / środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez Konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii lub osobę wskazaną przez niego.

Pieczątka i podpis konsultanta krajowego

.....................................................................