Dzienniki resortowe

NFZ.2019.96

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/2019/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 25 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 16/2018/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 72/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r., w § 11:
1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Składowa ryczałtu za funkcję określana jest według poniższego wzoru, z uwzględnieniem liczby pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wykonanych procedur medycznych określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz wag poszczególnych kategorii:

a - stawka za punkt (w SOR przyjmuje się wartość 1 zł),

ld - liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji (do kalkulacji przyjmuje się okres zawierający dane sprawozdawcze z pełnych 12 miesięcy, a w przypadku ich braku, do obliczeń przyjmuje się dane sprawozdawcze z minimum 3 kolejnych miesięcy),

Pi - liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta. Składowa uwzględnia:

1) pacjentów zakwalifikowanych do kategorii V i VI przyjętych w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego;

2) pacjentów, dla których świadczenie w SOR nie zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce;

oraz

3) pacjentów urazowych lub pacjentów urazowych dziecięcych, dla których świadczenie w centrum urazowym zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce i do rozliczenia wskazane zostało świadczenie z określonych w charakterystyce grupy T z katalogu grup,

Wi - waga odpowiedniej kategorii, określona w poniższej tabeli:

Kategorie stanu zdrowia pacjenta w SOR

KategoriaZakres świadczeń udzielanych pacjentomWaga
IOcena stanu pacjenta (triage), podstawowa diagnostyka (badania laboratoryjne - pakiet podstawowy, EKG), porada lekarska, opieka pielęgniarska, farmakoterapia93
IIRozszerzona diagnostyka (badania laboratoryjne - pakiet dodatkowy, RTG przeglądowe, USG), konsultacja, małe zabiegi248
IIIRozszerzona diagnostyka obrazowa, monitorowanie podstawowych czynności życiowych, farmakoterapia (dożylna, doszpikowa), mały zabieg operacyjny w trybie ambulatoryjnym, badanie inwazyjne (nakłucie lędźwiowe, nakłucie jam ciała), inne badania dodatkowe342
IVCzynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka, prowadzenie infuzji dożylnych, endoskopia, resuscytacja (ALS z użyciem urządzeń mechanicznych)498
VJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR - monitorowanie funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka obrazowa (angiotomografia, trauma scan, TK w znieczuleniu ogólnym u dzieci)746
VIJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT - monitorowanie funkcji życiowych pacjenta wg karty wzmożonego nadzoru - stanowiącej odpowiednio załącznik nr 8 i 9 do zarządzenia, monitoring, sztuczna wentylacja, farmakoterapia, dalsza diagnostyka, damage control871

",

2) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Składowa ryczałtu za funkcję określana jest według poniższego wzoru, z uwzględnieniem liczby pacjentów, zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wykonanych procedur medycznych, określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia oraz wag poszczególnych kategorii:

gdzie:

a - stawka za punkt (w IP przyjmuje się wartość 1 zł),

ld - liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji (do kalkulacji przyjmuje się okres zawierający dane sprawozdawcze z pełnych 12 miesięcy, a w przypadku ich braku, do obliczeń przyjmuje się dane sprawozdawcze z minimum 3 kolejnych miesięcy),

Pi - liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, dla których świadczenia w IP zostały zakończone wypisem (składowa nie uwzględnia pacjentów planowych oraz przyjętych do dalszej hospitalizacji w danym podmiocie),

Wi - waga odpowiedniej kategorii, określona w poniższej tabeli:

Kategorie stanu zdrowia pacjenta w IP

KategoriaZakres świadczeń udzielanych pacjentomWaga
IPorada lekarska, opieka pielęgniarska, wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta63
IIPodstawowa diagnostyka (RTG, USG, badania laboratoryjne), konsultacja specjalistyczna, małe zabiegi, monitorowanie podstawowych czynności życiowych146
IIIRozszerzona diagnostyka (TK, USG - doppler), czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, resuscytacja273
IVProcedury wykonywane podczas konsultacji specjalistycznych355

".

§  2.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  3.  Przepisy § 1 stosuje się do ustalenia kwoty zobowiązania i warunków finansowania świadczeń począwszy od dnia 1 lipca 2019 r.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2019 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", na mocy którego Prezes NFZ został zobowiązany do wydania regulacji określających przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany mają na celu urealnienie wartości stawek ryczałtów dobowych określonych dla szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć (SOR i IP). Zaproponowane rozwiązanie przewiduje zwiększenie, od dnia 1 lipca 2019 r., o 15 % wyceny wag punktowych określonych dla poszczególnych kategorii stanu zdrowia pacjenta w SOR i IP. Zmiana ww. wag będzie miała przełożenie na zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych, a co za tym idzie wysokości finansowania danych świadczeń opieki zdrowotnej od drugiej połowy 2019 r.

Przedmiotowe zmiany są odpowiedzią na wprowadzaną w życie z dniem 1 lipca 2019 r. nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego i m.in. planowane zmiany kadrowe w SOR oraz wprowadzenie obowiązkowej segregacji pacjentów zgłaszających się do oddziału, a także realizacją licznych postulatów świadczeniodawców dotyczących zbyt niskich nakładów finansowych na te zakresy świadczeń. Wprowadzone rozwiązania uwzględniają także uwagi reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców zgłoszone w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zarządzenia Nr 72/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z uwagi na fakt, iż niniejsze zmiany będą miały pozytywny wpływ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć oraz przełożą się na poprawę opieki nad pacjentami, przedmiotowe zarządzenie nie podlega wymogowi dotyczącemu konsultacji społecznych, określonemu w art. 146 ustawy o świadczeniach oraz w § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).