NFZ.2019.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 29/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2018 r. oraz Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) rozporządzenie o opiece okołoporodowej - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej;",

b) uchyla się pkt 11 i pkt 12;
2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania i stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 marca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 5, które stosuje się do rozliczania świadczeń udzielonych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Niniejszym zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, dokonano zmian w zakresie katalogu zakresów świadczeń (załącznik nr 1 do zarządzenia) katalogu produktów dodatkowych do sumowania w KOC I (załącznik nr 1a do zarządzenia) oraz w warunkach realizacji umów w poszczególnych zakresach świadczeń (załącznik nr 3 do zarządzenia).

Powyższe zmiany związane są z koniecznością dostosowania przepisów ww. zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 657).

Zmiany polegają na dodaniu nowych produktów rozliczeniowych w 4 zakresach świadczeń odpowiadających trzem nowym świadczeniom wprowadzonym do wykazu świadczeń gwarantowanych:

1. Diagnostyka cukrzycy monogenowej,
2. Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków,
3. Hemodiafiltracja (HDF).

Struktura i wyceny nowoutworzonych produktów rozliczeniowych odpowiadają taryfom świadczeń opublikowanym w obwieszczeniach Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie ustalenia taryfy świadczeń.

Łączny skutek finansowy dla płatnika publicznego, zgodnie z treścią raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, opublikowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyniesie od 4 mln. zł w wariancie minimalnym dodatkowych wydatków na hemodiafiltrację (tj. przy 150 tys. zabiegów hemodiafiltracji) rocznie, do 61 mln zł w wariancie maksymalnym tych wydatków (tj. przy 1 500 tys. zabiegów hemodiafiltracji).

Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), zostały przedstawione do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni.

W wyniku ww. konsultacji zostały zgłoszone uwagi przez 3 podmioty, które miały wyłącznie charakter formalny i zostały uwzględnione.

Konieczność przeprowadzenia kolejnych konsultacji publicznych wynika ze zmiany sposobu rozliczania świadczeń hemodiafiltracji w stosunku do uprzednio konsultowanego projektu.

W wyniku ponownych konsultacji nie zostały zgłoszone uwagi odnoszące się do treści ustalonej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowo, w treści normatywnej zarządzenia w § 2 dokonano zmian o charakterze legislacyjnym poprzez dostosowanie wykazu słownika pojęć do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756) wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ponadto, w katalogu produktów do sumowania w KOC I (załącznik nr 1a do zarządzenia), w produkcie 5.10.00.0000150 Podanie immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej, dookreślono warunek, że koszt immunoglobuliny anty-RhD, nieprzekracza wysokości urzędowej ceny zbytu, określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu, z uwzględnieniem art. 9 w zw. z art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.). Zmiana ta, o charakterze doprecyzowującym, wprowadzona została z powodu wątpliwości zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu.

Na podstawie opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli Informacji o wynikach kontroli Żywienie pacjentów w szpitalach, w załączniku nr 1a do zarządzenia (Katalog produktów dodatkowych do sumowania w KOC l) dookreślono, że żywienie powinno być prowadzone zgodnie z aktualnymi zasadami określonymi w Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego publikowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, lub - w przypadku dzieci - zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci. Zmiana ta ma charakter porządkowy i jest tożsama ze zmianą wprowadzoną do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Przedmiotowa zmiana, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), została przedstawiona do konsultacji zewnętrznych w ramach procedowania wspomnianego zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ.

Ponadto, w zakresie produktów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, dokonano aktualizacji wartości produktów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. (Dz. U. poz. 1662).

W załączniku nr 12 do zarządzenia zaktualizowano zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U. poz. 1756) oraz dokonano zmiany treści klauzuli dotyczącej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog zakresów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Lp.kod zakresunazwa zakresukod produktunazwa produktujednostka rozliczeniowaTaryfa

ustalona

przez

AOTMiT

Wartość punktowa produktu rozliczeniowegowarunki wykonaniauwagi
świadczenie wykonywane w warunkach domowychświadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnymświadczenie wykonywane w trybie hospitalizacji
123456789101112
111.4132.001.02dializoterapia otrzewnowa5.10.00.0000051dializa otrzewnowapunkt19,4221,71xxza osobodzień, obejmuje pełne koszty i badania dodatkowe, w tym środki stymulujące erytropoezę
211.4132.002.12hemodializoterapia5.10.00.0000091hemodializa - świadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnympunkt34,82397,99x
35.10.00.0000153Hemodiafiltracja (HDF)punkt418418x
411.4132.003.12hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru5.10.00.0000092hemodializa - świadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnym z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru oraz z dostępem do oddziału nefrologii lub o profilu nefrologicznympunkt38,58440,97x
55.10.00.0000153Hemodiafiltracja (HDF)punkt440,97x
611.9800.041.02terapia hiperbaryczna5.10.00.0000005terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u jednego chorego)punkt488x
711.2150.042.02tlenoterapia domowa5.10.00.0000006tlenoterapia w warunkach domowychpunkt11,49xza osobodzień, w tym koszt środków technicznych;
811.0000.047.02żywienie pozajelitowe w warunkach domowych5.10.00.0000007żywienie pozajelitowe dorosłych w warunkach domowychpunkt230xza osobodzień,
95.10.00.0000008żywienie pozajelitowe dzieci w warunkach domowychpunkt402x
1011.0000.048.02żywienie dojelitowe w warunkach domowych5.10.00.0000050żywienie dojelitowe w warunkach domowychpunkt92x
1111.1210.052.12badania zgodności tkankowej5.10.00.0000016badanie antygenów zgodności tkankowej przy typowaniu dawców szpiku lub komórek krwiotwórczych albo żywych dawców wątroby lub nerkiświadczenie1x
1211.1210.053.02badania genetyczne5.10.00.0000041kompleksowa diagnostyka genetyczna chorób nowotworowychpunkt517x
135.10.00.0000043kompleksowa diagnostyka genetyczna chorób nienowotworowych z uwzględnieniem cytogenetycznych badań molekularnychpunkt1 034x
145.10.00.0000047diagnostyka cukrzycy monogenowej - badania genetycznepunkt2 1542 154x
1511.0000.040.02badania izotopowe5.10.00.0000021scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatynypunkt5 171x
165.10.00.0000022scyntygrafia nadnerczy/innych okolic ciałapunkt2 298x
175.10.00.0000023scyntygrafia wentylacyjna płucpunkt1 724x
185.10.00.0000024scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem cytrynianu galupunkt2 873x
195.10.00.0000025scyntygrafia z zastosowaniem znakowanych leukocytówpunkt2 643x
205.10.00.0000049diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutykówpunkt6 2726 272x
2111.0000.043.02terapia izotopowa5.10.00.0000018terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kwalifikacyjnapunkt345xnie wolno łączyć z ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi
225.10.00.0000019terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - podanie izotopupunkt345x
235.10.00.0000020terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kontrolnapunkt80xnie wolno łączyć z ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi
245.10.00.0000026terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - porada kwalifikacyjnapunkt575xnie wolno łączyć z ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi
255.10.00.0000027terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu strontupunkt2 873x
265.10.00.0000028terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - podanie izotopu samarupunkt4 596x
275.10.00.0000029terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - porada kontrolnapunkt115xnie wolno łączyć z ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi
285.10.00.0000065synowiektomie radioizotopowe - porada kwalifikacyjnapunkt287xnie wolno łączyć z ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi
295.10.00.0000030synowiektomie radioizotopowepunkt2 298x
305.10.00.0000066synowiektomie radioizotopowe - porada kontrolnapunkt92xnie wolno łączyć z ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi
3111.0000.041.02zaopatrzenie protetyczne5.10.00.0000036zaopatrzenie w protezę twarzypunkt414xobejmuje koszt protezy
325.10.00.0000037zaopatrzenie w protezę nosapunkt4 711xobejmuje koszt protezy
335.10.00.0000038zaopatrzenie w protezę małżowiny usznejpunkt4 711xobejmuje koszt protezy
345.10.00.0000039zaopatrzenie w ektoprotezę: gałki ocznej, wargi i nosapunkt5 630xobejmuje koszt protezy
355.10.00.0000040naprawa i renowacja protezy twarzypunkt517xobejmuje koszt protezy
365.10.00.0000045powiększenie indywidualnej protezy gałki ocznejpunkt575xobejmuje koszt protezy
375.10.00.0000048zatyczka do protezy gałki ocznejpunkt345x
3811.7220.001.12pozytonowa tomografia emisyjna (PET)5.10.00.0000103pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy Ipunkt236,222 714xza jedno badanie grupa I obejmuje radiofarmaceutyki: 18F-FDG, 18F-NaF.
395.10.00.0000104pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy IIpunkt349,964 021xza jedno badanie grupa II obejmuje inne radiofarmaceutyki: zarejestrowane w Polsce 18F-cholina (18-fluorocholina) lub nie zarejestrowane w Polsce a sprowadzane w trybie importu docelowego lub produkowane na potrzeby własne przez laboratorium świadczeniodawcy zgodnie z prawem atomowym
4011.1021.046.02leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci5.10.00.0000053leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci do 6 roku życia albo wymagających do 20 jednostek insuliny na dobępunkt7 469x
415.10.00.0000054leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci od 6 do 18 roku życiapunkt6 894x
4211.1021.047.02leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych5.10.00.0000056leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat wymagających do 30 jednostek insuliny na dobępunkt7 469x
435.10.00.0000057leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 latpunkt6 894x
4410.0000.050.02kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej5.10.00.0000058kompleksowe operacyjne leczenie wrodzonej sztywności wielostawowejpunkt13 145xobejmuje zabieg operacyjny korygujący deformację na przynajmniej dwóch poziomach w obrębie tkanek miękkich i/lub kostnych kończyny dolnej i miednicy- w czasie jednej sesji operacyjnej oraz rehabilitację w oddziale z dopasowaniem i założeniem ortez; nie można łączyć ze świadczeniami z innych rodzajów
455.10.00.0000059operacyjne leczenie wrodzonej sztywności wielostawowejpunkt4 780xobejmuje zabieg operacyjny korygujący deformację na jednym poziomie w obrębie tkanek miękkich i/lub kostnych kończyny górnej lub dolnej oraz rehabilitacją w oddziale z dopasowaniem i założeniem ortez; nie można łączyć ze świadczeniami z innych rodzajów
465.10.00.0000060kompleksowe zachowawcze leczenie wrodzonej sztywności wielostawowejpunkt4 182xobejmuje diagnostykę,rehabilitację w Oddziale Ortopedii, założenie i dopasowanie ortez; nie można łączyć ze świadczeniami z innych rodzajów
475.10.00.0000061rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych wrodzonej sztywności wielostawowejpunkt161xosobodzień w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej dzieci; nie można łączyć ze świadczeniami z innych rodzajów
485.10.0000062zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny w leczeniu wrodzonej sztywności wielostawowejpunkt1xkoszt wyrobu wykonanego na zamówienie o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679, z późn. zm.) art.2 ust. 1 pkt. 42 udokumentowany fakturą; możliwość rozliczenia ze świadczeniami w trybie hospitalizacja z niniejszego zakresu
495.10.0000063porada zabiegowa w leczeniu wrodzonej sztywności wielostawowejpunkt263xkorekcje manualne deformacji i założenie unieruchomienia gipsowego; usunięcie materiału zespolającego po leczeniu operacyjnym; nie można sumować ze świadczeniami nr:5.10.00.0000058, 5.10.00.0000059, 5.10.00.0000060, 5.10.00.0000061, 5.10.0000062
505.10.0000064porada zachowawcza w leczeniu wrodzonej sztywności wielostawowejpunkt72xdiagnostyka RTG, pobranie miary/korekta ortez; nie można sumować ze świadczeniami nr:5.10.00.0000058, 5.10.00.0000059, 5.10.00.0000060, 5.10.00.0000061, 5.10.0000062
5111.0000.049.02leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej5.10.00.0000067pompa baklofenowapunkt1xkoszt zakupu kompletnego zestawu pompy baklofenowej - zgodny z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
525.10.00.0000068cewnik do pompy baklofenowejpunkt1x- koszt cewnika wraz z osprzętem wg faktury zakupu - rozliczenie wyłącznie w przypadku wymiany
535.10.00.0000069założenie / wymiana / usunięcie pompy baklofenowejpunkt3 263x-wymiana nie wcześniej niż przed upływem okresu gwarancji; - nie obejmuje kosztu pomy baklofenowej i baklofenu
545.10.00.0000070wymiana cewnika z przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzeniapunkt1 632xnie obejmuje kosztu cewnika do pompy baklofenowej i baklofenu
555.10.00.0000071hospitalizacja związana z uzupełnieniem pompy baklofenowejpunkt517xnie obejmuje kosztu baklofenu
565.10.00.0000072test baklofenowypunkt632xobejmuje wszystkie koszty, w tym koszt baklofenu
575.10.00.0000073baklofenpunkt747xza jedną ampułkę zawierającą 10 mg baklofenu
5811.0000.050.12Teleradioterapia protonowa5.10.00.0000076teleradioterapia hadronowa wiązką protonówświadczenie1xx- za cały proces leczenia, - dotyczy świadczenia gwarantowanego "Terapia protonowa nowotworów oka", określonego w zał. nr 4 do rozporządzenia szpitalnego
5911.0000.950.12Teleradioterapia protonowa - pakiet onkologiczny5.10.00.0000076teleradioterapia hadronowa wiązką protonówświadczenie1xxza cały proces leczenia - dotyczy świadczenia gwarantowanego "Terapia protonowa nowotworów oka", określonego w zał. nr 4 do rozporządzenia szpitalnego
6011.0000.051.02Domowa antybiotykoterapia dożylna5.10.00.0000074podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewiepunkt34xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; obejmuje także koszt: - sprzętu i środków opatrunkowych, - przygotowania pacjenta i opiekunów
615.10.00.0000075wizyta kontrolna po zakończeniu terapiipunkt172xobejmuje także koszt: - zapewnienia kontaktu telefonicznego - badań wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20 część "Pozostałe wymagania" punkt 1 ppkt 7).
625.10.01.0000001Amikacin (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) 0,25 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
635.10.01.0000002Amikacin (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) 0,5 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
645.10.01.0000003Amikacin (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) 1,0 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
655.10.02.0000001Amoxicillin + clavulanic acid (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v. i wlewu i.v) acid 0,5 g + 0,1 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
665.10.02.0000002Amoxicillin + clavulanic acid (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v. i wlewu i.v) acid 1 g + 0,2 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
675.10.02.0000003Amoxicillin + clavulanic acid (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v. i wlewu i.v) acid 2 g + 0,2 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
685.10.03.0000001Cefepime (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,5 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
695.10.03.0000002Cefepime (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 1 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
705.10.03.0000003Cefepime (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 2 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
715.10.04.0000001Cefoperazone + sulbactam (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,5 g + 0,5 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
725.10.04.0000002Cefoperazone + sulbactam (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 1 g + 1 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
735.10.05.0000001Cefotaxime (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,5 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
745.10.05.0000002Cefotaxime (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 1gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
755.10.05.0000003Cefotaxime (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 2 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
765.10.06.0000001Ceftazidime (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,25 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
775.10.06.0000002Ceftazidime (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,5 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
785.10.06.0000003Ceftazidime (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 1 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
795.10.06.0000004Ceftazidime (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 2 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
805.10.07.0000001Ceftriaxone (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,25 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
815.10.07.0000002Ceftriaxone (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 1,0 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
825.10.07.0000003Ceftriaxone (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 2,0 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
835.10.08.0000001Ciprofloxacin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 0,1g/50mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
845.10.08.0000002Ciprofloxacin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 0,2g/100mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
855.10.08.0000003Ciprofloxacin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 0,4g/200mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
865.10.08.0000004Ciprofloxacin (koncentrat do sporządzania roztoru Infuzyjnego) 100mg/10mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
875.10.08.0000005Ciprofloxacin (koncentrat do sporządzania roztoru Infuzyjnego) 200mg/20mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
885.10.09.0000001Clindamycin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 0,3g/2mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
895.10.09.0000002Clindamycin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 0,6g/4mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
905.10.09.0000003Clindamycin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 0,9g/6mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
915.10.10.0000001Cloxacillin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,5 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
925.10.10.0000002Cloxacillin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 1,0 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
935.10.11.0000001Colistin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,5 mln j.m.punkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
945.10.11.0000002Colistin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 1 mln j.m.punkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
955.10.11.0000003Colistin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 1,5 mln j.m.punkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
965.10.11.0000004Colistin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 2 mln j.m.punkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
975.10.12.0000001Gentamicin (roztwór do wstrzykiwań i.v. oraz wlewu kroplowego) 40mg/1mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
985.10.12.0000002Gentamicin (roztwór do wstrzykiwań i.v. oraz wlewu kroplowego) 80mg/2mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
995.10.13.0000001Imipenem (proszek do sporz. roztworu do wlewu i.v.) 0,5 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1005.10.14.0000001Linezolid (roztwór do infuzji) 0,6g/300mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1015.10.15.0000001Meropenem (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,5 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1025.10.15.0000002Meropenem (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 1,0 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1035.10.16.0000001Netilmicin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 50mg / 2mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1045.10.16.0000002Netilmicin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 200mg / 2mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1055.10.17.0000001Piperacillin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 1,0 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1065.10.17.0000002Piperacillin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 2,0 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1075.10.17.0000003Piperacillin + tazobactam (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 2,0 g + 0,25 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1085.10.17.0000004Piperacillin + tazobactam (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 4,0 g + 0,5 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1095.10.18.0000001Quinupristin + dalfopristin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,35 g +0,15 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1105.10.19.0000001Teicoplanin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,1 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1115.10.19.0000002Teicoplanin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,2 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1125.10.19.0000003Teicoplanin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,4 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1135.10.20.0000001Ticarcillin + clavulanic acid (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v. i wlewu i.v.) 1,5 g + 0,1 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1145.10.20.0000002Ticarcillin + clavulanic acid (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v. i wlewu i.v.) 3,0 g + 0,2 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1155.10.21.0000001Tobramycin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 20 mg / 2 mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1165.10.21.0000002Tobramycin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 40 mg / 2 mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1175.10.21.0000003Tobramycin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 80 mg / 2 mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1185.10.22.0000001Vancomycin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 0,5 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1195.10.22.0000002Vancomycin (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i.v.) 1 gpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1205.10.00.0000105Tobramycin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 3 mg / 1 mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
1215.10.00.0000106Tobramycin (roztwór do wstrzykiwań i.v.) 1 mg / 1 mlpunkt1xdotyczy świadczenia gwarantowanego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Lp. 20; za 100 mg substancji czynnej; według rzeczywistego kosztu jednostki leku poniesionego przez świadczeniodawcę udokumentowanego fakturą
12211.9000.001.02Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1)5.10.00.0000077KLRP-1 etap Ipunkt801xryczałt (średnio 4 wizyty w ciągu 4 tygodni).
1235.10.00.0000078KLRP-1 etap I z transportempunkt1 362xryczałt (średnio 4 wizyty w ciągu 4 tygodni).
1245.10.00.0000079KLRP-1 etap IIapunkt681xryczałt (średnio 8 wizyt w ciągu 12 tygodni)
1255.10.00.0000080KLRP-1 etap IIa z transportempunkt1 159xryczałt (średnio 8 wizyt w ciągu 12 tygodni)
1265.10.00.0000081KLRP-1 etap IIb kategoria Ipunkt9 345xleczenie w oddziale - dotyczy głównie operacyjnego leczenia odleżyn, owrzodzeń popromiennych i przewlekłych ran pourazowych . konieczne wykonanie co najmniej jednej z procedur ICD 9: 83.82, 86.71, 86.72, 86.73, 86.741, 86.742, 86.743, 86.744, 86.745, 86.746, 86.751, 86.79
1275.10.00.0000082KLRP-1 etap IIb kategoria IIpunkt5 341xleczenie w oddziale - dotyczy operacji owrzodzeń o etiologii naczyniowej, stóp cukrzycowych, owrzodzeń powstałych w przebiegu bakteryjnego zapalenia skóry i tkanki podskórnej, łączy się z leczeniem opatrunkami z miejscowym podciśnieniem konieczne wykonanie co najmniej jednej z procedur ICD 9: 77.87, 77.88, 77.891, 77.892, 80.97, 80.98, 84.119, 84.129, 84.31, 84.32, 84.33, 86.221, 86.222, 86.223, 86.601, 86.602, 86.603, 86.609, 86.65, 86.71, 86.72, 86.73, 86.741, 86.742, 86.743, 86.744, 86.745, 86.746, 86.751, 86.752, 86.79, 86.89
1285.10.00.0000083KLRP-1 etap IIb kategoria IIIpunkt6 752xleczenie w oddziale - dotyczy operacji owrzodzeń o etiologii żylnej z operacją układu żylnego przeprowadzoną w czasie tej samej hospitalizacji konieczne wykonanie co najmniej jednej z procedur ICD 9: 86.221, 86.222, 86.223, 86.601, 86.602, 86.603, 86.609, 86.65 oraz co najmniej dwóch z procedur ICD 9: 38.50, 38.591, 38.592, 38.593, 38.594, 38.595, 38.596, 38.691, 38.692, 38.693, 38.694, 38.695, 38.696
1295.10.00.0000084KLRP-1 etap IIb kategoria IVpunkt2 856xleczenie w oddziale - dotyczy operacji owrzodzeń o etiologii naczyniowej, stóp cukrzycowych, owrzodzeń powstałych w przebiegu bakteryjnego zapalenia skóry i tkanki podskórnej oraz leczenia opatrunkami z miejscowym podciśnieniem stosowane jako przygotowanie do zamknięcia rany, lub leczenie operacyjne w innym oddziale (finansowane na zasadach ogólnych - nie w ramach produktu). konieczne wykonanie co najmniej jednej z procedur ICD 9: 80.88, 86.04, 86.221, 86.222, 86.229, 86.609, 86.89
1305.10.00.0000085KLRP-1 etap IIIpunkt287xryczałt (średnio 4 wizyty w ciągu 8 tygodni):
1315.10.00.0000086KLRP-1 etap III z transportempunkt490xryczałt (średnio 4 wizyty w ciągu 8 tygodni):
1325.10.00.0000087KLRP-1 etap IVpunkt299xryczałt (wizyta kontrolna - po 3 miesiącach od zagojenia rany), obejmuje też: ewaluację wyników prowadzonej edukacji oraz ewaluację realizacji planu leczenia.
1335.10.00.0000088KLRP-1 etap IV z transportempunkt514xryczałt (wizyta kontrolna - po 3 miesiącach od zagojenia rany), obejmuje też: ewaluację wyników prowadzonej edukacji oraz ewaluację realizacji planu leczenia.
1345.10.00.0000089KLRP-1 etap IV bez zagojenia ranypunkt215xryczałt (wizyta kontrolna - po 3 miesiącach od zagojenia rany), obejmuje też: ewaluację wyników prowadzonej edukacji oraz ewaluację realizacji planu leczenia. W przypadku braku zagojenia rany (konieczna dokumentacja fotograficzna, ocena planimetryczna i/lub ocena głębokości rany)
1355.10.00.0000090KLRP-1 etap IV bez zagojenia rany, z transportempunkt370xryczałt (wizyta kontrolna - po 3 miesiącach od zagojenia rany), obejmuje też: ewaluację wyników prowadzonej edukacji oraz ewaluację realizacji planu leczenia. W przypadku braku zagojenia rany (konieczna dokumentacja fotograficzna, ocena planimetryczna i/lub ocena głębokości rany)
13611.1100.000.02Telekonsylium kardiologiczne5.10.00.0000100kardiologiczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznegopunkt69xobejmuje: -zdalny wywiad, - zdalna analiza zapisu EKG, - zdalna interpretacja badań dodatkowych, - ustalenie optymalnego leczenia kardilogicznego.
13711.1060.000.02Telekonsylium geriatryczne5.10.00.0000101geriatryczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznegopunkt69x1) świadczenie dotyczy osób po 65 r. ż. 2) obejmuje: - zdalny wywiad, - zdalna analiza zapisu EKG, - zdalna analiza badań diagnostycznych, - zdalna analiza leczenia farmakologicznego, - optymalizacja leczenia.
138 a11.1450.400.02Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I (KOC I)5.10.00.0000143ryczałt KOC I - od I trymestru ciążypunkt6 086xxxobejmuje opiekę, zgodnie z opisem KOC I, rozpoczętą przed końcem 14 tygodnia ciąży
138 b5.10.00.0000144ryczałt KOC I - od 15 tygodnia ciążypunkt5 590xxxobejmuje opiekę, zgodnie z opisem KOC I, rozpoczętą od 15 tygodnia ciąży
138 c5.10.00.0000145ryczałt KOC I - od 33 tygodnia ciążypunkt5 142xxxobejmuje opiekę, zgodnie z opisem KOC I, rozpoczętą od 33 tygodnia ciąży
138 d5.10.00.0000146ryczałt KOC I, w przypadku prowadzenia ciąży przez położnąpunkt4 736xxrozliczany łącznie z produktem o kodzie: 5.10.00.0000147 "ryczałt KOC I - prowadzenie ciąży przez położną", w przypadku gdy ciążę prowadziła położna KOC I i poród odbył się u koordynatora
138 e5.10.00.0000147ryczałt KOC I - prowadzenie ciąży przez położnąpunkt1 350xxdo łącznego rozliczania z produktem o kodzie: 5.10.00.0000146 "ryczałt KOC I, w przypadku prowadzenia ciąży przez położną". Obejmuje prowadzenie ciąży fizjologicznej przez położną KOC I zgodnie ze schematem wynikającym z rozporządzenia o opiece okołoporodowej
138 f5.10.00.0000114(N22KOC) Noworodek wymagający intensywnej terapiipunkt24 316x- produkt dedykowany dla II poziomu opieki neonatologicznej, - rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, - obejmuje opiekę nad noworodkiem wymagającym intensywnej terapii, - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.
138 g5.10.00.0000115(N23KOC) Noworodek wymagający intensywnej opiekipunkt5 998x- produkt dedykowany dla II poziomu opieki neonatologicznej, - rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, - obejmuje opiekę nad noworodkiem wymagającym intensywnej opieki, - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983
138 h5.10.00.0000116(N24KOC) Noworodek wymagający szczególnej opiekipunkt4 864x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, - produkt dedykowany dzieciom urodzonym w innym ośrodku, - nie można sumować z ryczałtem KOC I, - możliwość rozliczania hospitalizacji dziecka w wieku powyżej 6 tygodnia życia urodzonego u koordynatora, - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.
138 i5.10.00.0000117(N25KOC) Noworodek wymagający wzmożonego nadzorupunkt2 976x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, - produkt dedykowany dzieciom urodzonym w innym ośrodku, - nie można sumować z ryczałtem KOC I, - możliwość rozliczania hospitalizacji dziecka w wieku powyżej 6 tygodnia życia urodzonego u koordynatora, - w sytuacji, gdy świadczeniodawca wykorzystuje do żywienia noworodków odciągnięte mleko biologicznej matki lub mleko z Banku Mleka Kobiecego, przy rozliczaniu świadczenia wymagane jest wskazanie procedury 99.982 lub 99.983.
138 j5.10.00.0000148hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym (KOC I)punkt649xrozliczanie wyłącznie w przypadku przeniesienia pacjentki do ośrodka wyższego poziomu referencyjnego, w sytuacji kiedy poród nie odbył się u koordynatora
138 k5.10.00.0000149wizyta patronażowa położnej (KOC I)punkt27xrozliczanie wyłącznie w przypadku wizyt patronażowych położnej KOC I; nie więcej niż 6 wizyt w ciągu 2 miesięcy
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 127/2017/DSOZ
Warunki rozliczenia produktów rozliczeniowych
N Położnictwo i opieka nad noworodkami - KOC I
N22KOC Noworodek wymagający intensywnej terapii
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
N23KOC Noworodek wymagający intensywnej opieki
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
N24KOC Noworodek wymagający szczególnej opieki
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,
N25KOC Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1a

Katalog produktów dodatkowych do sumowania w KOC I
Lp.Kod produktu rozliczeniowegoNazwa produktu rozliczeniowegoWartość punktowa produktu rozliczeniowego w KOC IUwagiprodukt dedykowany do sumowania z produktami rozliczeniowymi
123456
15.10.99.0000127Żywienie dojelitowe108- za każdy dzień żywienia, - w przypadku żywienia niemowląt - produkt dotyczy niemowląt między 4 a 26 tygodniem życia - zgodnie z zasadami określonymi w "Standardach żywienia pozajelitowego" Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego i Metabolizmu lub, w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieciz produktami wymienionymi w zał. 1
25.10.99.0000154Żywienie dojelitowe mlekiem z banku mleka kobiecego lub odciągniętym mlekiem matki184,95za każdy dzień żywienia dojelitowego wcześniaków do ukończenia 4 tygodnia życia wieku korygowanego oraz chorych noworodków, które nie mogą być karmione piersią, do 4 tygodnia życia
35.10.99.0000155Żywienie dojelitowe mlekiem modyfikowanym44,35za każdy dzień żywienia dojelitowego wcześniaków do ukończenia 4 tygodnia życia wieku korygowanego oraz chorych noworodków, które nie mogą być karmione piersią, do 4 tygodnia życia
45.10.99.0000128Częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe108za każdy dzień żywienia
55.10.99.0000129Żywienie pozajelitowe immunomodulujące323za każdy dzień żywienia
65.10.99.0000130Kompletne żywienie pozajelitowe215za każdy dzień żywienia
75.10.99.0000144Przedłużona hospitalizacja matki karmiącej piersią z powodu stanu zdrowia dziecka - od 5 doby od porodu108za osobodzień
85.10.99.0000145Leczenie przetoczeniami immunoglobulin191"- za każdy 1 gram immunoglobulin; - dotyczy dorosłych z wyłączeniem dorosłych leczonych immunoglobulinami w ramach programów lekowych (zgodnie z kodami ICD-10 ujętymi w nazwie programu lekowego): Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych, Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych - nie dotyczy podania immunoglobuliny w stanach nagłych lub w stanach zagrożenia życia w schorzeniach neurologicznych osobom leczonym w ramach programów lekowych poza ośrodkiem realizującym programz odpowiednim ryczałtem KOC I wymienionym w zał. 1
95.10.99.0000146Produkt leczniczy nie zawarty w kosztach świadczenia11. konieczność udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem; 2. produkt dotyczy: a) czynnika VIIa (Novoseven); b) substancji czynnej atozyban w leczeniu przedwczesnej czynności skurczowej macicy c) immunoglobuliny w profilaktyce poekzpozycyjnej zakażenia wirusem Varicella Zoster (VZV) u ciężarnych i/lub osób pozostających w immunosupresji d) surfaktantu w leczeniu noworodków z zespołem zaburzeń oddychania (ZZO) e) tlenku azotu w leczeniu nadciśnienia płucnego u noworodków - można sumować wyłącznie z grupą N22KOCz produktami wymienionymi w zał. 1
105.10.99.0000147Intensywna hemodializa323za każdy zabiegz produktami wymienionymi w zał. 1
115.10.99.0000149Wytworzenie stałego dostępu naczyniowego z użyciem cewnika typu Broviac, Hickman lub Groshong1 135obejmuje koszt wyrobu medycznego (cewnika)z produktami dedykowanymi neonatologii wymienionymi w zał. 1
125.10.99.0000150Ciągłe leczenie nerkozastępcze2 593za 24 - godzinny okres ciągłego leczeniaz produktami dedykowanymi neonatologii wymienionymi w zał. 1
135.10.99.0000152Znieczulenie ogólne lub dożylne u dziecka275do rozliczenia wyłącznie w przypadku wykonania badania diagnostycznego lub zabiegu diagnostycznegoz odpowiednim ryczałtem KOC I wymienionym w zał. 1 z produktami dedykowanymi neonatologii wymienionymi w zał. 1
145.10.00.0000150Podanie immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej1- konieczność udokumentowania zakupu fakturą/rachunkiem (w przypadku wykorzystania produktu leczniczego dystrybuowanego przez RCKiK nie podlega rozliczeniu), - koszt immunoglobuliny anty-RhD, w wysokości nieprzekraczającej urzędowej ceny zbytu, określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu, z uwzględnieniem art. 9 w zw. z art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.); - wymagane wskazanie procedury wg ICD-9 99.111z odpowiednim ryczałtem KOC I wymienionym w zał. 1
155.10.99.0000156Przetoczenie krwi pełnej konserwowanej.275*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowiz produktami wymienionymi w zał. 1
165.10.99.0000157Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej.186*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi
175.10.99.0000158Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych z aferezy.263*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi
185.10.99.0000159Przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej.90*- za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi - w przypadku o którym mowa w z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), wysokość opłaty za dawkę terapeutyczną stanowi suma opłat za pojedyńcze jednostki wymienione w tym przepisie
195.10.99.0000160Przetoczenie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy.1111*za każdą dawkę terapeutyczną przetoczoną pacjentowi
205.10.99.0000161Przetoczenie koncentratu granulocytarnego.1255*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi
215.10.99.0000162Przetoczenie osocza świeżo mrożonego.100*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi
225.10.99.0000163Przetoczenie krioprecypitatu.195*za każdą jednostkę przetoczoną pacjentowi
235.10.99.0000164Karencja składnika krwi.25*- za każdą jednostkę - zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1 do rozliczania z produktami 5.10.99.0000162, 5.10.99.0000163
245.10.99.0000165Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych osocza świeżo mrożonego.123*- za każdą jednostkę - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzenia
255.10.99.0000166Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych.506*- za każdą dawkę terapeutyczną / jednostkę - zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1 do rozliczania z produktami, 5.10.99.0000159, 5.10.99.0000160,
265.10.99.0000167Napromieniowanie krwi lub jej składników.26*- za każdą dawkę terapeutyczną / dawkę pediatryczną / jednostkę - zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1 do rozliczania z produktami 5.10.99.0000156, 5.10.99.0000157 5.10.99.0000158, 5.10.99.0000159 5.10.99.0000160, 5.10.99.0000161
275.10.99.0000168Filtrowanie jednostki krwi lub jej składników.83*- za każdą jednostkę - zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1 do rozliczania z produktami 5.10.99.0000156, 5.10.99.0000157 5.10.99.0000158,
285.10.99.0000169Filtrowanie dawki terapeutycznej krwi lub jej składników.130*- za każdą dawkę terapeutyczną - zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1 do rozliczania z produktami 5.10.99.0000159
295.10.99.0000170Przemywanie krwi lub jej składników.96*- za każdą dawkę terapeutyczną / dawkę pediatryczną / jednostkę - zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1 do rozliczania z produktami 5.10.99.0000157, 5.10.99.0000158 5.10.99.0000159, 5.10.99.0000160
305.10.99.0000171Podział krwi lub jej składników.45*- za każdą dawkę terapeutyczną / jednostkę - zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1 do rozliczania z produktami 5.10.99.0000156, 5.10.99.0000157, 5.10.99.0000158, 5.10.99.0000159, 5.10.99.0000160, 5.10.99.0000162
315.10.99.0000172Rekonstytucja krwi lub jej składników.138*- za każdą dawkę terapeutyczną / dawkę pediatryczną / jednostkę - zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2017 r. poz. 1371), w związku z § 11 tego rozporządzeniaz produktami wymienionymi w zał. 1 do rozliczania z produktami 5.10.99.0000156, 5.10.99.0000157, 5.10.99.0000158, 5.10.99.0000159, 5.10.99.0000160
(*) wartość ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. (Dz. U. poz. 1662)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Warunki realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

1. DIALIZA OTRZEWNOWA
1. 1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 1
2. HEMODIALIZOTERAPIA
2.1 WARUNKI WYMAGANEDla świadczenia 5.10.00.0000091 - Załącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 2 (spełnienie wymagań w części dotyczącej: 1) personelu - w zakresie lit. A, 2) wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną 3) pozostałych wymagań - z wyłączeniem pkt 1)

Dla świadczenia 5.10.00.0000153 - Załącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 22

2a. HEMODIALIZOTERAPIA - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
2.1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 2 (spełnienie wymagań w części dotyczącej:1) personelu - w zakresie lit. B, 2) wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, 3) pozostałych wymagań);

Dla świadczenia 5.10.00.0000153 - Załącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 22

3. TERAPIA HIPERBARYCZNA
3.1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 14
4. TLENOTERAPIA W WARUNKACH DOMOWYCH (DLT)
4.1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 3
5. ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
5.1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 4
6. ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
6.1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 5
7. BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ
7.1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 2 do rozporządzenia cz. IX Lp 1
8. BADANIA GENETYCZNE
8.1 WARUNKI WYMAGANEDla świadczeń:5.10.00.0000041, 5.10.00.0000043 - załącznik nr 2 do rozporządzenia cz. I lit. M Lp 913-916

Dla świadczenia 5.10.00.0000047 - załącznik nr 2 do rozporządzenia cz. I lit. M Lp 917

9. BADANIA IZOTOPOWE
9.1. WARUNKI WYMAGANEDla świadczeń: 5.10.00.0000021, 5.10.00.0000024, 5.10.00.0000025 - załącznik nr 2 do rozporządzenia cz VII Lp. 8;

Dla świadczeń: 5.10.00.0000022, 5.10.00.0000023 - załącznik nr 2 do rozporządzenia cz VII Lp. 6

Dla świadczenia 5.10.00.0000049 - załącznik nr 2 do rozporządzenia cz VII Lp. 10

10.TERAPIA IZOTOPOWA
10.1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 15
11. ZAOPATRZENIE PROTETYCZNE
11. 1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 6 - 12
12. BADANIE METODĄ POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ
12.1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 2 do rozporządzenia cz. VII Lp. 9
13. LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DZIECI
13.1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 13
14. LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DOROSŁYCH
14.1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 13
15. KOMPLEKSOWE LECZENIE WRODZONEJ SZTYWNOŚCI WIELOSTAWOWEJ
16.1 WARUNKI WYMAGANE1. zgodnie z rozporządzeniem szpitalnym (warunki wspólne § 4 ust. 1 pkt 1- 5 i 7, § 5,) oraz z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia szpitalnego cz.I Lp. 35.

2. zgodnie z rozporządzeniem rehabilitacyjnym - załącznik nr 1, Lp. 4, lit. a kol. 3.

3. zgodnie z rozporządzeniem - załącznik nr 1, Lp. 46

16. LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ
17.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (§ 4 ust. 1 pkt 1-5 i 7, § 5) oraz z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia szpitalnego: cz. I Lp. 29
17. 3 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczenia: Wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia szpitalnego: L.p. 26
17. TELERADIOTERAPIA PROTONOWA
18.1 WARUNKI WYMAGANE1. zgodnie z rozporządzeniem szpitalnym (warunki wspólne § 4 ust. 1 pkt 1- 5 i 7, § 5) oraz z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia szpitalnego cz.I Lp. 31.

2. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia szpitalnego - świadczenie gwarantowane "Terapia protonowa nowotworów oka".

18.2 warunki dodatkowo wymagane do realizacji świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy - art. 136 ust. 2 ustawy o świadczeniach
18.2.1 wymagania formalne1) zapewnienie udokumentowanej koordynacji i realizacji świadczeń, zgodnie z § 4a ust. 1 rozporządzenia szpitalnego - dotyczy świadczeniodawców realizujących kompleksowe leczenie onkologiczne, posiadających umowę w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie okulistyki, albo

2) posiadanie umowy o współpracy z podmiotem koordynującym, o którym mowa w § 4a ust. 1 rozporządzenia szpitalnego.

18.2.2 pozostałe warunki1) Realizacja świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego zgodnie z warunkami określonymi w § 4a rozporządzenia szpitalnego i rozporządzenia w sprawie karty DiLO;

2) rozpoznanie zasadnicze nowotworu: czerniak błony naczyniowej, wg ICD-10: C 69.3 Nowotwór złośliwy oka - naczyniówka,

18. DOMOWA ANTYBIOTYKOTERAPIA DOŻYLNA
19.1 WARUNKI WYMAGANEZałącznik nr 5 do rozporządzenia Lp. 20
19. KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (KLRP-1)
20.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia: Lp. 4 (Poradnia specjalistyczna - diabetologia) lub

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia: Lp. 16 (Poradnia specjalistyczna - leczenia chorób naczyń) lub

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia: Lp. 36 (Poradnia specjalistyczna - chirurgia ogólna)

20.2 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem szpitalnym
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia szpitalnego: cz.I Lp. 7 (Chirurgia naczyniowa) lub

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia szpitalnego: cz.I Lp. 8 (Chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny) lub

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia szpitalnego: cz.I Lp. 9 (Chirurgia ogólna) lub

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia szpitalnego: cz.I Lp. 11 (Chirurgia plastyczna)

20.TELEKONSYLIUM KARDIOLOGICZNE
21.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do obowiązującego rozporządzenia: Lp. 14
21.TELEKONSYLIUM GERIATRYCZNE
22.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do obowiązującego rozporządzenia: Lp. 10
22. K00RDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I (KOC I)
22.1 WARUNKI WYMAGANE - szpital - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem szpitalnym
1) warunki ogólne - wynikające z § 4 ust. 1 pkt 1 - 7, § 5, § 5a, § 6, § 6b, § 7 i § 9 rozporządzenia szpitalnego;

2) warunki szczegółowe - spełnienie co najmniej wymagań określonych w cz. I Lp. 37 Położnictwo i ginekologia oraz Lp. 26 neonatologia załącznika Nr 3 do rozporządzenia szpitalnego

22.2 WARUNKI WYMAGANE - poradnia - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Lp. 34 (Porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia)
22.3 WARUNKI WYMAGANE - położna posiadająca kwalifikacje określone w obowiązujących przepisach prawa
22.4 WARUNKI WYMAGANE do zawarcia umowy
22.4.1 Wymagania formalnePosiadanie w strukturze organizacyjnej (wpis w rejestrze):

1) Oddziału szpitalnego o profilu położniczo - ginekologicznym lub innym zgodnym z zakresem realizowanych świadczeń - co najmniej pierwszy poziom referencyjny,

2) Poradni położniczo - ginekologicznej; - dodatkowo możliwość zapewnienia dostępności do innych poradni położniczo - ginekologicznych lub praktyk lekarskich (indywidualnych lub grupowych) na podstawie podwykonawstwa lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) Oddziału szpitalnego o profilu neonatologia;

4) Posiadanie w strukturze organizacyjnej lub na podstawie podwykonawstwa lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych położnych zapewniających realizację zadań określonych w opisie KOC I, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu poz, rozporządzeniu o opiece okołoporodowej oraz rozporządzeniu o opiece w ciąży patologicznej.

22.4.2 Organizacja udzielania świadczeń1) Zapewnienie terminowego wykonania procedur medycznych, zgodnie z rozporządzeniem o opiece okołoporodowej, rozporządzeniem o opiece w ciąży patologicznej oraz zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.

2) Zapewnienie wykonania poszerzonego badania klinicznego noworodka przez lekarza specjalistę w dziedzinie neonatologii lub lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w okresie pierwszych 12 godzin życia noworodka (zgodnie z rozporządzeniem o opiece okołoporodowej).

3) Stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - w lokalizacji (zgodnie z rozporządzeniem szpitalnym).

4) Możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego - całodobowo.

5) Harmonogram udzielania świadczeń w ramach opieki koordynowanej nie może ograniczać dostępności do świadczeń realizowanych w ramach innych umów.

6) Całodobowa możliwość kontaktu telefonicznego dla kobiet objętych opieką koordynowaną oraz możliwość uzyskania konsultacji 24h/dobę. Rejestracja na nośniku wszystkich zgłoszeń i połączeń telefonicznych.

22.4.3 Zapewnienie realizacji badań1) Badania laboratoryjne - w dostępie (zgodnie z rozporządzeniem).

2) Badania ultrasonograficzne - w lokalizacji (zgodnie z rozporządzeniem).

22.4.4 Pozostałe warunkiKoordynacja wszystkich działań związanych z opieką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieką nad noworodkiem a następnie niemowlęciem zgodnie z opisem KOC I.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 12

INFORMACJA DLA KOBIETY OBJĘTEJ KOORDYNOWANĄ OPIEKĄ NAD KOBIETĄ W CIĄŻY KOC I (KOC I)

Nazwa podmiotu koordynującego opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu:

..........................................................................................................................................................................

Pani: ........................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Nr PESEL

Zgodnie z Pani akceptacją, z dniem ............................................................................................................................

została Pani objęta KOORDYNOWANĄ OPIEKĄ NAD KOBIETĄ W CIĄŻY KOC I (KOC I)*).

1. Planowany termin porodu:......................................................................................................................................

2. Numer Pani telefonu do kontaktów w trakcie objęcia opieką KOC I ..................................................................................

3. Adres e-mail: ........................................................................................................................... (nieobowiązkowe)

4. Telefon do kontaktów w ośrodku koordynującym opiekę w czasie trwania ciąży, porodu i połogu..............................................................................................................................................................

5. Miejsca, w których realizowana może być opieka w trakcie ciąży, porodu i połogu w ramach programu Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży:

1)Poradnie położniczo-ginekologiczne (nazwa i adres)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

2) Gabinety położnej (nazwa i adres)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3) Oddział położniczo-ginekologiczny (nazwa i adres)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

6. Numer telefonu do kontaktów w pilnych przypadkach..................................................W sytuacji braku możliwości uzyskania kontaktu, należy porozumieć się z innym ośrodkiem realizującym świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.

Czytelny podpis pacjentkiPieczęć i podpis lekarza/ położnej
....................................................................................................

Zostałam poinformowana, że po przystąpieniu do Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży KOC I moje dane mogą być przekazywane podmiotom leczniczym, które nie udzielają świadczeń w ramach KOC I, posiadającym umowę z NFZ z zakresu położnictwa i ginekologii, w celu realizacji i monitorowania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących ciąży, porodu i połogu.

Czytelny podpis pacjentki

................................................

*) Istnieje możliwość rezygnacji z opieki w ramach KOC I, o czym należy poinformować podmiot koordynujący KOC I

Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania

wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U. poz. 1756)

Termin badaniaŚwiadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowiaBadania diagnostyczne i konsultacje medyczne
Do 10. tygodnia ciąży lub w chwili pierwszego zgłoszenia się1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

3. Badanie gruczołów sutkowych.

4. Określenie wzrostu, masy ciała i wskaźnika BMI.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

7. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku chorób uwarunkowanych genetycznie.

8. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza położnika.

9. Zebranie danych dotyczących zdrowego stylu życia i nawyków żywieniowych, w tym spożywania alkoholu i innych używek.

1. Grupa krwi i Rh, o ile ciężarna nie posiada odpowiednio udokumentowanego badania grupy krwi.

2. Przeciwciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych.

3. Morfologia krwi.

4. Badanie ogólne moczu.

5. Badanie cytologiczne, o ile nie było wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

6. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo, ewentualnie OGTT u kobiet z czynnikami ryzyka GDM.

7. Badanie VDRL.

8. Zalecenie kontroli stomatologicznej.

9. Badanie HIV i HCV.

10. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM), o ile ciężarna nie przedstawi wyniku potwierdzającego występowanie przeciwciał IgG sprzed ciąży.

11. Badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM), o ile ciężarna nie chorowała lub nie była szczepiona lub w przypadku braku informacji.

12. Oznaczenie TSH.

11-14 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

3. Pomiar masy ciała.

4. Ocena ryzyka ciążowego.

5. Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).
15-20 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

3. Pomiar masy ciała.

4. Ocena ryzyka ciążowego.

5. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Morfologia krwi. 2. Badanie ogólne moczu.
18-22 tydzień ciążyBadanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.
21-26 tydzień ciążyRozpoczęcie edukacji przedporodowej.
21-26 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Ocena czynności serca płodu.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Pomiar masy ciała.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

7. W przypadku opieki sprawowanej przez położną konsultacja lekarza położnika (24-26 tydzień ciąży).

1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24-26 tygodniu ciąży) - trzypunktowe oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo), po 1 i 2 godz. od podania glukozy.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (-).

4. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze - badanie w kierunku toksoplazmozy (IgM).

27-32 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Ocena czynności serca płodu.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Pomiar masy ciała.

5. Ocena ryzyka ciążowego.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Morfologia krwi. 2. Badanie ogólne moczu. 3. Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (-). 4. Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP. 5. W przypadku występowania wskazań - podanie immunoglobuliny anty-D (28-30 tydzień ciąży).
33-37 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena wymiarów miednicy.

4. Ocena czynności serca płodu.

5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

6. Ocena ruchów płodu.

7. Badanie gruczołów sutkowych.

8. Pomiar masy ciała.

9. Ocena ryzyka ciążowego.

10. Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.

11. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Badanie antygenu HBs.

4. Badanie HIV.

5. Posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących (35-37 tydzień ciąży).

6. Badanie VDRL, HCV w grupie kobiet ze zwiększonym populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia.

38-39 tydzień ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena ruchów płodu.

4. Ocena czynności serca płodu.

5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

6. Pomiar masy ciała.

7. Ocena ryzyka ciążowego.

8. Propagowanie zdrowego stylu życia.

9. W przypadku opieki sprawowanej przez położną konsultacja lekarza położnika.

1. Badanie ogólne moczu. 2. Morfologia krwi.
Niezwłocznie po 40. tygodniu ciąży1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie położnicze.

3. Ocena ruchów płodu.

4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

5. Pomiar masy ciała.

6. Ocena ryzyka ciążowego.

7. Przy prawidłowym wyniku KTG i USG oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów płodu - kolejne badanie za 7 dni, z ponownym KTG i USG. W trakcie tej wizyty należy ustalić datę hospitalizacji, tak aby poród miał miejsce przed końcem 42. tygodnia. W przypadku odstępstw od normy - indywidualizacja postępowania.

1. Badanie KTG.

2. Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.