NFZ.2018.134

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 134/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem oraz Nr 87/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) rozporządzenie o standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej;";

2) w § 12:
a) w ust. 1:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Neurologia:

a) A48 - Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym,

b) 5.53.01.0001647 Koszt leku trombolitycznego nie zawarty w kosztach świadczenia;",

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Neonatologia:

a) N20 - Noworodek wymagający normalnej opieki,

b) N21 - Ciężka patologia noworodka > 30 dni,

c) N22 - Noworodek wymagający intensywnej terapii,

d) N23 - Noworodek wymagający intensywnej opieki,

e) N24 - Noworodek wymagający szczególnej opieki,

f) N25 - Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru,

g) 5.53.01.0001648 Zabieg chirurgiczny u noworodka;",

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Neonatologia:

a) N20 - Noworodek wymagający normalnej opieki,

b) N21 - Ciężka patologia noworodka > 30 dni,

c) N22 - Noworodek wymagający intensywnej terapii,

d) N23 - Noworodek wymagający intensywnej opieki,

e) N24 - Noworodek wymagający szczególnej opieki,

f) N25 - Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru,

g) 5.53.01.0001648 Zabieg chirurgiczny u noworodka;";

3) w § 14:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do rozliczania świadczeń udzielanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, zwanym dalej "OAiIT", wymagane jest prowadzenie karty punktacji stanu pacjenta w skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci, której wzór stanowi załącznik nr 4b do zarządzenia. Świadczeniodawca zobowiązany jest dla każdej doby pobytu pacjenta w oddziale, sprawozdać w raporcie statystycznym szczegółowe czynności wykonywane w opiece nad pacjentem, poprzez produkty statystyczne, określone w załączniku nr 4a do zarządzenia. Wersję papierową karty, dołącza się do historii choroby.",

b) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8. W odniesieniu do świadczeniobiorców, którym udzielane są świadczenia wyłącznie w OAiIT lub objętych koordynowaną opieką dla kobiet w ciąży na drugim lub trzecim poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III), lub objętych kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego (KOS - zawał), rozliczanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się odpowiednio przez produkt: 5.52.01.0001467 - Hospitalizacja wyłącznie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub produkt: 5.52.01.0001506 - Hospitalizacja świadczeniobiorcy KOC II/III w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, lub produkt: 5.52.01.0001527 - Hospitalizacja świadczeniobiorcy KOS - zawał w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub produkt: 5.52.01.0001529 Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z katalogu produktów odrębnych, stanowiącego załącznik nr 1b do zarządzenia oraz, ewentualnie łącznego rozliczenia innych produktów dopuszczonych do sumowania w OAiIT z katalogu produktów do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia. Niezależnie od powyższego, do rozliczenia wykazuje się odrębnie dla każdego dnia pobytu produkty związane z oceną stanu pacjenta w skali TISS - 28 lub TISS - 28 dla dzieci z katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, stanowiącego załącznik nr 1ts do zarządzenia.

9. Rozliczanie świadczeń udzielanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w każdym okresie sprawozdawczym następuje przez produkt o kodzie: 5.52.01.0001512 - Rozliczenie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii po okresie sprawozdawczym. Niezależnie od powyższego, do rozliczenia wykazuje się odrębnie dla każdego dnia pobytu produkty związane z oceną stanu pacjenta w skali TISS - 28 lub TISS - 28 dla dzieci z katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, stanowiącego załącznik nr 1ts do zarządzenia.";

4) w § 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń świadczeniobiorcom poniżej 18 r.ż., w zakresach:

1) onkologia i hematologia dziecięca, lub

2) okulistyka dla dzieci (z wyłączeniem JGP: B18G oraz B19G)

– wartość produktu rozliczeniowego z katalogu grup (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) dla wskazanych zakresów korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2.",

b) uchyla się ust. 2;
c) ust. 4-8 otrzymują brzmienie:

"4. Dla świadczeniodawców będących:

1) instytutami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669), albo

2) podmiotami leczniczymi utworzonymi i prowadzonymi przez uczelnię medyczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności leczniczej, albo

3) podmiotami leczniczymi utworzonymi i prowadzonymi przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, prowadzącymi kształcenie podyplomowe lekarzy, albo

4) podmiotami leczniczymi udostępniającymi uczelni medycznej jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (podmiot obowiązany jest do przedstawienia umowy właściwemu oddziałowi Funduszu)

– udzielających świadczeń świadczeniobiorcom w zakresie kardiologia, wartość produktu rozliczeniowego z katalogu grup (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) dla wskazanego zakresu korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1.

5. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik, zrealizowali co najmniej:

1) 90 pierwotnych całkowitych alloplastyk stawu biodrowego, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H13, H14 lub

2) 60 pierwotnych alloplastyk stawu kolanowego, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H01 (wyłącznie procedurą 81.541), H15, lub

3) 10 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H09, H10, H11, H16, H17, H18, H19

– wartość tych produktów rozliczeniowych (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2.

6. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik, zrealizowali co najmniej 50 operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego (dotyczy to przypadków gdzie pierwotna endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego wykonana została u innego świadczeniodawcy), w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H09, H10, H11, H16, H17, H18, H19, wartość tych produktów rozliczeniowych (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,5.

7. W sytuacji wykonania jednoczasowo zabiegów operacyjnych obustronnych (na narządzie parzystym), rozliczanych grupami:

1) B16, B16G, B17, B17G, J01, J02, J04 oraz H92 - wartość tych produktów rozliczeniowych (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,54;

2) B18G, B19G, wartość tych produktów rozliczeniowych (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 2,0.

8. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny (z wyłączeniem JGP: Q22, Q23 oraz Q24), wartość produktu rozliczeniowego z katalogu grup (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) dla wskazanego zakresu korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1.",

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie okulistyka, w sytuacji zastosowania soczewki torycznej lub anirydialnej, przy rozliczaniu grupą B18G, wartość produktu rozliczeniowego (ustalona w katalogu grup odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.",

e) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

"11. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń na rzecz dzieci w wieku odpowiednio do ukończenia 3 r.ż. (od urodzenia do ukończenia 3 r.ż.), rozliczanych grupami z katalogu grup z sekcji PZ (Choroby dzieci - leczenie zabiegowe - grupy PZA01 - PZ99), wartość tych produktów (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2.

12. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń na rzecz dzieci w wieku odpowiednio od 4-9 r.ż. (od rozpoczęcia 4. r.ż. do ukończenia 9. r.ż.), rozliczanych grupami z katalogu grup z sekcji PZ (Choroby dzieci - leczenie zabiegowe - grupy PZA01 - PZ99), wartość tych produktów (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1.";

5) w § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń na podstawie karty DiLO, którzy w roku poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik korygujący, zrealizowali świadczenia w rozpoznaniach i co najmniej w liczbie określonej w załączniku nr 3c do zarządzenia, wartość tych produktów rozliczeniowych ze wskazanymi rozpoznaniami korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.";

6) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 1c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 1d do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
10) załącznik nr 3a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
11) załącznik nr 3b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
12) załącznik nr 3c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
13) załącznik nr 4a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;
14) załącznik nr 4b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;
15) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;
16) załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiana zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (z późn. zm.):uwzględnia wyniki analiz i prac prowadzonych nad świadczeniami związanymi z chorobami dzieci. Wprowadzone zmiany uwzględniają specyfikę leczenia dzieci w stosunku do pozostałych pacjentów, stąd proponuje się poszerzenie dotychczasowej sekcji P Choroby dzieci katalogu JGP. Wprowadza się także nową sekcję PZ Choroby dzieci - leczenie zabiegowe, która zawiera w jednym miejscu JGP dedykowane wyłącznie chirurgii dziecięcej i innym specjalistycznym dziecięcym dziedzinom zabiegowym. Rozwiązanie to pozwoli w przyszłości na rozwój i uwzględnianie w katalogu specyfiki związanej z leczeniem dzieci niezależnie od konieczności zmiany dla pozostałych świadczeń.

Dla wszystkich JGP zabiegowych w nowopowstałej sekcji katalogu wprowadzono możliwość zastosowania współczynnika 1,2 dla dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 3 r.ż. oraz współczynnika 1,1 dla dzieci w wieku odpowiednio 4-9 r.ż. podnoszącego wartość rozliczanej JGP. Uwzględniono również w wycenie katalogowej świadczeń dotychczasowych wskaźników dedykowanych poszczególnym zakresom dziecięcym.

W wyniku tych prac zmieniono w niniejszym projekcie zasady rozliczania zabiegów noworodka realizowanych na oddziale neonatologii poprzez umożliwienie sumowania zrealizowanych zabiegów do grup neonatologicznych N21, N22. Tym samym usunięto z katalogu grupę N26, gdyż rozliczane poprzez tę JGP procedury ICD-9 będą teraz możliwe do rozliczania produktem z katalogu 1c poprzez dosumowanie do właściwej JGP z zakresu neonatologii właściwej dla stanu klinicznego noworodka. Jednocześnie umożliwiono w ramach ww. produktu z katalogu 1c rozliczenie zabiegów witrektomii.

W celu wzmocnienia działań Narodowego Funduszu Zdrowia polegających na premiowaniu świadczeniodawców (wolumen jako aproksymacja jakości) specjalizujących się w wykonywaniu określonych grup zabiegów dedykowanych pacjentom onkologicznym (dotyczy karty DiLO) oraz udzielających kompleksowych świadczeń na rzecz pacjentów onkologicznych, umożliwiono zastosowanie współczynnika korygującego o wartości 1,25 oraz dokonano korekty wyceny wybranych świadczeń teleradioterapii. Dodatkowo Fundusz rozszerzając podejmowane działania, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz dodał do katalogu produktów dedykowanych dla wybranych rozpoznań onkologicznych (produkty objęte współczynnikiem korygującym) nowotwory złośliwe tarczycy i przytarczyc, nowotwory OUN oraz nowotwory złośliwe gardła i krtani.

W związku z opublikowaniem w dniu 20 grudnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2376), które wprowadza z dniem 1 stycznia 2019 r. nowe świadczenie gwarantowane "Profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów redukujące ryzyko raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA1/BRCA2", biorąc pod uwagę polecenie Ministra Zdrowia, produktem rozliczeniowym dedykowanym m.in. dla przedmiotowego świadczenia gwarantowanego jest grupa JPG M13 Duże zabiegi górnej części układu rozrodczego. W celu retrospektywnego monitorowania ilości wykonanych profilaktycznych zabiegów usunięcia jajników i jajowodów, koniecznym będzie sprawozdanie rozpoznania ICD-10: Z40.0 Chirurgia profilaktyczna czynników ryzyka związanych z nowotworami złośliwymi. Odpowiedniej modyfikacji dokonano w załączniku nr 3a do zarządzenia (Produkty rozliczeniowe dedykowane dla świadczeń, dla których w rozporządzeniu określono dodatkowe warunki ich realizacji).

W katalogu grup (załącznik nr 1a do zarządzenia), dokonano zmiany polegającej na zastąpieniu dotychczas stosowanego znaku "x" liczbą "1", "2" lub "3", co oznacza odpowiednio: 1 - możliwość realizacji określonej danej JGP w pierwszym z zakresów wskazanych w kolumnie "zakresy świadczeń", 2 - możliwość realizacji określonej danej JGP w drugim z zakresów wskazanych w kolumnie "zakresy świadczeń", 3 - możliwość realizacji określonej JGP we wszystkich zakresach wskazanych w kolumnie "zakresy świadczeń". Wprowadzona zmiana ma na celu dookreślenia właściwego zakresu realizacji określonej JGP, przy jednoczasowym zachowaniu dotychczasowego jego kształtu bez konieczności rozbudowy o dodatkowe kolumny.

Pozostałe zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. W części normatywnej zarządzenia dokonano zmian o charakterze porządkującym, dookreślającym i legislacyjnym:
a) w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756) dokonano zmiany używanego w zarządzeniu określenia " rozporządzenie o opiece w ciąży patologicznej";
b) zmiany w zakresie § 12 wynikają z konieczności ujednolicenia stosowanego nazewnictwa (zmiany wprowadzone w katalogu produktów do sumowania, stanowiącym załącznik nr 1c do zarządzenia);
c) zmiana brzmienia § 14 ust. 2 wynika z wprowadzenia dla świadczeniodawców obowiązku sprawozdawania w raporcie statystycznym szczegółowych czynności wykonywanych w opiece nad pacjentem hospitalizowanym w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, poprzez produkty statystyczne, określone w załączniku nr 4a do zarządzenia. Wprowadzona zmiana ma na celu umożliwienie bieżącej kontroli nad prawidłowością sprawozdawanych do rozliczenia świadczeń udzielonych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Dotychczas kontrola możliwa była wyłącznie w oparciu o indywidualną historię choroby pacjenta (karta punktacji stanu pacjenta w skali TISS-28 lub TISS-28 dla dzieci);
d) zmiana brzmienia § 14 ust. 8 wynika z konieczności umożliwienia świadczeniodawcom rozliczenia świadczenia wysokospecjalistycznego w sytuacji kiedy pacjent przebywał wyłącznie w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Symetrycznie, w katalogu produktów odrębnych, stanowiącym załącznik nr 1 b do zarządzenia, dodano produkt: 5.52.01.0001529 Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
e) zmiana w § 14 ust. 9 ma charakter legislacyjny;
f) zmiany brzmienia § 17:
- ust. 1 ma na celu dostosowanie do wprowadzonych zmian w sposobie finansowania świadczeń dedykowanych dzieciom; w toku prowadzonych prac pozostawiono współczynnik korygujący dla zakresów: onkologia i hematologia dziecięca i okulistyka dla dzieci (z wyłączeniem JGP: B18G i B19G).
- ust. 4-6 i 8 mają charakter doprecyzowania przedmiotowych przepisów w części dotyczącej wartości grupy JGP odpowiedniej do trybu realizacji umowy;
- ust. 7 zwiększono wartość współczynnika korygującego stosowanego przy rozliczaniu obustronnej operacji zaćmy do 2,0.
- ust. 11 i 12 wprowadza współczynnik korygujący dla świadczeniodawców udzielających świadczeń na rzecz dzieci (świadczenia rozliczane grupami z katalogu z sekcji PZ);
g) zmiana brzmienia § 18 ust. 6 wynika ze zmiany wysokości współczynnika korygującego, premiującego świadczeniodawców specjalizujących się w wykonywaniu określonych grup zabiegów dedykowanych pacjentom onkologicznym (dotyczy karty DiLO).
2. Zmiany w pozostałym zakresie, a dotyczące katalogu produktów odrębnych, katalogu produktów do sumowania, katalogu produktów dedykowanych dla wybranych rozpoznań onkologicznych, skali TISS-28, charakterystyki JGP oraz szczegółowego opisu przedmiotu umowy niektórych świadczeń, mają charakter techniczny i porządkujący:
a) w katalogu produktów odrębnych (załącznik nr 1b do zarządzenia):
- dodano produkt: 5.52.01.0000036 Usunięcie portu naczyniowego z hospitalizacją dedykowany umożliwiający świadczeniodawcom rozliczenie procedury usunięcia portu naczyniowego,
- dodano produkt: 5.52.01.0001529 Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (uzasadnienie jak wyżej);
b) w katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia):
- w zakresie produktu 5.53.01.0001499 Całościowa ocena geriatryczna, dookreślono specjalność lekarza uprawnionego do przeprowadzenia COG (lekarz specjalista posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii) - zgodnie ze Standardem postępowania w opiece geriatrycznej (Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia),
- w zakresie produktu 5.53.01.0001529 Koszt rogówki nie zawarty w kosztach świadczenia, dookreślono konieczność udokumentowania poniesionego przez świadczeniodawcę kosztu rogówki (faktura / rachunek / rachunek wewnętrzny). Wskazano, że produkt nie jest możliwy do rozliczenia kiedy świadczeniodawca otrzymuje rogówkę nieodpłatnie z Banku Tkanek i Komórek,
- w zakresie produktów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, dokonano aktualizacji wartości produktów, a to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. (Dz. U. poz. 1662),
- na wniosek Ministra Zdrowia, dodano produkt 5.53.01.0001646 Koszt donacji komórek, tkanek lub narządów od dawcy (obywatela obcego kraju) na rzecz polskiego biorcy, umożliwiający rozliczenie kosztów związanych z pobraniem komórek, tkanek lub narządów rzeczywiście poniesionych przez szpital, w którym dokonano czynności związanej z pobraniem. Rozliczenie następuje pomiędzy szpitalem pobierającym, a świadczeniodawcą związanym umową z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- w związku z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przecewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1985), na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii dokonano odpowiedniej modyfikacji w zakresie sposobu rozliczania produktów związanych z leczeniem udarów mózgu w oddziale udarowym. W wyniku tych zmian utworzono produkt 5.53.01.0001647 Koszt leku trombolitycznego nie zawarty w kosztach świadczenia, dedykowany dla świadczeniodawców spełniających warunki realizacji dla świadczenia gwarantowanego: Leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym, o którym mowa w lp. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego, usuwając jednocześnie koszt leku trombolitycznego zawarty dotychczas w JGP.
c) w katalogu produktów dedykowanych dla wybranych rozpoznań onkologicznych (załącznik nr 3c do zarządzenia) dokonano zmiany oczywistej omyłki w zakresie nowotworów złośliwych trzustki, jako konsekwencja zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 87/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz wprowadzono wybrane rozpoznania onkologiczne: nowotwory złośliwe tarczycy i przytarczyc, nowotwory OUN oraz nowotwory złośliwe gardła i krtani.;
d) w skali TISS-28 (załącznik nr 4a do zarządzenia) dodanie produktów statystycznych, umożliwiających sprawozdanie w raporcie statystycznym szczegółowych czynności wykonywanych w opiece nad pacjentem hospitalizowanym w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, co pozwoli na monitorowanie przez płatnika prawidłowości rozliczanych osobodni pobytu pacjenta w OAiIT. Dodatkowo na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sekcji 2. Oddychanie dodano pkt b) Wspomaganie oddychania przy użyciu wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej lub CPAP - 3 pkt. Jednocześnie w sekcji 3. Krążenie pkt d) Cewnik tętniczy i e) Cewnik w tętnicy płucnej usunięto warunek alternatywności;
e) w załączniku nr 10 do zarządzenia (szczegółowy opis przedmiotu umowy niektórych świadczeń), w odniesieniu do produktu: Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym (część V), na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii dokonano modyfikacji, polegających na uwzględnianiu aktualnych zaleceń Ekspertów Sekcji Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Jednocześnie w odniesieniu do produktów B18G Usunięcie zaćmy - kategoria I (część VII) oraz B19G Usunięcie zaćmy - kategoria II (część VIII) dookreślono w sposób jednoznaczny konieczność sprawozdawania przez świadczeniodawców atrybutu "ostrość wzroku" dla produktów związanych z zabiegiem usunięcia zaćmy (5.51.01.0002101, 5.51.01.0002102, 5.52.01.0001526, 5.52.01.0001528) - z zastrzeżeniem że obowiązek ten nie dotyczy świadczeń udzielonych na rzecz dzieci.

W załączniku nr 3b zostały wprowadzone zmiany wynikowe skorelowane z ostatecznym brzmieniem załącznika nr 1a. Jednocześnie dla poprawy czytelności dokonano zmiany jego formatu.

Projekty zarządzenia (z dnia 9 listopada 2018 r. oraz 29 listopada 2018 r.) zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), zostały przedstawione do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni. W ramach konsultacji projekty zostały również przedstawione do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W ramach konsultacji do projektu wpłynęło łącznie 307 uwag. W znamienitej większości uwagi odnosiły się do proponowanych zmian w zakresie nowej sekcji PZ Choroby dzieci - leczenie zabiegowe, które w większości uwzględniono.

Odnosząc się do proponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmian w modelu finansowaniu świadczeń rozliczanych grupami B18G i B19G polegających na korygowaniu współczynnikiem 0,9 w sytuacji kiedy czas hospitalizacji przekraczał jeden dzień, Fundusz uznając zgłoszone uwagi, przesuwa termin wejścia proponowanej zmiany na dzień 1 kwietnia 2019 r. (kolejna zmiana zarządzenia). Zaznaczyć jednak należy, co podkreśla Konsultant Krajowy w dziedzinie okulistyki, że proponowana zmiana ma na celu promowanie efektywnej organizacji udzielania świadczeń ograniczającej bezzasadne przedłużanie hospitalizacji pacjenta.

Nie jest możliwy do oszacowania dokładny wpływ proponowanych zmian w obszarze związanym z leczeniem dzieci na wyliczenie kolejnego ryczałtu PSZ, jednakże szacuje się że przedmiotowe zmiany wpłyną na zwiększenie liczby realizowanych w ramach ryczałtu jednostek rozliczeniowych świadczeń dla dzieci o ok. 3,5%, co w przeliczeniu wpłynie na globalne zwiększenie ryczałtu PSZ dla tych świadczeniodawców o ok. 65 mln zł w skali roku. Zmiana współczynnika korygującego w przypadku obuocznej operacji zaćmy oraz zmiany w obszarze onkologii, nie wpłyną na globalny budżet płatnika. Fundusz dokona oceny powyższych zmian po uzyskaniu danych obejmujących wykonanie świadczeń w pierwszym półroczu 2019 r. dotyczących zabiegów usunięcia zaćmy, teleradioterapii i zabiegów chirurgicznych na rzecz osób z wybranymi nowotworami.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1a do zarzadzenia nr 66/2018/DSOZ

Katalog grup

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1b do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

Katalog produktów odrębnych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 1c do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

Katalog produktów do sumowania

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 1d do zarządzenia nr 66/2018/DSOZ

Katalog radioterapii

Lp.Kod produktuNazwa produktu rozliczeniowegoTaryfa określona przez AOTMiTwartość punktowaZakresy świadczeńWarunki wykonaniaUwagi
teleradioterapiabrachyterapiaterapia izotopowaTerapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzrokutryb ambulatoryjnyhospitalizacja
12346789101112
15.07.01.0000011Teleradioterapia17 468XXXcały cykl leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony - 92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony - 92.256 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - elektrony - 92.257 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - elektrony
25.07.01.0000012Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki16 389XXXcały cykl leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony - 92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) - fotony - 92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony
35.07.01.0000013Teleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) lub całego ciała (TBI) lub połowy ciała (HBI) lub skóry całego ciała (TSI)14 899XXXcały cykl leczenia; monitoring tomograficzny co najmniej dwukrotnie w trakcie napromieniania; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony, - 92.243 Teleradioterapia całego ciała (TBI) - fotony, - 92.244 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - fotony, - 92.245 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - fotony, - 92.249 Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) - fotony, - 92.252 Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - elektrony - 92.255 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - elektrony
45.07.01.0000014Teleradioterapia 3D śródoperacyjna (3D-IORT)6 114XXXcały cykl leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft) - 92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x)
55.07.01.0000023Teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D)11 560XXXcały cykl leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony - 92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony - 92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) - elektrony - 92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - elektrony
65.07.01.0000022Teleradioterapia radykalna z planowaniem dwuwymiarowym (2D)7 501XXXcały cykl leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje: - 92.222 Teleradioterapia radykalna 2D - promieniowanie X - 92.232 Teleradioterapia radykalna 2D z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma, - 92.240 Teleradioterapia radykalna 2D - fotony, - 92.250 Teleradioterapia radykalna 2D - elektrony
75.07.01.0000021 Teleradioterapia paliatywna2 812XXXcały cykl leczenia; warunki określone w zał. Nr 3a obejmuje procedury: - 92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X, - 92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
85.07.01.0000020 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry411XXXcały proces leczenia (za cykl co najmniej 10 sesji); warunki określone w zał. Nr 3a obejmuje procedury: - 92.221 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry - promieniowanie X - 92.231 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
9 5.07.01.0000042 Brachyterapia z planowaniem 3D9 734XXXcały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D - 92.414 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania - 92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa planowanie 3D - 92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania - 92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D - 92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania - 92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D - 92.46 Brachyterapia śródoperacyjna
10 5.07.01.0000052Brachyterapia z planowaniem 3D ze wszczepieniem stałych źródeł izotopowych1xxxrozliczenie świadczenia na podstawie specyfikacji kosztowej, cały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.411 Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych
115.07.01.0000025Brachyterapia z planowaniem standardowym6 490XXXcały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała - 92.412 Brachyterapia śródtkankowa- planowanie standardowe - 92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie standardowe - 92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie standardowe - 92.451 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie standardowe
115.07.01.0000027Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I2 650XXcały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje: - 92.481 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I
125.07.01.0000028Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru2 974XXcały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje: - 92.482 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru
135.07.01.0000034Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I)6 219XXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
145.07.01.0000035Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I -meta-jodo-benzyl-guanidyny)9 626XXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
155.07.01.0000031Leczenie radioizotopowe innych schorzeń onkologicznych z zastosowaniem 131I -meta-jodo-benzyl-guanidyny11 898XXcały proces leczenia; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
165.07.01.0000032Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości - 153Sm6 868XXXcały proces leczenia;
175.07.01.0000030Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości - 89Sr2 596XXXcały proces leczenia;
185.07.01.0000033Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq, badanie kwalifikacyjne1 352XXXobejmuje kwalifikację wraz ze wszystkimi niezbędnymi badaniami; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
195.07.01.0000036Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq, badanie kontrolne216XXXobejmuje wszystkie wizyty i badania kontrolne w okresie jednego roku od zakończenia podawania radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
205.07.01.0000043Leczenie znakowanymi radioizotopowo analogami somatostatyny nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych - DOTATATE znakowane Y 90 - 2960 - 3700 MBq9 626XXXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
215.07.01.0000044Leczenie znakowanymi radioizotopowo analogami somatostatyny nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych -DOTATATE znakowane Y 90 - 7400 MBq14 710XXXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
225.07.01.0000045Leczenie znakowanymi radioizotopowo analogami somatostatyny nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych mieszaniną - DOTATATE znakowane Y 90 i Lu - 177 - 1850/1850 MBq11 140XXXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
235.07.01.0000046Leczenie znakowanymi radioizotopowo analogami somatostatyny nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych mieszaniną - DOTATATE znakowane Y 90 i Lu - 177 - 3700/3700 MBq20 064XXXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
245.07.01.0000047Leczenie znakowanymi radioizotopowo analogami somatostatyny nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych - DOTATATE znakowane Lu - 177 7400 MBq15 954XXXobejmuje podanie pełnej dawki radioizotopu; zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. nr 3b
255.07.01.0000048Zakwaterowanie do teleradioterapii / protonoterapii162XXXza osobodzień obejmuje zapewnienie transportu w przypadku zakwaterowania świadczeniobircy poza podmiotem działalności leczniczej
265.07.01.0000053Planowanie leczenia radioterapii protonowej (dotyczy dorosłych)327*17 684XXXzgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje całość postępowania medycznego związanego z terapią protonową zgodnie z warunkami określonymi w lp. 35 załącznika nr 4 do rozporzadzenia; obejmuje procedurę: - 92.288 Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów
275.07.01.0000054Planowanie leczenia radioterapii protonowej nowotworów wieku dziecięcego577*31 204XXX
285.07.01.0000055Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku827*44 724XXX
295.07.01.0000056Teleradioterapia stereotaktyczna269,44**14 571XXXzgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b; obejmuje procedury: - 92.27 Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR) - 92.312 Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT) - 92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) - fotony - 92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) - fotony

(*) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 6 kwietnia 2016 r.

(**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Załącznik nr 3a do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

PRODUKTY ROZLICZENIOWE DEDYKOWANE DLA ŚWIADCZEŃ, DLA KTÓRYCH W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLONO DODATKOWE WARUNKI ICH REALIZACJI

Lp.ZAKRES ŚWIADCZEŃ

(ZGODNIE Z ZAŁ. 3)

Świadczenia gwarantowane zgodnie z zał. nr 4 do rozporządzeniaProdukty rozliczeniowe

dedykowane poszczególnym świadczeniom

Nazwa świadczenia gwarantowanegoRealizacja na warunkach określonych

w załączniku:

Kod produktuKod grupyNazwa produktu rozliczeniowego
1234567
HOSPITALIZACJA
1.ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA / ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJADializa wątrobowazał. nr 4 lp.165.52.01.0001478Hospitalizacja do dializy wątrobowej
5.53.01.0001479Dializa wątrobowa
1) Zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza; 2) Hipotermia w leczeniu encefalopatii noworodków (dot. świadczeniodawców realizujących zakres anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci)zał. nr 4 lp. 315.53.01.0001509Hipotermia lecznicza
2.ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA / ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJADializa wątrobowazał. nr 4 lp.165.52.01.0001478Hospitalizacja do dializy wątrobowej
5.53.01.0001479Dializa wątrobowa
1) Zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza; 2) Hipotermia w leczeniu encefalopatii noworodków (dot. świadczeniodawców realizujących zakres anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci)zał. nr 4 lp. 315.53.01.0001509Hipotermia lecznicza
3.ANGIOLOGIA - HOSPITALIZACJAZabiegi endowaskularne -- naczynia obwodowezał. nr 4 lp. 125.51.01.0015041Q41Zabiegi endowaskularne - 1. grupa *
5.51.01.0015049Q42GZabiegi endowaskularne - 2. i 3. grupa *
5.51.01.0015044Q44Zabiegi endowaskularne - 4. grupa *
5.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
5.51.01.0015046Q46Zabiegi endowaskularne - 6. grupa *
5.51.01.0015047Q47Zabiegi endowaskularne - 7. grupa *
4.CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZabiegi z zakresu chirurgii noworodka i niemowlęciazał. nr 4 lp. 95.51.01.0018079PZN01Kompleksowe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
5.51.01.0018080PZN02Duże zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
5.51.01.0018081PZN03Średnie zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
5.51.01.0018082PZN04Małe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
Oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie u dziecizał. nr 4 lp. 275.51.01.0009022J22Ekstremalne oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 15 dni *
5.51.01.0018062PZJ01Ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 10 dni < 18 r.ż. *
5.51.01.0009025J25Ekstremalne oparzenia > 15 dni
5.51.01.0009026J26Ciężkie oparzenia > 10 dni
Przeszczepianie narządówzał. nr 3 cz. I, lp. 45, lit A5.51.01.0007030G30Przeszczepienie trzustki*
5.51.01.0018077PZL12Przeszczepienie nerki < 18 r.ż.*
5.51.01.0011097L97Przeszczepienie nerki i trzustki*
Oparzenia albo odmrożenia ciężkie u dziecizał. nr 4 lp. 275.51.01.0018062PZJ01Ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 10 dni < 18 r.ż. *
5.51.01.0009026J26Ciężkie oparzenia > 10 dni
Zabiegi endowaskularne - naczynia obwodowezał. nr 4 lp. 125.51.01.0015041Q41Zabiegi endowaskularne - 1. grupa *
5.51.01.0015049Q42GZabiegi endowaskularne - 2. i 3. grupa *
5.51.01.0015044Q44Zabiegi endowaskularne - 4. grupa *
5.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
5.51.01.0015046Q46Zabiegi endowaskularne - 6. grupa *
5.51.01.0015047Q47Zabiegi endowaskularne - 7. grupa *
Replantacja kończyny górnejzał. nr 4 lp. 375.51.01.0008115H40Replantacja kończyny górnej *
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dziecizał. nr 4 lp. 25 (dot. centrum urazowego dla dzieci)5.51.01.0017011T11Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017012T12Duże zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017013T13Średnie zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017014T14Ciężkie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017015T15Średnie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017016T16Urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA / CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ DLA DZIECI - HOSPITALIZACJALeczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dziecizał. nr 4 lp. 25 (dot. centrum urazowego dla dzieci)5.51.01.0017011T11Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017012T12Duże zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017013T13Średnie zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017014T14Ciężkie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017015T15Średnie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017016T16Urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
6.CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJAEndowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznejzał. nr 4 lp. 105.51.01.0015001Q01Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty *
Zabiegi endowaskularne -- naczynia obwodowezał. nr 4 lp. 125.51.01.0015041Q41Zabiegi endowaskularne - 1. grupa *
5.51.01.0015049Q42GZabiegi endowaskularne - 2. i 3. grupa *
5.51.01.0015044Q44Zabiegi endowaskularne - 4. grupa *
5.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
5.51.01.0015046Q46Zabiegi endowaskularne - 6. grupa *
5.51.01.0015047Q47Zabiegi endowaskularne - 7. grupa *
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
7.CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNYEndowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznejzał. nr 4 lp. 105.51.01.0015001Q01Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty *
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowezał. nr 4 lp. 105.52.01.0001496Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe
5.53.01.0001435Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia (dot. stentgraftów w ramach świadczenia 5.52.01.0001496)
Zabiegi endowaskularne -- naczynia obwodowezał. nr 4 lp. 125.51.01.0015041Q41Zabiegi endowaskularne - 1. grupa *
5.51.01.0015049Q42GZabiegi endowaskularne - 2. i 3. grupa *
5.51.01.0015044Q44Zabiegi endowaskularne - 4. grupa *
5.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
5.51.01.0015046Q46Zabiegi endowaskularne - 6. grupa *
5.51.01.0015047Q47Zabiegi endowaskularne - 7. grupa *
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
8.CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJAOparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkiezał. nr 4 lp. 245.51.01.0009022J22Ekstremalne oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 15 dni *
5.51.01.0009023J23Ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 10 dni *
5.51.01.0009025J25Ekstremalne oparzenia > 15 dni
5.51.01.0009026J26Ciężkie oparzenia > 10 dni
Przeszczepianie narządówzał. nr 3 cz. I, lp. 45, lit A5.51.01.0007030G30Przeszczepienie trzustki*
5.51.01.0011094L94Przeszczepienie nerki > 17 r.ż.*
5.51.01.0011097L97Przeszczepienie nerki i trzustki*
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
Replantacja kończyny górnejzał. nr 4 lp. 375.51.01.0008115H40Replantacja kończyny górnej *
9.CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA / CHIRURGIA PLASTYCZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAOparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkiezał. nr 4 lp. 245.51.01.0009022J22Ekstremalne oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 15 dni *
5.51.01.0009023J23Ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 10 dni *
5.51.01.0009025J25Ekstremalne oparzenia > 15 dni
5.51.01.0009026J26Ciężkie oparzenia > 10 dni
5.51.01.0018062PZJ01Ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 10 dni < 18 r.ż. * (dotyczy zakresu Chirurgia plastyczna dziecięca - hospitalizacja)
Replantacja kończyny górnejzał. nr 4 lp. 375.51.01.0008115H40Replantacja kończyny górnej *
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dziecizał. nr 4 lp. 25 (dot. centrum urazowego dla dzieci)5.51.01.0017011T11Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017012T12Duże zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017013T13Średnie zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017014T14Ciężkie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017015T15Średnie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017016T16Urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
10.CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA / CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJALeczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dziecizał. nr 4 lp. 25 (dot. centrum urazowego dla dzieci)5.51.01.0017011T11Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017012T12Duże zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017013T13Średnie zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017014T14Ciężkie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017015T15Średnie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017016T16Urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
11.CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA / CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAZabiegi endowaskularne -- naczynia obwodowezał. nr 4 lp. 125.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
Leczenie niewydolności oddychania u dorosłych przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych przewlekłych niezakaźnych chorobach płuczał. nr 4 lp. 295.51.01.0004045D45Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż.
12.CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJALeczenie zatruć średnichzał. nr 4 lp. 145.51.01.0016042S42EZatrucie średnie > 65 r.ż.
13.GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJAProfilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów redukujące ryzyko raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA1/BRCA2zał. nr 4 lp. 455.51.01.0012013M13Duże zabiegi górnej części układu rozrodczego *
14.HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJAImmunoablacja w nabytej aplazji szpikuzał. nr 4 lp. 155.53.01.0001436Produkt leczniczy nie zawarty w kosztach świadczenia
Przeszczepianie komórekzał. nr 3 cz. I, lp. 45, lit B5.51.01.0016021S21Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych*
5.51.01.0016022S22Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA*
5.51.01.0016023S23Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego*
Leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych - pierwszy poziom referencyjnyzał. nr 3 cz. I, lp. 21, lit. A5.51.01.0016068S12Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych
5.51.01.0016070S14Skazy krwotoczne - kompleksowa diagnostyka > 1 dnia
5.51.01.0016071S15Skazy krwotoczne - rozszerzona ocena stanu zdrowia < 2 dni
5.51.01.0016072S16Skazy krwotoczne - ocena stanu zdrowia < 2 dni
Leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych - drugi poziom referencyjnyzał. nr 3 cz. I, lp. 21, lit. B5.51.01.0016067S11Okołourazowe lub okołozabiegowe leczenie skaz krwotocznych
5.51.01.0016068S12Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych
5.51.01.0016069S13Skazy krwotoczne - kompleksowa ocena stanu zdrowia >1 dnia
5.51.01.0016070S14Skazy krwotoczne - kompleksowa diagnostyka > 1 dnia
5.51.01.0016071S15Skazy krwotoczne - rozszerzona ocena stanu zdrowia < 2 dni
5.51.01.0016072S16Skazy krwotoczne - ocena stanu zdrowia < 2 dni
15.KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA / KARDIOCHIRURGIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJAEndowaskularne zaopatrzenie tętniaka - dotyczy tętniaków aorty piersiowejzał. nr 4 lp. 105.51.01.0015001Q01Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty *
Zabiegi endowaskularne -- naczynia obwodowe: dot. zabiegów w obszarze aorty piersiowejzał. nr 4 lp. 125.51.01.0015041Q41Zabiegi endowaskularne - 1. grupa *
5.51.01.0015046Q46Zabiegi endowaskularne - 6. grupa *
5.51.01.0015047Q47Zabiegi endowaskularne - 7. grupa *
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dziecizał. nr 4 lp. 25 (dot. centrum urazowego dla dzieci)5.51.01.0017011T11Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017012T12Duże zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017013T13Średnie zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017014T14Ciężkie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017015T15Średnie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017016T16Urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
Przeskórne zabiegi w zakresie serca, przezskórne zmknięcie uszka lewegozał. nr 4 lp. 7 lit. A5.51.01.0005021E21Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych > 17 r.ż.*
5.51.01.0005022E22Przezskórne walwuloplastyki > 17 r.ż.*
Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego < 18 r.ż. (dotyczy świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu kardiochirurgii dla dzieci)zał. nr 4 lp. 7 lit. B5.53.01.0001475Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego < 18 r.ż.
16.KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA1. Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych (OZW), 2. Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna, Przezskórne zabiegi w zakresie serca, 3. Przezskórne zamknięcie uszka lewegozał. nr 4 lp. 7 lit. A5.51.01.0005010E10OZW - diagnostyka inwazyjna *
5.51.01.0005011E11OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni *
5.51.01.0005090E12GOZW - leczenie inwazyjne *
5.51.01.0005015E15OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z pw *
5.51.01.0005021E21Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych > 17 r.ż.*
5.51.01.0005022E22Przezskórne walwuloplastyki > 17 r.ż.*
5.51.01.0005092E23GAngioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu *
5.51.01.0005093E24GAngioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa *
5.51.01.0005026E26Angioplastyka wieńcowa balonowa *
5.51.01.0005027E27Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne *
5.51.01.0005031E31Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego *
5.51.01.0005032E32Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego *
5.51.01.0005033E33Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT) *
5.51.01.0005034E34Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego *
5.51.01.0005036E36Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż.*
5.51.01.0005037E37Reperacja/ repozycja/ rewizja/ wymiana elektrody/ układu stymulującego/ kardiowertera-defibrylatora *
5.51.01.0005043E43Ablacja zaburzeń rytmu *
5.51.01.0005044E44Diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca *
5.51.01.0005046E46Ablacja (prosta) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D *
5.51.01.0005047E47Ablacja (złożona) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D *
5.51.01.0005048E48Ablacja migotania przedsionków - izolacja żył płucnych *
Zabiegi endowaskularne -- naczynia obwodowezał. nr 4 lp. 125.51.01.0015041Q41Zabiegi endowaskularne - 1. grupa *
5.51.01.0015049Q42GZabiegi endowaskularne - 2. i 3. grupa *
5.51.01.0015044Q44Zabiegi endowaskularne - 4. grupa *
5.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
5.51.01.0015046Q46Zabiegi endowaskularne - 6. grupa *
5.51.01.0015047Q47Zabiegi endowaskularne - 7. grupa *
Zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia leczniczazał. nr 4 lp. 315.53.01.0001509Hipotermia lecznicza
17.KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA1. Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego oraz przezskórne zabiegi interwencyjne, 2. Inwazyjne badania elektrofizjologiczne i ablacja u dziecizał. nr 4 lp. 7 lit. B5.53.01.0001475Diagnostyczne cewnikowanie serca/ biopsja mięśnia sercowego < 18 r.ż.
5.51.01.0005027E27Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne *
5.51.01.0005031E31Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego *
5.51.01.0005032E32Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego *
5.51.01.0005033E33Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT) *
5.51.01.0005034E34Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego *
5.51.01.0005037E37Reperacja/ repozycja/ rewizja/ wymiana elektrody/ układu stymulującego/ kardiowertera-defibrylatora *
5.51.01.0018032PZE02Leczenie zabiegowe zaburzeń rytmu < 18 r.ż.*
5.51.01.0005043E43Ablacja zaburzeń rytmu *
5.51.01.0005044E44Diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca *
5.51.01.0005046E46Ablacja (prosta) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D *
5.51.01.0005047E47Ablacja (złożona) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D *
5.51.01.0005048E48Ablacja migotania przedsionków - izolacja żył płucnych *
Zabiegi endowaskularne -- naczynia obwodowezał. nr 4 lp. 125.51.01.0015041Q41Zabiegi endowaskularne - 1. grupa *
5.51.01.0015049Q42GZabiegi endowaskularne - 2. i 3. grupa *
5.51.01.0015044Q44Zabiegi endowaskularne - 4. grupa *
5.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
5.51.01.0015046Q46Zabiegi endowaskularne - 6. grupa *
5.51.01.0015047Q47Zabiegi endowaskularne - 7. grupa *
18.NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA / NEFROLOGIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJADializa wątrobowazał. nr 4 lp.165.52.01.0001478Hospitalizacja do dializy wątrobowej
5.53.01.0001479Dializa wątrobowa
19.NEONATOLOGIA - TRZECI POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJAHipotermia w leczeniu encefalopatii noworodkówzał. nr 4 lp. 315.53.01.0001509Hipotermia lecznicza
20.NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA / NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAImplantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózguzał. nr 4 lp. 15.51.01.0001003A03Wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu/ stymulatora nerwu błędnego *
Wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnegozał. nr 4 lp. 30
Zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowychzał. nr 4 lp. 115.51.01.0015031Q31Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu *
5.51.01.0015032Q32Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy *
5.51.01.0015033Q33Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy *
Zabiegi endowaskularne -- naczynia obwodowezał. nr 4 lp. 125.51.01.0015041Q41Zabiegi endowaskularne - 1. grupa *
5.51.01.0015049Q42GZabiegi endowaskularne - 2. i 3. grupa *
5.51.01.0015044Q44Zabiegi endowaskularne - 4. grupa *
5.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
5.51.01.0015046Q46Zabiegi endowaskularne - 6. grupa *
5.51.01.0015047Q47Zabiegi endowaskularne - 7. grupa *
Zabiegi z zakresu chirurgii noworodka i niemowlęcia (wyłącznie w oddziałach neurochirurgii dziecięcej)zał. nr 4 lp. 95.51.01.0018079PZN01Kompleksowe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
5.51.01.0018080PZN02Duże zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
Replantacja kończyny górnejzał. nr 4 lp. 375.51.01.0008115H40Replantacja kończyny górnej *
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dziecizał. nr 4 lp. 25 (dot. centrum urazowego dla dzieci)5.51.01.0017011T11Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017012T12Duże zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017013T13Średnie zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017014T14Ciężkie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017015T15Średnie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017016T16Urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
21.NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA / NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJALeczenie udaru mózgu w oddziale udarowymzał. nr 4 lp. 25.51.01.0001048A48Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym
5.53.01.0001647Koszt leku trombolitycznego nie zawarty w kosztach świadczenia
00.633 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją, 00.634 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcjązał. nr 4 lp. 135.51.01.0015047Q47Zabiegi endowaskularne - 7. grupa *
Zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowychzał. nr 4 lp. 115.51.01.0015031Q31Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu *
5.51.01.0015032Q32Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy *
5.51.01.0015033Q33Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy *
22.OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA / OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAZabiegi związane z leczeniem zaćmy i jaskryzał. nr 4 lp. 55.51.01.0002011B11Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze *
5.51.01.0002095B16GZabiegi z wykonaniem fakowitrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne *
5.51.01.0002093B17GZabiegi z wykonaniem fakowitrektomii, w tym wieloproceduralne *
5.51.01.0002101B18GUsunięcie zaćmy - kategoria I *
5.51.01.0002102B19GUsunięcie zaćmy - kategoria II *
5.51.01.0002072B72Duże zabiegi w jaskrze i na naczyniówce *
5.51.01.0002073B73Średnie zabiegi w jaskrze i na naczyniówce *
5.51.01.0002074B74Małe zabiegi w jaskrze i na naczyniówce *
Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną z zastosowaniem terapii fotodynamicznejzał. nr 4 lp. 35.51.01.0002003B03Leczenie werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej *
Przeszczepienie rogówkzał. nr 4 lp. 45.51.01.0002004B04Przeszczep rogówki - kategoria I*
5.51.01.0002005B05Przeszczep rogówki - kategoria II*
5.51.01.0002006B06Przeszczep rogówki - kategoria III*
Brachyterapia guza wewnątrzgałkowegozał. nr 4 lp. 235.52.01.0001476Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I
5.52.01.0001477Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
23.ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAPrzeszczepianie komórekzał. nr 3 cz. I, lp. 45 lit B5.51.01.0018084PZS01Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych < 18 r. ż.*
5.51.01.0018085PZS02Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA< 18 r. ż.*
5.51.01.0018086PZS03Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego< 18 r. ż.*
Leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu ICD-10: C69.2 nowotwór złośliwy oka (siatkówczak)zał. nr 4 lp. 385.52.01.0001500Leczenie melfalanem siatkówczaka oka
Leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych - pierwszy poziom referencyjnyzał. nr 3 cz. I, lp. 21, lit. A5.51.01.0016068S12Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych
5.51.01.0016070S14Skazy krwotoczne - kompleksowa diagnostyka > 1 dnia
5.51.01.0016071S15Skazy krwotoczne - rozszerzona ocena stanu zdrowia < 2 dni
5.51.01.0016072S16Skazy krwotoczne - ocena stanu zdrowia < 2 dni
Leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych - drugi poziom referencyjnyzał. nr 3 cz. I, lp. 21, lit. B5.51.01.0016067S11Okołourazowe lub okołozabiegowe leczenie skaz krwotocznych
5.51.01.0016068S12Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych
5.51.01.0016069S13Skazy krwotoczne - kompleksowa ocena stanu zdrowia >1 dnia
5.51.01.0016070S14Skazy krwotoczne - kompleksowa diagnostyka > 1 dnia
5.51.01.0016071S15Skazy krwotoczne - rozszerzona ocena stanu zdrowia < 2 dni
5.51.01.0016072S16Skazy krwotoczne - ocena stanu zdrowia < 2 dni
24.ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA39.991 Embolizacja narządowa bez użycia leków (dot. radioembolizacji w leczeniu pierwotnych lub przerzutowych guzów wątroby z zastosowaniem 90 Y mikrosfer (SIR - Spheres)zał. nr 4 lp. 125.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
25.OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA / OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJALeczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu: I. Leczenie zaburzeń słuchu z zastosowaniem implantów ślimakowych i pniowych II. Leczenie zaburzeń słuchu z zastosowaniem implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonychzał. nr 4 lp. 65.51.01.0003065C05GLeczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych *
5.51.01.0003066C05HLeczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów pniowych*
5.51.01.0003067C06GLeczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ucha środkowego *
5.51.01.0003068C06HLeczenie zaburzeń słuchu za pomocą innych wszczepialnych elektronicznych protez słuchu *
5.51.01.0003069C07GWymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu *
5.51.01.0003070C07HWymiana procesora mowy implantów ucha środkowego *
5.51.01.0003071C07IWymiana przetwornika mowy implantów na przewodnictwo kostne *
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dziecizał. nr 4 lp. 25 (dot. centrum urazowego dla dzieci)5.51.01.0017011T11Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017012T12Duże zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017013T13Średnie zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017014T14Ciężkie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017015T15Średnie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017016T16Urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
26.ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA / ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJALeczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dziecizał. nr 4 lp. 25 (dot. centrum urazowego dla dzieci)5.51.01.0017011T11Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017012T12Duże zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017013T13Średnie zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017014T14Ciężkie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017015T15Średnie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017016T16Urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
Replantacja kończyny górnejzał. nr 4 lp. 375.51.01.0008115H40Replantacja kończyny górnej *
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowegozał. nr 4 lp. 325.51.01.0008002H02Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego *
5.51.01.0008013H13Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra *
5.51.01.0008014H14Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego *
5.51.01.0008015H15Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana *
5.51.01.0008016H16Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa biodra *
5.51.01.0008017H17Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra *
5.51.01.0008018H18Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa kolana *
5.51.01.0008019H19Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita kolana *
27.PEDIATRIA - HOSPITALIZACJALeczenie zatruć średnichzał. nr 4 lp. 145.51.01.0016042S42FZatrucie średnie < 66 r.ż.
28.POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA39.991 Embolizacja narządowa bez użycia leków (embolizacja tętnic macicznych w leczeniu mieśniaków macicy)zał. nr 4 lp. 125.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
29.POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY39.991 Embolizacja narządowa bez użycia leków (embolizacja tętnic macicznych w leczeniu mieśniaków macicy)zał. nr 4 lp. 125.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
30.POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY39.991 Embolizacja narządowa bez użycia leków (embolizacja tętnic macicznych w leczeniu mieśniaków macicy)zał. nr 4 lp. 125.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
31.POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)39.991 Embolizacja narządowa bez użycia leków (embolizacja tętnic macicznych w leczeniu mieśniaków macicy)zał. nr 4 lp. 125.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
32.RADIOTERAPIA: TELERADIOTERAPIA /BRACHYTERAPIA - HOSPITALIZACJATeleradioterapia standardowa i paliatywna oraz radykalna 2D i 3D -zał. nr 4 lp. 185.07.01.0000014Teleradioterapia 3D śródoperacyjna (3D-IORT)
5.07.01.0000023Teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D)
5.07.01.0000022Teleradioterapia radykalna z planowaniem dwuwymiarowym (2D)
5.07.01.0000021Teleradioterapia paliatywna
5.07.01.0000020Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry
Teleradioterapia niekoplanarna, bramkowana i z modulacją intensywności dawkizał. nr 4 lp. 195.07.01.0000011Teleradioterapia
5.07.01.0000012Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki
5.07.01.0000013Teleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) lub całego ciała (TBI) lub połowy ciała (HBI) lub skóry całego ciała (TSI)
5.53.01.0001474Hipertermia w czasie radioterapii
Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR)zał. nr 4 lp. 205.07.01.0000056Teleradioterapia stereotaktyczna
Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)zał. nr 4 lp. 335.07.01.0000056Teleradioterapia stereotaktyczna
Brachyterapia z planowaniem standardowymzał. nr 4 lp. 215.07.01.0000025Brachyterapia z planowaniem standardowym
Brachyterapia z planowaniem 3D -zał. nr 4 lp. 225.07.01.0000042Brachyterapia z planowaniem 3D
Brachyterapia guza wewnątrzgałkowegozał. nr 4 lp. 235.07.01.0000027Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I
5.07.01.0000028Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru
Brachyterapia śródtkankowa 3D konformalna w czasie rzeczywistym z monitoringiem USG/RM ze wszczepieniem stałych źródeł izotopowychzał. nr 4 lp. 34 5.07.01.0000052Brachyterapia z planowaniem 3D ze wszczepieniem stałych źródeł izotopowych
Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzrokuzał. nr 4 lp. 355.07.01.0000053Planowanie leczenia radioterapii protonowej (dotyczy dorosłych)
5.07.01.0000054Planowanie leczenia radioterapii protonowej nowotworów wieku dziecięcego
5.07.01.0000055Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku
33.TOKSYKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA / TOKSYKOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJADializa wątrobowazał. nr 4 lp. 165.52.01.0001478Hospitalizacja do dializy wątrobowej
5.53.01.0001479Dializa wątrobowa
34.TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA / TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJADializa wątrobowazał. nr 4 lp. 165.52.01.0001478Hospitalizacja do dializy wątrobowej
5.53.01.0001479Dializa wątrobowa
35.UROLOGIA - HOSPITALIZACJA / UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJAImplantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej -zał. nr 4 lp. 85.51.01.0011091L91Implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej (AUS) *
Zabiegi z zakresu chirurgii noworodka i niemowlęciazał. nr 4 lp. 95.51.01.0018079PZN01Kompleksowe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
5.51.01.0018080PZN02Duże zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
5.51.01.0018081PZN03Średnie zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
5.51.01.0018082PZN04Małe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciałazał. nr 4 lp. 255.51.01.0017001T01Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017002T02Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017003T03Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017004T04Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017005T05Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw*
5.51.01.0017006T06Inne zabiegi w obrażeniach mnogich*
5.51.01.0017008T08Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw
5.51.01.0017009T09Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich
Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dziecizał. nr 4 lp. 25 (dot. centrum urazowego dla dzieci)5.51.01.0017011T11Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017012T12Duże zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017013T13Średnie zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż.
5.51.01.0017014T14Ciężkie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017015T15Średnie urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
5.51.01.0017016T16Urazy wielonarządowe leczone zachowawczo < 18 r.ż.
Zabiegi endowaskularne -- naczynia obwodowezał. nr 4 lp. 125.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
36.CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA / CHIRURGIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI -HOSPITALIZACJAZabiegi endowaskularne -- naczynia obwodowezał. nr 4 lp. 125.51.01.0015045Q45Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
Lp.ZAKRES ŚWIADCZEŃ

(ZGODNIE Z ZAŁ. 3)

Świadczenia gwarantowane zgodnie z zał. nr 4 do rozporządzeniaProdukty rozliczeniowe

dedykowane poszczególnym świadczeniom

Nazwa świadczenia gwarantowanegoRealizacja na warunkach określonych

w załączniku:

Kod produktuKod grupyNazwa produktu rozliczeniowego
1234567
HOSPITALIZACJA PLANOWA
1.KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWAPrzezskórne zabiegi w zakresie serca, Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna, Przezskórne zamknięcie uszka lewego5.51.01.0005021E21Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych > 17 r.ż.*
5.51.01.0005022E22Przezskórne walwuloplastyki > 17 r.ż.*
5.51.01.0005092E23GAngioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu *
5.51.01.0005093E24GAngioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa *
5.51.01.0005026E26Angioplastyka wieńcowa balonowa *
5.51.01.0005027E27Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne *
5.51.01.0005031E31Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego *
5.51.01.0005032E32Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego *
5.51.01.0005033E33Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT) *
5.51.01.0005034E34Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego *
5.51.01.0005036E36Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż.*
5.51.01.0005037E37Reperacja/ repozycja/ rewizja/ wymiana elektrody/ układu stymulującego/ kardiowertera-defibrylatora *
5.51.01.0005041E41Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D *
5.51.01.0005043E43Ablacja zaburzeń rytmu *
5.51.01.0005044E44Diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca *
5.51.01.0005045E45Krioablacja balonowa w migotaniu przedsionków *
2.KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWA1. Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego oraz przezskórne zabiegi interwencyjne, 2. Inwazyjne badania elektrofizjologiczne i ablacja u dziecizał. nr 4 lp. 7 lit. B5.53.01.0001475Diagnostyczne cewnikowanie serca/ biopsja mięśnia sercowego < 18 r.ż.
5.51.01.0005027E27Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne *
5.51.01.0005031E31Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego *
5.51.01.0005032E32Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego *
5.51.01.0005033E33Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT) *
5.51.01.0005034E34Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego *
5.51.01.0005037E37Reperacja/ repozycja/ rewizja/ wymiana elektrody/ układu stymulującego/ kardiowertera-defibrylatora *
5.51.01.0018032PZE02Leczenie zabiegowe zaburzeń rytmu < 18 r.ż.*
5.51.01.0005041E41Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D *
5.51.01.0005043E43Ablacja zaburzeń rytmu *
5.51.01.0005044E44Diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca *
5.51.01.0005045E45Krioablacja balonowa w migotaniu przedsionków *
3.OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA / OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PLANOWAZabiegi związane z leczeniem zaćmy i jaskryzał. nr 4 lp. 55.51.01.0002011B11Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze *
5.51.01.0002095B16GZabiegi z wykonaniem fakowitrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne *
5.51.01.0002093B17GZabiegi z wykonaniem fakowitrektomii, w tym wieloproceduralne *
5.51.01.0002101B18GUsunięcie zaćmy - kategoria I *
5.51.01.0002102B19GUsunięcie zaćmy - kategoria II *
5.51.01.0002072B72Duże zabiegi w jaskrze i na naczyniówce *
5.51.01.0002073B73Średnie zabiegi w jaskrze i na naczyniówce *
5.51.01.0002074B74Małe zabiegi w jaskrze i na naczyniówce *
Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną z zastosowaniem terapii fotodynamicznejzał. nr 4 lp. 35.51.01.0002003B03Leczenie werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej *
Lp.ZAKRES ŚWIADCZEŃ

(ZGODNIE Z ZAŁ. 3)

Świadczenia gwarantowane zgodnie z zał. nr 4 do rozporządzeniaProdukty rozliczeniowe

dedykowane poszczególnym świadczeniom

Nazwa świadczenia gwarantowanegoRealizacja na warunkach określonych

w załączniku:

Kod produktuKod grupyNazwa produktu rozliczeniowego
1234567
LECZENIA JEDNEGO DNIA
1.OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA / OKULISTYKA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAZabiegi związane z leczeniem zaćmy i jaskryzał. nr 4 lp. 55.51.01.0002011B11Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze *
5.51.01.0002095B16GZabiegi z wykonaniem fakowitrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne *
5.51.01.0002093B17GZabiegi z wykonaniem fakowitrektomii, w tym wieloproceduralne *
5.51.01.0002101B18GUsunięcie zaćmy - kategoria I *
5.51.01.0002102B19GUsunięcie zaćmy - kategoria II *
5.51.01.0002073B73Średnie zabiegi w jaskrze i na naczyniówce *
5.51.01.0002074B74Małe zabiegi w jaskrze i na naczyniówce *

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Załącznik nr 3b do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

Katalog produktów onkologicznych - PAKIET ONKOLOGICZNY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Załącznik Nr 3c do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ
NowotwórRozpoznanie zasadnicze ICD-10JGPLiczba zabiegówWspółczynnik korygujący
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUCAC34, C78.0D01 ZŁOŻONE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ701,25
D02 KOMPLEKSOWE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ
PZD01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ < 18 R.Ż.
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGOC67L21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO Z WYTWORZENIEM PRZETOKI301,25
L22 DUŻE OTWARTE ZABIEGI NA PĘCHERZU MOCZOWYM, W TYM PLASTYKA
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKAC56M11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW301,25
M12 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
M20 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
M21 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGOC18-C20F31A KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO > 17 R.Ż.751,25
F31B KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO < 18 R.Ż.
F31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO
PZF04 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO < 18 R. Ż.
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MACICYC53-C55M11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW601,25
M12 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
M20 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
M21 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKIC64-C65L00 NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK501,25
PZL01 NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK < 18 R.Ż.
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PIERSIC50J01 RADYKALNE ODJĘCIE PIERSI Z REKONSTRUKCJĄ2501,25
J02 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGOC61L31 RADYKALNA PROSTATEKTOMIA751,25
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKIC25G31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI301,25
G31G RESEKCJE TRZUSTKI BEZ ZABIEGÓW REKONSTRUKCYJNYCH
G31H KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI Z REKONSTRUKCJĄ (PANKREATODUODENEKTOMIE)
G21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKAC16F11E KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.301,25
F11F KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.
F12 DUŻE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY I PRZYTARCZYCC73, C75.0K01 ZABIEGI RADYKALNE W RAKACH GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH751,25
K03 ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY I PRZYTARCZYC
PZK02 ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY I PRZYTARCZYC < 18 R.Ż.
NOWOTWÓR OUNC70, C71, C75.1, C75.3, D32, D33.0 - D33.4, D35.2, D35.4A11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE1501,25
A12 DUŻE ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE
PZA01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE < 18 R.Ż.
PZA02 DUŻE ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE < 18 R.Ż.
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GARDŁA I KRTANIC02, C04, C06, C13, C31, C32C01 ROZLEGŁE OPERACJE NOWOTWORÓW JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI Z REKONSTRUKCJĄ501,25
C11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI
PZC01 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI < 18 R.Ż.
C21E KOMPLEKSOWE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE > 65 R.Ż.
C21F KOMPLEKSOWE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE < 65 R.Ż.
PZC05 KOMPLEKSOWE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE < 18 R.Ż.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Załącznik nr 4a do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

Skala TISS - 28

Kod produktuNazwa produktu1. Czynności podstawowe
5.57.01.0001000CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

MONITOROWANIE

a) Monitorowanie - 5 pkt.

Pomiar i rejestracja podstawowych parametrów życiowych co 1 h oraz obliczanie bilansu płynowego co najmniej 2 x dziennie.

5.57.01.0001001CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

LABORATORIUM

b) Laboratorium - 1 pkt.

Pobieranie próbek krwi do badań laboratoryjnych biochemicznych lub mikrobiologicznych.

5.57.01.0001002CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

JEDEN LEK

c) Jeden lek - 1 pkt.

Podanie 1 leku każdą drogą (wlew elektrolitu bez dodatku leków lub immunoglobulin nie wlicza się do punktacji). (punktacja 1c wyklucza 1d i 1e)

5.57.01.0001003CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

DWA LEKI

d) Dwa leki - 2 pkt.

Podanie 2 leków każdą drogą (wlew elektrolitu bez dodatku leków lub immunoglobulin nie wlicza się do punktacji). (punktacja 1 d wyklucza 1c i 1e)

5.57.01.0001004CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

WIELE LEKÓW

e) Wiele leków - 4 pkt.

Podanie więcej niż 2 leków - nie dotyczy immunoglobulin (punktacja 1e wyklucza 1c i 1d).

Zaliczenie tego punktu nie wyklucza uzyskania dalszych punktów: leki wazoaktywne, wymuszona diureza.

5.57.01.0001005CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

OPATRUNKI - STANDARD

f) Opatrunki - standard - 1 pkt.

Codzienna zmiana opatrunków (cewniki naczyniowe) oraz profilaktyka i leczenie odleżyn.

Nie wilcza się czynności polegającej na obserwacji miejsca wkłucia (cewniki naczyniowe) przez opatrunek przezroczysty.

5.57.01.0001006CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

CZĘSTA ZMIANA OPATRUNKÓW

g) Częsta zmiana opatrunków - 1 pkt.

Konieczna zmiana opatrunków co najmniej 3 x na zmianę pielęgniarską.

Nie liczy się leczenia i profilaktyki odleżyn oraz zmiany opatrunków przy cewnikach naczyniowych i drenażach.

5.57.01.0001007CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

PIELĘGNACJA DRENAŻY

h) Pielęgnacja drenaży - 3 pkt.

Dotyczy pielęgnacji drenów, które wprowadzone zostały przez nienaturalne otwory w ludzkim ciele: drenaże ran operacyjnych, jamy opłucnowej, przezskórna stomia (PEG), gastrostomia, jejunostomia, cewnik nadłonowy, itp.

Do punktacji nie wlicza się sondy żołądkowej i cewnika moczowego.

5.57.01.0001008CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

LECZENIE NOWORODKA W INKUBATORZE

i) Leczenie noworodka w inkubatorze - 5 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)
5.57.01.0001009CZYNNOŚCI PODSTAWOWE -

FOTOTERAPIA NOWORODKA

j) Fototerapia noworodka - 3 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)
2. Oddychanie
5.57.01.0002000ODDYCHANIE - WENTYLACJA MECHANICZNAa) Wentylacja mechaniczna - 5 pkt.

Wszystkie formy wentylacji mechanicznej.

5.57.01.0002001ODDYCHANIE - WSPOMAGANIE ODDYCHANIAb) Wspomaganie oddychania przy użyciu wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej lub CPAP - 3 pkt.

(punktacja 2b wyklucza punktację 2a)

5.57.01.0002002ODDYCHANIE - PODTRZYMYWANIE ODDYCHANIAc) Podtrzymywanie oddychania - 2 pkt.

Oddychanie przez sztuczne drogi oddechowe, leczenie tlenem, ale bez wspomagania mechanicznego.

(punktacja 2c wyklucza punktację 2a i 2b).

5.57.01.0002003ODDYCHANIE - SZTUCZNE DROGI ODDECHOWEd) Sztuczne drogi oddechowe - 1 pkt.

Zabiegi pielęgnacyjne przy sztucznych drogach oddechowych (rurka dotchawicza, tracheostomia), w tym odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych.

5.57.01.0002004ODDYCHANIE - FIZJOTERAPIA ODDECHOWAe) Fizjoterapia oddechowa - 1 pkt.

Fizykoterapia, inhalacje, nebulizacje.

5.57.01.0002005ODDYCHANIE - LECZENIE SURFAKTANTEMf) Leczenie surfaktantem - 5 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)
5.57.01.0002006ODDYCHANIE - LECZENIE TLENKIEM AZOTUg) Leczenie tlenkiem azotu - 8 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)
3. Krążenie
5.57.01.0003000KRĄŻENIE - POJEDYNCZY LEK WAZOAKTYWNYa) Pojedynczy lek wazoaktywny - 3 pkt.

Zalicza się: wazopresory (adrenalina, noradrenalina, dopamina, wazopresyna, terlipresyna), inodilatatory (amrinon, dobutamina, lewosimendan, milrinon, enoksymon), wazodilatatory (nitrogliceryna, urapidyl, nitroprusydek sodu).

Do grupy tej nie zalicza się leków podawanych doustnie, przez sondę oraz podskórnie.

5.57.01.0003001KRĄŻENIE - WIELE LEKÓW WAZOAKTYWNYCHb) Wiele leków wazoaktywnych - 4 pkt.

(punktacja 3b wyklucza punktację 3a)

5.57.01.0003002KRĄŻENIE - MASYWNA UTRATA PŁYNÓWc) Masywna utrata płynów - 4 pkt.

Podaż płynów większa od 3l/m2 pow. ciała/dobę (tj. ok. 5-6 litrów na dobę u dorosłego pacjenta ważącego ok. 70kg) niezależnie od rodzaju.

Do punktacji nie wlicza się podaży płynów przy hemofiltracji i hemodializie.

5.57.01.0003003KRĄŻENIE - CEWNIK TĘTNICZYd) Cewnik tętniczy - 5 pkt.

Obwodowy cewnik tętniczy wprowadzony w celu inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz pobierania próbek krwi do badań laboratoryjnych. Nie dotyczy inwazyjnego monitorowania i oceny układu krążenia.

Punktację liczy się od dnia założenia do dnia usunięcia cewnika.

5.57.01.0003004KRĄŻENIE - CEWNIK W TĘTNICY PŁUCNEJe) Cewnik w tętnicy płucnej - 8 pkt.

Inwazyjne monitorowanie i ocena układu krążenia z użyciem cewnika Swana-Ganza z pomiarem rzutu serca.

Założenie cewnika Swana-Ganza liczy się także jako interwencja terapeutyczna (punktacja 6a lub 6b).

5.57.01.0003005KRĄŻENIE - CEWNIK W ŻYLE CENTRALNEJf) Cewnik w żyle centralnej - 2 pkt.

Niezależnie od miejsca założenia. Kontrola RTG położenia cewnika (nie dotyczy cewnika założonego do żyły udowej).

Punktację liczy się od dnia założenia do dnia usunięcia cewnika.

Nie dotyczy inwazyjnego monitorowania i oceny układu krążenia.

5.57.01.0003006KRĄŻENIE - RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWAg) Resuscytacja krążeniowo - oddechowa - 3 pkt.

Czynności resuscytacyjne po nagłym zatrzymaniu krążenia (niezależnie od mechanizmu) w ciągu ostatnich 24h, ale już po przyjęciu do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

Do punktacji wlicza się także defibrylację.

Do punktacji nie wlicza się uderzenia w klatkę piersiową.

5.57.01.0003007KRĄŻENIE - MONITOROWANIE HEMODYNAMICZNE ZA POMOCĄ METOD MAŁOINWAZYJNYCH (ODM)h) Monitorowanie hemodynamicznie za pomocą metod małoinwazyjnych - 8 pkt.

Monitorowanie i ocena układu krążenia z użyciem metod kalibrowanych (termodylucja przezpłucna, dylucja litu) oraz dopplerowskie monitorowanie przepływu krwi w aorcie (ODM).

5.57.01.0003008KRĄŻENIE - MONITOROWANIE HEMODYNAMICZNE ZA POMOCĄ METOD MAŁOINWAZYJNYCHi) Monitorowanie hemodynamiczne za pomocą metod małoinwazyjnych - 2 pkt.

Do punktacji wlicza się monitorowanie rzutu serca za pomocą kardiografii impedancyjnej, bioreaktancji, kardiometrii elektrycznej lub metodami opartymi na zastosowaniu mankietu owiniętego wokół palca.

5.57.01.0003009KRĄŻENIE - MONITOROWANIE HEMODYNAMICZNE ZA POMOCĄ METOD NIEKALIBROWANYCHj) Monitorowanie hemodynamiczne za pomocą metod niekalibrowanych - 6 pkt.
4. Nerki
5.57.01.0004000NERKI - LECZENIE NERKOZASTĘPCZEa) Leczenie nerkozastępcze - 1 pkt.

Leczenie nerkozastępcze rozliczane jest każdorazowo właściwym produktem z katalogu produktów do sumowania.

5.57.01.0004001NERKI - POMIAR DIUREZYb) Pomiar diurezy - 2 pkt.

Ilościowy pomiar oddanego moczu z wykorzystaniem cewnika lub bez (pomiar min. co 8h).

5.57.01.0004002NERKI - DIUREZA WYMUSZONAc) Diureza wymuszana - 3 pkt.

Wymuszanie farmakologiczne (furosemid>0,5mg/kg/d, spironolakton, torasemid, mannitol) w postaci pojedynczych dawek (podaż drogą i.v.) lub w ciągłym wlewie (podaż drogą i.v.).

5.57.01.0004003NERKI - ZAŁOŻENIE CEWNIKA DIALIZACYJNEGOd) Założenie cewnika dializacyjnego - 3 pkt.

Zalicza się czynność polegającą na założeniu cewnika dializacyjnego. Możliwość jednorazowego rozliczenia.

5. Metabolizm
5.57.01.0005000METABOLIZM - KWASICA / ZASADOWICAa) Kwasica / zasadowica - 4 pkt.

Konieczność leczenia znacznej tkankowej kwasicy lub zasadowicy poprzez alkalizację (podaż roztworu wodorowęglanu sodu, TRIS lub zakwaszanie).

Musi istnieć udokumentowane potwierdzenie patologii, np. pH krwi<7,33 lub >7,49 i odpowiednie odchylenia wartości BE.

Do punktacji nie wlicza się kompensacji oddechowej oraz leczenia choroby podstawowej.

5.57.01.0005001METABOLIZM - ŻYWIENIE POZAJELITOWEb) Żywienie pozajelitowe - 3 pkt.

Podaż drogą cewnika założonego do żyły centralnej kompletnych mieszanin do żywienia pozajelitowego.

Do punktacji nie wlicza się podaży samej glukozy lub roztworów o niskiej osmolarności drogą żył obwodowych.

Zalecana podaż energii to 7,5 - 20 kcal/kg mc/dobę (w ostrej fazie katabolicznej) oraz > 20 kcal/kg mc/dobę (w fazie anabolicznej).

Konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 6a-6g do zarządzenia.

5.57.01.0005002METABOLIZM - ŻYWIENIE DOJELITOWE (ENTERALNE)c) Żywienie dojelitowe (enteralne) - 2 pkt.

Żywienie dietą przemysłową drogą dostępu sztucznego niezależnie od jego wprowadzenia: przez usta, nos, PEG, gastrostomia, jejunostomia. Zalecana podaż energii to 7,5 - 20 kcal/kg mc/dobę (w ostrej fazie katabolicznej) oraz > 20 kcal/kg mc/dobę (w fazie anabolicznej).

Konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 6a-6g do zarządzenia.

6. Inne interwencje
5.57.01.0006000INNE INTERWENCJE - POJEDYNCZA INTERWENCJA W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INENSYWNEJ TERAPIIa) Pojedyncza interwencja w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii - 3 pkt.

Wykonana wyłącznie w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii: intubacja dotchawicza, tracheotomia, kardiowersja elektryczna, stymulacja elektryczna serca, endoskopia, płukanie żołądka, założenie sondy Sengstakena, cewnika Swana-Ganza, balonu wewnątrzaortalnego, bronchoskopia, punkcja lędźwiowa, punkcja i drenaż jamy opłucnowej, otrzewnej, osierdzia, znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe, hipotermia wewnątrznaczyniowa (procedura ICD-9: 99.810), kalorymetria pośrednia, echokardiografia, pomiar ciśnienia śródbrzusznego (procedura ICD-9: 89.397).

Nie wlicza się rutynowych pomiarów parametrów i zabiegów diagnostycznych: RTG, EKG, USG, zmiany opatrunków, cewnikowanie żył, cewnikowanie tętnic.

5.57.01.0006001INNE INTERWENCJE -INTERWENCJE W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPIIb) Interwencje w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii - 5 pkt.

Co najmniej dwie z wymienionych w pkt 6a interwencji wykonanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

(punktacja 6b wyklucza punktację 6a)

5.57.01.0006002INNE INTERWENCJE - CZYNNOŚCI POZA OAIITc) Czynności poza OAiIT - 5 pkt.

Każdy zabieg diagnostyczny lub terapeutyczny wymagający transportu z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i z powrotem, np. zabieg operacyjny, tomografia komputerowa.

Nie wlicza się interwencji wykonanych przed przyjęciem do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub podczas przekazania chorego do innego oddziału.

5.57.01.0006003INNE INTERWENCJE - HIPOTERMIA ZEWNĘTRZNA OGÓLNOUSTROJOWA - POD KONTROLĄ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH (PROCEDURA ICD-9: 99.811)d) Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - pod kontrolą urządzeń sterujących (procedura ICD-9: 99.811) - 1 pkt.

Konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji - Karta monitorowania pacjenta podczas hipotermii leczniczej.

5.57.01.0006004INNE INTERWENCJE - HIPOTERMIA ZEWNĘTRZNA MIEJSCOWA - POD KONTROLĄ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH (PROCEDURA ICD-9: 99.813)e) Hipotermia zewnętrzna miejscowa - pod kontrolą urządzeń sterujących (procedura ICD-9: 99.813) - 1 pkt.

Konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji - Karta monitorowania pacjenta podczas hipotermii leczniczej.

7. OUN
5.57.01.0007000OUN - POMIAR ICPa) Pomiar ICP - 4 pkt.

Monitorowanie i rejestracja w sposób ciągły ciśnienia śródczaszkowego (podtwardówkowo, śródmiąższowo lub śródkomorowo).

Koszt jednorazowego zestawu do pomiaru ICP rozliczany produktem o kodzie: 5.53.01.0001435 Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Załącznik nr 4b do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

Karta punktacji pacjenta w skali TISS 28

imię i nazwisko pacjenta
PESEL
numer księgi głównej
rozpoznanie wg ICD 10
przyjęty z
data przyjęcia (rrrr-mm-dd)--godzina
wypisany do (zgon)
data wypisu (rrrr-mm-dd)--godzina
DataCzynności podstawoweOddychanieKrążenieNerkiMetabolizmInne interwencjeOUNSuma punktów w dniu
1a1b1c1d1e1f1g1h1i1j2a2b2c2d2e2f2g3a3b3c3d3e3f3g3h3i3j4a4b4c4d5a5b5c6a6b6c6d6e7a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

Charakterystyka JGP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

CZĘŚĆ  I

DIALIZOTERAPIA WĄTROBOWA

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.53.01.0001479 - Dializoterapia wątrobowa
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)K 72.0 Ostra i podostra niewydolność wątroby

Metoda wybiórczego eliminowania toksyn, umożliwia podtrzymywanie i stabilizację funkcji wątroby.

Eliminacja z krwi pacjenta egzotoksyn jak i endotoksyn powstających w przebiegu uszkodzenia narządowego (wątroby, nerek) zarówno fizycznie rozpuszczonych

w osoczu jak i będących w połączeniu z białkami krwi (albuminami).

K72.1 Przewlekła niewydolność wątroby

1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaDo wykonania świadczenia kwalifikowani są pacjenci m.in. z:

- ostrą niewydolnością wątroby,

- zaostrzeniem przewlekłego uszkodzenia wątroby (głównie polekowego lub poalkoholowego.)

1.4specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)50.921 Dializa wątrobowa
1.5oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania - kryteria wyjścia)- samoistna poprawa czynności wątroby także innych współwystępujących powikłań narządowych,

- stabilizacja stanu chorego oczekującego na transplantację wątroby - w praktyce klinicznej kontynuowane są zabiegi do czasu pozyskania dawcy wątroby lub utraty kwalifikacji pacjenta do przeszczepu wątroby lub możliwości przeprowadzania zabiegu (śmierć mózgu, wstrząs, czynne krwawienie, DIC).

2.Warunki wykonania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- toksykologia,

- nefrologia,

- transplantologia,

- anestezjologia i intensywna terapia.

CZĘŚĆ  II

Przeszczepienie nerki > 17 r.Ż. Przeszczepienie nerki < 18 r.Ż.

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0011094 - Przeszczepienie nerki > 17 r.ż.

5.51.01.0011096 - Przeszczepienie nerki < 18 r.ż.

1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek
1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaKryteria kwalifikacji do przeszczepu nerki:

- pacjent przewlekle dializowany lub przygotowywany

do leczenia nerko zastępczego,

- z rozpoznaną schyłkowa niewydolnością nerek (klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min/1,75 m2,

a w cukrzycy < 20ml/min/1,75m2),

- zgłoszenie do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie, po wykluczeniu przeciwwskazań do zabiegu tj. zgodnie z zasadami kwalifikacji i zgłoszenia chorego do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki.

1.4świadczenia skojarzoneLeczenie immunosupresyjne
1.5częstość występowania proceduryŚredniorocznie w Polsce wykonuje się obecnie 500-1000 zabiegów przeszczepienia nerki.
1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia

(wg ICD 9 CM)

55.691 Alloprzeszczep nerki
1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)- leczenie immunosupresyjne,

- stała opieka nefrologiczna,

- stała opieka transplantologiczna,

- leczenie powikłań,

- edukacja pacjenta.

1.8oczekiwane wyniki postępowania- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej,

- wydłużenie czasu przeżycia pacjenta.

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaOdrzucenie przeszczepu przez biorcę.

Zakażenia oportunistyczne (wirusowe, pierwotniakowi

i grzybicze).

Powikłania urologiczne:

- przeciekanie moczu,

- przetoki moczowe,

- upośledzony odpływ moczu spowodowany zatkaniem, uciskiem, skręceniem lub zwężeniem moczowodu,

- odpływ pęcherzowo-moczowodowy,

- zakażenie dróg moczowych.

Powikłania naczyniowe:

- zakrzep żylny lub tętniczy,

- zwężenie zespoleń naczyniowych.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowanie świadczenia obejmuje w szczególności:

1) transport i przechowywanie nerki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;

2) typowanie tkankowe;

3) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia nerki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

5) leczenie biorcy w okresie pooperacyjnym do 30 dni

od daty wykonania przeszczepienia;

6) ocenę wyników;

7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia;

8) raportowanie wyników przeszczepienia do Rejestru Przeszczepień.

Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców oraz żywego dawcy.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniatransplantologia kliniczna
3Istniejące wytyczne postępowania medycznegoZespół ekspertów w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Transplantologia kliniczna pod redakcją W. Rowińskiego, J. Wałaszewskiego, L. Paczka. PZWL, 2004

CZĘŚĆ  III

PRZESZCZEPIENIE NERKI I TRZUSTKI

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0011097 - Przeszczepienie nerki i trzustki
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek

E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami

nerkowymi)

1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaKryteria kwalifikacji do przeszczepu nerki:

- pacjent przewlekle dializowany lub przygotowywany do leczenia nerko zastępczego,

- z rozpoznaną schyłkowa niewydolnością nerek (klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min/1,75 m2,

a w cukrzycy < 20ml/min/1,75m2),

- zgłoszony do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie, po wykluczeniu przeciwwskazań do zabiegu tj. zgodnie z zasadami kwalifikacji i zgłoszenia chorego do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki.

Wskazaniem do równoczesnej transplantacji trzustki jest cukrzyca typu 1 powikłana schyłkową niewydolnością nerek na tle nefropatii cukrzycowej.

1.4świadczenia skojarzoneLeczenie immunosupresyjne.
1.5częstość występowania proceduryW Polsce średniorocznie wykonuje się około 20 zabiegów przeszczepienia nerki i trzustki.
1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)00.181 Terapia przeciwciałami monoklonalnymi

00.182 Terapia przeciwciałami poliklonalnymi

39.958 Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii

52.82 Alloprzeszczep trzustki

55.691 Alloprzeszczep nerki

56.511 Wytworzenie wstawki (conduit) z jelita biodrowego

56.512 Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę

moczowodowo-jelitową

56.515 Wytworzenie przetoki metodą Brickera

56.516 Odprowadzenie moczu metodą Kocka

56.517 Wszczepienie moczowodu do jelita biodrowego z

zewnętrznym odprowadzeniem moczu

56.711 Zespolenie moczowodu z jelitem

56.741 Przeszczepienie moczowodu z wytworzeniem

płata pęcherzowego

56.891 Uzupełnienie moczowodu wszczepem

56.892 Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego

wszczepioną do pęcherza

57.871 Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita

biodrowego

57.872 Powiększenie pęcherza

57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego

lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)

57.874 Rekonstrukcja pęcherza moczowego z

wytworzeniem szczelnego zbiornika

1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)- leczenie immunosupresyjne,

- stała opieka nefrologiczna,

- stała opieka diabetologiczna,

- stała opieka transplantologiczna,

- leczenie powikłań,

- edukacja pacjenta.

1.8oczekiwane wyniki postępowania- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej,

- wydłużenie czasu przeżycia pacjenta.

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaOdrzucenie przeszczepu przez biorcę.

Zakażenia oportunistyczne (wirusowe, pierwotniakowi

i grzybicze).

Zapalenie trzustki, przetoka trzustkowa.

Powikłania urologiczne:

- przeciekanie moczu,

- przetoki moczowe,

- upośledzony odpływ moczu spowodowany zatkaniem, uciskiem, skręceniem lub zwężeniem moczowodu,

- odpływ pęcherzowo-moczowodowy,

- zakażenie dróg moczowych.

Powikłania naczyniowe:

- zakrzep żylny lub tętniczy,

- zwężenie zespoleń naczyniowych.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowanie świadczenia obejmuje w szczególności:

1) transport i przechowywanie nerki oraz trzustki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy

i sprowadzenie narządu do przeszczepienia;

2) typowanie tkankowe;

3) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia nerki i trzustki,

z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

5) leczenie biorcy w okresie pooperacyjnym do 30 dni

od daty wykonania przeszczepienia;

6) ocenę wyników;

7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia;

8) raportowanie wyników przeszczepienia do Rejestru Przeszczepień.

Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców oraz żywego dawcy.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniatransplantologia kliniczna
3Istniejące wytyczne postępowania medycznegoZespół ekspertów w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Transplantologia kliniczna pod redakcją W. Rowińskiego, J. Wałaszewskiego, L. Paczka. PZWL, 2004

CZĘŚĆ  IV

PRZESZCZEPIENIE TRZUSTKI

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0007030 - Przeszczepienie trzustki
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami

nerkowymi)

E11.2 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami

nerkowymi)

T86.8 Niepowodzenie i odrzut innych

przeszczepionych narządów i tkanek

G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze

wspólnym czwartym znakiem kodu .4)

H36.0 Retinopatia cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną

czwartą częścią. 3)

I79.2 Angiopatia obwodowa w chorobach

sklasyfikowanych gdzie indziej

N08.3 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy

(E10-E14+ ze wspólnym czwartym znakiem .2)

1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaWskazaniem do równoczesnej transplantacji trzustki jest cukrzyca powikłana niewydolnością nerek na tle nefropatii cukrzycowej oraz innymi powikłaniami.

Pacjent zgłoszony do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie

1.4świadczenia skojarzoneLeczenie immunosupresyjne.
1.5częstość występowania proceduryW Polsce wykonuje się zabiegi przeszczepienia trzustki jedynie sporadycznie.
1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia

(wg ICD 9 CM)

52.82 Alloprzeszczep trzustki
1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)- leczenie immunosupresyjne,

- stała opieka diabetologiczna,

- stała opieka transplantologiczna,

- leczenie powikłań,

- edukacja pacjenta.

1.8oczekiwane wyniki postępowania- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych,

- wydłużenie czasu przeżycia pacjenta.

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaOdrzucenie przeszczepu przez biorcę.

Zakażenia oportunistyczne (wirusowe, pierwotniakowi

i grzybicze).

Zapalenie trzustki, przetoka trzustkowa.

Powikłania naczyniowe:

- zakrzep żylny lub tętniczy,

- zwężenie zespoleń naczyniowych.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowania świadczenia obejmuje w szczególności:

1) transport i przechowywanie trzustki lub nawiązanie

współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu

do przeszczepienia;

2) typowanie tkankowe;

3) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili

przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu

wykonania procedury, włączając w to transport biorcy;

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia trzustki z

zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych,

wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

5) leczenie biorcy w okresie pooperacyjnym do 30 dni od

daty wykonania przeszczepienia;

6) ocenę wyników;

7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji

wykonania świadczenia;

8) raportowanie wyników przeszczepienia do Rejestru

Przeszczepień.

Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców oraz żywego dawcy.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniatransplantologia kliniczna
3Istniejące wytyczne postępowania medycznegoZespół ekspertów w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Transplantologia kliniczna pod redakcją W. Rowińskiego, J. Wałaszewskiego, L. Paczka. PZWL, 2004

CZĘŚĆ  V

KOMPLEKSOWE LECZENIE UDARÓW MÓzgu > 7 dni w oddziale udarowym

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0001048 - Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym

5.53.01.0001647 - Koszt leku trombolitycznego nie zawarty w kosztach świadczenia

1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD -10)I60 Krwotok podpajęczynówkowy

I61 Krwotok mózgowy

I62 Inne nieurazowe krwotoki mózgowe

I63 Zawał mózgu

I64 Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy

1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaŚwiadczenie udzielane jest pacjentom z

rozpoznaniem świeżego udaru mózgu Kryteria rozpoznania udaru mózgu:

1) stwierdzenie nagłego wystąpienia ogniskowych objawów neurologicznych zwykle odpowiadających unaczynieniu OUN;

2) wykluczenie innych przyczyn zespołu neurologicznego (m.in. poprzez badania neuroobrazowe);

3) jeżeli badanie neuroobrazowe wykonane w pierwszej dobie choroby nie wykaże obecności ogniska niedokrwienia, a mimo to u pacjenta utrzymują się objawy ogniskowego niedokrwienia mózgu, kontrolne wykonanie badania TK nie jest obligatoryjne (każdorazowo do decyzji lekarza specjalisty);

4) w przypadku ustąpienia ogniskowych objawów neurologicznych w ciągu pierwszych 24 godzin od zachorowania zaleca się wykonanie badania RM w sekwencji FLEUR i DWI/ADC, lub perfuzji TK; nie zachodzi konieczność dokumentowania ogniska poprzez kolejne badanie TK lub RM, jeżeli ogniskowe objawy neurologiczne utrzymują się powyżej 24 godzin od momentu zachorowania.

1.4świadczenia skojarzone1) przygotowanie indywidualnego planu rehabilitacji i po uzyskaniu stabilizacji stanu ogólnego pacjenta rozpoczęcie wczesnej rehabilitacji;

2) wczesna rehabilitacja neurologiczna;

3) konsultacje specjalistyczne;

4) wentylacja mechaniczna;

5) zapobieganie (profilaktyka) i leczenie odleżyn;

6) zapobieganie i leczenie innych powikłań pozamózgowych:

a) zakażeń dróg oddechowych,

b) zakażeń dróg moczowych,

c) dysfagii,

d) choroby zakrzepowo-zatorowej,

e) nadciśnienia/niedociśnienia tętniczego,

f) depresji;

7) żywienie dojelitowe lub pozajelitowe;

8) zabiegi neurochirurgiczne.

1.5częstość występowania proceduryWspółczynniki zapadalności na udar w Polsce wynoszą:

- udar niedokrwienny 77 000 zachorowań/rok,

- udar krwotoczny 14 000 zachorowań/rok.

(dane wg MZ - Mapy Potrzeb Zdrowotnych).

1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia96.71 wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną

96.75 ciągła wentylacja przez tracheostomię

96.781 ciągła wentylacja mechaniczna trwająca mniej niż

96 godzin

89.540 monitorowanie podstawowych czynności

życiowych

89.602 pulsoksymetria

87.031 TK głowy i/ lub szyi bez kontrastu

87.032 TK głowy i/ lub szyi z kontrastem

87.033 TK tętnic głowy i szyi

88.91 rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu

88.911 RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego

88.977 angiografia MR

88.978 angiografia z kontrastem MR

88.41 arteriografia naczyń mózgowych

88. 721 Echokardiografia

88.714 USG naczyń szyi- doppler

88.913 Badanie czynnościowe mózgu - RM

89.502 monitorowanie czynności serca przy użyciu

urządzeń analogowych lub cyfrowych Holter EKG

89.501 monitorowanie ciśnienia tętniczego przy użyciu

urządzeń analogowych lub cyfrowych Holter RR

99.102 podanie leku trombolitycznego drugiej generacji

99.103 podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji

03.311 nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu

mózgowo-rdzeniowego

43.11 PEG przezskórne endoskopowe wytworzenie

przetoki żołądkowej

93.86 terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

94.08 testy/ocena psychologiczna

1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)1) opieka neurologiczna;

2) profilaktyka powstawania powikłań;

3) leczenie powikłań;

4) rehabilitacja poudarowa (późna);

5) edukacja pacjenta;

6) profilaktyka wtórna udaru.

1.8oczekiwane wyniki postępowania- zmniejszenie ryzyka kolejnego udaru,

- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej.

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowania- zachłyśnięcia (u 50% pacjentów),

- zakażenia dróg oddechowych (u 25% pacjentów w

ciągu 2 miesięcy od udaru),

- zakażenia dróg moczowych (u 40% pacjentów),

- odleżyny,

- choroba zatorowo-zakrzepowa (<5% pacjentów),

- wtórne ukrwotocznienie ogniska udarowego,

- krwawienia z przewodu pokarmowego,

- krwawienia z pęcherza moczowego,

- powstawanie krwiaków śródmięśniowych,

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowanie świadczenia obejmuje:

Leczenie pacjenta z rozpoznanym udarem w oddziale udarowym trwający co najmniej 7 dni.

1) leczenie na sali intensywnego nadzoru- co najmniej 24h

a) stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych

- karta obserwacji zgodnie z rozporządzeniem,

b) wykonywanie elektrokardiogramu oraz badań

biochemicznych,

c) rozpoczęcie wczesnej i przygotowanie planu dalszej rehabilitacji,

d) profilaktykę i leczenie powikłań,

e) wykonanie niezbędnych badań w celu potwierdzenia rozpoznania (w przypadku nieuwidocznienia świeżego ogniska w pierwszym TK/MR - postępowanie zgodnie z opisanymi w pkt. 1.3. kryteriami kwalifikacji chorych wymagających udzielani świadczenia) lub dodatkowo angiografia naczyń mózgu/angioMR/ angioTK w przypadku udaru krwotocznego z podejrzeniem malformacji naczyniowej,

f) w przypadku spełnienia kryteriów- podanie leku trombolitycznego i związanych z tym procedur (wykonanie kontrolnego TK, monitorowanie RR co 15 min w pierwszych 2h od rozpoczęcia wlewu, następnie co 1h przez 24 h, kontrola stanu neurologicznego

2) łóżko/sala wczesnej rehabilitacji neurologicznej (udarowej):

a) realizacja indywidualnego planu rehabilitacji, przez co najmniej 5 dni w tygodniu,

b) testy/ocena psychologiczna (opis w dokumentacji medycznej) - konsultacja psychologiczna na zlecenie lekarza (nie dotyczy pacjentów nieprzytomnych),

c) terapia neurologopedyczna - konsultacja logopedyczna na zlecenie lekarza (nie dotyczy pacjentów nieprzytomnych),

d) prowadzenie diagnostyki w celu określenia przyczyny udaru (badania: USG tętnic szyjnych, USG przezczaszkowe, ECHO serca, Holter RR, Holter EKG, RTG klatki piersiowej i in.- w razie potrzeby),

e) rozpoczęcie wtórnej profilaktyki udaru,

f) rozpoczęcie profilaktyki i leczenie powikłań.

Świadczenie nie obejmuje:

Diagnostyki i leczenia pacjentów z objawami przemijającego napadu niedokrwiennego tj. ostrego epizodu ogniskowego zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego o czasie trwania poniżej 24h.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenianeurologia
3Istniejące wytyczne postępowania medycznego1) Zalecenia EUSI (European Stroke Initiative)- European Stroke Initiative Recommendations for Stroke- Management- Update 2003.Cerebrovasc. Dis.2003, 16, 311-37

2) Postępowanie w udarze mózgu. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. (Neurol. Neurochir. Pol 2012, vol.46: 1 supl 1)

CZĘŚĆ  VI

CAŁOŚCIOWA OCENA GERIATRYCZNA

1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.53.01.0001499 - Całościowa Ocena Geriatryczna

(COG)

1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)Wielochorobowość typowa dla wieku starszego, współistnienie u jednego pacjenta przynajmniej 3 schorzeń z różnych układów.
1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających całościowej oceny geriatrycznejProces diagnostyczny prowadzony przez lekarza geriatrę lub konsultacyjny zespół geriatryczny w celu poprawy precyzji diagnostycznej, identyfikacji problemów zdrowotnych i opiekuńczych, optymalizacji leczenia i oraz planowania opieki - obejmuje pacjentów geriatrycznych ze złożonymi problemami zdrowotnymi, hospitalizowanych w oddziałach geriatrycznych oraz oddziałach innych niż geriatryczne, spełniających następujące kryteria:

1) co najmniej 3 punkty w skali VES-13,

2) przynajmniej 3 współistniejące schorzenia z różnych układów organizmu

1.4częstość występowania proceduryŚwiadczenie obejmie ok. 10.000 pacjentów rocznie
1.5specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia

(wg ICD 9 CM)

89.00 Porada/konsultacja lekarska

94.08 Testy/ocena psychologiczna

1.6zalecenia dotyczące dalszego postępowania1) Proponowane przez lekarza geriatrę lub konsultacyjny zespół geriatryczny wnioski i zalecenia obejmują dalszą diagnostykę i leczenie i/lub dalszy zakres opieki długoterminowej bądź paliatywnej;

2) Wnioski diagnostyczne i lecznicze z konsultacji są przekazywane w formie pisemnej personelowi medycznemu sprawującemu opiekę nad pacjentem geriatrycznym (dotyczy oddziałów innych niż geriatryczne);

3) Dokumentację z zakresu przeprowadzonej całościowej oceny geriatrycznej i wydane przez lekarza geriatrę zalecenia należy dołączyć do indywidualnej dokumentacji pacjenta (historii choroby);

4) Dalsze leczenie kontynuowane przez prowadzącego lekarza w oddziale szpitalnym lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej według zaleceń zawartych w karcie całościowej oceny geriatrycznej lub informacyjnej karcie wypisowej wydanej pacjentowi.

1.7oczekiwane wyniki postępowania- zmniejszenie wskaźnika re-hospitalizacji,

- redukcja polifarmakoterapii,

- wczesne wykrywanie i leczenie problemów zdrowotnych

umożliwiające wcześniejszą terapię i zapobieganie

progresji niesprawności;

- redukcja niepożądanego działania leków dzięki

właściwemu doborowi leków w wieku starszym,

-całościowe podejście do problemów zdrowotnych sprzyjające zwiększeniu satysfakcji i jakości życia,

- wydłużenie przeżycia.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaSpełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowanie świadczenia obejmuje:

1) ocenę skalą VES-13;

2) wywiad poszerzony o dane (również od opiekuna) na temat omdleń, upadków, wahań masy ciała w czasie, dysfunkcje zwieraczy, aktualnie zażywane leki;

3) badanie fizykalne poszerzone o elementy oceny neurologicznej, ocenę hipotonii ortostatycznej, orientacyjną ocenę widzenia i słuchu;

4) ocenę funkcji:

- fizycznych (skala Barthel lub ADL i I-ADL),

- chodu i równowagi (skala Tinetti; test wstań i idź),

- emocjonalnych (15-punktowa Geriatryczna Skali

Oceny Depresji),

- poznawczych (przynajmniej jedna z krótkich skal

przesiewowych);

5) wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych zawartych w karcie całościowej oceny geriatrycznej;

6) udokumentowanie w/w czynności poprzez wypełnienie karty całościowej oceny geriatrycznej włączonej do historii choroby;

7) umieszczenie zaleceń co dalszego postępowania w informacyjnej karcie wypisowej

Świadczenie może być rozliczone u jednego pacjenta 1 raz w roku kalendarzowym

2.3uprawnieni do realizacji całościowej oceny geriatrycznejLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii / konsultacyjny zespół geriatryczny
3.Istniejące wytyczne postępowania medycznegoStanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia

opublikowane w Gerontologii Polskiej 2013, tom 21, nr 2, 33-47

CZĘŚĆ  VII

USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I

Grupa JGP - B18G
1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0002101 - Usunięcie zaćmy - kategoria I
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)H25.0 Zaćma starcza początkowa

H25.1 Zaćma starcza jądrowa

H25.2 Zaćma starcza, typ Morgagniana

H25.8 Inne postacie zaćmy starczej

H25.9 Zaćma starcza, nieokreślona

H26.0 Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza

H26.1 Zaćma urazowa

H26.2 Zaćma wikłająca

H26.3 Zaćma polekowa

H26.8 Inne określone postacie zaćmy

H26.9 Zaćma, nieokreślona

H27.1 Przemieszczenie soczewki

H27.8 Inne określone zaburzenia soczewki

H27.9 Zaburzenia soczewki, nieokreślone

H28.0 Zaćma cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią .3)

H28.1 Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach

H28.2 Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

H28.8 Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Q12.0 Wrodzona zaćma

1.3specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)13.192 Krioekstrakcja soczewki

13.193 Usunięcie zaćmy przez odessanie

13.194 Usunięcie soczewki nieokreślone inaczej

13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie

13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego

13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne

13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne

13.69 Usunięcie zaćmy - inne

13.711 Wszczepienie pierścienia i soczewki anirydalnej

13.712 Wszczepienie soczewki torycznej

13.92 - Użycie w czasie operacji zaćmy retraktorów lub pierścieni źrenicznych

13.93 - Użycie w czasie operacji zaćmy pierścieni dotorebkowych

14.73 Mechaniczna witrektomia - dostęp przedni

1.4oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania - kryteria wyjścia)- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej.

2.Warunki wykonania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2warunki finansowania świadczeńFinansowanie świadczenia obejmuje:

1. stan przedoperacyjny lub powikłania śródoperacyjne wymagające użycia w czasie operacji:

a. witrektomu z dostępu przedniego, lub

b. retraktorów lub pierścieni źrenicznych, lub

c. pierścieni dotorebkowych, lub

d. pierścieni i soczewek anirydalnych, lub

e. soczewek torycznych korygujących astygmatyzm rogówkowy równy lub większy niż 2 dioptrie;

2. zabiegi wykonywane osobom poniżej 18 r.ż.

W przypadku zastosowania soczewek wymienionych w pkt 1 ppkt d lub e, możliwe jest zastosowanie współczynnika korygujacego 1,25.

2.3pozostałe zasady rozliczania - przekazanie danych do sprawozdawczościKonieczność sprawozdania w raporcie statystycznym: a) ostrości wzroku (wg skali Snellena), oraz

b) ewentualnych powikłań po usunięciu zaćmy (pęknięcie torebki tylnej / zapalenie wnętrza gałki ocznej).

Atrybut dotyczący "ostrości wzroku" należy sprawozdać dla produktów związanych z zabiegiem usunięcia zaćmy (5.51.01.0002101/5.51.01.0002102, 5.52.01.0001526, 5.52.01.0001528) - nie dotyczy dzieci.

2.4zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- okulistyka

CZĘŚĆ  VIII

USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II

Grupa JGP - B19G
1.Charakterystyka świadczenia:
1.1nazwa produktu rozliczeniowego5.51.01.0002102 - Usunięcie zaćmy - kategoria II
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)H25.0 Zaćma starcza początkowa

H25.1 Zaćma starcza jądrowa

H25.8 Inne postacie zaćmy starczej

H25.9 Zaćma starcza, nieokreślona

H26.0 Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza (wyłącznie zaćma przedstarcza)

H26.8 Inne określone postacie zaćmy

H26.9 Zaćma, nieokreślona

H27.8 Inne określone zaburzenia soczewki

H27.9 Zaburzenia soczewki, nieokreślone

H26.3 Zaćma polekowa

H28.0 Zaćma cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią .3)

H26.2 Zaćma wikłająca

H28.1 Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach

H28.2 Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

H28.8 Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

1.3specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)13.2 Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki

13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie

13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne

13.51 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego

13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne

13.69 Usunięcie zaćmy - inne

13.713 Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)

1.4oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania - kryteria wyjścia)- poprawa stanu klinicznego,

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej.

2.Warunki wykonania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia szpitalnego

2.2pozostałe zasady rozliczania - przekazanie danych do sprawozdawczościKonieczność sprawozdania w raporcie statystycznym:

a) ostrości wzroku (wg skali Snellena), oraz

b) ewentualnych powikłań po usunięciu zaćmy (pęknięcie torebki tylnej / zapalenie wnętrza gałki ocznej).

Atrybut dotyczący "ostrości wzroku" należy sprawozdać dla produktów związanych z zabiegiem usunięcia zaćmy (5.51.01.0002101/5.51.01.0002102, 5.52.01.0001526, 5.52.01.0001528) - nie dotyczy dzieci.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- okulistyka