NFZ.2018.124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 124/2018/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. 1  zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 98/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Świadczenia opieki zdrowotnej mogą być udzielane również przez lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinach medycyny określonych w odniesieniu do odpowiedniego programu lekowego w załączniku nr 3 do zarządzenia.";

2) po § 28 dodaje się § 28a i 28b w brzmieniu:

"§ 28a. 1. Dyrektor oddziału Funduszu jest zobowiązany do monitorowania wszystkich, prowadzonych przez świadczeniodawców postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup leków z katalogu leków.

2. Zbiorcze informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu przekazuje Prezesowi Funduszu do dnia:

1) 28 lutego - za drugie półrocze roku poprzedniego;

2) 31 sierpnia - za pierwsze półrocze danego roku.

§ 28b. 1. Dyrektor oddziału Funduszu jest zobowiązany do:

1) monitorowania średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych u poszczególnych świadczeniodawców realizujących programy lekowe;

2) weryfikacji kosztu, o którym mowa w pkt 1; względem średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju;

3) uwzględniania weryfikacji, o której mowa w pkt 2, przy określaniu wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec danego świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie odpowiedniego programu lekowego, w przypadku przekroczenia u danego świadczeniodawcy średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju o więcej niż 10 %.

2. Substancje czynne, o których mowa w ust. 1 oraz ich jednostki rozliczeniowe są określone w załączniku 1m do zarządzenia.

3. Monitorowania i weryfikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Środki finansowe pozyskane w związku ze stosowaniem ust. 1 pkt 3, przeznaczane są na realizację tego samego zakresu świadczeń.

5. Zbiorcze informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu przekazuje Prezesowi Funduszu do dnia:

1) 31 marca - za drugie półrocze roku poprzedniego;

2) 30 września - za pierwsze półrocze danego roku.";

3) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
10) załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia w terminie miesiąca od jego wejścia w życie.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Dyrektorzy oddziałów Funduszu zobowiązani są do:
1) weryfikacji spełniania wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia;
2) poinformowania Prezesa Funduszu o wynikach weryfikacji, o której mowa w pkt 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od dnia 1 listopada 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie § 28b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 105), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji", a także z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.

Zmiany te dotyczą w szczególności:

1) dodania w § 13 ust. 1a, zgodnie z którym dopuszczone jest realizowanie świadczeń w zakresie programów lekowych przez lekarzy w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia w danej dziedzinie medycyny;
2) dodania § 28a dostosowującego zarządzenie do przepisów art. 107 ust. 5 pkt 26 ustawy o świadczeniach, poprzez zobowiązanie dyrektorów oddziałów Funduszu do monitorowania postępowań na udzielenie zamówienia publicznego na zakup leków. Czynności te wykonywane są już w chwili obecnej przez dyrektorów oddziałów Funduszu na podstawie przepisu rangi ustawowej i będą podlegać sprawozdaniu do Prezesa NFZ na podstawie dodawanego § 28a ust. 2 zarządzenia;
3) dodania § 28b zobowiązującego dyrektorów oddziałów Funduszu do weryfikacji kosztów nabywania i rozliczania substancji czynnych posiadających kilka refundowanych odpowiedników. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie legalnego, rzetelnego, gospodarnego i celowego wydatkowania środków publicznych na leki. Przepis § 28b wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., co pozwoli na przygotowanie się oddziałów Funduszu do nowego zadania. Świadczeniodawcy zaś będą mieli czas na przeprowadzenie renegocjacji warunków zawartych umów na dostawy leków. Dyrektorzy oddziałów Funduszu przedstawią pierwsze sprawozdania w tym zakresie do Prezesa Funduszu do 30 września 2019 r.;
4) załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów, i polegają na:
a) dodaniu zakresu 03.0000.401.02 - Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej - zmiana wynika z umieszczenia w obwieszczeniu refundacyjnym nowego programu lekowego,
b) usunięciu zakresu 03.0000.368.02 - Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem (TNP) w związku z połączeniem dwóch programów leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego w jeden,
c) zmianie nazw zakresów na następujące:
03.0000.336.02 - Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK),
03.0000.354.02 - Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego

- zgodnie z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

5) załącznika nr 1l do zarządzenia, określającego Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych i polegają na:
a) dodaniu produktu rozliczeniowego 5.08.08.0000123 - Diagnostyka w programie leczenia hipercholesterolemii rodzinnej,
b) usunięciu produktu rozliczeniowego 5.08.08.0000076 - Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem,
c) zmianie nazwy produktów rozliczeniowych na następujące:
5.08.08.0000045 - Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK),
5.08.08.0000061 - Diagnostyka w programie leczenia chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego

- zgodnie z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

6) załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych i polegają na:
a) dodaniu kodów EAN dla substancji czynnych:
5.08.09.0000008 - bosentanum - EAN: 5909991100063,
5.08.09.0000061 - tobramycinum - EAN: 5909991321444,
5.08.09.0000105 - nitisinonum - EAN: 5909991358334, 5909991358310 oraz 5909991358327,
b) dodaniu kodów:
5.08.09.0000152 dla substancji czynnej alirocumabum i przypisaniu kodu EAN: 5909991236618,
5.08.09.0000153 dla substancji czynnej ixekizumabum i przypisaniu kodu EAN: 5909991282950,
5.08.09.0000154 dla substancji czynnej pomalidomidum i przypisaniu kodów EAN: 5909991185589, 5909991185596, 5909991185602, 5909991185619,
5.08.09.0000155 dla substancji czynnej sekukinumab i przypisaniu kodu EAN: 5909991203832;
7) załącznika nr 2 do zarządzenia, określającego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - programy lekowe i polegają na dostosowaniu i ujednoliceniu wzoru umowy do przepisów dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532) oraz pochodnych od tych wynagrodzeń;
8) załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych i polegają na:
a) poprawieniu wymagań pod względem merytorycznym, językowym oraz graficznym,
b) zmianie wymagań dla wybranych programów lekowych uwzględniając uwagi zgłaszane do Centrali Funduszu,
c) dodaniu wymagań dla nowego programu lekowego leczenia hipercholesterolemii rodzinnej - zgodnie z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;
9) załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego Wykaz programów lekowych i polegają na:
a) przeniesieniu substancji czynnych: sildenafil, epoprostenol, macytentan oraz dodaniu substancji czynnej riocyguat do programu lekowego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego,
b) dodaniu substancji czynnej sekukinumab do programu lekowego leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS),
c) dodaniu substancji czynnej sekukinumab oraz zmianie nazwy programu lekowego leczenia ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK),
d) dodaniu substancji czynnych sekukinumab oraz iksekizumab do programu lekowego leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej,
e) dodaniu substancji czynnej pomalidomid oraz zmianie nazwy programu lekowego leczenia chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego,
f) usunięciu programu lekowego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem (TNP),
g) dodaniu nowego programu lekowego leczenia hipercholesterolemii rodzinnej;
10) załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych i polegają na:
a) usunięciu zakresu 03.0000.368.02 - Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem (TNP) w związku z połączeniem dwóch programów leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego w jeden,
b) zmianie nazwy programu lekowego na: Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)

- zgodnie z późn. zm. wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

11) załącznika nr 10 do zarządzenia, określającego zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej oraz weryfikację jego skuteczności i polegają na dodaniu wzoru wniosku o kwalifikację do leczenia w programie Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej w zakresie leczenia sekukinumabem lub iksekizumabem.

Oznaczenie momentu wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego w sposób wskazany w § 5 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie, zgodnie z ww. obwieszczeniem Ministra Zdrowia oraz z terminów obowiązywania decyzji administracyjnych Ministra Zdrowia w sprawie objęcie refundacją i określenia ceny urzędowej leków zawartych w niniejszym zarządzeniu.

Proponuje się wejście w życie regulacji z dniem następującym po dniu podpisania zarządzenia, z mocą od dnia 1 listopada 2018 r. z wyjątkiem § 28b, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Omówienie wyników konsultacji projektu zarządzenia znajduje się w OSR.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe

kod świadczenia5.08.07.00000015.08.07.00000025.08.07.00000035.08.07.00000045.08.07.00000185.08.07.00000215.08.07.00000235.08.07.0000009
nazwa świadczeniahospitalizacja związana z wykonaniem programuhospitalizacja związana z wykonaniem programu u dziecihospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programuprzyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programuprzyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym połączone z podaniem iniekcji doszklistkowej anty - VEGF w programie lekowymprzyjęcie pacjenta połączone z podaniem dichlorku radu Ra-223kwalifikacja do leczenia w programie lekowym oraz weryfikacja jego skutecznościleczenie w warunkach domowych
wartość punktowa486,72540,80486,72108,16378,56600,00338,00koszt świadczenia zawarty w wycenie koncentratu czynnika krzepnięcia
Lp.Kod zakresuNazwa zakresu12345678
1.03.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu Bxxxx
2.03.0000.302.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu Cxxxx
3.03.0000.303.02Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)xxxx
4.03.0000.304.02Leczenie zaawansowanego raka jelita grubegoxxx
5.03.0000.305.02Leczenie raka wątrobowokomórkowegoxxx
6.03.0000.306.02Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucaxxx
7.03.0000.308.02Leczenie mięsaków tkanek miękkichxxx
8.03.0000.309.02Leczenie raka piersixxx
9.03.0000.310.02Leczenie raka nerkixxx
10.03.0000.312.02Leczenie chłoniaków złośliwychxxx
11.03.0000.314.02Leczenie przewlekłej białaczki szpikowejxxx
12.03.0000.315.02Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i Bxxxxx
13.03.0000.317.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dziecixxxx
14.03.0000.318.02Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dziecixxx
15.03.0000.319.02Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadkixxxxx
16.03.0000.320.02Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1xxxxx
17.03.0000.321.02Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemiixxxxx
18.03.0000.322.02Leczenie choroby Pompegoxxxxx
19.03.0000.323.02Leczenie choroby Gaucher'axxxxx
20.03.0000.324.02Leczenie choroby Hurlerxxxxx
21.03.0000.325.02Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)xxxxx
22.03.0000.326.02Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux - Lamy)xxxxx
23.03.0000.327.02Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydoząxxxx
24.03.0000.328.02Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzyxxxx
25.03.0000.329.02Leczenie stwardnienia rozsianegoxxxx
26.03.0000.330.02Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcymxxx
27.03.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)xxxx
28.03.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)xxxx
29.03.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymxxxx
30.03.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)xxx
31.03.0000.336.02Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)xxx
32.03.0000.337.02Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerekxxxx
33.03.0000.338.02Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)xxxxx
34.03.0000.339.02Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychxxxx
35.03.0000.340.02Profilaktyka zakażeń wirusem RSxxx
36.03.0000.341.02Leczenie zespołu Prader - Willixxxxx
37.03.0000.342.02Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)xxxxx
38.03.0000.343.02Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabemxxxx
39.03.0000.344.02Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowejxxxx
40.03.0000.346.02Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianegoxxxx
41.03.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatejxxxxx
42.03.0000.348.02Leczenie czerniaka skóryxxx
43.03.0000.349.02Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmiexxx
44.03.0000.350.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnikaxxx
45.03.0000.352.02Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobiexxx
46.03.0000.353.02Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustkixxx
47.03.0000.354.02Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiegoxxx
48.03.0000.355.02Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)xxxx
49.03.0000.356.02Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowegoxxxx
50.03.0000.357.02Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu Ax
51.03.0000.358.02Leczenie zaawansowanego raka żołądkaxxx
52.03.0000.359.02Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowychxxx
53.03.0000.360.02Leczenie choroby Gaucher'a typu Ixxxxx
54.03.0000.362.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłychxx
55.03.0000.363.02Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibuxxx
56.03.0000.364.02Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)xxxxx
57.03.0000.365.02Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)xxx
58.03.0000.366.02Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'egoxxx
59.03.0000.367.02Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznychxxxx
60.03.0000.369.02Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychxxx
61.03.0000.370.02Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)xxx
62.03.0000.371.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonowąxxx
63.03.0000.372.02Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibemxxx
64.03.0000.373.02Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieraczaxxx
65.03.0000.374.02Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)xxx
66.03.0000.375.02Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)xxxx
67.03.0000.376.02Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)xxxxx
68.03.0000.377.02Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+xxxx
69.03.0000.378.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzkąxx
70.03.0000.379.02Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabemxxx
71.03.0000.380.02Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnejxxx
72.03.0000.381.02Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnejxxx
73.03.0000.382.02Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSKxxx
74.03.0000.383.02Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu Ax
75.03.0000.384.02Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5qxxx
76.03.0000.385.02Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustkixxx
77.03.0000.386.02Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnychxxxxx
78.03.0000.387.02Leczenie idiopatycznego włóknienia płucxxx
79.03.0000.388.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibemxxxx
80.03.0000.389.02Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)xxxx
81.03.0000.390.02Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsonaxxxx
82.03.0000.391.02Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresjęxxx
83.03.0000.392.02Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąxxx
84.03.0000.393.02Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwychxxx
85.03.0000.395.02Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)xxxxx
86.03.0000.396.02Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)xxxxx
87.03.0000.397.02Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąxxx
88.03.0000.398.02Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąxxx
89.03.0000.399.02Leczenie akromegalii pasyreotydemxx
90.03.0000.400.02Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabuxxx
91.03.0000.401.02Leczenie hipercholesterolemii rodzinnejxx
Uwagi- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- za osobodzień - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1enie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e- można łączyć ze świadczeniami z Katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych w zakresie koncentratów czynników krzepnięcia - nie można łączyć ze świadczeniami rozliczanymi w zał. nr 1a, 1b, 1e

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lp.KodNazwa świadczeniaRyczałt roczny

(punkty)

1234
15.08.08.0000001Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną2 595,84
25.08.08.0000002Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa pegylowanym3 731,52
35.08.08.0000003Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa rekombinowanym2 271,36
45.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefowirem lub entecawirem, lub tenofowirem2 433,60
55.08.08.0000009Diagnostyka w programie leczenia raka wątrobowokomórkowego3706,00
65.08.08.0000011Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca3927,00
75.08.08.0000013Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (trabektedyna)3665,60
85.08.08.0000068Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (pazopanib, sunitynib)2 102,63
95.08.08.0000014Diagnostyka w programie leczenia neoadjuwantowego raka piersi lub leczenia zaawansowanego raka piersi3273,00
105.08.08.0000015Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowego raka piersi1725,00
115.08.08.0000016Diagnostyka w programie leczenia raka nerki3199,00
125.08.08.0000020Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej3134,00
135.08.08.0000021Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - lokalne centra leczenia hemofilii3 244,80
145.08.08.0000022Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - regionalne centra leczenia hemofilii5 408,00
155.08.08.0000024Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci2 633,70
165.08.08.0000025Diagnostyka w programie leczenia przedwczesnego dojrzewania płciowego2 271,36
175.08.08.0000026Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki486,72
185.08.08.0000027Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-11 081,60
195.08.08.0000028Diagnostyka w programie leczenia ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii3 352,96
205.08.08.0000029Diagnostyka w programie leczenia choroby Pompego1 973,92
215.08.08.0000030Diagnostyka w programie leczenia choroby Gaucher'a1 460,16
225.08.08.0000031Diagnostyka w programie leczenia choroby Hurlera1 297,92
235.08.08.0000032Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu II2 487,68
245.08.08.0000033Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu VI2 433,60
255.08.08.0000034Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą711,15
265.08.08.0000035Diagnostyka w programie leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy324,48
275.08.08.0000036Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego1 297,92
285.08.08.0000037Diagnostyka w programie leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym324,48
295.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego5 840,64
305.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna2 920,32
315.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym778,75
325.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym778,75
335.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)778,75
345.08.08.0000046Diagnostyka w programie leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek324,48
355.08.08.0000047Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolność nerek (PNN) hormonem wzrostu1 784,64
365.08.08.0000048Diagnostyka w programie leczenia zespołu Prader - Willi1 135,68
375.08.08.0000049Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z zespołem Turnera324,48
385.08.08.0000050Diagnostyka w programie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem1 043,74
395.08.08.0000051Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej984,80
405.08.08.0000053Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego1 297,92
415.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej778,75
425.08.08.0000055Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry4337,00
435.08.08.0000056Diagnostyka w programie leczenia doustnego stanów nadmiaru żelaza w organizmie2 514,72
445.08.08.0000060Diagnostyka w programie leczenia wysokozróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki1610,60
455.08.08.0000061Diagnostyka w programie leczenia chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego726,00
465.08.08.0000062Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)865,28
475.08.08.0000063Diagnostyka w programie leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego2 758,08
485.08.08.0000065Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka żołądka5478,00
495.08.08.0000066Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem1337,00
505.08.08.0000088Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem lub pembrolizumabem3656,96
515.08.08.0000067Diagnostyka w programie leczenia choroby Gaucher'a typu I1 460,16
525.08.08.0000070Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych2 633,70
535.08.08.0000071Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu3927,00
545.08.08.0000072Diagnostyka w programie leczenia hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)3 169,09
555.08.08.0000073Diagnostyka w programie leczenia dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)7656,96
565.08.08.0000074Diagnostyka w programie leczenia beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego2943,00
575.08.08.0000075Diagnostyka w programie leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych1 406,08
585.08.08.0000078Diagnostyka w programie leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)2 128,59
595.08.08.0000079Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową1 514,24
605.08.08.0000080Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem5757,00
615.08.08.0000081Diagnostyka w programie leczenia neurogennej nadreaktywności wypieracza458,60
625.08.08.0000082Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)5 137,60
635.08.08.0000083Diagnostyka w programie leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)1 050,23
645.08.08.0000084Diagnostyka w programie leczenia tyrozynemii typu 1 (HT-1)4 542,72
655.08.08.0000085Diagnostyka w programie leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+3861,00
665.08.08.0000086Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką2 633,70
675.08.08.0000087Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem2207,00
685.08.08.0000090Diagnostyka w programie leczenia podtrzymującego olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej3046,00
695.08.08.0000092Diagnostyka w programie leczenia certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK879,88
705.08.08.0000093Diagnostyka w programie lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q2078,00
715.08.08.0000094Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki5314,00
725.08.08.0000095Diagnostyka w programie leczenia wrodzonych zespołów autozapalnych1 375,80
745.08.08.0000096Diagnostyka w programie leczenia idiopatycznego włóknienia płuc1 676,48
755.08.08.0000097Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem2 354,64
765.08.08.0000098Diagnostyka w programie leczenia ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)2 704,00
775.08.08.0000099Diagnostyka w programie leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona*324,48
785.08.08.0000100Diagnostyka w programie leczenia rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję2433,60
795.08.08.0000101Diagnostyka w programie ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową2598,00
805.08.08.0000102Diagnostyka w programie piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych2528,50
815.08.08.0000104Diagnostyka w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) - 1 rok terapii6021,33
825.08.08.0000105Diagnostyka w programie leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) - 2 i kolejny rok terapii1997,33
835.08.08.0000106Diagnostyka w programie leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii4083,00
845.08.08.0000107Diagnostyka w programie leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną1718,00
855.08.08.0000108Diagnostyka w programie leczenia pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną1395,00
865.08.08.0000109Diagnostyka w programie leczenia akromegalii pasyreotydem2388,00
875.08.08.0000110Diagnostyka w programie leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu3 302,67
885.08.08.0000111Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 1 rok terapii3216,00
895.08.08.0000112Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie choroby rozsianej lub nieoperacyjnej - 2 i kolejny rok terapii2245,00
905.08.08.0000113Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) - leczenie adjuwantowe1480,00
915.08.08.0000114Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego3579,50
925.08.08.0000115Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych - 1 rok terapii3 990,00
935.08.08.0000116Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych - 2 i kolejny rok terapii873,00
945.08.08.0000117Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika - 1 rok terapii3 663,00
955.08.08.0000118Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika - 2 i kolejny rok terapii615,00
965.08.08.0000119Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie - 1 rok terapii2 203,00
975.08.08.0000120Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie - 2 i kolejny rok terapii937,00
985.08.08.0000121Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej - 1 rok terapii790,00
995.08.08.0000122Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej - 2 i kolejny rok terapii195,00
1005.08.08.0000124Diagnostyka w programie leczenia hipercholesterolemii rodzinnej100,00

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
LpKod substancji czynnejSubstancja czynnaDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku [pkt.]

[1 pkt = 1 PLN]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.09.0000001Adalimumabuminj.1mg15909990005055Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
5909990005031Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg; 2 fiol.+ 2 strz.
25.08.09.0000002Adefoviri dipivoxilump.o.1mg15909990009596Hepsera, tabl., 10 mg
35.08.09.0000003Alglucosidasum alfainj.1mg15909990623853Myozyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,05 g
45.08.09.0000005Betainum anhydricump.o.1mg15909990031900CYSTADANE, proszek doustny, 1 g
55.08.09.0000006Bevacizumabuminj.1mg15909990010486Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/4 ml
5909990010493Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg/16 ml
65.08.09.0000008Bosentanum1p.o.1mg15909991102807Bopaho, tabl. powl., 62,5 mg
5909991102869Bopaho, tabl. powl., 125 mg
7640161080027Stayveer, tabl. powl., 0,125 g
5907626708004Bosentan Sandoz GmbH, tabletki powlekane, 125 mg
5909991100063Bosentan Sandoz, tabletki powlekane, 125 mg
75.08.09.0000010Cetuximabuminj.1mg15909990035922Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
5909990035946Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
85.08.09.0000011Cinacalcetum1p.o.1mg15909990016297Mimpara, tabl. powl., 30 mg
5909990016341Mimpara, tabl. powl., 60 mg
5909990016389Mimpara, tabl. powl., 90 mg
5909991256654Cinacalcet Accord, tabl. powl., 30 mg; 28 szt.
5909991256685Cinacalcet Accord, tabl. powl., 60 mg; 28 szt.
5909991256715Cinacalcet Accord, tabl. powl., 90 mg; 28 szt.
5909991270599Cinacalcet Teva, tabl. powl., 30 mg
5909991270636Cinacalcet Teva, tabl. powl., 60 mg
5909991270674Cinacalcet Teva, tabl. powl., 90 mg
5909991253721Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 30 mg
5909991253738Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 30 mg
5909991253752Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 60 mg
5909991253769Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 60 mg
5909991253783Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 90 mg
5909991253790Cinacalcet Bioton, tabletki powlekane, 90 mg
5902020926887Cinacalcet Mylan, tabletki powlekane, 30 mg
5902020926894Cinacalcet Mylan, tabletki powlekane, 60 mg
95.08.09.0000012Darbepoetinum alfainj.1mcg15909990738779Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 20 µg/0,5 ml
5909990738793Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,3 ml
5909990738847Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 40 µg/0,4 ml
5909990738861Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/0,5 ml
5909990738885Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 60 µg/0,3 ml
105.08.09.0000013Dasatynibump.o.1mg15909990621323Sprycel, tabl. powl., 20 mg
5909990621354Sprycel, tabl. powl., 50 mg
5909990671601Sprycel, tabl. powl., 100 mg
5909990818631Sprycel, tabl. powl., 80 mg
5909990818655Sprycel, tabl. powl., 140 mg
115.08.09.0000015Entekavirum1p.o.1mg15909990619177Baraclude, tabl. powl., 0,5 mg
5909990619191Baraclude, tabl. powl., 1 mg
5902020241553Entecavir Glenmark, tabletki powlekane, 0,5 mg
5902020241560Entecavir Glenmark, tabletki powlekane, 1 mg
5909991337865Entecavir Teva, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991337926Entecavir Teva, tabletki powlekane, 1 mg
5055565742532Entecavir Accord, tabletki powlekane, 0,5 mg
5055565742549Entecavir Accord, tabletki powlekane, 1 mg
5909991342319Entecavir Alvogen, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991342333Entecavir Alvogen, tabletki powlekane, 1 mg
5909991337957Entecavir Polpharma, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991337971Entecavir Polpharma, tabletki powlekane, 1 mg
5907626707946Entecavir Sandoz, tabletki powlekane, 0,5 mg
5907626707953Entecavir Sandoz, tabletki powlekane, 1 mg
5902020926979Entecavir Mylan, tabletki powlekane, 0,5 mg
5902020926986Entecavir Mylan, tabletki powlekane, 1 mg
5906414003123Entekavir Adamed, tabletki powlekane, 0,5 mg
5906414003130Entekavir Adamed, tabletki powlekane, 1 mg
5909991338022Entecavir Stada, tabletki powlekane, 0,5 mg
5909991338046Entecavir Stada, tabletki powlekane, 1 mg
125.08.09.0000016Epoetinum alfainj.1000j.m.15909990072378Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 1000 j.m./0,5 ml
5909990072392Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 2000 j.m./ml
5909990072439Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 3000 j.m./0,3 ml
5909990072453Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 4000 j.m./0,4 ml
135.08.09.0000017Erlotinibump.o.1mg15909990334261Tarceva, tabl. powl., 25 mg
5909990334278Tarceva, tabl. powl., 100 mg
5909990334285Tarceva, tabl. powl., 150 mg
145.08.09.0000018Etanerceptum1inj.1mg15909990618255Enbrel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg
5909990712755Enbrel, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 50 mg
5909990777938Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg/ml
5909990880881Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci, 10 mg/ml
5713219479288Benepali, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg; 4 amp.-wstrz.po 1 ml
5713219479295Benepali, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 50 mg; 4 wstrz.po 1 ml
5713219503747Benepali, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg, 4 amp.-strzyk. 0,51 ml
9002260025770Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
9002260025794Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 4 amp.-strzyk.
9002260025787Erelzi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 4 wstrzykiwacze 1 ml
155.08.09.0000019Everolimusump.o.1mg15909990711567Afinitor, tabl., 5 mg
5909990711598Afinitor, tabl., 10 mg
165.08.09.0000020Factor IX coagulationis humanusinj.1j.m.15909990623549Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m.
5909990623563Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990643110Immunine 600 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m.
5909990645220Immunine 1200 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m.
5909990799367Octanine F 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990799374Octanine F 1000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990930500Berinin P 1200, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1200 j.m.
5909990930562Berinin P 600, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 600 j.m.
175.08.09.0000021Factor IX coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.15909990057184BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990057191BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990057207BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990057221BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909991210120Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./5 ml
5909991210137Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m./5 ml
5909991210090Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./5 ml
5909991210144Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m./5 ml
5909991210106Rixubis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m./5 ml
185.08.09.0000022Factor VIII coagulationis humanusinj.1j.m.15909990573554Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./fiol.
5909990573561Immunate 500 IU FVIII/375 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m./fiol.
5909990573615Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./fiol.
5909990825301Octanate 250 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990825332Octanate 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990825349Octanate 1 000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909991213695Beriate 1000, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1000 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 10 ml
5909991213640Beriate 250, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 250 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 2,5 ml
5909991213688Beriate 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 5 ml
195.08.09.0000023Factor VIII coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.15909990020775Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990020782Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990020799Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990635153Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909990816361Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
5909990224302Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990224340Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990224357Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
5909990224333Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990697441Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909990697458Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
5909990736997Recombinate 1000 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 j.m./ml
5909990736973Recombinate 250 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 25 j.m./ml
5909990736980Recombinate 500 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 50 j.m./ml
5909991203375NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909991203382NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909991203399NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909991203405NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
5909991203412NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909991203429NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
5909991211912Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909991211929Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909991211936Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909991211943Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909991246457Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 IU
5909991246464Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 IU
5909991246488Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 IU
5909991246495Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 IU
5909991246501Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 IU
5909991246518Elocta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 IU
205.08.09.0000024Galsulfaseuminj.1mg15909990614745Naglazyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
215.08.09.0000025Gefitynibump.o.1mg15909990717231Iressa, tabl. powl., 250 mg
225.08.09.0000026Glatirameri acetas1inj.1mg15909990017065Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
5909991216382Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml; 12 amp.-strz.po 1 ml
5909991282882Remurel, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
5909991353926Remurel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg/ml
235.08.09.0000028Idursulfasuminj.1mg15909990053742Elaprase, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
245.08.09.0000029Iloprostuminh.1mcg15909990609079Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 10 µg/ml
5908229300633Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 20 µg/ml
255.08.09.0000030Imatinibump.o.1mg15909990010356Glivec, tabl. powl., 100 mg
5909990010349Glivec, tabl. powl., 400 mg
265.08.09.0000031Imiglucerasuminj.1j.m.15909990943012Cerezyme, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 400 j.m.
275.08.09.0000032Immunoglobulinum humanum1inj.1mg15909990049851Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049868Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049875Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049882Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990354412Sandoglobulin P, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 6 g
5909990425143Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425150Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425167Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425174Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425181Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990782208Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725786Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725793Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725809Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725823Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990756216Gammagard S/D, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml
5909990762514Octagam, roztwór do infuzji, 2,5 g/50 ml
5909990762613Octagam, roztwór do infuzji, 5 g/100 ml
5909990762712Octagam, roztwór do infuzji, 10 g/200 ml
5909990763863Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763870Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763887Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763894Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990797868FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797875FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797882FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797899FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990836055FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990836062FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990836079FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991078676Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268459Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268466Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268473Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268480Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268497Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268503Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909991268510Panzyga, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
285.08.09.0000033Infliximabum1inj.1mg15909990900114Remicade, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 0,1 g
5909991078881Inflectra, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991086305Remsima, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5713219492751Flixabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
295.08.09.0000035Interferonum alfa-2ainj.1 mlnj.m.15909990465118Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml
5909990465316Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml
5909990465415Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml
305.08.09.0000036Interferonum alfa-2binj.1 mlnj.m.15909990858118IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml
5909990858217IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml
315.08.09.0000038Interferonum beta 1a a 30 mcginj.1mcg15909990008148Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml
5909991001407Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml
325.08.09.0000039Interferonum beta 1a a 44 mcginj.1mcg15909990728497Rebif, roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml
5909990874934Rebif, roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml
335.08.09.0000040Interferonum beta-1binj.1mcg15909990619375Betaferon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 µg/ml
345.08.09.0000041Lamivudinum1p.o.1mg15909990479610ZEFFIX, tabl. powl., 100 mg
5909991259907Lamivudine Mylan, tabl. powl., 100 mg
355.08.09.0000042Lapatynibump.o.1mg15909990851966TYVERB, tabl. powl., 250 mg
5909990851973TYVERB, tabl. powl., 250 mg
365.08.09.0000043Laronidasuminj.1j.m.15909990005673Aldurazyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 j.m./ml
375.08.09.0000044Leuprorelinuminj.1mg15909990686117Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg
385.08.09.0000045Mecaserminuminj.1mg15909990076024INCRELEX, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
395.08.09.0000047Nilotynibump.o.1mg15909990073535Tasigna, kaps., 200 mg
405.08.09.0000048Palivizumabuminj.1mg18054083006093Synagis, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
8054083006109Synagis, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
415.08.09.0000049Panitumumabuminj.1mg15909990646531Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990646555Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
425.08.09.0000050Peginterferonum alfa-2ainj.1mcg15909990881192Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 135 µg/0,5 ml
5909990881260Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 180 µg/0,5 ml
5909990984718Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 270 µg/ml
5909990984817Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 360 µg/ml
5902768001013Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 90 µg/0,5 ml
435.08.09.0000051Peginterferonum alfa-2binj.1mcg15909991039110PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,05 mg/0,5 ml
5909991039219PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,12 mg/0,5 ml
5909991039318PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,08 mg/0,5 ml
5909991039417PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,15 mg/0,5 ml
5909991039516PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,1 mg/0,5 ml
445.08.09.0000053Ribavirinump.o.1mg15909990999828Rebetol, kaps. twarde, 200 mg
5909990996223Copegus, tabl. powl., 200 mg
455.08.09.0000054Rituximabum1inj.1mg15909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
465.08.09.0000055Sildenafilum1p.o.1mg15909990423040Revatio, tabl. powl., 20 mg
5909990967780Revatio, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 mg/ml
5903060610545Remidia, tabletki powlekane, 20 mg
5055565731932Granpidam, tabletki powlekane, 20 mg
5909991355715Sildenafil Zentiva, tabletki powlekane, 20 mg
475.08.09.0000056Somatropinuminj.1mg15909990050161Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 5 mg/1,5 ml (15 j.m.)
5909990072897Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/1,5 ml (30 j.m.)
5909990671014Genotropin 5,3, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5,3 mg
5909990771813Genotropin 12, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 12 mg
485.08.09.0000057Sorafenibump.o.1mg15909990588169Nexavar, tabl. powl., 200 mg
495.08.09.0000058Sunitinibump.o.1mg15909990079377Sutent, kaps. twarde, 12,5 mg
5909990079384Sutent, kaps. twarde, 25 mg
5909990079391Sutent, kaps. twarde, 50 mg
505.08.09.0000060Tenofoviri disoproxilum1p.o.1mg15909991141349Tenofovir disoproxil Teva, tabl. powl., 245 mg
5902020926801Tenofovir disoproxil Mylan, tabletki powlekane, 245 mg
5907626707519Tenofovir disoproxil Sandoz, tabletki powlekane, 245 mg
5909991330026Tenofovir disoproxil Accord, tabletki powlekane, 245 mg
5909991335533Tenofovir Polpharma, tabletki powlekane, 245 mg
5909991285883Tenofovir disoproxil Stada, tabletki powlekane, 245 mg
5909991298708Tenofovir disoproxil Zentiva, tabletki powlekane, 245 mg
515.08.09.0000061Tobramycinum1inh.1mg15909990045976Bramitob, roztwór do nebulizacji, 300 mg/4 ml
5909991308292Tobramycin Via pharma, roztwór do nebulizacji, 300 mg/5 ml
5909991321444Tobramycyna SUN, roztwór do nebulizacji, 300 mg/5 ml
525.08.09.0000062Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 100inj.1j.m.15909990643950Xeomin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 j.
5909990674817Botox, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 Jednostek Allergan
535.08.09.0000063Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 500inj.1j.m.15909990729227Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.
545.08.09.0000090Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 300inj.1j.m.15909991072094Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 300 j.
555.08.09.0000064Trabectedinuminj.1mg15909990635177Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 0,25 mg
5909990635184Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg
565.08.09.0000065Trastuzumabum1inj.1mg15909990855919Herceptin, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
8715131016982Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 150 mg
8715131016975Kanjinti, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 420 mg
575.08.09.0000066Treprostyniluminj.1mg15909990046805Remodulin, roztwór do infuzji, 1 mg/ml
5909990046850Remodulin, roztwór do infuzji, 2,5 mg/ml
5909990046867Remodulin, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
5909990046874Remodulin, roztwór do infuzji, 10 mg/ml
585.08.09.0000067Triptorelinuminj.1mg15909990486915Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg
595.08.09.0000068Omalizumabuminj.1mg15909990708376Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 75 mg
5909990708406Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg
605.08.09.0000070Certolizumabum pegolinj.1mg15909990734894Cimzia, roztwór do wstrzykiwań w amp. - strzyk., 200 mg/ml
615.08.09.0000071Fingolimodump.o.1mg15909990856480Gilenya, kaps. twarde, 0,5 mg
625.08.09.0000072Tocilizumabuminj.1mg15909990678259RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990678266RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990678273RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
635.08.09.0000073Ustekinumabuminj.1mg15909997077505Stelara, roztwór do wstrzykiwań, 45 mg
645.08.09.0000074Deferazyroxump.o.1mg15909990613021Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg
5909990613045Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg
5909990613007Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg
655.08.09.0000075Pazopanibump.o.1mg15909990764877Votrient, tabl. powl., 200 mg
5909990764884Votrient, tabl. powl., 200 mg
5909990764891Votrient, tabl. powl., 400 mg
5909990764907Votrient, tabl. powl., 400 mg
665.08.09.0000076Wemurafenibump.o.1mg15909990935581Zelboraf, tabl. powl., 240 mg
675.08.09.0000080Natalizumabuminj.1mg15909990084333Tysabri, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
685.08.09.0000081Lenalidomidump.o.1mg15909990086696Revlimid, kaps. twarde, 5 mg
5909990086702Revlimid, kaps. twarde, 10 mg
5909990086764Revlimid, kaps. twarde, 15 mg
5909990086771Revlimid, kaps. twarde, 25 mg
5909991185626Revlimid, kaps. twarde, 2,5 mg
5909991185633Revlimid, kaps. twarde, 2,5 mg
695.08.09.0000083Abirateroni acetasp.o.1mg15909990896363Zytiga, tabl., 250 mg
5909991307080Zytiga, tabletki powlekane, 500 mg
705.08.09.0000084Axitinibump.o.1mg15909991004439Inlyta, tabl. powl., 1 mg
5909991004460Inlyta, tabl. powl., 5 mg
715.08.09.0000085Golimumabuminj.1mg15909990717187Simponi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg
725.08.09.0000086Ipilimumabuminj.1mg15909990872442Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml
5909990872459Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml
735.08.09.0000087Velaglucerasum alfainj.1j.m.15909990816774VPRIV, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 400 j.
745.08.09.0000091Afatynibump.o.1mg15909991083397Giotrif, tabl. powl., 20 mg
5909991083434Giotrif, tabl. powl., 30 mg
5909991083465Giotrif, tabl. powl., 40 mg
755.08.09.0000092Bexarotenump.o.1mg15909990213504Targretin, kaps. miękkie, 75 mg
765.08.09.0000093Epoprostenoluminj.1mg15909991089085Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 0,5 mg
5909991089092Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg
775.08.09.0000094Paricalcitoluminj.1mcg15909990942060Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań, 5 µg/ml
5909990942022Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań, 2 µg/ml
785.08.09.0000095Afliberceptuminj.1mg13837000137095Eylea, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml
795.08.09.0000096Ranibizumabuminj.1mg15909990000005Lucentis, roztwór do wstrzykiwań, 10mg/ml
805.08.09.0000097Symeprevirump.o.1mg15909991142360Olysio, kaps. twarde, 150 mg
815.08.09.0000098Dasabuvirump.o.1mg18054083006499Exviera, tabl. powl., 250 mg
825.08.09.0000099Ombitasvirum, paritaprevirum, ritonavirump.o.1mg18054083006888Viekirax, tabl. powl., 12,5+75+50 mg
835.08.09.0000100Dabrafenibump.o.1mg15909991078584Tafinlar, kaps., 50 mg; 28 kaps.
5909991078591Tafinlar, kaps., 50 mg; 120 kaps.
5909991078607Tafinlar, kaps., 75 mg; 28 kaps
5909991078645Tafinlar, kaps., 75 mg; 120 kaps.
845.08.09.0000101Daklatasvirump.o.1mg15909991184971Daklinza, tabl. powl., 60 mg; 28 tabl. powl.
855.08.09.0000102Macitentanump.o.1mg17640111931133Opsumit, tabl. powl., 10 mg; 30 tabl.
865.08.09.0000103Riociguatump.o.1mg15908229300305Adempas, tabl. powl., 0,5 mg; 42 tabl.
5908229300336Adempas, tabl. powl., 1 mg; 42 tabl.
5908229300367Adempas, tabl. powl., 1,5 mg; 42 tabl.
5908229300398Adempas, tabl. powl., 2 mg; 42 tabl.
5908229300428Adempas, tabl. powl., 2,5 mg; 42 tabl.
875.08.09.0000104Ledipasvirum, sofosbuvirump.o.1mg15391507141217Harvoni, tabl. powl., 90+400 mg; 28 szt.
885.08.09.0000105Nitisinonum1p.o.1mg15909990214754Orfadin, kaps. twarde, 2 mg; 60 kaps.
5909990214761Orfadin, kaps. twarde, 5 mg; 60 kaps.
5909990214778Orfadin, kaps. twarde, 10 mg; 60 kaps.
5909991218133Orfadin, kaps. twarde, 20 mg
5909991358334Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 10 mg
5909991358310Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 2 mg
5909991358327Nitisinone MDK, kapsułki twarde, 5 mg
895.08.09.0000106Sofosbuvirump.o.1mg15391507140975Sovaldi, tabl. powl., 400 mg; 28 szt.
905.08.09.0000107Brentuximabum vedotinuminj.1mg15909991004545Adcetris, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol.
915.08.09.0000108Dimethylis fumarasp.o.1mg10646520415445Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 120 mg; 14 kaps.
0646520415452Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 240 mg; 56 kaps.
925.08.09.0000109Nivolumabuminj.1mg15909991220501Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 4 ml
5909991220518Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
935.08.09.0000110Obinutuzumabuminj.1mg15902768001105Gazyvaro, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 40 ml
945.08.09.0000111Peginterferonum beta-1ainj.1mcg10646520437201Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg; 2 wstrz.po 0,5 ml
0646520441970Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg; 2 amp.-strz.po 0,5 ml
0646520442113Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 wstrz.po 0,5 ml
0646520442274Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 amp.-strz.po 0,5 ml
955.08.09.0000112Pembrolizumabuminj.1mg15901549325003Keytruda, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol.
965.08.09.0000113Pertuzumabuminj.1mg15902768001006Perjeta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg; 1 fiol.
975.08.09.0000114Olaparibump.o.1mg15902135480052Lynparza, kaps. twarde, 50 mg
985.08.09.0000115Crizotinibump.o.1mg15909991004484Xalkori, kaps. twarde, 200 mg
5909991004507Xalkori, kaps. twarde, 250 mg
995.08.09.0000116Temsirolimusuminj.1mg15909990080663Torisel, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
1005.08.09.0000117Anakinrainj.1mg17350031440300Kineret, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/0,67 ml
1015.08.09.0000118Paclitaxelum albuminatuminj.1mg15909990930265Abraxane, proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji, 100 mg
1025.08.09.0000119Pirfenidonump.o.mg15902768001112Esbriet, kaps. twarda, 267 mg
5902768001129Esbriet, kaps. twarda, 267 mg
5902768001181Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg
5902768001198Esbriet, tabletki powlekane, 267 mg
5902768001211Esbriet, tabletki powlekane, 801 mg
1035.08.09.0000120Ruxolitinibump.o.1mg15909991053758Jakavi, tabl., 5 mg
5909991053789Jakavi, tabl., 15 mg
5909991053833Jakavi, tabl., 20 mg
1045.08.09.0000121Wismodegibump.o.1mg15902768001020Erivedge, kaps. twarde, 150 mg
1055.08.09.0000122Trametinibump.o.1mg15909991141813Mekinist, tabl. powl., 0,5 mg
5909991141851Mekinist, tabl. powl., 2 mg
1065.08.09.0000123Cobimetinibump.o.1mg15902768001136Cotellic, tabl. powl., 20 mg
1075.08.09.0000124Elbasvirum, grazoprevirump.o.1mg15901549325102Zepatier, tabl. powl., 50+100 mg
1085.08.09.0000125Alemtuzumabuminj.1mg15909991088156Lemtrada, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 12 mg
1095.08.09.0000126Teriflunomidump.o.1mg15909991088170Aubagio, tabl. powl., 14 mg
1105.08.09.0000127Levodopum, carbidopume.1mg15909990419135Duodopa, żel dojelitowy, 20+5 mg/ml
1115.08.09.0000128Bosutinibump.o.1mg15909991056841Bosulif, tabletki powlekane, 100 mg
5909991056865Bosulif, tabletki powlekane, 500 mg
1125.08.09.0000129Ibrutinibump.o.1mg15909991195137Imbruvica, kapsułki twarde, 140 mg
1135.08.09.0000130Pixantroni dimaleasinj.1mg15909991206475Pixuvri, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 29 mg
1145.08.09.0000131Enzalutamidump.o.1mg15909991080938Xtandi, kapsułka miękka, 40 mg
1155.08.09.0000132Mepolizumabuminj.1mg15909991246617Nucala, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
1165.08.09.0000133Osimertinibump.o.1mg15000456012058Tagrisso, tabletki powlekane, 40 mg
5000456012065Tagrisso, tabletki powlekane, 80 mg
1175.08.09.0000134Radium dichloridum Ra223inj.1ml15908229300176Xofigo, roztwór do wstrzykiwań, 1100 kBq/mL
1185.08.09.0000135Tocilizumabums.c.1mg15902768001075RoActemra, roztwór do wstrzykiwań, 162 mg/ml
1195.08.09.0000136Everolimusump.o.1mg15909990900565Votubia, tabl., 2,5 mg
5909990900589Votubia, tabl., 5 mg
5909990900602Votubia, tabl., 10 mg
1205.08.09.0000137Immunoglobulinum humanum subcutaneum1s.c.1mg15909990869541Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
5909990869572Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
5909990869657Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
5909991067380Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml; 1 fiol.a 50 ml
5909990729883Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml
5909990729944Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml
5909991072872HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 25 ml
5909991072889HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
5909991072896HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 100 ml
5909991072902HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 200 ml
5909991072926HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fiol.po 300 ml
5909990420490Subcuvia, roztwór do wstrzykiwań, 0,16 g/ml
5909991292898Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
5909991292874Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
5909991292904Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
5909991292881Cuvitru, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml
1215.08.09.0000138Afliberceptuminj.1mg15909991039462Zaltrap, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
5909991039400Zaltrap, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
1225.08.09.0000139Rituximabums.c.1mg15902768001099MabThera, roztwór do wstrzykiwań, 1400 mg; 1 fiol.po 11,7 ml
1235.08.09.0000140Trastuzumabums.c.1mg15902768001037Herceptin, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg; 1 fiol.
1245.08.09.0000141Eculizumabuminj.1mg15909990643776Soliris, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
1255.08.09.0000142Eltrombopagump.o.1mg15909990748204Revolade, tabletki powlekane, 25 mg
5909990748235Revolade, tabletki powlekane, 50 mg
1265.08.09.0000143Nintedanibump.o.1mg15909991206444Ofev, kapsułki miękkie, 100 mg
5909991206468Ofev, kapsułki miękkie, 150 mg
1275.08.09.0000144Apomorphini hydrochloridum hemihydricuminj.1mg15909991247904Dacepton, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
1285.08.09.0000145Cabozantinibump.o.1mg13582186003947Cabometyx, tabletki powlekane, 20 mg
3582186003954Cabometyx, tabletki powlekane, 40 mg
3582186003961Cabometyx, tabletki powlekane, 60 mg
1295.08.09.0000146Pasireotiduminj.1mg15909991200305Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
5909991200312Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 40 mg
5909991200336Signifor, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 60 mg
1305.08.09.0000147Vedolizumabuminj.1mg15909991138202Entyvio, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 300 mg
1315.08.09.0000148Pembrolizumabuminj.1mg15901549325126Keytruda, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 25 mg/ml
1325.08.09.0000149Nintedanibump.o.1mg15909991203894Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg
5909991203887Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg
5909991203900Vargatef, kapsułki miękkie, 150 mg
1335.08.09.0000150Sofosbuvirum, velpatasvirump.o.1mg15391507142108Epclusa, tabletki powlekane, 400 + 100 mg
1345.08.09.0000151Glecaprevirum, pibrentasvirump.o.1mg18054083015927Maviret, tabletki powlekane, 100+40 mg
1355.08.09.0000152Alirocumabums.c.1mg15909991236618Praluent, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg
1365.08.09.0000153Ixekizumabums.c.1mg15909991282950Taltz, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/1 ml
1375.08.09.0000154Pomalidomidump.o.1mg15909991185589Imnovid, kaps. twarda, 1 mg
5909991185596Imnovid, kaps. twarda, 2 mg
5909991185602Imnovid, kaps. twarda, 3 mg
5909991185619Imnovid, kaps. twarda, 4 mg
1385.08.09.0000155Sekukinumabs.c.1mg15909991203832Cosentyx, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml

1- substancja czynna, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 28b zarządzenia

ZAŁĄCZNIK Nr  4

UMOWA Nr ....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE -

PROGRAMY LEKOWE

zawarta w .........................................., dnia ...................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ....................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ........................................................................................................ z siedzibą:

................................................................................................... (adres), reprezentowanym przez

....................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie:
1) z warunkami udzielania świadczeń określonymi w:
a) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",
b) ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji",
c) ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów" lub "OWU",
d) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach,
e) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
2) ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "warunkami realizacji umów".
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest zapoznać z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy.
2.  Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 2 do umowy.
3.  Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy określone są w załączniku nr 2 do umowy.
4.  Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy.
5.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach realizacji umów.
6.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
7.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
8.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem", aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
9.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do leków będących przedmiotem umowy.
10.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do badań wymienionych w opisach programów lekowych, będących przedmiotem umowy, rozliczanych w ramach katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych, stanowiącym załącznik nr 1l do warunków realizacji umów.
11.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, w okresie obowiązywania umowy, ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom leczonym w ramach programów lekowych.
12.  Świadczenia są udzielane w ramach katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy lekowe, stanowiącym załącznik nr 1k do warunków realizacji umów.
13.  Świadczeniodawca nabywa odpłatnie leki będące przedmiotem umowy.
14.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania danych dotyczących faktur zakupu leków zgodnie z:
1) formatem XML w komunikacie FZX opublikowanym przez Fundusz oraz
2) zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
15.  Świadczenia są udzielane z zastosowaniem leków wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1m do warunków realizacji umów.
16.  Świadczenia niezbędne do realizacji programów lekowych, a nieobjęte umową, rozliczane są na podstawie odrębnych umów.
17.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do prawidłowego i terminowego uzupełniania danych w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych, o którym mowa w art. 188c ustawy o świadczeniach.
18.  Dane, o których mowa w ust. 17, są:
1) uzupełniane na bieżąco, zgodnie z terminami dotyczącymi monitorowania leczenia, określonymi w opisie programu lekowego, oraz na zakończenie leczenia;
2) gromadzone w dokumentacji medycznej pacjenta i udostępniane każdorazowo na żądanie kontrolerów Funduszu.
19.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywania danych i informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych do Funduszu zgodnie z zarządzeniem w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
20.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
21.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do:
1) realizacji instrumentów dzielenia ryzyka,
2) współpracy z Prezesem Funduszu oraz dyrektorem Oddziału Funduszu przy realizacji instrumentów dzielenia ryzyka

- o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o refundacji.

22.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych dyrektorowi oddziału Funduszu lub Prezesowi Funduszu do realizacji zadań, o których mowa odpowiednio w art. 107 w ust. 5 pkt 26 oraz art. 102 ust. 5a ustawy o świadczeniach w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o ich udzielenie.
§  3.  Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ......................... r. do dnia ......................... r. wynosi maksymalnie........................zł (słownie: ...........................................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości...............................................................zł (słownie:......................................................................).
3.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ...............zł (słownie: .........................................................................................zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ...................... r. do dnia ................................... r.,:
1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;
2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.
4.  Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
5.  Środki, o których mowa w ust. 3, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu wydanym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi
7.  W przypadku:
1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub
2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, lub
3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 3, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.

8.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
9.  Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń za okres sprawozdawczy równa jest sumie wartości za:
1) świadczenie oraz
2) podane lub wydane świadczeniobiorcy leki.

Należność jest określona w rachunku oraz ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, kwota należności nie może przekroczyć maksymalnej kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, z tytułu realizacji umowy, określonej w załączniku nr 1 do umowy.
11.  Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu przekazuje na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: .......................................................................................

nr....................................................................................................................................................

12.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 11, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
13.  Wniosek, o którym mowa w ust. 13, składa się w formie:
1) elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
2) pisemnej.
14.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
15.  Faktury wynikające z realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej przez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

KARY UMOWNE

§  5. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub wystawienia recept w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ, w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
4.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia środków na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1-6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ........... do dnia ................. roku.
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów.
§  9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;

2) załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby;

3) załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) załącznik nr 4 do umowy - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

Świadczeniodawca Oddział Funduszu

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał. nr... do umowy nr .............................

rodzaj świadczeń: wersja ......

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia

podpis i pieczęć Dyrektora OW podpis i pieczęć świadczeniodawcy

* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy

**- Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik nr ...... do umowy nr ........................................

rodzaj świadczeń:..........................................................

Nr pozycji umowy (a)Kod zakresu świadczeń (b)Zakres świadczeń (c)Kod miejsca udzielania świadczeń (d)Nazwa miejsca udzielania świadczeń (e)Adres miejsca udzielania świadczeń (f)Część VII kodu resortowego (g)****Część VIII kodu resortowego (h)****Profil IX - X cz. kodu res.(i)****
I. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
Harmonogram
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status D, M, U*
II. Personel
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)Pesel (d)Status D, M, U*
Dostępność osoby personelu
Dostępność godzinowa tygodniowo (e)Rodzaj harmonogramu ** (f)pn (g)wt (h)śr (i)czw (j)pt (k)sob (l)nd (m)Obowiązuje od (n)Obowiązuje do (o)
P ***
D ***
Uprawnienia zawodowe
Grupa zawodowa (p)Nr Prawa Wyk. Zawodu (q)
Zawód-specjalność
Nazwa (r)Stopień specjalizacji (s)Data uzyskania (t)Data otwarcia (u)
Kompetencje
Nazwa (w)Data uzyskania (y)
Doświadczenie zawodowe (z)
III. Sprzęt
Unikalny wyróżnik sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny sprzętu (d)Rodzaj dostępności sprzętu (e)Rok produkcji (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status D, M, U*

podpis i pieczęć Dyrektora OW podpis i pieczęć świadczeniodawcy

* D- dodano,

M- zmodyfikowano,

U- usunięto

** Rodzaj harmonogramu:

P- harmonogram podstawowy

D- harmonogram dodatkowy (wizyty domowe)

*** drukowany jeśli wypełniony

**** kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik nr ..... do umowy nr ..............................

rodzaj świadczeń:..........................................................

UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa

data sporządzenia

podpis i pieczęć Dyrektora OW podpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Kod Oddziału Wojewódzkiego

Dane Świadczeniodawcy

(źródło - Portal Świadczeniodawcy)

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:

Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.

Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy .............................................

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych
CZĘŚĆ WSPÓLNA
wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawierający specjalność lub profil komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego zgodne ze szczegółowymi wymaganiami określonymi dla każdego programu lekowego.
03.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1056poradnia hepatologiczna
1057poradnia hepatologiczna dla dzieci
1340poradnia chorób zakaźnych
1341poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
1650poradnia transplantologiczna
1651poradnia transplantologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4340oddział chorób zakaźnych
4341oddział chorób zakaźnych dla dzieci
4348oddział obserwacyjno-zakaźny
4349oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
4650oddział transplantologiczny
4651oddział transplantologiczny dla dzieci
4654oddział transplantacji wątroby
4655oddział transplantacji wątroby dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych lub transplantologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem, testy w kierunku: HIV, HCV, HBV)
03.0000.302.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1056poradnia hepatologiczna
1057poradnia hepatologiczna dla dzieci
1340poradnia chorób zakaźnych
1341poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
1650poradnia transplantologiczna
1651poradnia transplantologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4340oddział chorób zakaźnych
4341oddział chorób zakaźnych dla dzieci
4348oddział obserwacyjno-zakaźny
4349oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
4650oddział transplantologiczny
4651oddział transplantologiczny dla dzieci
4654oddział transplantacji wątroby
4655oddział transplantacji wątroby dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych lub transplantologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
elastografia wątroby (wykonana techniką umożliwiającą pomiar ilościowy kPa)
badania laboratoryjne (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem, testy w kierunku: HIV, HBV, HCV - oznaczenie HCV RNA metodą ilościową i jakościową)
03.0000.303.02Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1241poradnia onkologiczna dla dzieci
1242poradnia chemioterapii
1243poradnia chemioterapii dla dzieci
4240oddział onkologiczny
4241oddział onkologiczny dla dzieci
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4243oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4401oddział pediatryczny o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
60
4540oddział chirurgii onkologicznej
4541oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii

i hematologii dziecięcej

HC.1.2.
60
4671oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu onkologii

i hematologii dziecięcej

HC.1.2.
60
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub onkologii i hematologii dzieciecej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańtomografia komputerowa
RTG
USG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania histopatologiczne
badania immunohistochemiczne (antygeny nowotworowe: CD-117)
badania molekularne (oznaczenie mutacji KIT i PDGFRA)
03.0000.304.02Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej
dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej - w przypadku raka odbytnicy.
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańTK lub MR lub PET
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania histopatologiczne
badania immunohistochemiczne
badania molekularne (ocena stanu genów RAS i BRAF)
03.0000.305.02Leczenie raka wątrobowo- komórkowego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
EKG
tomografia komputerowa
badania histopatologiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.306.02Leczenie niedrobno- komórkowego raka płuca
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4270oddział gruźlicy i chorób płuc
4272oddział chorób płuc
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc
HC.1.2.
42
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ

Z PORADNIĄ

NIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub chorób płuc
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie

realizacji badań

TK
EKG
badania histopatologiczne
badania cytologiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania molekularne (ocena stanu genów EGFR oraz ALK)
badania immunohistochemiczne (stopień ekspresji PD1, PDL1)
03.0000.308.02Leczenie mięsaków tkanek miękkich
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańTK lub MR
RTG
EKG
ECHO SERCA
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, hormonalne)
badanie histopatologiczne
badanie immunohistochemiczne
03.0000.309.02Leczenie raka piersi
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańtomografia komputerowa lub PET
scyntygrafia
ECHO
USG
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania immunohistochemiczne (ekspresja receptorów HER2, ER, PGR)
badania molekularne (ocena amplifikacji genu HER2)
03.0000.310.02Leczenie raka nerki
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
EKG
rezonans magnetyczny
tomografia komputerowa
badania histopatologiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, hormonalne)
03.0000.312.02Leczenie chłoniaków złośliwych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4070oddział hematologiczny
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
ECHO serca z oceną EF
badania immunohistochemiczne (antygen CD-20)
badania histopatologiczne
badania cytometrii przepływowej
EKG
USG
RTG
tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny, lub tomografia emisyjna pozytonowa (PET-CT)
03.0000.314.02Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
4070oddział hematologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub w poradni o profilu hematologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie

realizacji badań

badania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, FAG, biochemiczne)
badanie cytomorfologiczne szpiku
badania cytogenetyczne szpiku lub krwi obwodowej
badanie molekularne RT- PCR szpiku lub krwi obwodowej
USG
RTG
03.0000.315.02

03.0000.394.02

Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1071poradnia hematologiczna dla dzieci
1249poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4241oddział onkologiczny dla dzieci
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4401oddział pediatryczny
4403oddział niemowlęcy
4401oddział pediatryczny o profilu hematologii
HC.1.1. lub 1.2.
50
4401oddział pediatryczny o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
60
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.2.
60
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.2.
60
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
REGIONALNE CENTRA LECZENIA HEMOFILIITAK
LOKALNE CENTRA LECZENIA HEMOFILIITAK
pozostałezapewnienie realizacji zadań i świadczeń przez regionalne i lokalne centra leczenia hemofilii (we wszystkie dni tygodnia) - zgodnie z opisem programu - w lokalizacji
lekarzeregionalne centra leczenia hemofiliilekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub angiologii, lub transfuzjologii, lub pediatrii, lub onkologii i hematologii dziecięcej; (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów; nie dotyczy dyżuru medycznego) w tym lekarz posiadający co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu, nie dotyczy dyżuru medycznego)
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
lokalne centra leczenia hemofiliilekarze (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów, nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym - lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub angiologii, lub transfuzjologii, lub pediatrii, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
świadczeniodawcy udzielających świadczenia "leczenie w warunkach domowych"lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub hematologii, lub angiologii, lub transfuzjologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki z odbytym szkoleniem w zakresie przetaczania krwi i jej składników
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańregionalne centra leczenia hemofilii - w miejscu udzielania świadczeńUSG
regionalne centra leczenia hemofilii - zapewnienie dostępuRTG
TK
MRI
badania genetyczne
badania immunohistochemiczne
badania koagulologiczne
lokalne centra leczenia hemofilii - w miejscu udzielania świadczeńUSG
lokalne centra leczenia hemofilii - zapewnienie dostępuRTG
badania koagulologiczne
wyposażenie

w sprzęt

regionalne centra leczenia hemofilii - w miejscu udzielania świadczeńkardiomonitor z defibrylatorem
lokalne centra leczenia hemofilii - w miejscu udzielania świadczeńkardiomonitor
03.0000.317.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1080poradnia immunologiczna
1081poradnia immunologiczna dla dzieci
4011oddział alergologiczny dla dzieci
4081oddział immunologii klinicznej dla dzieci
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4273oddział chorób płuc dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej
HC.1.2.
52
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu immunologii klinicznej
HC.1.2.
52
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub immunologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem na oddziale lub poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, morfologia krwi

z rozmazem)

03.0000.318.02Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.2.
117
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.2.
117
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańRTG
USG
EKG
tomografia komputerowa
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne)
03.0000.319.02Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub endokrynologii, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 3 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: neurologii lub neurologii dziecięcej, okulistyki, neurochirurgii, onkologii i hematologii dziecięcej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania genetyczne
wyposażenie

w sprzęt

chłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.320.02Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub endokrynologii, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 3 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: kardiologii lub kardiologii dziecięcej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, okulistyki, neurochirurgii, onkologii i hematologii dziecięcej, diabetologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania genetyczne
wyposażenie w sprzętchłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.321.02Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4051oddział gastroenterologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - pediatrii metabolicznej, okulistyki, neurologii lub neurologii dziecięcej b) dorośli - okulistyki, neurologii
dostęp do konsultacji: dietetycznej, psychologicznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
rezonans magnetyczny
badania densytometryczne
badania okulistyczne z oceną oka w lampie szczelinowej
03.0000.322.02Leczenie choroby Pompego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - chorób płuc lub chorób płuc dzieci, pediatrii metabolicznej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii lub neurologii dziecięcej b) dorośli - chorób płuc, kardiologii, otorynolaryngologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii
dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
echokardiografia
badania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
badania genetyczne
badania spirometryczne
badania audiometryczne
03.0000.323.02Leczenie choroby Gaucher'a
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
43 lub 44, lub 123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4070oddział hematologiczny
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej, lub hematologii i onkologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - pediatrii metabolicznej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii lub neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej

b) dorośli - kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, onkologii klinicznej, hematologii

dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
echokardiografia
badania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
badania genetyczne
biopsja szpiku (w przypadkach uzasadnionych medycznie)
03.0000.324.02Leczenie choroby Hurler
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC. 1.2.
43 lub 44, lub 123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - pediatrii metabolicznej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu b) dorośli - otorynolaryngologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu
dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
EMG
echokardiografia
badania audiometryczne
badania spirometryczne
badania okulistyczne z oceną w lampie szczelinowej
badania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
badania genetyczne
03.0000.325.02Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
43 lub 44, lub 123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - pediatrii metabolicznej, chorób płuc lub chorób płuc dzieci, okulistyki, rehabilitacji medycznej, neurologii lub neurologii dziecięcej b) dorośli - chorób płuc, okulistyki, rehabilitacji medycznej, neurologii
dostęp do konsultacji: psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
EMG
echokardiografia
badania audiometryczne
badania spirometryczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
badania genetyczne
03.0000.326.02Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux - Lamy)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
43 lub 44, lub 123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ

Z PORADNIĄ

NIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - pediatrii metabolicznej, chorób płuc lub chorób płuc dzieci, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii lub neurologii dziecięcej b) dorośli - chorób płuc, kardiologii, otorynolaryngologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii
dostęp do konsultacji: psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
EMG
echokardiografia
badania audiometryczne
badania spirometryczne
badania okulistyczne z oceną w lampie szczelinowej
badania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
badania genetyczne
03.0000.327.02Leczenie przewlekłych zakażeń płuc

u świadczeniobiorców z mukowiscydozą

organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1272poradnia chorób płuc
1273poradnia chorób płuc dla dzieci
1276poradnia leczenia mukowiscydozy
1277poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci
1401poradnia pediatryczna
4401oddział pediatryczny
4270oddział gruźlicy i chorób płuc
4271oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
4272oddział chorób płuc
4273oddział chorób płuc dla dzieci
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci, lub pediatrii posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie w leczeniu chorych na mukowiscydozę
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie fizjoterapii chorych na mukowiscydozę
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
spirometria
audiogram
badania laboratoryjne (biochemiczne)
badanie bakteriologiczne
03.0000.328.02Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1221poradnia neurologiczna dla dzieci
1300poradnia rehabilitacyjna
1301poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
1302poradnia rehabilitacji narządu ruchu
1303poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
1306poradnia rehabilitacji neurologicznej
1307poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4300oddział rehabilitacyjny
4301oddział rehabilitacyjny dla dzieci
4302oddział rehabilitacji narządu ruchu
4303oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
4306oddział rehabilitacji neurologicznej
4307oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu rehabilitacji medycznej
HC.1.2.
33
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu rehabilitacji medycznej
HC.1.2.
33
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej, lub rehabilitacji medycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia toksyną botulinową, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańTK lub MR
EMG
RTG
USG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.329.02Leczenie stwardnienia rozsianego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1221poradnia neurologiczna dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób zakaźnych, chorób płuc - dotyczy terapii alemtuzumabem
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańrezonans magnetyczny
oligoklonalne IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, badanie ogólne moczu, diagnostyka w kierunku zakażenia HBV, HCV,HIV)
03.0000.330.02Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1221poradnia neurologiczna dla dzieci
1300poradnia rehabilitacyjna
1301poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
1302poradnia rehabilitacji narządu ruchu
1303poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
1306poradnia rehabilitacji neurologicznej
1307poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
1401poradnia pediatryczna
1580poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
1581poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4300oddział rehabilitacyjny
4301oddział rehabilitacyjny dla dzieci
4302oddział rehabilitacji narządu ruchu
4303oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
4306oddział rehabilitacji neurologicznej
4307oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4580oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
4581oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu ortopedii

i traumatologii narządu ruchu

HC.1.2.
25
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu rehabilitacji medycznej
HC.1.2.
33
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu ortopedii

i traumatologii narządu ruchu

HC.1.2.
25
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu rehabilitacji medycznej
HC.1.2.
33
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej, lub rehabilitacji medycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia toksyną botulinową, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańEMG
RTG
USG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1100poradnia kardiologiczna
1101poradnia kardiologiczna dla dzieci
1272poradnia chorób płuc
1273poradnia chorób płuc dla dzieci
4100oddział kardiologiczny
4101oddzial kardiologiczny dla dzieci
4272oddział chorób płuc
4273oddział chorób płuc dla dzieci
4650oddział transplantologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu kardiologii
HC.1.2.
53
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu kardiologii dziecięcej
HC.1.2.
54
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu kardiologii
HC.1.2.
53
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu kardiologii dziecięcej
HC.1.2.
54
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałepracownia hemodynamiczna pozwalająca na wykonanie cewnikowania prawego i lewego serca pod kontrolą RTG
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub kardiologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc dzieci lub kardiologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańEKG
RTG
USG
TK wysokiej rozdzielności z możliwością wykonania angio-CT
echokardiografia dopplerowska
testy czynnościowe płuc (w tym pletyzmografia - nie dotyczy dzieci)
scyntygrafia perfuzyjna płuc
spiroergometria
badania laboratoryjne (hematologiczne, biochemiczne, ocena układu krzepnięcia, panel autoimmunologiczny, badania serologiczne, troponina, NT-pro-BNP)
03.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego - Crohna
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1050poradnia gastroenterologiczna
1051poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4500oddział chirurgiczny ogólny
4050oddział gastroenterologiczny
4051oddział gastroenterologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii
HC.1.2.
47
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii dziecięcej
HC.1.2.
118
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu gastroenterologii
HC.1.2.
47
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu gastroenterologii dziecięcej
HC.1.2.
118
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańtomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny
badania laboratoryjne (biochemiczne, mikrobiologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1280poradnia reumatologiczna
1281poradnia reumatologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4280oddział reumatologiczny
4281oddział reumatologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania immunohistochemiczne
EKG
03.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1200poradnia dermatologiczna
1280poradnia reumatologiczna
4000oddział chorób wewnętrznych
4200oddział dermatologiczny
4280oddział reumatologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu dermatologii

i wenerologii

HC.1.2.
09
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostełenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii lub dermatologii i wenerologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostełedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii
dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii - w przypadku realizacji świadczenia wyłącznie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG klatki piersiowej
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania immunohistochemiczne
mammografia lub USG
03.0000.336.02Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów (ZZSK)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1280poradnia reumatologiczna
1281poradnia reumatologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4280oddział reumatologiczny
4281oddział reumatologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostełenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania immunohistochemiczne
EKG
03.0000.337.02Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1130poradnia nefrologiczna
1131poradnia nefrologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4130oddział nefrologiczny
4131oddział nefrologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologii
HC.1.2.
57
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologii dziecięcej
HC.1.2.
122
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu nefrologii
HC.1.2.
57
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu nefrologii dziecięcej
HC.1.2.
122
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej, lub transplantologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale lub poradni) o profilu nefrologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
badania immunohistochemiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.338.02Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1131poradnia nefrologiczna dla dzieci
4131oddział nefrologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii lub pediatrii, lub nefrologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: genetyki klinicznej, endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, okulistyki, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii lub urologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii lub kardiologii dziecięcej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania densytometryczne
wyposażenie w sprzętchłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.339.02Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1130poradnia nefrologiczna
1642ambulatoryjna stacja dializ
4000oddział chorób wewnętrznych
4130oddział nefrologiczny
4132stacja dializ
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologii
HC.1.2.
57
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
STACJA DIALIZTAK
AMBULATORYJNA STACJA DIALIZTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale lub poradni, lub stacji dializ) o profilu nefrologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.340.02Profilaktyka zakażeń wirusem RS
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1421poradnia neonatologiczna
4421oddział neonatologiczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neonatologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki lub położne
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.341.02Leczenie zespołu Prader - Willi
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzedorośli -lekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub pediatrii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: genetyki klinicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyki, rehabilitacji medycznej, otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, położnictwa i ginekologii, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej
dostęp do konsultacji: dietetycznej, psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania genetyczne
wyposażenie

w sprzęt

chłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.342.02Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub pediatrii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: genetyki klinicznej, położnictwa i ginekologii, okulistyki, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, nefrologii lub nefrologii dziecięcej, urologii lub urologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania genetyczne
wyposażenie w sprzętchłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.343.02Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1056poradnia hepatologiczna
1057poradnia hepatologiczna dla dzieci
1340poradnia chorób zakaźnych
1341poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
1650poradnia transplantologiczna
1651poradnia transplantologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4340oddział chorób zakaźnych
4341oddział chorób zakaźnych dla dzieci
4348oddział obserwacyjno-zakaźny
4349oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
4650oddział transplantologiczny
4651oddział transplantologiczny dla dzieci
4654oddział transplantacji wątroby
4655oddział transplantacji wątroby dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych lub transplantologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem, testy w kierunku: HIV, HBV, HCV)
03.0000.344.02Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1010poradnia alergologiczna
1011poradnia alergologiczna dla dzieci
1272poradnia chorób płuc
1273poradnia chorób płuc dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4010oddział alergologiczny
4011oddział alergologiczny dla dzieci
4270odział gruźlicy i chorób płuc
4271odział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
4272oddział chorób płuc
4273oddział chorób płuc dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie alergologii lub chorób płuc, lub chorób płuc u dzieci
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańspirometria z mozliwością wykonania próby rozkurczowej
PEF
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, immunologiczne (IgE całkowite i IgE-alergenowo swoiste), badanie kału w kierunku pasożytów)
03.0000.346.02Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1221poradnia neurologiczna dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii
HC.1.2.
22
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu neurologii dziecięcej
HC.1.2.
58
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK (poradnia będąca komórką organizacyjną szpitala posiadającego OIOM lub oddział neurologiczny lub oddział neurologiczny dla dzieci)
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałeświadczeniodawca udzielający świadczeń dla dorosłych: a) co najmniej 5-letnia realizacja programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego" oraz

b) leczenie co najmniej 50 pacjentów dorosłych w ramach programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego"

w okresie 12 miesiecy poprzedzających miesiąc ogłoszenia postepowania o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;

świadzczeniodawca udzielający świadczeń dla dzieci:

a) co najmniej 3-letnia realizacja programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego" oraz

b) leczenie co najmniej 5 pacjentów poniżej 18 roku życia

w ramach programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego" w okresie 12 miesiecy poprzedzających miesiąc ogłoszenia postepowania o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;

lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie neurologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: kardiologii, okulistyki, dermatologii i wenerologii
dzieci - lekarze specjaliści neurologii dziecięcej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: kardiologii, kardiologii dziecięcej, okulistyki, dermatologii i wenerologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańw lokalizacji udzielania swiadczeńrezonans magnetyczny (bez i po podaniu kontrastu)
EKG (12-kanałowe lub RR)
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi, badanie moczu, test ciążowy)
zapewnienie dostępu dooznaczenia poziomu przeciwciał przeciw wirusowi ospy wietrznej i pólpaśca (VZV)
testu na obecność przeciwciał anty-JCV
03.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1200poradnia dermatologiczna
1201poradnia dermatologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4200oddział dermatologiczny
4201oddział dermatologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu dermatologii

i wenerologii

HC.1.2.
09
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu dermatologii i wenerologii
HC.1.2.
09
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie dermatologii i wenerologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncja lub stomatologii dziecięcej, położnictwa i ginekologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG klatki piersiowej
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania immunohistochemiczne
EKG
USG
03.0000.348.02Leczenie czerniaka skóry
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, okulistyki
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
scyntygrafia
USG
EKG
badanie histopatologiczne
badanie molekularne (ocena obecności mutacji BRAF V600 metodą PCR)
ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca)
badanie okulistyczne
03.0000.349.02Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1071poradnia hematologiczna dla dzieci
1241poradnia onkologiczna dla dzieci
1249poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4241oddział onkologiczny dla dzieci
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4401oddział pediatryczny o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
60
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej lub pediatrii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańEKG
USG
tomografia komputerowa
badanie okulistyczne
badanie audiologiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, hormonalne)
03.0000.350.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
1460poradnia ginekologii onkologicznej
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4460oddział ginekologii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu ginekologii onkologicznej
HC.1.2.
49
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub ginekologii onkologicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki lub położne przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańtomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania histopatologiczne
badania immunohistochemiczne
badania molekularne (ocena stanu genu BRCA)
03.0000.352.02Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4240oddział onkologiczny - współpracujący z oddziałem radioterapii lub zakładem radioterapii
4240oddział onkologiczny o profilu radioterapii onkologicznej
HC.1.2. lub HC.1.2.
32
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii - współpracujący z oddziałem radioterapii lub zakładem radioterapii
4244oddział radioterapii - współpracujący z oddziałem onkologicznym lub onkologii klinicznej/chmioterapii, lub oddziałem leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej - współpracujący z oddziałem radioterapii lub zakładem radioterapii
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałeoddział anestezjologii i intensywnej terapii - dostęp
oddział radioterapii lub zakład radioterapii - w lokalizacji
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub radioterapii onkologicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie otolaryngologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
USG
EKG
badanie histopatologiczne
03.0000.353.02Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4030oddział endokrynologiczny
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów - w przypadku realizacji programu wyłącznie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańTK lub MR
RTG
EKG
badania histopatologiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.354.02Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIATAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
badania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)
badanie cytomorfologiczne szpiku
badanie cytogenetyczne szpiku
badania immunologiczne
03.0000.355.02Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1050poradnia gastroenterologiczna
1051poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych
4500oddział chirurgiczny ogólny
4501oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
4050oddział gastroenterologiczny
4051oddział gastroenterologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii
HC.1.2.
47
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologii dziecięcej
HC.1.2.
118
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu gastroenterologii
HC.1.2.
47
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu gastroenterologii dziecięcej
HC.1.2.
118
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałezapewnienie dostępu do oddziału chirurgicznego ogólnego lub chirurgicznego ogólnego dla dzieci w lokalizacji - w przypadku realizacji programu na oddziale innym niż taki oddział
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
EKG
badanie endoskopowe
badania laboratoryjne (biochemiczne, mikrobiologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.356.02Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4640oddzial urologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałew przypadku stosowania dichlorku radu Ra 223 - zapewnienie dostępu do pracowni lub zakładu medycyny nuklearnej (7950)
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub urologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańTK
MRI
scyntygrafia
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badanie histopatologiczne
03.0000.357.02Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1300poradnia rehabilitacyjna
1302poradnia rehabilitacji narządu ruchu
1306poradnia rehabilitacji neurologicznej
4220oddział neurologiczny
4300oddział rehabilitacyjny
4302oddział rehabilitacji narządu ruchu
4306poradnia rehabilitacji neurologicznej
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do (rehabilitacji neurologicznej lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnoustrojowej) realizowanej przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z NFZ na realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza
program realizowany w trybie ambulatoryjnym
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub rehabilitacji medycznej z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia toksyną botulinową, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne - INR
03.0000.358.02Leczenie zaawansowanego raka żołądka
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańECHO
USG
RTG
EKG
rezonans magnetyczny
tomografia komputerowa
scyntygrafia
badania immunohistochemiczne
badania histopatologiczne
badania molekularne (ocena stanu genu HER 2)
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.359.02Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
lekarze specjaliści w dziedzinie chirurgii onkologicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów - w lokalizacji
lekarze specjaliści w dziedzinie radioterapii onkologicznej
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu - w lokalizacji
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie endykrynologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, hematologiczne, hormonalne)
RTG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
USG
EKG
badanie histopatologiczne
badania endoskopowe - kolonoskopia
ocena obecności mutacji BRAF V600
badania mikrobiologiczne (bakteriologiczne, wirusologiczne, mykologiczne)
pozostałedoświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu chorych na czerniaka (co najmniej 50 chorych rocznie - dotyczy oferenta)
dla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego Leczenie czerniaka skóry
03.0000.360.02Leczenie choroby Gaucher'a typu I
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
43 lub 44, lub 123
4008oddział chorób metabolicznych
4009oddział chorób metabolicznych dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4070oddział hematologiczny
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
lekarzedorośli -lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych lub neurologii, lub endokrynologii, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej, lub neurologii dziecięcej, lub hematologii i onkologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: a) dzieci - pediatrii metabolicznej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii lub neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej

b) dorośli - kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, onkologii klinicznej, hematologii

dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
badania genetyczne
pozostałedla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie choroby Gauchera (ICD-10 E75.2)"
03.0000.362.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1080poradnia immunologiczna
1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
4000oddział chorób wewnętrznych
4070oddział hematologiczny
4080oddział immunologii klinicznej
4272oddział chorób płuc
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc
HC.1.2.
42
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych
HC.1.2.
07
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej
HC.1.2.
52
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie immunologii klinicznej lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w realizacji procedury przetaczania immunoglobulin u pacjentów dorosłych
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
USG
RTG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
03.0000.363.02Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4270oddział gruźlicy i chorób płuc
4272oddział chorób płuc
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc
HC.1.2.
42
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub chorób płuc
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji.
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańTK
rezonans magnetyczny
scyntygrafia
RTG
USG
badania histopatologiczne
badania cytologiczne
badania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)
badania molekularne (ocena obecności aktywującej mutacji genu EGFR)
pozostałe warunkidla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka pluca"
03.0000.364.02Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
44
4401oddział pediatryczny o profilu endokrynologii i diabetologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
117
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii lub pediatrii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 3 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: neurologii lub neurologii dziecięcej, okulistyki, neurochirurgii, onkologii i hematologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, genetyki klinicznej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej
dostęp do konsultacji psychologicznej, fizjoterapeutycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
RTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne (oznaczenie GH, IGF-I i IGFBP-3))
badania genetyczne
wyposażenie

w sprzęt

chłodnia (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) - w lokalizacji
sprzęt antropometryczny (w tym stadiometr typu Harpenden) - w lokalizacji
atlas GREULICHA-PYLE
03.0000.365.02Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1249poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
4070oddział hematologiczny
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4401oddział pediatryczny o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
60
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii

i hematologii dziecięcej

HC.1.2.
60
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu onkologii

i hematologii dziecięcej

HC.1.2.
60
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów, lub onkologii i hematologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub w poradni o profilu hematologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
EKG
badania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)
badanie cytomorfologiczne szpiku
badanie cytometrii przepływowej krwi lub szpiku
badanie cytogenetyczne szpiku lub krwi obwodowej
badanie molekularne RT-PCR szpiku lub krwi obwodowej
03.0000.366.02Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary'ego
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
1200poradnia dermatologiczna
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
4200oddział dermatologiczny
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu dermatologii

i wenerologii

HC.1.2.
09
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów, lub dermatologii i wenerologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii - w przypadku realizacji programu na oddziale dermatologicznym lub oddziale dermatologicznym z poradnią dermatologiczną lub na oddziale leczenia jednego dnia o profilu dermatologii i wenerologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, hormonalne)
RTG
EKG
USG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
03.0000.367.02Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1221poradnia neurologiczna dla dzieci
1280poradnia reumatologiczna
1281poradnia reumatologiczna dla dzieci
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4280oddział reumatologiczny
4281oddział reumatologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu reumatologii
HC.1.1 lub HC 1.2.
67
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałeprogram może być realizowany: 1) na oddziale reumatologicznym z poradnią reumatologiczną lub

2) oddziale reumatologicznym dla dzieci z poradnią reumatologiczną dla dzieci, lub

3) na oddziale pediatrycznym o profilu reumatologii z poradnią reumatologiczną dla dzieci

- wyłącznie w zakresie leczenia miopatii zapalnych tj. zapalenia skórno-mięśniowego oraz zapalenia wielomięśniowego;

co najmniej dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej - w lokalizacji - wpis w rejestrze: łóżka intensywnej opieki medycznej;
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej, lub reumatologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańREZONANS MAGENTYCZNY (bez i po podaniu kontrastu)
EMG
badania laboratoryjne:

- hematologiczne i biochemiczne, - badania immunologiczne (oznaczenie stężenia immunoglobulin w klasach IgG, IgM

i IgA, oznaczenie przeciwciał przeciwnowotworowych, oznaczenie przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 (AQP4), oznaczenie przeciwciał anty-NMDA), - badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, - koagulogram z oznaczeniem D-dimerów

wzrokowe potencjały wywołane
03.0000.369.02Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1130poradnia nefrologiczna
1642ambulatoryjna stacja dializ
4000oddział chorób wewnętrznych
4130oddział nefrologiczny
4132stacja dializ
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologii
HC.1.2.
57
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
STACJA DIALIZTAK
AMBULATORYJNA STACJA DIALIZTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale lub poradni, lub stacji dializ) o profilu nefrologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.370.02Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego

z wiekiem (AMD)

organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1600poradnia okulistyczna
4600oddział okulistyczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu okulistyki
HC.1.2.
23
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałegabinet zabiegowy lub sala operacyjna w lokalizacji oddziału lub gabinet zabiegowy w lokalizacji poradni
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie okulistyki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańostrość wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS
OCT (optyczna koherentna tomografia) - w lokalizacji
fotografia dna oka
angiografia fluoresceinowa lub angio-OCT - zapewnienie dostępu
03.0000.371.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1056poradnia hepatologiczna
1340poradnia chorób zakaźnych
1650poradnia transplantologiczna
4000oddział chorób wewnętrznych
4340oddział chorób zakaźnych
4348oddział obserwacyjno-zakaźny
4650oddział transplantologiczny
4654oddział transplantacji wątroby
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób zakaźnych
HC.1.2.
08
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych lub transplantologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
RTG
EKG
elastografia wątroby (wykonana techniką umożliwiającą pomiar ilościowy kPa)
badania laboratoryjne (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem, testy w kierunku: HIV, HBV, HCV - oznaczenie HCV RNA metodą ilościową i jakościową)
pozostałe warunkidla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie przewlekłego WZW typu C"
03.0000.372.02Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, okulistyki
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
scyntygrafia
USG
EKG
badanie histopatologiczne
badanie molekularne (ocena obecności mutacji BRAF V600 metodą PCR)
pozostałedla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego Leczenie czerniaka skóry
03.0000.373.02Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1640poradnia urologiczna
4640oddzial urologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu urologii
HC.1.2.
34
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostalesala endoskopowa - w lokalizacji
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie urologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańpomiar objętości moczu zalegającej po mikcji
badanie urodynamiczne
badania laboratoryjne (biochemiczne, bakteriologiczne
wyposażenie w sprzęt - w lokalizacjiUSG lub aparat typu bladder scan
aparat do badań urodynamicznych
cytoskop z oprzyrządowaniem do iniekcji dopęcherzowych
aparat do znieczuleń
03.0000.374.02Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1100poradnia kardiologiczna
1272poradnia chorób płuc
4100oddział kardiologiczny
4272oddział chorób płuc
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałepracownia hemodynamiczna pozwalająca na wykonanie cewnikowania prawego i lewego serca pod kontrolą RTG
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub kardiologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańMRI
TK wysokiej rozdzielności z możliwością wykonania angio-CT
echokardiografia dopplerowska
arteriografia tętnic płucnych
scyntygrafia perfuzyjna płuc
badania laboratoryjne (hematologiczne, biochemiczne, ocena układu krzepnięcia, badania serologiczne, troponina, NT-pro-BNP)
03.0000.375.02Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1010poradnia alergologiczna
1080poradnia immunologiczna
1130poradnia nefrologiczna
1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
1280poradnia reumatologiczna
4000oddział chorób wewnętrznych o profilu reumatologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
67
4000oddział chorób wewnętrznych o profilu nefrologii
HC.1.1. lub HC.1.2.
57
4000oddział chorób wewnętrznych o profilu chorób płuc
HC.1.1. lub HC.1.2.
42
4010oddział alergologiczny
4080oddział immunologii klinicznej
4130oddział nefrologiczny
4270oddział gruźlicy i chorób płuc
4272oddział chorób płuc
4280oddział reumatologiczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii lub nefrologii, lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub immunologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, wirusologiczne, immunologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa
RTG
USG
EKG
03.0000.376.02Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1000poradnia chorób wewnętrznych
1009poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
1008poradnia chorób metabolicznych
1027poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej
1030poradnia endokrynologiczna
1031poradnia endokrynologiczna dla dzieci
1051poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
1401poradnia pediatryczna
4000oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych
HC.1.1. lub HC.1.2.
43 lub 44, lub 123
4030oddział endokrynologiczny
4031oddział endokrynologiczny dla dzieci
4051oddział gastroenterologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzedorośli - lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii lub pediatrii metabolicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii metabolicznej - dotyczy dzieci
dostęp do konsultacji dietetycznej
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, enzymatyczne)
USG
badania okulistyczne z oceną w lampie szczelinowej
03.0000.377.02Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1240poradnia onkologiczna
1241poradnia onkologiczna dla dzieci
1242poradnia chemioterapii
1243poradnia chemioterapii dla dzieci
1249poradnia onkologii i hematologii dzieciecej
4070oddział hematologiczny
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4240oddział onkologiczny
4241oddział onkologiczny dla dzieci
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4249oddział onkologii i hematologii dzieciecej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4671oddział leczenia jednego dnia dla dzieci o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIATAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa lub PET-CT
badania histopatologiczne
badanie immunohistochemiczne (antygen CD30)
03.0000.378.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1080poradnia immunologiczna
1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
4000oddział chorób wewnętrznych
4070oddział hematologiczny
4080oddział immunologii klinicznej
4272oddział chorób płuc
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc
HC.1.2.
42
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych
HC.1.2.
07
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej
HC.1.2.
52
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie immunologii klinicznej lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w realizacji procedury przetaczania immunoglobulin u pacjentów dorosłych
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie

realizacji badań

badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
USG
RTG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
pozostałedla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych"
03.0000.378.02Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1080poradnia immunologiczna
1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
4000oddział chorób wewnętrznych
4070oddział hematologiczny
4080oddział immunologii klinicznej
4272oddział chorób płuc
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób płuc
HC.1.2.
42
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych
HC.1.2.
07
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej
HC.1.2.
52
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie immunologii klinicznej lub chorób wewnętrznych, lub chorób płuc, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w realizacji procedury przetaczania immunoglobulin u pacjentów dorosłych
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
USG
RTG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
pozostałedla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych"
03.0000.379.02Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIATAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa lub RTG i USG
badania na obecność HBsAg i HBcAb
badanie cytomofrologiczne szpiku (antygen CD20)
badanie cytometrii przepływowej krwi lub szpiku (antygen CD20)
03.0000.380.02Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
1460poradnia ginekologii onkologicznej
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4460oddział ginekologii onkologicznej
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu ginekologii onkologicznej
HC.1.2.
49
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub ginekologii onkologicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej
pielęgniarkipielęgniarki lub położne przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańtomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badanie immunohistochemiczne
badanie molekularne (ocena stanu genów BRCA)
03.0000.381.02Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o profilu hematologicznym
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańUSG
trepanobiopsja szpiku
badania molekularne (JAK2, CALR,MPL)
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.382.02Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1280poradnia reumatologiczna
4000oddział chorób wewnętrznych
4280oddział reumatologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologii
HC.1.2.
67
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie reumatologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
MR
badania immunohistochemiczne
EKG
03.0000.383.02Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1300poradnia rehabilitacyjna
1302poradnia rehabilitacji narządu ruchu
1306poradnia rehabilitacji neurologicznej
4220oddział neurologiczny
4300oddział rehabilitacyjny
4302oddział rehabilitacji narządu ruchu
4306poradnia rehabilitacji neurologicznej
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałedostęp do (rehabilitacji neurologicznej lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnoustrojowej) realizowanej przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z NFZ na realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza
program realizowany w trybie ambulatoryjnym
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub rehabilitacji medycznej z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia toksyną botulinową, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne - INR
03.0000.384.02Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5g
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne)
badanie cytomorfologiczne szpiku lub trepanobiopsja
badanie cytogenetyczne
03.0000.385.02Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4540oddział chirurgii onkologicznej
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
EKG
rezonans magnetyczny
tomografia komputerowa
PET/CT
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
03.0000.386.02Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1080poradnia immunologiczna
1081poradnia immunologiczna dla dzieci
4000oddział chorób wewnętrznych o profilu immunologii klinicznej
HC.1.1. lub HC.1.2.
52
4080oddział immunologii klinicznej
4081oddział immunologii klinicznej dla dzieci
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie immunologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 1 etatu
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, okulistyki, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej
pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem na oddziale immunologii klinicznej lub immunologii klinicznej dla dzieci, lub w poradni immunologii klinicznej, lub immunologii klinicznej dla dzieci
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, immunologiczne, serologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
USG
RTG
badanie słuchu
badanie okulistyczne (odcinek przedni i dno oka)
rezonans magnetyczny
echo serca
03.0000.387.02Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1270poradnia gruźlicy i chorób płuc
1272poradnia chorób płuc
4270oddział gruźlicy i chorób płuc
4272oddział chorób płuc
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie chorób płuc z co najmniej 5-letnią praktyką w diagnostyce i leczeniu chorób śródmiąższowych płuc
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii z doświadczeniem w różnicowaniu śródmiąższowych chorób płuc, z co najmniej 5-letnią praktyką w specjalistycznym ośrodku chorób płuc zajmującym się leczeniem chorób śródmiąższowych płuc - w lokalizacji
dostęp do konsultacji lekarza specjalisty patomorfologii w przypadku konieczności potwierdzenia rozpoznania za pomocą badania histopatologicznego materiału z biopsji płuc
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości
spirometria
pojemność dyfuzyjna CO (DLco)
ocena histopatologiczna materiału pobranego w czasie biopsji płuca
03.0000.388.02Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1200poradnia dermatologiczna
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4200oddział dermatologiczny
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu dermatologii

i wenerologii

HC.1.2.
09
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄTAK
pozostałeświadczeniodawca z doświadczeniem w leczeniu raka podstawno- komórkowego skóry:

a) co najmniej 20 zabiegów usunięcia zmiany nowotworowej przeprowadzonych w trybie hospitalizacji lub

b) wykonanie zabiegów radioterapii związanych z leczeniem raka podstawno- komórkowego skóry u co najmniej 15 pacjentów

- w trakcie 12 miesięcy poprzedzajacych miesiąc ogłoszenia postępowania o udzielenie swiadczeń opieki zdrowotnej

lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie dermatologii i wenerologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostep do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej;
dostęp do konsultaci lekarza spcjalisty w dziedzinie: onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów albo dermatologii i wenerologii - w przypadku, gdy program jest realizowany bez udziału lekarzy takiej specjalizacji.
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańtomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
badania laboratoryjne (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
badanie histopatologiczne
fotografia widocznych zmian (na zdjęciu widoczna skala)
03.0000.389.02Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
1221poradnia neurologiczna dla dzieci
1240poradnia onkologiczna
1241poradnia onkologiczna dla dzieci
1242poradnia chemioterapii
1249poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
4220oddział neurologiczny
4221oddział neurologiczny dla dzieci
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4401oddział pediatryczny o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
60
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej, lub onkologii klinicznej, lub onkologii i hematologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji specjalisty w dziedzinie neurochirurgii w celu potwierdzenia braku możliwości leczenia chirurgicznego
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańMRI
TK
badania laboratoryjne (biochemiczne, serologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
badania genetyczne (gen TSC1, TSC2)
03.0000.390.02Leczenie zaburzeń motorycznych

w przbiegu zaawansowanej choroby Parkinsona

organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1220poradnia neurologiczna
4220oddział neurologiczny
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałeświadczeniodawca z doświadczeniem w prowadzeniu kwalifikacji oraz realizacji wszczepienia głębokiej stymulacji mózgu - co najmniej 10 procedur zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
świadczeniodawca posiadający pozytywną opinię Sekcji Chorób Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii dotyczącą realizacji przedmiotowego programu lekowego
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: neurochirurgii, gastroenterologii
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
EKG
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, badanie układu krzepnięcia)
03.0000.391.02Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1200poradnia dermatologiczna
4200oddział dermatologiczny
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie dermatologii i wenerologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: otorynolaryngologii, położnictwa i ginekologii, stomatologii zachowawczej z endodoncją
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańRTG
USG
badanie IF skóry
badanie poziomu przeciwciał (immunofluorescencja i ELISA)
badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, proteinogram, badanie ogólne moczu, tesy w kierunku: HIV, HCV, HBV, TBC)
03.0000.392.02Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, koagulogram)
tomografia komputerowa lub RTG i USG
EKG
badania cytogenetyczne i molekularne (delecja 17p lub mutacja w genie TP53)
03.0000.393.02Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1072poradnia nowotworów krwi
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4070oddział hematologiczny
4072oddział nowotworów krwi
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄTAK
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub chemioterapii nowotworów
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, lub PET-CT
USG
RTG
EKG, ECHO serca z oceną EF
badania histopatologiczne
badanie immunohistochemiczne (antygen CD20)
badanie cytometrii przepływowej
03.0000.395.02Leczenie atypowego zespołu hemolityczno - mocznicowego (aHUS)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1130poradnia nefrologiczna
1131poradnia nefrologiczna dla dzieci
1650poradnia transplantologiczna
4130oddział nefrologiczny
4131oddział nefrologiczny dla dzieci
4650oddział transplantologiczny
4651oddział transplantologiczny dla dzieci
4652oddział transplantacji nerek
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałezapewnienie dostępu do dializoterapii i plazmaferezy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii dziecięcej lub nefrologii, lub transplantologii klinicznej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: nefrologii lub nefrologii dziecięcej - w przypadku realizacji programu bez udziału lekarzy o takiej specjalizacji
dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, chorób płuc lub chorób płuc dzieci, gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej, genetyki klinicznej, immunologii klinicznej
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, biochemiczne pozwalające na określenie funkcji nerek, wątroby, trzustki - wymienione w opisie programu)
badanie aktywności ADAMTS13
BADANIE STEC (PCR lub hodowla bakteryjna)
oznaczenie stężenia haptoglobiny lub liczby schistocytów
test Coombsa
oznaczenie przeciwciał przeciw czynnikowi H (anty CFH)
oznaczenie stężenia białek dopełniacza w surowicy
oznaczenie troponin sercowych
USG, EKG, echo serca
rezonans magnetyczny z angiografią lub tomografia komputerowa
badania genetyczne
pozostałeświadczeniodawca posiadający pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej
03.0000.396.02Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1071poradnia hematologiczna dla dzieci
1241poradnia onkologiczna dla dzieci
1249poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
4070oddział hematologiczny
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4241oddział onkologiczny dla dzieci
4401oddział pediatryczny o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.1. lub H.C.1.2
60
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: nefrologii lub nefrologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, kardiologii lub kardiologii dziecięcej, chorób płuc lub chorób płuc dla dzieci, gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej, chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, genetyki klinicznej, immunologii klinicznej
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem; biochemiczne pozwalające na określenie funkcji nerek, wątroby, trzustki; koagulologiczne, jonogram - wymienione

w opisie programu)

badanie cytofluorometrii przepływowej pod kątem obecności klonu PNH
oznaczenie grupy krwi
oznaczenie stężenia haptoglobiny, test Coombsa
oznaczenie stężenia białek dopełniacza w surowicy
oznaczenie troponin sercowych
USG dopllerowskie, EKG, echo serca
rezonans magnetyczny z angiografią lub tomografia komputerowa
badania genetyczne
pozostałeświadczeniodawca posiadający pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej dotyczącą realizacji przedmiotowego programu lekowego
03.0000.397.02Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
4070oddział hematologiczny
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: okulistyki
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni

o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń

łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, badania oceniające liczbę i stan funkcjonalny płytek krwi, parametry czynności wątroby (AlAT, AspAT, bilirubina całkowita, fosfataza alkaliczna)
biopsja aspiracyjna i trepanobiopsja szpiku kostnego z barwieniem oceniającym włóknienie
03.0000.398.02Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1071poradnia hematologiczna dla dzieci
1249poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
4071oddział hematologiczny dla dzieci
4249oddział onkologii i hematologii dziecięcej
4401oddział pediatryczny o profilu onkologii i hematologii dziecięcej
HC.1.1. lub HC.1.2.
60
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIANIE
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄNIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pozostałedostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie: okulistyki
pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem w pracy na oddziale lub w poradni

o specjalności zgodnej ze wskazaną w punkcie organizacja udzielania świadczeń

łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (morfologia krwi z rozmazem, badania oceniające liczbę i stan funkcjonalny płytek krwi; parametry czynności wątroby (AlAT, AspAT, bilirubina całkowita, fosfataza alkaliczna)
biopsja aspiracyjna i trepanobiopsja szpiku kostnego z barwieniem oceniającym włóknienie
03.0000.399.02Leczenie akromegalii pasyreotydem
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1030poradnia endokrynologiczna
4000oddział chorób wewnętrznych o profilu endokrynologii
HC.1.2.
44
4030oddział endokrynologiczny
HC.1.2.
44
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu endokrynologii
HC.1.2.
44
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie endokrynologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańrezonans magnetyczny (przy użyciu aparatu spełniającego normy do diagnostyki przysadki)
USG
EKG
badania laboratoryjne (oznaczenie stężenia: hormonu wzrostu, IGF-1, sodu, potasu, magnezu, kreatyniny i GFR; ocena czynności nadnerczy i tarczycy, ocena stężenia glukozy, odsetek hemoglobiny glikowanej, AspAT i AlAT)
03.0000.400.02Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1070poradnia hematologiczna
1240poradnia onkologiczna
1242poradnia chemioterapii
4070oddział hematologiczny
4240oddział onkologiczny
4242oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej
HC.1.2.
24
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologii
HC.1.2.
50
ODDZIAŁTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIANIE
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańbadania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
tomografia komputerowa (TK) lub tomografia emisyjna pozytonowa (PET/TK)
dodatkowodla zachowania kompleksowości oraz ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagana jest jednoczesna realizacja programu lekowego Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+
03.0000.401.02Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
organizacja udzielania świadczeńkod resortowynazwa
1000poradnia chorób wewnętrznych
1008poradnia chorób metaboliczych
1100poradnia kardiologiczna
4000oddział chorób wewnętrznych
4008oddział chorób metabolicznych
4100oddział kardiologiczny
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu chorób wewnętrznych
HC.1.2.
04
4670oddział leczenia jednego dnia o profilu kardiologii
HC.1.2.
53
ODDZIAŁNIE
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIATAK
PORADNIATAK
ODDZIAŁ Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA Z PORADNIĄTAK
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIANIE
ODDZIAŁ Z ODDZIAŁEM JEDNEGO DNIA ORAZ Z PORADNIĄNIE
pozostałenie dotyczy
lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
pielęgniarkipielęgniarki
łączny czas pracyrównoważnik 2 etatów
zapewnienie realizacji badańlipidogram
AlAT
kinaza kreatynowa
stężenie kreatyniny
pozostałeświadczeniodawca posiadający pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii potwierdzającą wystarczające doświadczenie w leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Załącznik nr 4

Wykaz programów lekowych

Lp.KODNUMER ZAŁĄCZNIKA Z OBWIESZCZENIA MZROZPOZNANIE KLINICZNE

ICD-10

NAZWA PROGRAMUSUBSTANCJE CZYNNE
123456
103.0000.301.02B.1.B 18.1Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu BINTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2A, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2A, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2B, LAMIWUDYNA, ENTEKAWIR, ADEFOWIR, TENOFOWIR
203.0000.302.02B.2.B 18.2Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu CINTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2A, INTERFERON PEGYLOWANY ALFA-2B, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2A, INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA-2B, RYBAWIRYNA, SYMEPREWIR
303.0000.303.02B.3.C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)IMATYNIB, SUNITYNIB, SORAFENIB
403.0000.304.02B.4.C 18, C 19, C 20Leczenie zaawansowanego raka jelita grubegoBEWACYZUMAB, CETUKSYMAB, PANITUMUMAB, AFLIBERCEPT
503.0000.305.02B.5.C 22.0Leczenie raka wątrobowokomórkowegoSORAFENIB
603.0000.306.02B.6.C 34Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucaGEFITYNIB, ERLOTYNIB, KRYZOTYNIB, OZYMERTYNIB, NIWOLUMAB, PEMBROLIZUMAB
703.0000.308.02B.8.C 48, C 49Leczenie mięsaków tkanek miękkichTRABEKTEDYNA, PAZOPANIB, SUNITYNIB
803.0000.309.02B.9.C 50Leczenie raka piersiTRASTUZUMAB, LAPATYNIB, PERTUZUMAB
903.0000.310.02B.10.C 64Leczenie raka nerkiSUNITYNIB, SORAFENIB, EWEROLIMUS, PAZOPANIB, AKSYTYNIB, TEMSYROLIMUS, KABOZANTINIB, NIWOLUMAB
1003.0000.312.02B.12.C 82, C 83Leczenie chłoniaków złośliwych1RYTUKSYMAB
1103.0000.314.02B.14.C 92.1Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej1DASATYNIB, NILOTYNIB, BOSUTYNIB
1203.0000.315.02B.15, B.94D 66, D 67Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i BKoncentrat czynnika krzepnięcia VIII,

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX

1303.0000.317.02B.17.D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9, D 81 W CAŁOŚCI, D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9, D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9, D 89Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieciIMMUNOGLOBULINY
1403.0000.318.02B.18.E 22.8Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieciLEUPRORELINA, TRIPTORELINA
1503.0000.319.02B.19.E 23Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadkiSOMATOTROPINA
1603.0000.320.02B.20.E 34.3Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1MEKASERMINA
1703.0000.321.02B.21.E 72.1Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemiiBETAINA BEZWODNA
1803.0000.322.02B.22.E 74.0Leczenie choroby PompegoALGLUKOZYDAZA ALFA
1903.0000.323.02B.23.E 75.2Leczenie choroby Gaucher'aIMIGLUCERAZA
2003.0000.324.02B.24.E 76.0Leczenie choroby HurlerLARONIDAZA
2103.0000.325.02B.25.E 76.1Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)IDURSULFAZA
2203.0000.326.02B.26.E 76.2Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux - Lamy)GALSULFAZA
2303.0000.327.02B.27.E 84Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydoząTOBRAMYCYNA
2403.0000.328.02B.28.G 24.3, G 24.4, G 24.5, G 51.3, G 24.8Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzyTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
2503.0000.329.02B.29.G 35Leczenie stwardnienia rozsianegoINTERFERON BETA, OCTAN GLATIRAMERU,

FUMARAN DIMETYLU, PEGINTERFERON BETA-1A, ALEMTUZUMAB, TERYFLUNOMID

2603.0000.330.02B.30.G 80Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcymTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
2703.0000.331.02B.31.I 27, I 27.0Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnegoILOPROST, BOSENTAN, TREPROSTINIL, SILDENAFIL, EPOPROSTENOL, MACYTENTAN, RIOCYGUAT
2803.0000.332.02B.32, B.32aK 50Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)INFLIKSYMAB, ADALIMUMAB
2903.0000.333.02B.33.M 05, M 06, M 08Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymINFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, RYTUKSYMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL,TOCILIZUMAB
3003.0000.335.02B.35.L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)INFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL, SEKUKINUMAB
3103.0000.336.02B.36.M 45Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)INFLIKSYMAB, ETANERCEPT, ADALIMUMAB, GOLIMUMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL, SEKUKINUMAB
3203.0000.337.02B.37.N 18Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerekEPOETYNA ALFA, DARBEPOETYNA ALFA, EPOETYNY BETA
3303.0000.338.02B.38.N 18Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)SOMATOTROPINA
3403.0000.339.02B.39.N 25.8Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychCYNAKALCET
3503.0000.340.02B.40.P 07.2, P 07.3, P 27.1Profilaktyka zakażeń wirusem RSPALIWIZUMAB
3603.0000.341.02B.41.Q 87.1Leczenie zespołu Prader - WilliSOMATOTROPINA
3703.0000.342.02B.42.Q 96Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)SOMATOTROPINA
3803.0000.343.02B.43.B 18, w tym: B 18.0, B 18.1, B 18.8, B 18.9, B 19 W CAŁOŚCI, C 82, C 83, Z 94Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach

lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem

LAMIWUDYNA
3903.0000.344.02B.44.J 45.0Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowejOMALIZUMAB, MEPOLIZUMAB
4003.0000.346.02B.46.G 35Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianegoFINGOLIMOD, NATALIZUMAB
4103.0000.347.02B.47.L 40.0Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatejUSTEKINUMAB, ADALIMUMAB, ETANERCEPT, INFLIKSYMAB, IKSEKIZUMAB, SEKUKINUMAB
4203.0000.348.02B.48.C 43Leczenie czerniaka skóryWEMURAFENIB, KOBIMETYNIB
4303.0000.349.02B.49.E 83.1Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmieDEFERAZYROKS
4403.0000.350.02B.50.C 48, C 56, C 57Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnikaBEWACYZUMAB
4503.0000.352.02B.52.C 01, C 05.0, C 05.1, C 05.2, C 05.8, C 05.9, C 09.0, C 09.1, C 09.8, C 09.9, C 10.0, C 10.1, C 10.2, C 10.3, C 10.4, C 10.8, C 10.9, C 12, C 13.0, C 13.1, C 13.2, C 13.8, C 13.9, C 32.0, C 32.1, C 32.2, C 32.3, C32.8, C3 2.9Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi

w skojarzeniu z radioterapią

w miejscowo zaawansowanej chorobie

CETUKSYMAB
4603.0000.353.02B.53.C 25.4Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustkiEWEROLIMUS, SUNITYNIB
4703.0000.354.02B.54.C 90.0Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego1LENALIDOMID, POMALIDOMID
4803.0000.355.02B.55.K 51Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)INFLIKSYMAB, WEDOLIZUMAB
4903.0000.356.02B.56.C 61Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowegoOCTAN ABIRATERONU, ENZALUTAMID, DICHLOREK RADU RA-223
5003.0000.357.02B.57.I 61, I 63, I 69Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu ATOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
5103.0000.358.02B.58.C 16Leczenie zaawansowanego raka żołądkaTRASTUZUMAB
5203.0000.359.02B.59.C 43Leczenie czerniaka skóry

lub błon śluzowych

IPILIMUMAB, NIWOLUMAB, PEMBROLIZUMAB
5303.0000.360.02B.60.E 75.2Leczenie choroby Gaucher'a typu IWELAGLUCERAZA ALFA
5403.0000.362.02B.62.D 80, w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłychIMMUNOGLOBULINY
5503.0000.363.02B.63.C 34Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibuAFATYNIB; NINTEDANIB
5603.0000.364.02B.64.R 62.9Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu

do czasu trwania ciąży

(SGA lub IUGR)

SOMATOTROPINA
5703.0000.365.02B.65.C 91.0Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej

z chromosomem Filadelfia (Ph+)1

DASATYNIB
5803.0000.366.02B.66.C 84.0, C 84.1Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego

lub zespołu Sezary'ego1

BEKSAROTEN
5903.0000.367.02B.67.G 61.8, G 62.8, G 63.1, G 70, G 04.8, G 73.1, G 73.2, G 72.4, G 61.0, G 36.0, M 33.0, M 33.1,

M 33,2

Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznychIMMUNOGLOBULINY
6003.0000.369.02B.69.N 25.8Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc

u pacjentów hemodializowanych

PARYKALCYTOL
6103.0000.370.02B.70.H 35.3Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)AFLIBERCEPT, RANIBIZUMAB
6203.0000.371.02B.71.B 18.2Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonowąOMBITASWIR, PARYTAPREWIR, RYTONAWIR,

DASABUWIR,

DAKLATASWIR,

LEDIPASWIR, SOFOSBUWIR,

SOFOSBUWIR, ELBASWIR + GRAZOPREWIR,

SOFOSBUWIR + WELPATASWIR, GLECAPREWIR + PIBRENTASWIR

6303.0000.372.02B.72.C 43Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibemDABRAFENIB, TRAMETYNIB
6403.0000.373.02B.73.N 31Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieraczaTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
6503.0000.374.02B.74.I 27, I 27.0 i/lub I 26Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)RIOCYGUAT
6603.0000.375.02B.75.M 31.3, M 31.8Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) RYTUKSYMAB
6703.0000.376.02B.76.E 70.2Leczenie tyrozynemii typu 1

(HT-1)

NITYZYNON
6803.0000.377.02B.77.C 81, C 84.5Leczenie opornych

i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+1

BRENTUKSYMAB VEDOTIN
6903.0000.378.02B.78.D 80 w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO)

u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką

IMMUNOGLOBULINA LUDZKA NORMALNA Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ
7003.0000.379.02B.79.C 91.1Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem1OBINUTUZUMAB
7103.0000.380.02B.80.C 48, C 56, C 57Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnejOLAPARYB
7203.0000.381.02B.81D 47.1Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy

prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej1

RUKSOLITYNIB
7303.0000.382.02B.82M 46.8Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii

osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK

CERTOLIZUMAB PEGOL
7403.0000.383.02B.83I 61, I63, I 69Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej

typu A

TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
7503.0000.384.02B.84D 46Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów

mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością

cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q1

LENALIDOMID
7603.0000.385.02B.85C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustkiPAKLITAKSEL Z ALBUMINĄ
7703.0000.386.02B.86E 85, R 50.9, D 89.8, D 89.9Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnychANAKINRA
7803.0000.387.02B.87J 84.1Leczenie idiopatycznego włóknienia płucPIRFENIDON, NINTEDANIB
7903.0000.388.02B.88C 44Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibemWISMODEGIB
8003.0000.389.02B.89Q 85.1Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)EWEROLIMUS
8103.0000.390.02B.90G 20Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby ParkinsonaLEWODOPA + KARBIDOPA, APOMORFINA
8203.0000.391.02B.91L 10Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresjęRYTUKSYMAB
8303.0000.392.02B.92C 91.1Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową1IBRUTYNIB
8403.0000.393.02B.93C 83, C 85Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych1PIKSANTRON
8503.0000.395.02B.95D 59.3Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)EKULIZUMAB
8603.0000.396.02B.96D 59.5Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)EKULIZUMAB
8703.0000.397.02B.97D 69.3Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąELTROMBOPAG
8803.0000.398.02B.98D 69.3Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologicznąELTROMBOPAG
8903.0000.399.02B.99E 22.0Leczenie akromegalii pasyreotydemPASYREOTYD
9003.0000.400.02B.100C 81Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu1NIWOLUMAB
9103.0000.401.02B.101E 78.01Leczenie hipercholesterolemii rodzinnejALIROKUMAB

1- program lekowy, do którego ma zastosowanie przepis § 23 ust. 4 zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Załącznik nr 5

Katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych

01234567
Lp.program lekowyprodukt rozliczeniowy z katalogu ryczałtów, w odniesieniu do kótrego współczynnik korygujący może zostać zastosowanyświadczenie z katalogu świadczeń, w odniesieniu do kótrego współczynnik korygujący może zostać zastosowanysubstancja czynnapróg kosztowy rozliczenia substancji czynnej uprawniajacy do zastosowania współczynnika korygujacegowartość wsółczynnika korygujacegouwagi
kod świadczenianazwakod produktunazwakod świadczenianazwakod produktunazwawartośćjednostka
103.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B5.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefowirem lub entecawirem, lub tenofowirem--5.08.09.0000015entekavirum6,6667zł/mg1,201. Współczynnik korygujący może zostać zastosowany w odniesieniu do produktu rozliczeniowego wskazanego w kolumnie 2 lub świadczenia wskazanego w kolumnie 3, rozliczanego w związku z terapią pacjentów, u których stosowana jest substancja czynna, o której mowa kolumnie 4, spełniająca warunek kosztowy określony w kolumnie 5 w przypadku każdego z podań lub wydań leku danemu pacjentowi w danym okresie. 2. Współczynnik korygujący stosuje się do rozliczenia ułamkowej części wartości produktu, o którym mowa w kolumnie 2, przysługującej za dany okres lub do świadczeń, o których mowa w kolumnie 3, wykonanych i sprawozdanych za dany okres, związanych z podaniem substancji czynnej spełniającej warunek kosztowy.
203.0000.301.02Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B5.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefowirem lub entecawirem, lub tenofowirem--5.08.09.0000060tenofoviri disoproxilum0,0272zł/mg1,20
303.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego5.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego--5.08.09.0000008bosentanum0,1143zł/mg1,17
403.0000.331.02Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego5.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego--5.08.09.0000055sildenafilum (stała doustna postać farmaceutyczna)0,2778zł/mg1,17
503.0000.339.02Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu5.08.09.0000011cinacalcetum0,1900zł/mg1,40
603.0000.332.02Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)5.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg1,17
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
703.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym5.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
803.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)5.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
903.0000.336.02Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)5.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
1003.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej5.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
1103.0000.355.02Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)5.08.08.0000062Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)--5.08.09.0000033infliximabum8,5000zł/mg1,58
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu8,5000zł/mg1,40
1203.0000.333.02Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym5.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1303.0000.335.02Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)5.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1403.0000.336.02Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)5.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1503.0000.347.02Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej5.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej--5.08.09.0000018etanerceptum7,5000zł/mg2,00
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu7,5000zł/mg1,40
1603.0000.309.02Leczenie raka piersi5.08.08.0000015Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowego raka piersi--5.08.09.0000065trastuzumabum (postać dożylna)9,3333zł/mg1,41
5.08.08.0000014Diagnostyka w programie leczenia neoadjuwantowego raka piersi lub leczenia zaawansowanego raka piersi--9,3333zł/mg1,31
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu9,3333zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu9,3333zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu9,3333zł/mg1,40
1703.0000.327.02Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą5.08.08.0000034Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą--5.08.09.0000061tobramycinum0,2500zł/mg1,70
1803.0000.329.02Leczenie stwardnienia rozsianego5.08.08.0000036Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego--5.08.09.0000026glatirameri acetas (moc 40 mg/ml)2,9167zł/mg1,39
--5.08.07.0000001hospitalizacja związana z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000002hospitalizacja związana z wykonaniem programu u dzieci2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000003hospitalizacja w trybie jednodniowym związana z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40
--5.08.07.0000004przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu2,9167zł/mg1,40

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Załącznik nr 10

Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej oraz weryfikację jego skuteczności

1.Charakterystyka świadczenia
1.1kompetencje zespołukwalifikacja do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej oraz weryfikacja jego skuteczności
1.2zakres świadczenia - programy lekowe objęte kwalifikacją i weryfikacją leczenia przez zespół koordynacyjnyLeczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
1.3choroby i problemy zdrowotne (wg ICD 10) objęte świadczeniemL40.0 - Łuszczyca pospolita
1.4świadczenia skojarzonenie dotyczy
1.5oznaczenie zespołu koordynacyjnego odpowiadającego za kwalifikację i weryfikację leczeniaZespół Koordynacyjny ds. leczenia biologicznego w łuszczycy plackowatej
1.6kwalifikacje lekarzy specjalistów - członków zespołu koordynacyjnegolekarze specjaliści w dziedzinie dermatologii i wenerologii
1.7zasady kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczenia1) kryteria kwalifikacji zostały określone w opisie programu lekowego;

2) kwalifikacja lub weryfikacja skuteczności leczenia dokonywana jest w oparciu o wnioski przedłożone za pośrednictwem elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych

1.8specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)89.00 - badanie i porada lekarska, konsultacja

2. Wzór wniosku o kwalifikację do leczenia w programie Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L.40)

dotyczy pacjentów kwalifikowanych do leczenia sekukinumabem lub iksekizumabem

1. Wiek:................................................................................................

2. Płeć:..................................................................................................

3. Masa ciała:..........................................................................................

4. Świadczeniodawca:................................................................................

5. Lek wnioskowany:.................................................................................

6. Wcześniejsze leczenie klasyczną terapią ogólną:

Data rozpoczęcia leczenia

(rok-miesiąc-dzień)

Data zakończenia leczenia

(rok-miesiąc-dzień)

Dawka

(mg/kg m.c./dobę)

Metotreksat
Cyklosporyna
Retinoid
PUVAX

7. Wcześniejsze leczenie biologiczne (z uwzględnieniem okresu stosowania leczenia oraz nazwy leku)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

8. Wyniki badań:

a. Krwinki białe (WBC) [G/I] ........................................................................

b. Krwinki czerwone (RBC) [mln/ul] .............................................................

c. MCV [fl]......................................................................................................

d. Hemoglobina [g/dl] ................................................................................

e. Hematokryt [%] ..........................................................................................

f. Płytki krwi [G/I] .........................................................................................

g. Granulocyty [G/l] .......................................................................................

h. Limfocyty [G/l] ..........................................................................................

i. Kreatynina w surowicy [mg/dl] ..................................................................

j. Aspat [U/I] .................................................................................................

k. Alat [U/I] ....................................................................................................

l. OB [mm/h] ..................................................................................................

m. CRP [mg/l] .............................................................................................

n. Białko w moczu [g/24h] .............................................................................

o. Erytrocyty w moczu [wpw]........................................................................

p. Hbs..............................................................................................................

q. Anty-HCV..................................................................................................

r. PCR HCV RNA.........................................................................................

s. Próba tuberkulinowa...................................................................................

t. Quantiferon.................................................................................................

9. Badanie RTG klatki piersiowej:

a. Data RTG....................................................................................................

b. Wynik RTG.................................................................................................

10. PASI [%] ........................................................................................................

11. DLQI...............................................................................................................

12. BSA [%] .........................................................................................................

13. Do wniosku należy dołączyć dokumentację w postaci 1-3 zdjęć: pacjent cały przód, pacjent cały tył, poszczególne zmiany

14. Pacjent spełnia wszystkie pozostałe kryteria umożliwiające leczenie zgodnie z opisem programu

15. Opis pacjenta:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data i podpis lekarza wnioskującego

1 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925 i 2192.