Dzienniki resortowe

NFZ.2018.123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 67/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 92/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 102/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. 1. W przypadku, gdy u danego świadczeniodawcy w trakcie terapii określonego świadczeniobiorcy, w danym okresie koszt każdej rozliczonej jednostki danej substancji czynnej jest co najmniej o 10% niższy niż średni koszt rozliczenia jednostki tej substancji czynnej w miesiącu poprzedzającym o trzy miesiące dany miesiąc, u wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, wartość świadczeń z katalogu świadczeń podstawowych jest korygowana z zastosowaniem współczynnika korygującego.

2. Zakres oraz warunki stosowania, a także wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 1, określa katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.

3. Próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego jest określany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc.";

2) po § 25 dodaje się § 25a i 25b w brzmieniu:

"§ 25a. 1. Dyrektor oddziału Funduszu jest zobowiązany do monitorowania wszystkich, prowadzonych przez świadczeniodawców postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup leków z katalogu leków lub zawierających substancje z katalogu substancji.

2. Zbiorcze informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu przekazuje Prezesowi Funduszu do dnia:

1) 28 lutego - za drugie półrocze roku poprzedniego;

2) 31 sierpnia - za pierwsze półrocze danego roku.

§ 25b. 1. Dyrektor oddziału Funduszu jest zobowiązany do:

1) monitorowania średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych u poszczególnych świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie chemioterapii;

2) weryfikacji kosztu, o którym mowa w pkt 1, względem średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju;

3) uwzględniania weryfikacji, o której mowa w pkt 2, przy określaniu wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec danego świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie chemioterapii, w przypadku przekroczenia u danego świadczeniodawcy średniego kosztu rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju o więcej niż 10 %.

2. Substancje czynne, o których mowa w ust. 1 oraz ich jednostki rozliczeniowe są określone w załączniku 1n do zarządzenia.

3. Monitorowania i weryfikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Zbiorcze informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału Funduszu przekazuje Prezesowi Funduszu do dnia:

1) 31 marca - za drugie półrocze roku poprzedniego;

2) 30 września - za pierwsze półrocze danego roku.";

3) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6) dodaje się załącznik nr 7 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 1 listopada 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie § 25b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujące w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

1) modyfikacji § 25 dotyczącego stosowania współczynników korygujących w celu skorelowania go z odpowiednim przepisem zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;
2) dodania § 25a dostosowującego zarządzenie do przepisów art. 107 ust. 5 pkt 26 ustawy o świadczeniach poprzez zobowiązanie dyrektorów oddziałów Funduszu do monitorowania postępowań na udzielenie zamówienia publicznego na zakup leków. Czynności te wykonywane są już w chwili obecnej przez dyrektorów oddziałów Funduszu na podstawie przepisu rangi ustawowej i będą podlegać sprawozdaniu do Prezesa NFZ na podstawie dodawanego § 25a ust. 2 zarządzenia;
3) dodania § 25b zobowiązującego dyrektorów oddziałów Funduszu do weryfikacji kosztów nabywania i rozliczania substancji czynnych posiadających kilka refundowanych odpowiedników. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie legalnego, rzetelnego, gospodarnego i celowego wydatkowania środków publicznych na leki. Przepis § 25b wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., co pozwoli na przygotowanie się oddziałów Funduszu do nowego zadania. Świadczeniodawcy zaś będą mieli czas na przeprowadzenie renegocjacji warunków zawartych umów na dostawy leków. Dyrektorzy oddziałów Funduszu przedstawią pierwsze sprawozdania w tym zakresie do Prezesa Funduszu do 30 września 2019 r.;
4) załącznika nr 1n do zarządzenia, określającego katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii,
a) w części A - leki podstawowe, polegają na:
- wykreśleniu kodów EAN:
-- 5909990810987, 5909990810994 oraz 5909990811007 dla substancji czynnej 5.08.10.0000017 - docetaxelum
-- 5909991190156 dla substancji czynnej 5.08.10.0000087 - Voriconazolum,
- dodaniu kodów EAN:
-- 5909991288006, 5909991287948, 5909991288068, 5909991287979, 5909991288099 oraz 5909991288037 dla substancji czynnej 5.08.10.0000070 - temozolomidum,
-- 5909991362140, 5909991359850, 5902020241652 oraz 5909991359867 dla substancji czynnej 5.08.10.0000082 - anagrelidum,
b) w części B - leki wspomagające, polegają na dodaniu kodów EAN:
- 5909990687787 oraz 5909990687848 dla substancji czynnej 5.08.10.0000025 - filgrastimum,
- 5055565748640 dla substancji czynnej 5.08.10.0000052 - pegfilgrastimum

- w związku z koniecznością dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2018 r.;

5) modyfikacji załącznika 1t do zarządzenia, określającego katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na usunięciu substancji czynnej 5.08.05.0000185 - arsenicum trioxidum.

W związku z ponowną dostępnością na rynku leku zawierającego substancję arsenicum trioxidum, umieszczonego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, brak jest uzasadnienia do dalszego utrzymywania możliwości finansowania świadczenia polegającego na podaniu leków niezarejestrowanych w Polsce zawierających wskazane wyżej substancje czynne. Świadczeniodawcy zostali poinformowani o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwoliło na pełne wykorzystanie zakupionych wcześniej leków pochodzących z importu docelowego;

6) załącznika nr 2 do zarządzenia, określającego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia i polegają na dostosowaniu i ujednoliceniu wzoru umowy do przepisów dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532) oraz pochodnych od tych wynagrodzeń;
7) dodania załącznika nr 7 do zarządzenia, określającego katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii w celu uporządkowania zasad, zakresu oraz warunków stosowania współczynników korygujących.

Oznaczenie momentu wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego w sposób wskazany w § 4 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie.

Regulacje wchodzą w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od 1 listopada 2018 r. z wyjątkiem § 25b, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Omówienie wyników konsultacji projektu zarządzenia znajduje się w OSR.

Spis załączników do Zarządzenia Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia:

1e - Katalog świadczeń podstawowych.

1j - Katalog świadczeń wspomagających.

1n - Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii.

1t - Katalog refundowanych substancji czynnych.

2 - Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia.

2a - Aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia.

3 - Okresowa ocena skuteczności chemioterapii.

4 - Indywidualna karta leczenia chorego.

5 - Karta wydania leku.

6 - Księga znaku. Szybka terapia onkologiczna.

7 - Katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1n
Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii

CZĘŚĆ A - leki podstawowe

zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia
lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.]

[1 pkt =1 PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000002Asparaginasuminj1000j.m.15909990945429Asparaginase 5000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m.
5909990945528Asparaginase 10000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m.
25.08.10.0000003Bicalutamidum1p.o.1mg15909990052981Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabl. powl., 50 mg
5909990057436Bicalutamide Teva, tabl. powl., 50 mg
5909990696963BINABIC, tabl. powl., 50 mg
5909990697427Binabic, tabl. powl., 150 mg
5909990851188Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
5909990851256Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
35.08.10.0000004Bleomycini sulfasinj1000j.m.15909990946983Bleomedac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 15000 IU/fiolkę
45.08.10.0000006Capecitabinum1p.o.1mg15909990893416Xeloda, tabl. powl., 150 mg
5909990893515Xeloda, tabl. powl., 500 mg
5055565707531Capecitabine Accord, tabl. powl., 150 mg
5055565707548Capecitabine Accord, tabl. powl., 500 mg
5055565709153Capecitabine Accord, tabl. powl., 300 mg
5909991003456Capecitabine Actavis, tabl. powl., 150 mg
5909991003463Capecitabine Actavis, tabl. powl., 500 mg
5909991004699Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 500 mg
5909991004736Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 150 mg
5909991011079Ecansya, tabl. powl., 150 mg
5909991011239Ecansya, tabl. powl., 500 mg
5909991000448Symloda, tabl. powl., 150 mg
55.08.10.0000007Carboplatinum1inj1mg15909990450022Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990450039Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 450 mg
5909990477418Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477425Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477432Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990662753Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg
5909990662760Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990776726Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990776733Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990776740Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816156Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816163Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816170Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816187Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816194Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990851058Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990450015Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
65.08.10.0000008Ciclosporinuminj1mg15909990119813Sandimmun, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml
75.08.10.0000009Cisplatinum1inj1mg15909990722600Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990722631Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990722648Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838745Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838769Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990894772Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838752Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958481Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958504Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958535Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
85.08.10.0000010Cladribinuminj1mg15909990713417BIODRIBIN, roztwór do infuzji, 10 mg
95.08.10.0000011Cyclophosphamiduminj1mg15909990240913Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 200 mg
5909990241019Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
105.08.10.0000012Cyclophosphamidump.o.1mg15909990240814Endoxan, drażetki, 50 mg
115.08.10.0000013Cytarabinum1inj1mg15909990154715Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
5909990181216Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 500 mg
5909990181223Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 1000 mg
5909990314515Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg
5909990314614Cytosar, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990624935Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml
5909990640188Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/5ml
5909991028084Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028091Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028107Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028138Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
125.08.10.0000014Cytarabinum depocyteinj1mg15909990219278DepoCyte, zawiesina do wstrzykiwań, 50 mg
135.08.10.0000015Dacarbazinuminj1mg15909991029500Detimedac 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg
5909991029807Detimedac 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909991029609Detimedac 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 200 mg
5909991029708Detimedac 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
145.08.10.0000017Docetaxelum1inj1mg15909990777006Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990777020Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990850280Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990994557Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994564Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994601Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
155.08.10.0000018Doxorubicinum1inj1mg15909990429011Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909990429028Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990471010Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990471027Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990614837Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990614844Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990851386Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909990851393Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909990859405Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859443Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859474Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859481Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859535Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990851409Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991030599Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991141882Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
165.08.10.0000019Doxorubicinum liposomanum nonpegylatuminj1mg15909990213559Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji (proszek i składniki do sporządzania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji), 50 mg
175.08.10.0000020Doxorubicinum liposomanum pegylatuminj1mg15909990983018Caelyx, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
185.08.10.0000021Epirubicini hydrochloridum1inj1mg15909990645275Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990645299Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990645305Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661497Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661503Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661527Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661534Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661541Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990752515Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
5909990796373Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796397Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796403Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909991104313Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909991104320Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909991104337Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909991104344Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990796380Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909991029869Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
195.08.10.0000024Etoposidum1inj1mg15909990776016Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990776115Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990776214Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990776313Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg
5909991070083Etoposid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991198138Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991198121Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991233297Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
5909991233303Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 20 ml
205.08.10.0000026Fludarabini phosphasinj1mg15909990082377Fludarabine Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml
5909991262365Fludarabine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
5909991226329Fludarabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
215.08.10.0000027Fludarabini phosphasp.o.1mg15909991183325Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg
225.08.10.0000028Fluorouracilum1inj1mg159099903362585 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
59099904506335 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 1000 mg
5909990477814Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990477913Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990478019Fluorouracil 5000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990774777Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774784Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774791Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774807Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990900961Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
235.08.10.0000029Fulvestrantum1inj1mg15909990768875Faslodex, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
5909991317331Fulvestrant Teva, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
245.08.10.0000030Gemcitabinum1inj1mg15909990775200GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990775224GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990818143GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990870998Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990871032Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990871049Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2000 mg
5909990976072Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976089Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976102Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976096Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
255.08.10.0000031Hydroxycarbamidump.o.1mg15909990836758Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg
5909990944927Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg
265.08.10.0000032Idarubicini hydrochloriduminj1mg15909990236114Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
5909990236213Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
275.08.10.0000033Ifosfamiduminj1mg15909990241118Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990241217Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 2 g
285.08.10.0000035Interferonum alfa-2ainj1 mlnj.m.15909990465118Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml
5909990465316Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml
5909990465415Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml
295.08.10.0000036Interferonum alfa-2binj1 mlnj.m.15909990858118IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml
5909990858217IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml
305.08.10.0000037Irinotecani hydrochloridum trihydricum1inj1mg15909990645060Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645176Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645183Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739059Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739066Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766482Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766499Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766505Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990871056Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg
5909990871087Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990871124Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990871155Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
5909990871162Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
5909990911172Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990962600Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731321Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731338Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731345Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731352Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
315.08.10.0000038Lanreotiduminj1mg15909990420711SOMATULINE PR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909991094416Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg
5909991094515Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg
5909991094614Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg
325.08.10.0000040Mercaptopurinump.o.1mg15909990186112Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg
335.08.10.0000042Methotrexatuminj1mg15909990333936Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
345.08.10.0000043Methotrexatump.o.1mg15909990111619Trexan, tabl., 2,5 mg
5909990453726Methotrexat - Ebewe, tabl., 2,5 mg
5909990453825Methotrexat - Ebewe, tabl., 5 mg
5909990453924Methotrexat - Ebewe, tabl., 10 mg
5909990730346Trexan, tabl., 10 mg
355.08.10.0000044Mitomycinum1inj1mg15909990098118Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
5909990098217Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 20 mg
5909991273996Mitomycin Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub do pęcherza moczowego, 10 mg
5909991274016Mitomycin Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub do pęcherza moczowego, 20 mg
365.08.10.0000045Mitotanump.o.1mg15909990335237Lysodren, tabl., 500 mg
375.08.10.0000046Octreotiduminj1mg15909990042715Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml
5909990042913Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml
5909990459513Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909990459612Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
5909990459711Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg
385.08.10.0000049Oxaliplatinum1inj1mg15909990084852Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990084869Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990683291Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990796151Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990796168Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798247OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798254OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827206Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827381OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
395.08.10.0000050Paclitaxelum1inj1mg15909990018383Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
5909990018390Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990018406Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990018420Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
5909990668878Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840267Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840274Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840281Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874347PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874361PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874385PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874408PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874446PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976010Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976027Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976034Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991037086Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991037093Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
405.08.10.0000051Pegasparagasuminj1j.m.15909990950812Oncaspar, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 750 j.m./ml
415.08.10.0000053Pemetreksedum1inj1mg15907626706086Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991253806Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991253813Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991253820Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg
5055565724613Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.
5055565724620Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg; 1 fiol.
5055565724736Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.
5907626706079Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.po 10 ml
5907626706093Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 100 ml
5909991258573Pemetrexed Alvogen, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991258597Pemetrexed Alvogen, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991270407Pemetrexed Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991270414Pemetrexed Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5902020241522Pemetrexed Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5902020241539Pemetrexed Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991289393Pemetrexed Fresenius Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991289409Pemetrexed Fresenius Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
425.08.10.0000055Rituximabuminj1mg15909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
435.08.10.0000056Tamoxifenump.o.1mg15909990127412Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg
5909990775316Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg
445.08.10.0000057Thiotepainj1mg15909990893546Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 15 mg
5909990893553Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
455.08.10.0000058Topotecanum1inj1mg15909990924660Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924677Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924684Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984756Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984770Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
465.08.10.0000059Topotecanump.o.1mg15909990643134HYCAMTIN, kaps. twarde, 0,25 mg
5909990643141HYCAMTIN, kaps. twarde, 1 mg
475.08.10.0000060Tretinoinump.o.1mg15909990668311Vesanoid, kaps. miękkie, 10 mg
485.08.10.0000061Vinblastini sulfasinj1mg15909990117321Vinblastin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
495.08.10.0000062Vincristini sulfasinj1mg15909990117413Vincristin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
5909990669493Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
5909990669523Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
505.08.10.0000063Vinorelbinum1inj1mg15909990173617Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990173624Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573325Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573349Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990668045Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990668052Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909991314439Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909991314446Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
515.08.10.0000064Vinorelbinump.o.1mg15909990945016Navelbine, kaps. miękkie, 20 mg
5909990945115Navelbine, kaps. miękkie, 30 mg
525.08.10.0000065Busulfanump.o.1mg15909990277926Myleran, tabl. powl., 2 mg
535.08.10.0000066Chlorambucilump.o.1mg15909990345618Leukeran, tabl. powl., 2 mg
545.08.10.0000067Isotretinoinump.o.1mg15909990864409Isoderm, kaps. miękkie, 10 mg
555.08.10.0000068Melphalanump.o.1mg15909990283514Alkeran, tabl. powl., 2 mg
565.08.10.0000069Tioguaninump.o.1mg15909990185214Lanvis, tabl., 40 mg
575.08.10.0000070Temozolomidum1p.o.1mg15909990672158Temodal, kaps. twarde, 20 mg
5909990672172Temodal, kaps. twarde, 100 mg
5909990672196Temodal, kaps. twarde, 250 mg
5909990672219Temodal, kaps. twarde, 140 mg
5909990672233Temodal, kaps. twarde, 180 mg
5909990716999Temodal, kaps. twarde, 5 mg
5909990805082TEMOSTAD, kaps. twarde, 5 mg
5909990805105TEMOSTAD, kaps. twarde, 20 mg
5909990805136TEMOSTAD, kaps. twarde, 100 mg
5909990805150TEMOSTAD, kaps. twarde, 140 mg
5909990805174TEMOSTAD, kaps. twarde, 180 mg
5909990805198TEMOSTAD, kaps. twarde, 250 mg
5909991057572Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 5 mg
5909991057602Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 20 mg
5909991057640Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 100 mg
5909991057671Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 140 mg
5909991057701Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 180 mg
5909991057794Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 250 mg
5055565719336Temozolomide Accord, kaps. twarde, 5 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719343Temozolomide Accord, kaps. twarde, 20 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719350Temozolomide Accord, kaps. twarde, 100 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719367Temozolomide Accord, kaps. twarde, 140 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719374Temozolomide Accord, kaps. twarde, 180 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719381Temozolomide Accord, kaps. twarde, 250 mg 5 szt. (saszetka)
5902020241232Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 20 mg
5902020241249Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 100 mg
5902020241256Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 140 mg
5902020241263Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 180 mg
5902020241270Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 250 mg
5909991288006Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 100 mg
5909991287948Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 5 mg
5909991288068Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 180 mg
5909991287979Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 20 mg
5909991288099Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 250 mg
5909991288037Temozolomide Sun, kapsułki twarde, 140 mg
585.08.10.0000072Arsenicum trioxiduminj1mg15909990016433Trisenox, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
595.08.10.0000073Clofarabinuminj1mg15909990710997Evoltra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
605.08.10.0000075Bendamustinum hydrochloridum1inj1mg15909990802210Levact, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909990802234Levact, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991198145Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991198183Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991202415Bendamustine Intas, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 5 fiol.po 100 mg
5909991202439Bendamustine Intas, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 5 fiol.po 25 mg
5902020241492Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (25 mg)
5902020241508Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (100 mg)
5909991242022Bendamustine STADA, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 100 mg
5909991242039Bendamustine STADA, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 25 mg
5909991267285Bendamustine Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991267292Bendamustine Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991296179Bendamustine Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991296186Bendamustine Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
615.08.10.0000076Acidum zoledronicum1inj1mg15909990948994Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991016197Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991078577Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml
5909991228392Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml; 1 fiol.po 100 ml
5909991009250Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5055565711958Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991236533Zoledronic acid Claris, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
625.08.10.0000077Azacitidinuminj1mg15909990682706Vidaza 25mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml
635.08.10.0000078Imatinibum1p.o.1mg15909991025793Imatinib Teva, tabl. powl., 100 mg
5909991025946Imatinib Teva, tabl. powl., 400 mg
5909991053895Meaxin, tabl. powl., 100 mg
5909991053963Meaxin, tabl. powl., 400 mg
5909991051181Nibix, kaps. twarde, 100 mg
5909991051259Nibix, kaps. twarde, 400 mg
5909991061098Telux, kaps., 100 mg
5909991061128Telux, kaps., 400 mg
5055565713624Imatinib Accord, tabl. powl., 100 mg
5055565713631Imatinib Accord, tabl. powl., 400 mg
5055565726983Imatinib Accord, tabletki powlekane, 100 mg
5055565726990Imatinib Accord, tabletki powlekane, 400 mg
645.08.10.0000080Plerixaforuminj1mg15909990728473Mozobil, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
655.08.10.0000081Posaconazolump.o.1mg15909990335244Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml
665.08.10.0000082Anagrelidum1p.o.1mg15909990670154Thromboreductin, kaps., 0,5 mg
5909991354480Anagrelide Vipharm, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991354503Anagrelide Vipharm, kapsułki twarde, 1 mg
5909991354053Grenalvon, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991354077Grenalvon, kapsułki twarde, 1 mg
5907626708394Anagrelide Sandoz, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991357313Atremia, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991357320Atremia, kapsułki twarde, 1 mg
5909991362140Anagrelide Ranbaxy, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991359850Anagrelide Accord, kapsułki twarde, 0,5 mg
5902020241652Anagrelide Glenmark, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991359867Anagrelide Accord, kapsułki twarde, 1 mg
675.08.10.0000083Leuprorelinuminj1mg15909990686117Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg
685.08.10.0000084Nelarabinuminj1mg15909990056736Atriance, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
695.08.10.0000085Bortezomibum1inj.1mg15055565718339Bortezomib Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg 1 fiol.
5906414000771Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
5906414000788Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5902020241461Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
5902020241478Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5909991234461Vortemyel, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
5909991234478Vortemyel, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
5909991253950Bortezomib Actavis, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5909991250812Bortezomib Zentiva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
5909991250829Bortezomib Zentiva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
705.08.10.0000086Denosumabuminj.1mg15909990881789Xgeva, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 fiol.po 1,7 ml
715.08.10.0000087Voriconazolum1p.o.1mg15909991063177Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt.
5909991095741Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg; 20 szt.
5909991095840Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
5909991082192Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg; 28 szt.
5909991095826Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg
5909991271831Voriconazol Adamed, tabl. powl., 50 mg; 20 szt.
5909991271848Voriconazol Adamed, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
5909991191917Voriconazole Mylan, tabl. powl., 200 mg
5909991248437Voriconazole Actavis, tabl. powl., 200 mg
5909991094126Voriconazole Teva, tabl. powl., 50 mg
5909991094355Voriconazole Teva, tabl. powl., 200 mg
5909991223489Voriconazole Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg
725.08.10.0000088Mitoxantronuminj.1mg15909991018269Mitoxantron-Ebewe, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991238872Mitoxantron Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
5909991238896Mitoxantron Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
735.08.10.0000089Crisantaspasuminj.1000j.m.15060146290302Erwinase, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m./fiolkę; 5 fiol.
745.08.10.0000091Dexamethasoni phosphasinj.1mg15907464420700Dexamethasone phosphate SF, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml
1 - substancja czynna, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 25b zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik Nr 1t
Katalog refundowanych substancji czynnych

Część A

substancje czynne zawarte w lekach niedopuszczonych do obrotu na terytorium RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość punktowatryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000018carmustinum100 mg211,7856XXXmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
25.08.05.0000019chlormethinum100 mg1271,8992XXX
35.08.05.0000024dactinomycinum100 mg13245,8456XXX
45.08.05.0000025daunorubicinum100 mg294,3980XXX
55.08.05.0000033lomustinum100 mg149,3908XXX
65.08.05.0000034melphalanum - inj.100 mg300,6640XXX
75.08.05.0000037mitoxantronum100 mg3330,6988XXX
85.08.05.0000039procarbazinum100 mg35,7760XXX
95.08.05.0000040thalidomidum100 mg8,0340XXX
105.08.05.0000042trofosfamidum100 mg80,7248XXX
115.08.05.0000043vindesinum100 mg14295,2940XXX
125.08.05.0000044teniposidum100 mg159,5100XXX
135.08.05.0000169erwinia L-asparaginasum100 j.m.34,1281XXX
145.08.05.0000178etoposidum - p.o.100 mg120,0004XXX
155.08.05.0000179etoposidi phosphas100 mg240,0008XXX
165.08.05.0000180idarubicinum - p.o.100 mg5666,6688XXX

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 2

UMOWA Nr ....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE -

CHEMIOTERAPIA

zawarta w .........................................., dnia ...................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................................................Oddziałem

Wojewódzkim w ........................................................................................................ z siedzibą:

.............................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

...................................................................................,zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1510, z późn. zm.)

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w planie rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie:
1) z warunkami udzielania świadczeń określonymi w:
a) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",
b) ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji",
c) ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów" lub "OWU",
d) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach,
e) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
2) ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "warunkami realizacji umów".
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest zapoznać z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy.
2.  Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy.
3.  Dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, określone są w załączniku nr 2 do umowy.
4.  Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy.
5.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
6.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
7.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 6, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
8.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w warunkach realizacji umów oraz w przepisach odrębnych.
9.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do leków będących przedmiotem umowy.
10.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, w okresie obowiązywania umowy, ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom leczonym w zakresie chemioterapia.
11.  Świadczenia są udzielane w ramach katalogu świadczeń podstawowych stanowiącym załącznik nr 1e do zarządzenia oraz w ramach katalogu świadczeń wspomagających stanowiącym załącznik nr 1j do zarządzenia.
12.  Świadczeniodawca nabywa odpłatnie leki będące przedmiotem umowy.
13.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania danych dotyczących faktur zakupu leków zgodnie z:
1) formatem XML w komunikacie FZX opublikowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwanym dalej "Funduszem", oraz
2) zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
14.  Świadczenia są udzielane z zastosowaniem leków wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1n do zarządzenia lub substancji czynnych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.
15.  Świadczenia niezbędne do realizacji chemioterapii, a nieobjęte umową, rozliczane są na podstawie odrębnych umów.
16.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywania danych i informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych do Funduszu zgodnie z zarządzeniem w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
17.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą, a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
18.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do:
1) realizacji instrumentów dzielenia ryzyka;
2) współpracy z Prezesem Funduszu oraz dyrektorem Oddziału Funduszu przy realizacji instrumentów dzielenia ryzyka

- o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o refundacji.

19.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych dyrektorowi oddziału Funduszu lub Prezesowi Funduszu do realizacji zadań, o których mowa odpowiednio w art. 107 w ust. 5 pkt 26 oraz art. 102 ust. 5a ustawy o świadczeniach, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o ich udzielenie.
§  3.  Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................. r. do dnia .................. r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: ............................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).
3.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1373), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU", w wysokości.....................................zł (słownie:.........................................................).
4.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ...........................zł (słownie: .....................................zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .............. r. do dnia ................ r.,:
1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;
2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.
5.  Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
6.  Środki, o których mowa w ust. 3, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu wydanym na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU.
7.  Środki, o których mowa w ust. 4, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu wydanym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej.
8.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
9.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 3, w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego Oddziału Funduszu.
10.  W przypadku:
1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub
2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, lub
3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 4, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.

11.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
12.  Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń za okres sprawozdawczy równa jest sumie wartości za:
1) świadczenie oraz
2) podane lub wydane świadczeniobiorcy leki.

Należność jest określona w rachunku oraz ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.

13.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, kwota należności nie może przekroczyć maksymalnej kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, z tytułu realizacji umowy, określonej w załączniku nr 1 do umowy.
14.  W przypadku, gdy wartość świadczeń udzielonych pacjentom przyjętym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy.
15.  Zwiększenie, o którym mowa w ust 14, dokonywane jest przez Oddział Funduszu na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania.
16.  Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu przekazuje na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: ..................................................................

nr....................................................................................................................................

17.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 16, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
18.  Wniosek, o którym mowa w ust.17, składa się w formie:
1) elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
2) pisemnej.
19.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
20.  Faktury wynikające z realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej przez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

KARY UMOWNE

§  5. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub wystawienia recept w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ, w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
4.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  Niewykonanie przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
8.  W przypadku nieprzeznaczenia środków na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
9.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1-8, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
10.  Oddział Funduszu jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ....................... do dnia ..................................
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia ambulatoryjnego lub rozporządzenia szpitalnego.
§  9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;

2) załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby;

3) załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) załącznik nr 4 do umowy - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

........................................................................................................................
........................................................................................................................
ŚwiadczeniodawcaOddział Fundusz

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał. nr... do umowy nr .............................

rodzaj świadczeń: wersja ......

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik nr ...... do umowy nr ........................................
rodzaj świadczeń:..........................................................
Nr pozycji umowy (a)Kod zakresu świadczeń (b)Zakres świadczeń (c)Kod miejsca udzielania świadczeń (d)Nazwa miejsca udzielania świadczeń (e)Adres miejsca udzielania świadczeń (f)Część VII kodu resortowego (g)****Część VIII kodu resortowego (h)****Profil IX - X cz. kodu res.(i)****
I. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
Harmonogram
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status D, M, U*
II. Personel
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)Pesel (d)Status D, M, U*
Dostępność osoby personelu
Dostępność godzinowa tygodniowo (e)Rodzaj harmonogramu ** (f)pn (g)wt (h)śr (i)czw (j)pt (k)sob (l)nd (m)Obowiązuje od (n)Obowiązuje do (o)
P ***
D ***
Uprawnienia zawodowe
Grupa zawodowa (p)Nr Prawa Wyk. Zawodu (q)
Zawód-specjalność
Nazwa (r)Stopień specjalizacji (s)Data uzyskania (t)Data otwarcia (u)
Kompetencje
Nazwa (w)Data uzyskania (y)
Doświadczenie zawodowe (z)
III. Sprzęt
Unikalny wyróżnik sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny sprzętu (d)Rodzaj dostępności sprzętu (e)Rok produkcji (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status D, M, U*
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć świadczeniodawcy
* D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto
** Rodzaj harmonogramu:
P - harmonogram podstawowy
D - harmonogram dodatkowy (wizyty domowe)
*** drukowany jeśli wypełniony
****kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik nr ..... do umowy nr ..............................

rodzaj świadczeń:..........................................................

UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
podpis i pieczęć Dyrektora OWpodpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Miejscowość .......................................................... Data .........................................
Kod Oddziału Wojewódzkiego
Dane Świadczeniodawcy
(źródło - Portal Świadczeniodawcy)
Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy..................................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 7

Katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii

012345
Lp.świadczenie z katalogu świadczeń podstawowych, w odniesieniu do kótrego współczynnik korygujący może zostać zastosowanysubstancja czynnapróg kosztowy rozliczenia substancji czynnej uprawniajacy do zastosowania współczynnika korygujacegowartość wsółczynnika korygujacegouwagi
kod świadczenianazwakod produktunazwa
15.08.05.0000170hospitalizacja hematologiczna u dorosłych / zakwaterowanie5.08.10.0000006capecitabinumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10Współczynnik korygujący może zostać zastosowany w odniesieniu do świadczenia wskazanego w kolumnie 1, rozliczanego w związku z terapią pacjentów, u których stosowana jest substancja czynna, o której mowa kolumnie 2, spełniająca warunek kosztowy określony zgodnie z § 25 ust. 3 zarządzenia, w przypadku każdego z podań lub wydań leku danemu pacjentowi w danym okresie.
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
25.08.05.0000171hospitalizacja onkologiczna u dorosłych / zakwaterowanie5.08.10.0000006capecitabinumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
35.08.05.0000172kompleksowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii5.08.10.0000006capecitabinumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
45.08.05.0000173podstawowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii5.08.10.0000006capecitabinumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
55.08.05.0000174hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci / zakwaterowanie5.08.10.0000006capecitabinumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
65.08.05.0000175hospitalizacja jednego dnia związana z podaniem leku z części A katalogu leków5.08.10.0000006capecitabinumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10
75.08.05.0000176hospitalizacja jednego dnia w pozostałych przypadkach5.08.10.0000006capecitabinumokreślany każdorazowo w komunikacie Prezesa NFZ na dany miesiąc1,10
5.08.10.0000075bendamustinum hydrochloridum1,10
5.08.10.0000082anagrelidum1,10