Dzienniki resortowe

NFZ.2018.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2018/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 67/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 92/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2018 r., załącznik nr 1j do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujące w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z konieczności zapewnienia finansowania ze środków publicznych monitorowania aktywności asparaginazy lub crisantaspazy stosowanych w ostrej białaczce limfoblastycznej i chłoniakach nieziarniczych zgodnie z wnioskiem konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej i dotyczą załącznika nr 1j do zarządzenia.

Zmiany wprowadzone w katalogu świadczeń wspomagających polegają na dodaniu świadczeń:

1) 5.08.05.0000046 - monitorowanie aktywności asparaginazy lub crisantaspazy u osób z chorobami limfoproliferacyjnymi w przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, wartość punktowa 780;
2) 5.08.05.0000047 - monitorowanie aktywności asparaginazy u osób z chorobami limfoproliferacyjnymi w przypadku pozostałych pacjentów, wartość punktowa 360.

Regulacje wejdą w życie z dniem 1 października 2018 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Omówienie wyników konsultacji projektu zarządzenia znajduje się w OSR.

Nazwa zarządzenia:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Kontakt do opiekuna merytorycznego zarządzenia:

Iwona Kasprzak

Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami

tel.: 22/ 572 61 89

Data sporządzenia: 28 września 2018 roku
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zapewnienia finansowania ze środków publicznych monitorowania aktywności asparaginazy lub crisantaspazy stosowanych w ostrej białaczce limfoblastycznej i chłoniakach nieziarniczych zgodnie z wnioskiem konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej i dotyczą modyfikacji załącznika nr 1j do zarządzenia, określającego katalog świadczeń wspomagających.

Szczegóły wprowadzanych zmian zostały omówione w uzasadnieniu.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ są zobowiązani do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Oddziały Wojewódzkie NFZAneksowanie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
ŚwiadczeniodawcyZapewnienie finansowania ze środków publicznych nowych świadczeń z katalogu 1j.
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Projekt niniejszego zarządzenia, poddawany był opiniowaniu od dnia 5 do 19 września 2018 r. W trakcie konsultacji, do projektu zarządzenia odniosło się 9 podmiotów, z czego 8 nie zgłosiło uwag, jeden z podmiotów zgłosił uwagę będącą w kompetencjach Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

5. Skutki finansowe
Orientacyjny koszt leczenia 300 pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną lub chłoniakiem nieziarniczym, w tym około 50 z grupy wysokiego ryzyka to ok. 129 tyś. złotych rocznie.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wprowadzenie do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów zarządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów zarządzenia nastąpi po wprowadzeniu do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK

Załączniki do zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 1j

Katalog świadczeń wspomagających
lp.świadczeniaspecjalności medyczne (specjalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.)warunki udzielania świadczeńUwagi
kod świadczenianazwa świadczeniawartość punktowa40 chirurgia onkologiczna05 chirurgia ogólna42 choroby płuc07 choroby wewnętrzne44 endokrynologia47 gastroenterologia50 hematologia60 onkologia i hematologia dziecięca24 onkologia kliniczna26 otorynolaryngologia28 pediatria34 urologia49 ginekologia onkologiczna32 radioterapia onkologiczna71 transplantologia klinicznatryb ambulatoryjnytryb jednego dniahospitalizacja
15.08.05.0000008okresowa ocena skuteczności chemioterapii270,40XXXXXXXXXXX1) zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia; 2) nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; 3) nie można łączyć ze świadczeniami z zakresu badania genetyczne z katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.
25.08.05.0000011leczenie działań niepożądanych 1. stopnia0,00XXXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 1 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
35.08.05.0000012leczenie działań niepożądanych 2. stopnia0,00XXXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 2 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
45.08.05.0000013leczenie działań niepożądanych 3. stopnia54,08XXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e z wyjątkiem świadczeń: a) porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii, b) hospitalizacja jednego dnia c) zakwaterowanie realizowane na zasadach określonych w art. 33b ustawy o świadczeniach; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 3 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
55.08.05.0000014leczenie działań niepożądanych 4. stopnia54,08XXXXXXXXXXXXXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e z wyjątkiem świadczeń: a) porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii, b) hospitalizacja jednego dnia c) zakwaterowanie realizowane na zasadach określonych w art. 33b ustawy o świadczeniach; 2) rozliczanie świadczenia jest dopuszczalne wyłącznie w dniach, w których wystąpiły zdarzenia kliniczne kwalifikowane do działań niepożądanych 4 stopnia; 3) sprawozdawanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji powszechnych kryteriów terminologicznych dla działań niepożądanych.
65.08.05.0000046monitorowanie aktywności asparaginazy lub crisantaspazy u osób z chorobami limfoproliferacyjnymi w przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka780,00XXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e; 2) pacjenci z chorobami limfoproliferacyjnymi w grupie wysokiego ryzyka zgodnie z kryteriami aktualnego protokołu terapeutycznego lub pacjenci leczeni z zastosowaniem crisantaspazy; 3) można rozliczyć 1 raz w trakcie leczenia danego pacjenta w danej linii terapii.
75.08.05.0000047monitorowanie aktywności asparaginazy u osób z chorobami limfoproliferacyjnymi w przypadku pozostałych pacjentów360,00XXXXX1) można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e; 2) można rozliczyć 1 raz w trakcie leczenia danego pacjenta w danej linii terapii.