NFZ.2018.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 4 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 67/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 5 do zarządzania otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, z tym, że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia zawiera się zgodnie ze wzorem umowy określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia w terminie miesiąca od dnia jego wejścia w życie.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2, z zastrzeżeniem, że umowy zawarte w wyniku tych postępowań po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, zostaną dostosowane niezwłocznie po zawarciu tych umów.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1:
1) pkt 1, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 września 2018 r.;
2) pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujące w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

1) załącznika nr 1n do zarządzenia, określającego, w części A, katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, polegają na:
a) wykreśleniu kodów EAN:
5909990223244 oraz 5909990489626 dla substancji czynnej 5.08.10.0000058 - topotecanum,
5909991061258, 5909991061265, 5909991061272, 5909991061289, 5909991061296, 5909991061302, 5055565717301, 5055565717318, 5055565717325, 5055565717332, 5055565717349 oraz 5055565717356 dla substancji czynnej 5.08.10.0000070 - temozolomidum,
4037353014305 dla substancji czynnej acidum zoledronicum -5.08.10.0000076,
b) dodaniu kodów EAN: 5909991357313 oraz 5909991357320 dla substancji czynnej 5.08.10.0000082 - anagrelidum
- w związku z koniecznością dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r.;
2) modyfikacji załącznika nr 1t do zarządzenia, określającego katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na dodaniu substancji czynnej: asparaginasum. W związku z brakiem dostępności produktów leczniczych:
a) Asparginase 5000 medac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5 000 j. m., 5 fiolek, EAN: 5909990945429,
b) Asparginase 10000 medac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 000 j. m., 5 fiolek, EAN: 5909990945528

- Minister Zdrowia, w piśmie z dnia 30.07.2018 r., poinformował o konieczności wprowadzania zmian umożliwiających rozliczanie produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego zawierających asparaginazę;

3) modyfikacji załącznika nr 2 w do zarządzenia, określającego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia i polegają na dostosowaniu i ujednoliceniu wzoru umowy w zakresie stosowania przepisów dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych, pielęgniarki i położne oraz lekarzy posiadających specjalizacje. Dodatkowo doprecyzowano:
a) § 4 ust. 12 wzór umowy, zgodnie z uwagą Wielkopolskiego OW NFZ,
b) załącznik nr 2 do umowy poprzez korektę oznaczeń numerów dzienników ustaw;
4) modyfikacji załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego wzór indywidualnej karty leczenia chorego oraz załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego wzór karty wydania leku i polegają na dodaniu do wzorów dokumentów wymagających uzupełnienia danych osobowych pacjenta, klauzuli zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Oznaczenie momentu wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego w sposób wskazany w § 4 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie.

Regulacje wchodzą w życie z dniem następującym po dniu podpisania zarządzenia, z wyjątkiem:

1) zmian dotyczących dostosowania załącznika 1n do obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od dnia 1 września br.;
2) zmian dotyczących modyfikacji załącznika 1t, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Omówienie wyników konsultacji projektu zarządzenia znajduje się w OSR.

Nazwa zarządzenia:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Kontakt do opiekuna merytorycznego zarządzenia:

Iwona Kasprzak

Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami

tel.: 22/ 572 61 89

Data sporządzenia: 31 sierpnia 2018 roku
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
1) zapewnienie dostępności do odpowiedników leków zawierających substancję czynną asparaginasum oraz umożliwienie rozliczania ww. produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego;

2) dostosowanie zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r.

3) modyfikacja załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego wzór indywidualnej karty leczenia chorego oraz załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego wzór karty wydania leku polegająca na dodaniu do wzorów dokumentów wymagających uzupełnienia danych osobowych pacjenta, klauzuli zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych;

4) doprecyzowanie i korekta wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia.

Szczegóły wprowadzanych zmian zostały omówione w uzasadnieniu.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ są zobowiązani do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Oddziały Wojewódzkie NFZAneksowanie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
ŚwiadczeniodawcyZapewnienie finansowania ze środków publicznych leków refundowanych w ramach chemioterapii.
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Projekt niniejszego zarządzenia, poddawany był opiniowaniu od dnia 13 do 27 sierpnia 2018 r. W trakcie konsultacji, do projektu zarządzenia odniosło się 9 podmiotów, z czego 8 nie zgłosiło uwag, a jeden zgłosił uwagę dotyczące terminu wejścia w życie projektowanych przepisów, uwagę uznano za niezasadną.

5. Skutki finansowe
Przesunięcie wydatków na leki zawierające substancję czynną asparaginasum z katalogu 1n do refundacji procedury dodanej do załącznika 1t, tj. finansowanej w ramach katalogu refundowanych substancji czynnych - CZĘŚĆ B substancje czynne zawarte w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP.

Szacowana wysokość przesuniętych środków to około 600 tys. zł rocznie.

6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wprowadzenie do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów zarządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów zarządzenia nastąpi po wprowadzeniu do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii

CZĘŚĆ  A

- LEKI PODSTAWOWE

zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia
lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.]

[1 pkt =1 PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000002Asparaginasuminj1000j.m.15909990945429Asparaginase 5000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m.
5909990945528Asparaginase 10000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m.
25.08.10.0000003Bicalutamidump.o.1mg15909990052981Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabl. powl., 50 mg
5909990057436Bicalutamide Teva, tabl. powl., 50 mg
5909990696963BINABIC, tabl. powl., 50 mg
5909990697427Binabic, tabl. powl., 150 mg
5909990851188Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
5909990851256Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
35.08.10.0000004Bleomycini sulfasinj1000j.m.15909990946983Bleomedac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 15000 IU/fiolkę
45.08.10.0000006Capecitabinump.o.1mg15909990893416Xeloda, tabl. powl., 150 mg
5909990893515Xeloda, tabl. powl., 500 mg
5055565707531Capecitabine Accord, tabl. powl., 150 mg
5055565707548Capecitabine Accord, tabl. powl., 500 mg
5055565709153Capecitabine Accord, tabl. powl., 300 mg
5909991003456Capecitabine Actavis, tabl. powl., 150 mg
5909991003463Capecitabine Actavis, tabl. powl., 500 mg
5909991004699Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 500 mg
5909991004736Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 150 mg
5909991011079Ecansya, tabl. powl., 150 mg
5909991011239Ecansya, tabl. powl., 500 mg
5909991000448Symloda, tabl. powl., 150 mg
55.08.10.0000007Carboplatinuminj1mg15909990450022Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990450039Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 450 mg
5909990477418Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477425Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477432Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990662753Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg
5909990662760Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990776726Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990776733Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990776740Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816156Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816163Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816170Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816187Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816194Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990851058Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990450015Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
65.08.10.0000008Ciclosporinuminj1mg15909990119813Sandimmun, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml
75.08.10.0000009Cisplatinuminj1mg15909990722600Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990722631Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990722648Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838745Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838769Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990894772Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838752Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958481Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958504Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958535Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
85.08.10.0000010Cladribinuminj1mg15909990713417BIODRIBIN, roztwór do infuzji, 10 mg
95.08.10.0000011Cyclophosphamiduminj1mg15909990240913Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 200 mg
5909990241019Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
105.08.10.0000012Cyclophosphamidump.o.1mg15909990240814Endoxan, drażetki, 50 mg
115.08.10.0000013Cytarabinuminj1mg15909990154715Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
5909990181216Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 500 mg
5909990181223Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 1000 mg
5909990314515Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg
5909990314614Cytosar, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990624935Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml
5909990640188Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/5ml
5909991028084Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028091Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028107Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028138Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
125.08.10.0000014Cytarabinum depocyteinj1mg15909990219278DepoCyte, zawiesina do wstrzykiwań, 50 mg
135.08.10.0000015Dacarbazinuminj1mg15909991029500Detimedac 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg
5909991029807Detimedac 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909991029609Detimedac 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 200 mg
5909991029708Detimedac 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
145.08.10.0000017Docetaxeluminj1mg15909990777006Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990777020Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990810987Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990810994Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990811007Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990850280Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990994557Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994564Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994601Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
155.08.10.0000018Doxorubicinuminj1mg15909990429011Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909990429028Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990471010Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990471027Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990614837Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990614844Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990851386Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909990851393Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909990859405Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859443Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859474Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859481Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859535Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990851409Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991030599Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991141882Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
165.08.10.0000019Doxorubicinum liposomanum nonpegylatuminj1mg15909990213559Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji (proszek i składniki do sporządzania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji), 50 mg
175.08.10.0000020Doxorubicinum liposomanum pegylatuminj1mg15909990983018Caelyx, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
185.08.10.0000021Epirubicini hydrochloriduminj1mg15909990645275Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990645299Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990645305Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661497Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661503Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661527Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661534Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661541Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990752515Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
5909990796373Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796397Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796403Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909991104313Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909991104320Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909991104337Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909991104344Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990796380Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909991029869Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
195.08.10.0000024Etoposiduminj1mg15909990776016Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990776115Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990776214Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990776313Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg
5909991070083Etoposid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991198138Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991198121Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991233297Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
5909991233303Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml; 1 fiol.po 20 ml
205.08.10.0000026Fludarabini phosphasinj1mg15909990082377Fludarabine Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml
5909991262365Fludarabine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
5909991226329Fludarabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml; 1 fiol.po 2 ml
215.08.10.0000027Fludarabini phosphasp.o.1mg15909991183325Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg
225.08.10.0000028Fluorouraciluminj1mg159099903362585 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
59099904506335 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 1000 mg
5909990477814Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990477913Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990478019Fluorouracil 5000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990774777Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774784Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774791Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774807Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990900961Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
235.08.10.0000029Fulvestrantuminj1mg15909990768875Faslodex, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
5909991317331Fulvestrant Teva, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
245.08.10.0000030Gemcitabinuminj1mg15909990775200GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990775224GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990818143GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990870998Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990871032Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990871049Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2000 mg
5909990976072Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976089Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976102Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976096Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
255.08.10.0000031Hydroxycarbamidump.o.1mg15909990836758Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg
5909990944927Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg
265.08.10.0000032Idarubicini hydrochloriduminj1mg15909990236114Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
5909990236213Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
275.08.10.0000033Ifosfamiduminj1mg15909990241118Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990241217Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 2 g
285.08.10.0000035Interferonum alfa-2ainj1 mlnj.m.15909990465118Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml
5909990465316Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml
5909990465415Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml
295.08.10.0000036Interferonum alfa-2binj1 mlnj.m.15909990858118IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml
5909990858217IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml
305.08.10.0000037Irinotecani hydrochloridum trihydricuminj1mg15909990645060Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645176Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645183Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739059Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739066Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766482Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766499Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766505Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990871056Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg
5909990871087Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990871124Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990871155Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
5909990871162Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
5909990911172Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990962600Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731321Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731338Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731345Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5055565731352Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
315.08.10.0000038Lanreotiduminj1mg15909990420711SOMATULINE PR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909991094416Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg
5909991094515Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg
5909991094614Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg
325.08.10.0000040Mercaptopurinump.o.1mg15909990186112Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg
335.08.10.0000042Methotrexatuminj1mg15909990333936Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
345.08.10.0000043Methotrexatump.o.1mg15909990111619Trexan, tabl., 2,5 mg
5909990453726Methotrexat - Ebewe, tabl., 2,5 mg
5909990453825Methotrexat - Ebewe, tabl., 5 mg
5909990453924Methotrexat - Ebewe, tabl., 10 mg
5909990730346Trexan, tabl., 10 mg
355.08.10.0000044Mitomycinuminj1mg15909990098118Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
5909990098217Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 20 mg
5909991273996Mitomycin Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub do pęcherza moczowego, 10 mg
5909991274016Mitomycin Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub do pęcherza moczowego, 20 mg
365.08.10.0000045Mitotanump.o.1mg15909990335237Lysodren, tabl., 500 mg
375.08.10.0000046Octreotiduminj1mg15909990042715Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml
5909990042913Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml
5909990459513Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909990459612Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
5909990459711Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg
385.08.10.0000049Oxaliplatinuminj1mg15909990084852Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990084869Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990683291Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990796151Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990796168Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798247OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798254OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827206Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827381OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
395.08.10.0000050Paclitaxeluminj1mg15909990018383Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
5909990018390Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990018406Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990018420Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
5909990668878Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840267Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840274Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840281Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874347PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874361PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874385PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874408PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874446PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976010Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976027Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976034Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991037086Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991037093Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
405.08.10.0000051Pegasparagasuminj1j.m.15909990950812Oncaspar, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 750 j.m./ml
415.08.10.0000053Pemetrekseduminj1mg15907626706086Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991253806Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991253813Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991253820Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg
5055565724613Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.
5055565724620Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg; 1 fiol.
5055565724736Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.
5907626706079Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.po 10 ml
5907626706093Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 100 ml
5909991258573Pemetrexed Alvogen, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991258597Pemetrexed Alvogen, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991270407Pemetrexed Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991270414Pemetrexed Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5902020241522Pemetrexed Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5902020241539Pemetrexed Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991289393Pemetrexed Fresenius Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991289409Pemetrexed Fresenius Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
425.08.10.0000055Rituximabuminj1mg15909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
435.08.10.0000056Tamoxifenump.o.1mg15909990127412Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg
5909990775316Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg
445.08.10.0000057Thiotepainj1mg15909990893546Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 15 mg
5909990893553Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
455.08.10.0000058Topotecanuminj1mg15909990924660Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924677Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924684Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984756Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984770Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
465.08.10.0000059Topotecanump.o.1mg15909990643134HYCAMTIN, kaps. twarde, 0,25 mg
5909990643141HYCAMTIN, kaps. twarde, 1 mg
475.08.10.0000060Tretinoinump.o.1mg15909990668311Vesanoid, kaps. miękkie, 10 mg
485.08.10.0000061Vinblastini sulfasinj1mg15909990117321Vinblastin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
495.08.10.0000062Vincristini sulfasinj1mg15909990117413Vincristin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
5909990669493Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
5909990669523Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
505.08.10.0000063Vinorelbinuminj1mg15909990173617Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990173624Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573325Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573349Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990668045Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990668052Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909991314439Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909991314446Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
515.08.10.0000064Vinorelbinump.o.1mg15909990945016Navelbine, kaps. miękkie, 20 mg
5909990945115Navelbine, kaps. miękkie, 30 mg
525.08.10.0000065Busulfanump.o.1mg15909990277926Myleran, tabl. powl., 2 mg
535.08.10.0000066Chlorambucilump.o.1mg15909990345618Leukeran, tabl. powl., 2 mg
545.08.10.0000067Isotretinoinump.o.1mg15909990864409Isoderm, kaps. miękkie, 10 mg
555.08.10.0000068Melphalanump.o.1mg15909990283514Alkeran, tabl. powl., 2 mg
565.08.10.0000069Tioguaninump.o.1mg15909990185214Lanvis, tabl., 40 mg
575.08.10.0000070Temozolomidump.o.1mg15909990672158Temodal, kaps. twarde, 20 mg
5909990672172Temodal, kaps. twarde, 100 mg
5909990672196Temodal, kaps. twarde, 250 mg
5909990672219Temodal, kaps. twarde, 140 mg
5909990672233Temodal, kaps. twarde, 180 mg
5909990716999Temodal, kaps. twarde, 5 mg
5909990805082TEMOSTAD, kaps. twarde, 5 mg
5909990805105TEMOSTAD, kaps. twarde, 20 mg
5909990805136TEMOSTAD, kaps. twarde, 100 mg
5909990805150TEMOSTAD, kaps. twarde, 140 mg
5909990805174TEMOSTAD, kaps. twarde, 180 mg
5909990805198TEMOSTAD, kaps. twarde, 250 mg
5909991057572Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 5 mg
5909991057602Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 20 mg
5909991057640Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 100 mg
5909991057671Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 140 mg
5909991057701Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 180 mg
5909991057794Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 250 mg
5055565719336Temozolomide Accord, kaps. twarde, 5 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719343Temozolomide Accord, kaps. twarde, 20 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719350Temozolomide Accord, kaps. twarde, 100 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719367Temozolomide Accord, kaps. twarde, 140 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719374Temozolomide Accord, kaps. twarde, 180 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719381Temozolomide Accord, kaps. twarde, 250 mg 5 szt. (saszetka)
5902020241232Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 20 mg
5902020241249Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 100 mg
5902020241256Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 140 mg
5902020241263Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 180 mg
5902020241270Temozolomide Glenmark, kapsułki twarde, 250 mg
585.08.10.0000072Arsenicum trioxiduminj1mg15909990016433Trisenox, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
595.08.10.0000073Clofarabinuminj1mg15909990710997Evoltra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
605.08.10.0000075Bendamustinum hydrochloriduminj1mg15909990802210Levact, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909990802234Levact, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991198145Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991198183Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991202415Bendamustine Intas, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 5 fiol.po 100 mg
5909991202439Bendamustine Intas, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 5 fiol.po 25 mg
5902020241492Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (25 mg)
5902020241508Bendamustine Glenmark, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol. (100 mg)
5909991242022Bendamustine STADA, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 100 mg
5909991242039Bendamustine STADA, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml; 5 fiol.po 25 mg
5909991267285Bendamustine Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991267292Bendamustine Zentiva, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991296179Bendamustine Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991296186Bendamustine Kabi, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
615.08.10.0000076Acidum zoledronicuminj1mg15909990948994Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991016197Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991078577Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml
5909991228392Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml; 1 fiol.po 100 ml
5909991009250Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5055565711958Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991236533Zoledronic acid Claris, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
625.08.10.0000077Azacitidinuminj1mg15909990682706Vidaza 25mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml
635.08.10.0000078Imatinibump.o.1mg15909991025793Imatinib Teva, tabl. powl., 100 mg
5909991025946Imatinib Teva, tabl. powl., 400 mg
5909991053895Meaxin, tabl. powl., 100 mg
5909991053963Meaxin, tabl. powl., 400 mg
5909991051181Nibix, kaps. twarde, 100 mg
5909991051259Nibix, kaps. twarde, 400 mg
5909991061098Telux, kaps., 100 mg
5909991061128Telux, kaps., 400 mg
5055565713624Imatinib Accord, tabl. powl., 100 mg
5055565713631Imatinib Accord, tabl. powl., 400 mg
5055565726983Imatinib Accord, tabletki powlekane, 100 mg
5055565726990Imatinib Accord, tabletki powlekane, 400 mg
645.08.10.0000080Plerixaforuminj1mg15909990728473Mozobil, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
655.08.10.0000081Posaconazolump.o.1mg15909990335244Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml
665.08.10.0000082Anagrelidump.o.1mg15909990670154Thromboreductin, kaps., 0,5 mg
5909991354480Anagrelide Vipharm, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991354503Anagrelide Vipharm, kapsułki twarde, 1 mg
5909991354053Grenalvon, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991354077Grenalvon, kapsułki twarde, 1 mg
5907626708394Anagrelide Sandoz, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991357313Atremia, kapsułki twarde, 0,5 mg
5909991357320Atremia, kapsułki twarde, 1 mg
675.08.10.0000083Leuprorelinuminj1mg15909990686117Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg
685.08.10.0000084Nelarabinuminj1mg15909990056736Atriance, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
695.08.10.0000085Bortezomibuminj.1mg15055565718339Bortezomib Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg 1 fiol.
5906414000771Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
5906414000788Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5902020241461Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
5902020241478Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5909991234461Vortemyel, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
5909991234478Vortemyel, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
5909991253950Bortezomib Actavis, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5909991250812Bortezomib Zentiva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
5909991250829Bortezomib Zentiva, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
705.08.10.0000086Denosumabuminj.1mg15909990881789Xgeva, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 fiol.po 1,7 ml
715.08.10.0000087Voriconazolump.o.1mg15909991063177Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt.
5909991095741Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg; 20 szt.
5909991095840Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
5909991082192Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg; 28 szt.
5909991095826Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg
5909991271831Voriconazol Adamed, tabl. powl., 50 mg; 20 szt.
5909991271848Voriconazol Adamed, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
5909991190156Voriconazole STADA, tabl. powl., 200 mg
5909991191917Voriconazole Mylan, tabl. powl., 200 mg
5909991248437Voriconazole Actavis, tabl. powl., 200 mg
5909991094126Voriconazole Teva, tabl. powl., 50 mg
5909991094355Voriconazole Teva, tabl. powl., 200 mg
5909991223489Voriconazole Zentiva, tabletki powlekane, 200 mg
725.08.10.0000088Mitoxantronuminj.1mg15909991018269Mitoxantron-Ebewe, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991238872Mitoxantron Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml
5909991238896Mitoxantron Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 5 ml
735.08.10.0000089Crisantaspasuminj.1000j.m.15060146290302Erwinase, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m./fiolkę; 5 fiol.
745.08.10.0000091Dexamethasoni phosphasinj.1mg15907464420700Dexamethasone phosphate SF, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml

CZĘŚĆ  B

- LEKI WSPOMAGAJĄCE

lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.]

[1 pkt =1 PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000001Acidum levofolinicuminj1mg15909990648818Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
5909990648825Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
25.08.10.0000005Calcii folinasinj1mg15909990042043Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909990042050Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909990750412Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909991117511Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117528Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117566Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5907626707564Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5907626707601Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5907626707571Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5907626707588Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5907626707540Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5907626707595Calcium folinate Sandoz, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5909991117597Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
35.08.10.0000016Darbepoetinum alfainj1mcg15909990340330Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
5909990739035Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
45.08.10.0000025Filgrastimuminj1 mlnj.m.15909990312214Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml
5909990687763Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml
5909990687800Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml
5909990739387Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5ml
5909990739448Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8ml
5909990830510Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml
5909990830619Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml
5909990904747Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml
5909990904778Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
5909990904808Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,5 ml
5909990739394Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
5909990739455Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml
5055565713846Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
5055565713853Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
5055565713860Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
5055565713877Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
5055565726068Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 7 amp.-strz.
5055565726075Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 7 amp.-strz.
5909991102500Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 1 amp.-strz.
5909991102531Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 5 amp.-strz.
5909991102548Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 1 amp.-strz.
5909991102555Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 5 amp.-strz.
55.08.10.0000041Mesnuminj1mg15909990265831Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
65.08.10.0000047Ondansetronuminj1mg15909990002016ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990002023ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055197ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055234ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990822225Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990822249Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
75.08.10.0000048Ondansetronump.o.1mg15909990001811ZOFRAN, tabl. powl., 4 mg
5909990001910ZOFRAN, tabl. powl., 8 mg
5909990744510Atossa, tabl. powl., 8 mg
5909990810611ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml
5909990994717SETRONON, tabl. powl., 8 mg
85.08.10.0000052Pegfilgrastimuminj1mg15909990007523Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
95.08.10.0000054Rasburicasuminj1mg15909990943111Fasturtec, proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg/ml
105.08.10.0000071Calcii folinasp.o.1mg15909990356713Calciumfolinat-Ebewe, kapsułki twarde, 15 mg
115.08.10.0000074Aprepitantump.o.1mg15909990007387Emend, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
125.08.10.0000079Lipegfilgrastimuminj1mg15909991072469Lonquex, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
135.08.10.0000022Epoetinum alfainj1000j.m.15909990072477Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m.
145.08.10.0000023Epoetinum betainj1000j.m.15909990007134NeoRecormon, roztwór do wstrzykiwań, 30000 j.m.
155.08.10.0000090Netupitantum + Palonosetronump.o.300+0,5mg15909991246563Akynzeo, kaps. twarde, 300+0,5 mg

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Katalog refundowanych substancji czynnych

CZĘŚĆ  A

SUBSTANCJE CZYNNE ZAWARTE W LEKACH NIEDOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość punktowatryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000018carmustinum100 mg211,7856XXXmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
25.08.05.0000019chlormethinum100 mg1271,8992XXX
35.08.05.0000024dactinomycinum100 mg13245,8456XXX
45.08.05.0000025daunorubicinum100 mg294,3980XXX
55.08.05.0000033lomustinum100 mg149,3908XXX
65.08.05.0000034melphalanum - inj.100 mg300,6640XXX
75.08.05.0000037mitoxantronum100 mg3330,6988XXX
85.08.05.0000039procarbazinum100 mg35,7760XXX
95.08.05.0000040thalidomidum100 mg8,0340XXX
105.08.05.0000042trofosfamidum100 mg80,7248XXX
115.08.05.0000043vindesinum100 mg14295,2940XXX
125.08.05.0000044teniposidum100 mg159,5100XXX
135.08.05.0000169erwinia L-asparaginasum100 j.m.34,1281XXX
145.08.05.0000178etoposidum - p.o.100 mg120,0004XXX
155.08.05.0000179etoposidi phosphas100 mg240,0008XXX
165.08.05.0000180idarubicinum - p.o.100 mg5666,6688XXX

CZĘŚĆ  B

SUBSTANCJE CZYNNE ZAWARTE W LEKACH CZASOWO NIEDOSTĘPNYCH W OBROCIE NA TERYTORIUM RP

lp.kod substancji czynnejnazwa substancji czynnejjednostka rozliczeniowawartość punktowatryb podania lekuUwagi
tryb ambulatoryjnytryb jednodniowyhospitalizacja
15.08.05.0000185arsenicum trioxidum - inj.100 mg.13 608,0000xxxmożna łączyć ze świadczeniami z załącznika 1e
25.08.05.0000187asparaginasum - inj.100 j.m.4,0597xxx

ZAŁĄCZNIK Nr  3

UMOWA Nr ....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE -

CHEMIOTERAPIA

zawarta w .........................................., dnia ...................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................................................Oddziałem

Wojewódzkim w ........................................................................................................ z siedzibą:

........................................................................................... (ADRES), reprezentowanym przez ...................................................................................,zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w planie rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie:
1) z warunkami udzielania świadczeń określonymi w:
a) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",
b) ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji",
c) ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów" lub "OWU",
d) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach,
e) przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
2) ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "warunkami realizacji umów".
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest zapoznać z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy.
2.  Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy.
3.  Dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, określone są w załączniku nr 2 do umowy.
4.  Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy.
5.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
6.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
7.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 6, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Funduszu, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
8.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w warunkach realizacji umów oraz w przepisach odrębnych.
9.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do leków będących przedmiotem umowy.
10.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, w okresie obowiązywania umowy, ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom leczonym w zakresie chemioterapia.
11.  Świadczenia są udzielane w ramach katalogu świadczeń podstawowych stanowiącym załącznik nr 1e do zarządzenia oraz w ramach katalogu świadczeń wspomagających stanowiącym załącznik nr 1j do zarządzenia.
12.  Świadczeniodawca nabywa odpłatnie leki będące przedmiotem umowy.
13.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania danych dotyczących faktur zakupu leków zgodnie z:
1) formatem XML w komunikacie FZX opublikowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwanym dalej "Funduszem", oraz
2) zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
14.  Świadczenia są udzielane z zastosowaniem leków wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1n do zarządzenia lub substancji czynnych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.
15.  Świadczenia niezbędne do realizacji chemioterapii, a nieobjęte umową, rozliczane są na podstawie odrębnych umów.
16.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazywania danych i informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych do Funduszu zgodnie z zarządzeniem w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
17.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą, a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
18.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do:
1) realizacji instrumentów dzielenia ryzyka;
2) współpracy z Prezesem Funduszu oraz dyrektorem Oddziału Funduszu przy realizacji instrumentów dzielenia ryzyka

- o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o refundacji.

19.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych dyrektorowi oddziału Funduszu lub Prezesowi Funduszu do realizacji zadań, o których mowa odpowiednio w art. 107 w ust. 5 pkt 26 oraz art. 102 ust. 5a ustawy o świadczeniach, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o ich udzielenie.
§  3.  Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości.........................zł (słownie:......................................................).
3.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1373), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU", w wysokości.....................................zł (słownie:.........................................................).
4.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ...........................zł (słownie: .....................................zł) stanowiącą realizację postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.1532), zwanej dalej: "ustawą zmieniającą" w okresie od dnia ..................................... r. do dnia .....................................r.
5.  Środki, o których mowa w ust. 2 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
6.  Środki, o których mowa w ust. 3, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu wydanym na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU.
7.  Środki, o których mowa w ust. 4, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu wydanym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej.
8.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
9.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w ust. 3, w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi do właściwego Oddziału Funduszu.
10.  W przypadku nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 4, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub ich nieprzeznaczenia na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, lub niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
11.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa "plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
12.  Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń za okres sprawozdawczy równa jest sumie wartości za:
1) świadczenie oraz
2) podane lub wydane świadczeniobiorcy leki.

Należność jest określona w rachunku oraz ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.

13.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, kwota należności nie może przekroczyć maksymalnej kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, z tytułu realizacji umowy, określonej w załączniku nr 1 do umowy.
14.  W przypadku, gdy wartość świadczeń udzielonych pacjentom przyjętym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy.
15.  Zwiększenie, o którym mowa w ust 14, dokonywane jest przez Oddział Funduszu na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania.
16.  Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu przekazuje na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: .......................................................................................

nr....................................................................................................................................................

17.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 16, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
18.  Wniosek, o którym mowa w ust.17, składa się w formie:
1) elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
2) pisemnej.
19.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
20.  Faktury wynikające z realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej przez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

KARY UMOWNE

§  5. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub wystawienia recept w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ, w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
4.  W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  Niewykonanie przez Świadczeniodawcę obowiązków wynikających z ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 lit. c załącznika do Ogólnych warunków umów, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  W przypadku nieprzeznaczenia środków przez Świadczeniodawcę w sposób, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
8.  W przypadku nieprzeznaczenia środków na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, Fundusz nakłada na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
9.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1-8, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
10.  Oddział Funduszu jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ....................... do dnia ..................................
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia ambulatoryjnego lub rozporządzenia szpitalnego.
§  9.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1) załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy;

2) załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby;

3) załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;

4) załącznik nr 4 do umowy - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

............................................................ ...........................................................

............................................................ ...........................................................

Świadczeniodawca Oddział Fundusz

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY zał. nr... do umowy nr .............................

rodzaj świadczeń: wersja ......

Nr dokumentu (aneksu) wprowadzającego:...........

OW NFZ

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia

podpis i pieczęć Dyrektora OW podpis i pieczęć świadczeniodawcy

* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy

**- Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Nr pozycji umowy (a)Kod zakresu świadczeń (b)Zakres świadczeń (c)Kod miejsca udzielania świadczeń (d)Nazwa miejsca udzielania świadczeń (e)Adres miejsca udzielania świadczeń (f)Część VII kodu resortowego (g)****Część VIII kodu resortowego (h)****Profil IX - X cz. kodu res.(i)****
I. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
Harmonogram
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status D, M, U*
II. Personel
Unikalny wyróżnik osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)Pesel (d)Status D, M, U*
Dostępność osoby personelu
Dostępność godzinowa tygodniowo (e)Rodzaj harmonogramu ** (f)pn (g)wt (h)śr (i)czw (j)pt (k)sob (l)nd (m)Obowiązuje od (n)Obowiązuje do (o)
P ***
D ***
Uprawnienia zawodowe
Grupa zawodowa (p)Nr Prawa Wyk. Zawodu (q)
Zawód-specjalność
Nazwa (r)Stopień specjalizacji (s)Data uzyskania (t)Data otwarcia (u)
Kompetencje
Nazwa (w)Data uzyskania (y)
Doświadczenie zawodowe (z)
III. Sprzęt
Unikalny wyróżnik sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny sprzętu (d)Rodzaj dostępności sprzętu (e)Rok produkcji (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status D, M, U*
podpis i pieczęć Dyrektora OW podpis i pieczęć świadczeniodawcy

* D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto

** Rodzaj harmonogramu:

P- harmonogram podstawowy

D- harmonogram dodatkowy (wizyty domowe)

*** drukowany jeśli wypełniony

**** kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia

podpis i pieczęć Dyrektora OW podpis i pieczęć Świadczeniodawcy

Załącznik Nr  4

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.

Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy.........................................

Załącznik Nr  5

KARTA WYDANIA LEKU

Nr............./20.................

W RAMACH CHEMIOTERAPII

PACJENTOWI 1

.................................................................PESEL.................................................

Oświadczenie o odbiorze leku

Oświadczam, że otrzymałam/otrzymałem lek zgodnie z danymi w tabeli poniżej. 2

Data (dd/mm/rrrr)substancja czynna

(nazwa)

PostaćDawkaIlośćOkres na jaki wydano lek [dni]Data i podpis pacjenta lub osoby posiadającej upoważnieniePieczęć i podpis osoby wydającej lek

1 Należy wpisać imię i nazwisko pacjenta oraz numer PESEL

2 Informacje o leku wprowadza personel medyczny ośrodka prowadzącego leczenie

Administrator danych osobowych, przetwarzający dane niezbędne przy udzielaniu świadczeń w zakresie chemioterapii, zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.