Dziennik resortowy

NFZ.2018.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 87/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń na podstawie karty DiLO, którzy w roku poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik korygujący, zrealizowali świadczenia w rozpoznaniach i co najmniej w liczbie określonej w załączniku nr 3c do zarządzenia, wartość tych produktów rozliczeniowych ze wskazanymi rozpoznaniami korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1.";

2) w § 23 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) nie dopuszcza się rozliczania poprzez grupy z katalogu grup określonego w załączniku nr 1a do zarządzenia, hospitalizacji związanych wyłącznie z wykonaniem kosztochłonnego badania diagnostycznego z katalogu produktów do sumowania określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, hospitalizacja (pobyt diagnostyczny), winna być rozliczona poprzez dedykowany produkt (5.52.01.0001524 Pobyt diagnostyczny - w trybie ambulatoryjnym) z katalogu produktów odrębnych, określony w załączniku nr 1b do zarządzenia łącznie z kosztochłonnym badaniem diagnostycznym z katalogu produktów do sumowania określonym w załączniku nr 1c do zarządzenia.";

3) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 1c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 3b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 3c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 października 2018 r.
§  3.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, z tym, że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne zawiera się odpowiednio zgodnie ze wzorami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w załącznikach nr 2a - 2c

do niniejszego zarządzenia.

§  4.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, zmieniającym zarządzenie Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne:

1. Wprowadzenie w życie obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu kompleksowych zabiegów trzustki:
a) modyfikacja dedykowanej grupy G31 Kompleksowe zabiegi trzustki poprzez jej usunięcie oraz utworzenie dwóch nowych grup: G31G Resekcje trzustki zabiegów rekonstrukcyjnych oraz G31H Kompleksowe zabiegi trzustki z rekonstrukcją (pankreatoduodenektomie);
b) modyfikacja dedykowanego produktu z katalogu produktów do sumowania 5.53.01.0000120 Otwarcie jamy otrzewnowej w ostrym zapaleniu trzustki - relaparotomia poprzez jego usunięcie, i utworzenie nowego produktu 5.53.01.0001645 Relaparotomia z powodu powikłań w ostrym zapaleniu trzustki;
c) odpowiednia modyfikacja charakterystyki nowo utworzonych grup JGP.

Zmiany w produktach rozliczeniowych, w szczególności dotyczące konstrukcji grup JGP, liczby dni pobytu finansowanych grupą oraz wartości punktowej osobodnia ponad ryczałt finansowany grupą, wynikają z przekazanego przez AOTMiT obwieszczenia.

2. Wprowadzenie w życie zaleceń Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2018 r., w zakresie koniczności modyfikacji grupy JGP B84 Małe zabiegi witreoretinalne, polegające na możliwości sprawozdania procedury ICD-9: 99.293 Wstrzyknięcie rekombinowanych białek, bez ograniczania do konkretnego rozpoznania, z zastrzeżeniem jednak, że nie dopuszcza się rozliczania iniekcji doszklistkowych u pacjentów zakwalifikowanych do dedykowanego programu lekowego.
3. Zmiany w pozostałym zakresie, a dotyczące katalogu produktów odrębnych, katalogu produktów do sumowania, katalogu produktów onkologicznych, katalogu produktów dedykowanych dla wybranych rozpoznań onkologicznych, charakterystyki JGP oraz szczegółowego opisu przedmiotu umowy niektórych świadczeń, mają charakter techniczny i porządkujący:
a) dla grupy JGP A87A Inne choroby układu nerwowego > 17 r.ż. dodanie zakresu: neurologia specjalistyczna, dla grupy JGP A87B Inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. dodanie zakresu neurologia specjalistyczna dla dzieci, dla grupy JGP H31E Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy > 65 r.ż. dodanie zakresów: chirurgia plastyczna i chirurgia plastyczna specjalistyczna;
b) dla produktów 5.52.01.0001462 Powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie (diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) > 3 dni oraz 5.52.01.0001463 Ciężkie powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku, wymagające intensywnego leczenia przeciwgrzybiczego i/lub przeciwwirusowego - diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu > 3 dni dodanie zakresu onkologia kliniczna;
c) zmiana nazwy produktu 5.52.01.0001524 Hospitalizacja diagnostyczna na 5.52.01.0001524 Pobyt diagnostyczny - w trybie ambulatoryjnym. Jednocześnie zmodyfikowano brzmienie § 23 pkt 18 zarządzenia;
d) dla produktu 5.53.01.0001528 Konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego, usunięto oczywistą omyłkę pisarską w zakresie produktów wyłączonych z możliwości sumowania;
e) dostosowano brzmienie katalogu produktów dedykowanych dla wybranych rozpoznań onkologicznych do § 18 pkt 6 zarządzenia;
f) w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu umowy niektórych świadczeń (JGP B18G Usunięcie zaćmy - kategoria I / JPG B19G Usunięcie zaćmy - kategoria II) dokonano zmiany o charakterze porządkującym i legislacyjnym.

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W ramach konsultacji wpłynęło łącznie wpłynęło 37 uwag od 14 podmiotów. Uwagi (opinie) odnosiły się do wprowadzonych zarządzeniem Nr 66/2018/DSOZ zmian w zakresie zmodyfikowanej sekcji B (Choroby narządu wzroku). Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zmiany, wprowadzone zarządzeniem Nr 66/2018/DSOZ, były efektem szeroko prowadzonych prac analitycznych, w tym po konsultacji z właściwymi w sprawie Konsultantami krajowymi, i nie były przedmiotem zmian projektowanego zarządzenia, nie zostały uwzględnione.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Nazwa projektu:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Komórka odpowiedzialna za projekt:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Data sporządzenia:

23 sierpnia 2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, zmieniającym zarządzenie Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne:

1. Wprowadzenie w życie obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu kompleksowych zabiegów trzustki:

a) modyfikacja dedykowanej grupy G31 Kompleksowe zabiegi trzustki poprzez jej usunięcie, oraz utworzenie dwóch nowych grup: G31G Resekcje trzustki zabiegów rekonstrukcyjnych oraz G31H Kompleksowe zabiegi trzustki z rekonstrukcją (pankreatoduodenektomie);

b) modyfikacja dedykowanego produktu z katalogu produktów do sumowania 5.53.01.0000120 Otwarcie jamy otrzewnowej w ostrym zapaleniu trzustki - relaparotomia poprzez jego usunięcie, i utworzenie nowego produktu 5.53.01.0001645 Relaparotomia z powodu powikłań w ostrym zapaleniu trzustki;

c) odpowiednia modyfikacja charakterystyki nowo utworzonych grup JGP.

Zmiany w produktach rozliczeniowych, w szczególności dotyczące konstrukcji grup JGP, liczby dni pobytu finansowanych grupą oraz wartości punktowej osobodnia ponad ryczałt finansowany grupą, wynikają z przekazanego przez AOTMiT obwieszczenia.

2. Wprowadzenie w życie zaleceń Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2018 r., w zakresie koniczności modyfikacji grupy JGP B84 Małe zabiegi witreoretinalne, polegające na możliwości sprawozdania procedury ICD-9: 99.293 Wstrzyknięcie rekombinowanych białek, bez ograniczania do konkretnego rozpoznania, z zastrzeżeniem jednak, że nie dopuszcza się rozliczania iniekcji doszklistkowych u pacjentów zakwalifikowanych do dedykowanego programu lekowego.

3. Zmiany w pozostałym zakresie, a dotyczące katalogu produktów odrębnych, katalogu produktów do sumowania, katalogu produktów onkologicznych, katalogu produktów dedykowanych dla wybranych rozpoznań onkologicznych, charakterystyki JGP oraz szczegółowego opisu przedmiotu umowy niektórych świadczeń, mają charakter techniczny i porządkujący:

a) dla grupy JGP A87A Inne choroby układu nerwowego > 17 r.ż. dodanie zakresu: neurologia specjalistyczna, dla grupy JGP A87B Inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. dodanie zakresu neurologia specjalistyczna dla dzieci, dla grupy JGP H31E Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy > 65 r.ż. dodanie zakresów: chirurgia plastyczna i chirurgia plastyczna specjalistyczna;

b) dla produktów 5.52.01.0001462 Powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie (diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) > 3 dni oraz 5.52.01.0001463 Ciężkie powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku, wymagające intensywnego leczenia przeciwgrzybiczego i/lub przeciwwirusowego - diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu > 3 dni dodanie zakresu onkologia kliniczna;

c) zmiana nazwy produktu 5.52.01.0001524 Hospitalizacja diagnostyczna na 5.52.01.0001524 Pobyt diagnostyczny - w trybie ambulatoryjnym. Jednocześnie zmodyfikowano brzmienie § 23 pkt 18 zarządzenia;

d) dla produktu 5.53.01.0001528 Konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego, usunięto oczywistą omyłkę pisarską w zakresie produktów wyłączonych z możliwości sumowania;

e) dostosowano brzmienie katalogu produktów dedykowanych dla wybranych rozpoznań onkologicznych do § 18 pkt 6 zarządzenia;

f) w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu umowy niektórych świadczeń (JGP B18G Usunięcie zaćmy - kategoria I / JPG B19G Usunięcie zaćmy - kategoria II) dokonano zmiany o charakterze porządkującym i legislacyjnym.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt.
Szczegółowe zmiany (rozwiązania) wprowadzone niniejszym zarządzeniem, zmieniającym zarządzenie Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne opisano jak wyżej.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt zarządzenia.
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
1. Podmioty wykonujące działalność leczniczą realizujące umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne i leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne oraz ubiegające się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.Liczba podmiotów leczniczych na dzień sporządzenia OSR niemożliwa do określenia. Potencjalnie wszystkie podmioty lecznicze realizujące obecnie umowy w zakresach szpitalnych.Zmiany o charakterze technicznym i porządkującym. Zmiana sposobu finansowania świadczeń z zakresu kompleksowych zabiegów trzustki.
2. Centrala NFZ i OW NFZ.Implementacja postanowień zarządzenia do aplikacji informatycznych obsługujących proces zawierania/aneksowania

umów oraz proces rozliczeń.

Organizacja i przeprowadzenie procesu zmiany umów.

4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji.
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W ramach konsultacji wpłynęło łącznie wpłynęło 37 uwag od 14 podmiotów. Uwagi (opinie) odnosiły się do wprowadzonych zarządzeniem Nr 66/2018/DSOZ zmian w zakresie zmodyfikowanej sekcji B (Choroby narządu wzroku). Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zmiany, wprowadzone zarządzeniem Nr 66/2018/DSOZ, były efektem szeroko prowadzonych prac analitycznych, w tym po konsultacji z właściwymi w sprawie Konsultantami krajowymi, i nie były przedmiotem zmian projektowanego zarządzenia, nie zostały uwzględnione.

5. Skutki finansowe.
Skutek finansowy wynikający z wprowadzonych przedmiotowym zarządzeniem modyfikacji na dzień sporządzenia dokumentu nie jest możliwy do oszacowania, z uwagi na obowiązujący system rozliczania świadczeń (ryczałt systemu zabezpieczenia wyliczany zgodnie ze wzorem na podstawie rozporządzenia o ryczałcie PSZ). Jednak z uwagi na charakter zmian nie przewiduje się oddziaływania zmian na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 października 2018 r.

7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1a do zarzadzenia nr 66/2018/DSOZ

Katalog grup

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1b do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

Katalog produktów odrębnych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 1c do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

Katalog produktów do sumowania

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 3b do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

Katalog produktów onkologicznych - PAKIET ONKOLOGICZNY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Załącznik Nr 3c do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ
NowotwórRozpoznanie zasadnicze ICD-10JGPLiczba zabiegówWspółczynnik korygujący
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUCAC34D01 ZŁOŻONE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ701,1
D02 KOMPLEKSOWE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGOC67L21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO Z WYTWORZENIEM PRZETOKI301,1
L22 DUŻE OTWARTE ZABIEGI NA PĘCHERZU MOCZOWYM, W TYM PLASTYKA
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKAC56M11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW301,1
M12 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
M20 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
M21 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGOC18-C20F31A KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO > 17 R. Ż.751,1
F31B KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO < 18 R. Ż.
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MACICYC53-C55M11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW601,1
M12 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW
M20 KOMPLEKSOWE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
M21 BARDZO DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKIC64-C65L00 NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK501,1
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PIERSIC50J01 RADYKALNE ODJĘCIE PIERSI Z REKONSTRUKCJĄ2501,1
J02 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGOC61L31 RADYKALNA PROSTATEKTOMIA751,1
NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKIC25G31 KOMPLEKSOWE ZABIEGI TRZUSTKI301,1
G21 KOMPLEKSOWE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
NOWOTWÓR ZŁOSLIWY ŻOŁĄDKAC16F11E KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.301,1
F11F KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.
F12 DUŻE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

Charakterystyka JGP

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

grafika