Dziennik resortowy

NFZ.2018.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 1c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1d do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 1e do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, wprowadza taryfę świadczeń, opublikowaną w Obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Taryfa świadczeń dla świadczenia: "Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z chorobą AIDS lub zakażonych HIV z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel" została określona jako 3,76 pkt.

Zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", niniejszym zarządzeniem Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określoną przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji taryfę świadczeń wprowadza do stosowania od 1 września 2018 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), projekt zarządzenia został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni. W trakcie konsultacji społecznych do projektu zarządzenia wpłynęło 5 uwag. Uwagi nie zostały uwzględnione, ponieważ dotyczyły ewentualnych zmian rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Nazwa projektu

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Data sporządzenia

24.07.2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejsze zarządzenie ma na celu dostosowanie przepisów wynikających z Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zarządzenie wprowadza taryfę w wysokości 3,76 pkt dla świadczenia jednostkowego: "Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z chorobą AIDS lub zakażonych HIV z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel".
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w warunkach stacjonarnych dla pacjenta z chorobą AIDS lub zakażonych HIV z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel8 (wg danych za 2017 r.)NFZZmniejszenie wydatkowania na kwotę 9482 zł za okres od 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r. W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu większej liczby świadczeń.
Oddziały Wojewódzkie NFZ16Ogłaszanie postępowań konkursowych lub rokowań.
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) oraz z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.) Prezes Funduszu zasięgał opinii konsultantów krajowych w określonej dziedzinie medycyny jak również Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców w okresie 14 dni. Uwagi zgłosił jeden podmiot w zakresie finansowania świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej. Uwagi nie zostały uwzględnione, ponieważ dotyczyły ewentualnych zmian rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

5. Skutki finansowe
Wprowadzenie taryfy dla przedmiotowego świadczenia będzie skutkować zmniejszeniem wydatkowania na kwotę 9482 zł za cztery miesiące. W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu większej liczby świadczeń.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.