NFZ.2018.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 po ust. 13 dodaje się ust. 14-16 w brzmieniu:

"14. W przypadku udzielania świadczeniobiorcom do ukończenia 3. roku życia świadczeń w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:

1) ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,

2) specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia,

3) diagnostycznych pakietów onkologicznych, stanowiącym załącznik nr 5c do zarządzenia

– wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,5.

15. W przypadku udzielania świadczeniobiorcom w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia świadczeń w poradniach specjalistycznych wskazanych w katalogach:

1) ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego kodem W02,

2) specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia,

3) diagnostycznych pakietów onkologicznych, stanowiącym załącznik nr 5c do zarządzenia

– wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,2.

16. W przypadku udzielania świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia świadczeń specjalistycznych pierwszorazowych w zakresach: alergologii, endokrynologii, kardiologii i neurologii wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,4.";

2) w § 16 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) wydał skierowanie na podstawie przepisów § 12 ust. 10 pkt 1 ogólnych warunków umów.";

3) załącznik Nr 5a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) w załączniku Nr 5b do zarządzenia po lp. 25 dodaje się lp. 26 i 27 w brzmieniu:

"

26.5.05.00.0000099cukrzyca monogenowa - porada korygująca terapię61zał. nr 3 lp. 917rozliczanie maksymalnie dwukrotnie u danego dziecka niezależnie od świadczeniodawcy
27.5.05.00.0000100cukrzyca monogenowa - konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej61zał. nr 3 lp. 917rozliczanie maksymalnie jednokrotnie niezależnie od świadczeniodawcy

";

5) załącznik Nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdawanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielanych nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2018 r.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna polegają na:

1) wprowadzeniu dwóch współczynników korygujących 1,5 oraz 1,2 w przypadku udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych na rzecz dzieci w wieku odpowiednio 0-3 r.ż.(od urodzenia do ukończenia 3 r.ż.) oraz 4-18 r. ż. Zmiana ma na celu premiowanie podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń dla najmłodszych pacjentów kompleksowo i na najwyższym poziomie. Pozwoli to także, na zmotywowanie lekarzy, do realizacji diagnostyki i terapii, w jak najszerszym zakresie w trybie ambulatoryjnym, co znacznie zmniejsza stres u dziecka;
2) wprowadzeniu współczynnika korygującego w wysokości 1,4 przy rozliczaniu porad pierwszorazowych udzielanych świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia wykonywanych w poradniach specjalistycznych następujących specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia. Oczekuje się, że działania te znacząco zwiększą liczbę szybko przyjmowanych i diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym chorych, co powinno skrócić czas oczekiwania na poradę, a także zracjonalizować wydatkowanie publicznych środków, w tych specjalnościach, w których są najdłuższe kolejki oczekujących chorych. Utrzymano jednocześnie pozostałe zasady rozliczania porad pierwszorazowych;
3) dokonaniu zmiany wycen niżej wymienionych procedur zabiegowych, jeżeli zrealizowane zostały w trybie ambulatoryjnym w ramach umowy AOS, zamiast w trybie stacjonarnym. Zmiana wyceny tych świadczeń ma na celu racjonalizację wydatkowania środków publicznych oraz dostosowanie ich do ponoszonych kosztów:
Dotychczasowa wycenaModyfikacja wyceny
L.p.Kod ICD-9Nazwa ICD-9AOS 2018 - kod grupyAOS 2018 - wycena pktAOS 2018 - kod grupyAOS 2018 - wycena pkt
1.08.201Inne usunięcie gruczołu tarczkowegoZ44145Z44250
2.08.21Wycięcie gradówkiZ44145Z44250
3.08.38Korekcja przykurczu powiekZ44145Z44250
4.08.41Termokauteryzacja podwiniętej/wywiniętej powiekiZ44145Z44250
5.08.42Podszycie podwiniętej/wywiniętej powiekiZ44145Z44250
6.08.511Powiększenie szczeliny powiekZ44145Z44250
7.08.521Zszycie kąta szpary powiekowejZ44145Z44250
8.08.522Zszycie tarczkiZ44145Z44250
9.08.71Rekonstrukcja brzegu powieki niepełnej grubościZ44145Z44250
10.10.31Wycięcie zmiany ze spojówkiZ44145Z44250
11.10.32Zniszczenie zmiany na spojówceZ44145Z44250
12.10.331Usunięcie ziarniny jagliczejZ44145Z44250
13.10.6Operacja naprawcza skaleczenia spojówkiZ44145Z44250
14.10.91Iniekcja podspojówkowaZ44145Z44250
15.12.21Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory okaZ44145Z44250
16.12.54Przecięcie twardówki z zewnątrzZ44145Z44250
17.12.75Gonioplastyka laserowaZ44145Z44250
18.12.76Trabekuloplastyka laserowaZ44145Z44250
19.12.91Lecznicze opróżnienie komory przedniej okaZ44145Z44250
20.12.921Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej okaZ44145Z44250
21.12.922Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory okaZ44145Z44250
22.12.923Wstrzyknięcie leku do przedniej komory okaZ44145Z44250
23.08.81Zszycie linijnej rany powieki/ brwiZ103140Z44250
24.12.73CyklofotokoagulacjaZ105187Z44250
25.13.64Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie) (kapsulotomia laserowa)Z110210Z58280
26.13.65Wycięcie wtórnej błony po zaćmieZ110210Z58280
27.13.66Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmieZ110210Z58280

Powyższe modyfikacje mają odzwierciedlenie w nowelizowanych załącznikach nr 5a i 7 do zarządzenia;

4) dokonaniu zmiany wyceny porady, w ramach której wykazywane jest do rozliczenia wykonanie wielodniowego monitorowania czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Event Holter, Holter 72 godz. z 121 pkt do 159 pkt. W tym celu do listy W4 Badania dodatkowe - grupa 3 dodano procedurę ICD-9 dedykowaną wykonaniu monitorowania czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) metodą Event Holter, Holter 72 godz. (89.503);
5) dodaniu dwóch produktów rozliczeniowych dedykowanych cukrzycy monogenowej. Zmiana wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.03.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadzającego świadczenie gwarantowane: "Diagnostyka cukrzycy monogenowej", a wycena odpowiada taryfie świadczeń opracowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
6) rozszerzeniu wykazu lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego kierujących na wykonanie badań ASDK, skierowanie których będzie uprawniać do ich rozliczenia w ramach odrębnej umowy z NFZ w określonym zakresie świadczeń ASDK.

Skutek finansowy w okresie 6 miesięcy roku 2018 wynikający z wprowadzenia modyfikacji wyceny świadczeń pierwszorazowych w czterech zakresach świadczeń na dzień sporządzenia dokumentu oszacowano w wysokości 30 mln zł. Dodatkowo skutek finansowy wynikający z wprowadzenia współczynników korygujących odnoszących się do realizacji świadczeń u dzieci oszacowano na 79,5 mln zł. Natomiast koszt wprowadzenia zmiany wyceny części okulistycznych świadczeń zabiegowych wynosi 6,5 mln zł.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2018 r.

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146), został przedstawiony do konsultacji. W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (NRL, NRPiP), reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach. W ich wyniku 17 podmiotów zgłosiło 24 uwag i opinii. Przekazane uwagi odnosiły się w głównej mierze do zwiększenia wykazu zakresów świadczeń premiowanych współczynnikiem 1,4 w przypadku świadczeń pierwszorazowych oraz dotyczyły doprecyzowania przepisów odnoszących się do wprowadzonych współczynników w zakresie udzielania świadczeń na rzecz dzieci w zakresach dla osób dorosłych. W ramach przedmiotowych uwag doprecyzowano, że premiowane są świadczenia pierwszorazowe udzielane świadczeniobiorcom powyżej 18 r.ż. Wprowadzony współczynnik odnosi się jedynie do zakresów: alergologii, endokrynologii, kardiologii i neurologii, tj. do zakresów o najdłuższych kolejkach oczekujących, w których jest wydzielony zakres skojarzony pierwszorazowy.

Nazwa projektu

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Data sporządzenia

28.06.2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem wprowadzenia zmian w obowiązującym zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jest:

1. dostosowanie przepisów zarządzenia Prezesa NFZ do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 657) wprowadzającego do wykazu świadczeń gwarantowanych nowe świadczenie: diagnostyka cukrzycy monogenowej,

2. zwiększenie liczby szybko przyjmowanych i diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym pacjentów pierwszorazowych, w dziedzinach gdzie są najdłuższe kolejki oczekujących, co powinno skrócić czas oczekiwania na poradę, a także zracjonalizować wydatkowanie publicznych środków, poprzez uniknięcie zbędnych hospitalizacji diagnostycznych,

3. premiowanie podmiotów leczniczych, które udzielają ambulatoryjnych świadczeń dla najmłodszych pacjentów kompleksowo i na najwyższym poziomie,

4. zwiększenie liczby okulistycznych świadczeń zabiegowych wykonywanych w trybie ambulatoryjnym.

Wprowadzane zmiany powinny także zracjonalizować wydatkowanie publicznych środków, poprzez uniknięcie zbędnych hospitalizacji.

Ponadto dokonano rozszerzenia wykazu lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego kierujących na wykonanie badań ASDK, skierowanie których będzie uprawniać do ich rozliczenia w ramach odrębnej umowy z NFZ w określonym zakresie świadczeń ASDK

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna polegają na:

1) dodaniu dwóch nowych produktów rozliczeniowych dedykowanych cukrzycy monogenowej;

2) wprowadzeniu dwóch współczynników korygujących 1,5 oraz 1,2 w przypadku udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych na rzecz dzieci w wieku odpowiednio 0-3 r.ż. (od urodzenia do ukończenia 3 r.ż.) oraz 4-18 r. ż.;

3) wprowadzeniu współczynnika korygującego w wysokości 1,4 przy rozliczaniu porad pierwszorazowych udzielanych świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia wykonywanych w poradniach specjalistycznych następujących specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia oraz neurologia;

4) dokonaniu zmiany wycen części okulistycznych procedur zabiegowych, jeżeli zrealizowane zostały w trybie ambulatoryjnym w ramach umowy AOS, zamiast w trybie stacjonarnym;

5) dokonaniu zmiany wyceny porady, w ramach której wykazywane jest do rozliczenia wykonanie wielodniowego monitorowania czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Event Holter, Holter 72 godz. z 121 pkt do 159 pkt. W tym celu do listy W4 Badania dodatkowe - grupa 3 dodano procedurę ICD-9 dedykowaną wykonaniu monitorowania czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) metodą Event Holter, Holter 72 godz.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Centrala NFZ i OW NFZImplementacja postanowień zarządzenia do aplikacji informatycznych obsługujących proces zawierania/aneksowania umów oraz proces rozliczeń.
Świadczeniodawcy realizujący świadczenia AOS - poradnie (typ umowy 02/01)5 717Centrala NFZ
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r., poz. 1146), podlegał konsultacjom zewnętrznym.

W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych), reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach. W ich wyniku 17 podmiotów zgłosiło 24 uwag i opinii. Przekazane uwagi odnosiły się w głównej mierze do zwiększenia wykazu zakresów świadczeń premiowanych współczynnikiem 1,4 w przypadku świadczeń pierwszorazowych oraz dotyczyły doprecyzowania przepisów odnoszących się do wprowadzonych współczynników w zakresie udzielania świadczeń na rzecz dzieci w zakresach dla osób dorosłych. W ramach przedmiotowych uwag doprecyzowano, że premiowane są świadczenia pierwszorazowe udzielane świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia. Wprowadzony współczynnik odnosi się jedynie do zakresów: alergologii, endokrynologii, kardiologii i neurologii, tj. do zakresów o najdłuższych kolejkach oczekujących, w których jest wydzielony zakres skojarzony pierwszorazowy.

5. Skutki finansowe
Skutek finansowy w okresie 6 miesięcy roku 2018 wynikający z wprowadzenia modyfikacji wyceny świadczeń pierwszorazowych w zakresach świadczeń: alergologii, endokrynologii, kardiologii i neurologii na dzień sporządzenia dokumentu oszacowano w wysokości 30 mln zł. Dodatkowo skutek finansowy wynikający z wprowadzenia współczynników korygujących odnoszących się do realizacji świadczeń u dzieci oszacowano w wysokości 79,5 mln zł. Natomiast koszt wprowadzenia zmiany wyceny części okulistycznych świadczeń zabiegowych wynosi 6,5 mln zł.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2018 r.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Liczba świadczeń pierwszorazowych. Dokonanie precyzyjnej ewaluacji efektów wprowadzonych zmian, będzie możliwe najwcześniej po pierwszym roku obowiązywania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

W Świadczenia specjalistyczne
W01 Świadczenie pohospitalizacyjne
zgodnie z definicją świadczenia
W02 Świadczenie receptowe
zgodnie z definicją świadczenia
W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu
zgodnie z definicją świadczenia
W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2
lub
konieczne wykazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W2
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W3
lub
konieczne wykazanie od 3 do 4 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
lub
konieczne wykazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W7
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2 oraz co najmniej jednej procedury z listy W8
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2 oraz co najmniej jednej procedury z listy W16
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej jednej procedury z listy W2
W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W3
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W4
lub
konieczne wykazanie co najmniej 5 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W7
lub
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W10
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej jednej procedury z listy W3
W15 Świadczenie specjalistyczne 5-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W8
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W16
W16 Świadczenie specjalistyczne 6-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W11
W17 Świadczenie specjalistyczne 7-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W9
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W10
lub
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W8
W18 Świadczenie specjalistyczne 8-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W12
W19 Świadczenie specjalistyczne 9-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W13
W20 Świadczenie specjalistyczne 10-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W14
W32 Świadczenie specjalistyczne 11-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W15
W40 Świadczenie pierwszorazowe 1-go typu
zgodnie z definicją świadczenia
W41 Świadczenie pierwszorazowe 2-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2
lub
konieczne wykazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
W42 Świadczenie pierwszorazowe 3-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W2
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W3
lub
konieczne wykazanie od 3 do 4 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
lub
konieczne wykazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W7
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2 oraz co najmniej jednej procedury z listy W8
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej jednej procedury z listy W2
W43 Świadczenie pierwszorazowe 4-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W3
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W4
lub
konieczne wykazanie co najmniej 5 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W7
lub
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W10
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej jednej procedury z listy W3
W44 Świadczenie pierwszorazowe 5-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W8
W45 Świadczenie pierwszorazowe 6-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W11
W46 Świadczenie pierwszorazowe 7-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W9
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W10
lub
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W8
W47 Świadczenie pierwszorazowe 8-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W12
W48 Świadczenie pierwszorazowe 9-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W13
W49 Świadczenie pierwszorazowe 10-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W14
W50 Świadczenie pierwszorazowe 11-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W15
W31 Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy
zgodnie z definicją porady
W61 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 1-go typu
zgodnie z definicją świadczenia
W62 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 2-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2
lub
konieczne wykazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
W63 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 3-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W2
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W3
lub
konieczne wykazanie od 3 do 4 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
lub
konieczne wykazanie do 2 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W7
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2 oraz co najmniej jednej procedury z listy W8
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2 oraz co najmniej jednej procedury z listy W16
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej jednej procedury z listy W2
W64 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 4-go typu
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W3
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W4
lub
konieczne wykazanie co najmniej 5 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W5
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur oznaczonych tym samym kodem z listy W7
lub
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W10
lub
konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej jednej procedury z listy W3
W65 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 5-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W8
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W16
W67 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 7-go typu
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W9
lub
konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W10
lub
konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W8
W1 Lista podstawowa
ICD-9Ranga* ICD-9
20.391Posturografia2
21.293Rinoskopia tylna2
31.42Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy2
87.123Rtg kanału korzenia zęba2
87.164Rtg zatok nosa2
87.165Rtg nosa2
87.433Rtg obojczyków2
88.25Pelwimetria2
88.331Rtg łopatek2
88.35Inne rtg tkanek miękkich kończyny górnej2
88.37Inne rtg tkanek miękkich kończyny dolnej2
88.735USG śródpiersia2
88.734USG jamy opłucnej2
88.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego2
88.763USG gruczołu krokowego2
88.782Wewnątrzmaciczna cefalometria2
89.11Tonometria2
89.154Badanie neurotensjometryczne2
89.401Kontrola kieszonki: rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora serca lub wszczepialnego rejestratora zdarzeń2
89.511Elektrokardiografia z 1- 3 odprowadzeniami2
95.06Badanie widzenia barw2
95.1902Badanie dna oka2
95.1903Gonioskopia2
95.1908Keratometria2
95.1910Pachymetria2
95.1911Skiaskopia2
95.1912Autorefraktometria2
95.1915Test Schirmera2
95.1916Badanie widzenia obuocznego synoptoforem2
95.413Badanie odruchu strzemiączkowego2
95.415Tympanometria2
95.45Test obrotowy2
95.48Dopasowanie aparatu słuchowego2
99.592Próba tuberkulinowa2
99.9960Próby kaloryczne2
99.9951Pedobarografia2
99.9957Badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu2
99.9970Gustometria swoista2
99.9971Elektrogustometria2
99.9975Olfaktometria podmuchowa2
99.9976Psychofizyczny test identyfikacji zapachów2
99.9977Badanie węchu zestawem markerów2
A01Badanie ogólne moczu (profil)2
A05Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)2
A07Białko w moczu (pod warunkiem, że jest to jedyny cel badania)2
A17Krew utajona w kale2
A21Pasożyty/ jaja pasożytów w kale4
A23Resztki pokarmowe w kale2
C03Erytrocyty - oporność osmotyczna2
C05Erytrocyty - próba Hama2
C07Erytrocyty - próba sacharozowa2
C09Erytrogram2
C10Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych2
C19Hemoglobina, rozdział2
C53Morfologia krwi 8-parametrowa2
C55Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów (leukocytów)2
C57Objętość krwi krążącej2
C59Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)2
C61Płytki krwi - badanie adhezji2
C65Płytki krwi - czas przeżycia2
C66Płytki krwi - liczba (pod warunkiem, że jest to jedyny cel badania)2
C69Retykulocyty2
C71Splenogram2
C73Test hamowania migracji makrofagów2
E05Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał2
E20Próba zgodności serologicznej2
E65Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh (D)2
F01Adenovirus Antygen2
F03Adenovirus Przeciwciała IgA (anty-Adenovirus IgA)2
F05Adenovirus Przeciwciała IgG (anty-Adenovirus IgG)2
F07Adenovirus Przeciwciała IgM (anty-Adenovirus IgM)2
F11Astrovirus Antygen2
F15Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp652
F27Enterovirus Przeciwciała IgA (anty-Enterovirus IgA)2
F28Enterovirus Przeciwciała IgM (anty-Enterovirus IgM)2
F29Enterovirus IgG Przeciwciała (anty-Enterovirus IgG)2
F30HTLV1 Antygen2
F31HTLV 1/2 Antygen2
F32HTLV 1/2 Przeciwciała2
F33Parvovirus B19 Przeciwciała IgG (anty-Parvovirus IgG)2
F34Parvovirus B19 Przeciwciała IgM (anty-Parvovirus IgM)2
F36Rotavirus Antygen2
F37Rotavirus/ Adenovirus Antygen2
F39Wirus Dengue Przeciwciała IgG (anty-Dengue IgG)2
F40Wirus Dengue Przeciwciała IgM (anty-Dengue IgM)2
F42Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG2
F43Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM2
F44Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty Epstein-Barr (EBNA) IgA2
F45Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG2
F46Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM2
F47Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA2
F48Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG2
F49Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilościowy)2
F50Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM2
F53Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała2
F55Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne2
F56Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM2
F57Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA)2
F58Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG2
F59Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG (ilościowo)2
F60Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM2
F61Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM (ilościowo)2
F63Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA)2
F64Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciała (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG)2
F65Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM)2
F66Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG)2
F67Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilościowo)2
F68Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA)2
F69Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM2
F70Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM (ilościowo)2
F71Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM)2
F73Wirus Influenza A Antygen2
F74Wirus Influenza A Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)2
F75Wirus Influenza A Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)2
F76Wirus Influenza A Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)2
F78Wirus Influenza B Antygen2
F79Wirus Influenza B Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)2
F80Wirus Influenza B Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)2
F81Wirus Influenza B Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)2
F83Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenowirus Antygen2
F84Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG)2
F85Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM)2
F87Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen p242
F88Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen (ilościowo)2
F89Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite2
F91Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała2
F93Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus)2
F94Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG)2
F96Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgG (anty-Morbillivirus IgG)2
F97Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgM (anty-Morbillivirus IgM)2
F98Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG2
G01α-2-antyplazmina2
G03Antytrombina III (AT III)2
G05Białko C2
G09Czas częściowej tromboplastyny (PTT) (czas kefalinowy)2
G11Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) (czas kaolinowo-kefalinowy)2
G13Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin)2
G15Czas krwawienia2
G17Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu (rekalcynacji)2
G19Czas krzepnięcia pełnej krwi2
G21Czas protrombinowy (PT)2
G23Czas reptylazowy (RT)2
G25Czas trombinowy (TT)2
G49D-Dimer2
G53Fibrynogen (FIBR)2
G55Fibrynopeptyd A (FIBP A)2
G57Fibrynopeptyd B (FIBP B)2
G59Fragmenty protrombiny 1 i 22
G61Heparyna2
G63Heparyna niskocząsteczkowa2
G65Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)2
G67Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2)2
G69Inhibitory krzepnięcia2
G71Kininogen (120000) (HMWK)2
G75Monomery fibryny2
G79Plazminogen2
G85Tromboelastogram2
I01Acetooctan2
I03Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT)2
I05Adrenalina2
I09Albumina2
I11Albumina glikowana2
I13Aldolaza2
I15Aldosteron2
I17Aminotransferaza alaninowa (ALT, GPT)2
I19Aminotransferaza asparaginianowa (AST)2
I21Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna2
I23Amoniak2
I25Amylaza2
I27Amylaza trzustkowa2
I29Amyloid2
I34Angiotensyna I2
I35Angiotensyna II2
I37Anhydraza węglanowa2
I39α-1-Antychymotrypsyna (ACT)2
I53Antygen karcynoembrionalny (CEA)2
I61Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity2
I67Apolipoproteina B2
I69Apolipoproteina E, izotypy2
I71Apolipoproteina AI2
I73Apolipoproteina AII2
I74Apolipoproteina E, fenotyp2
I75Arginaza2
I77Białko całkowite2
I79Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny2
I81Białko C-reaktywne (CRP)2
I87Bilirubina bezpośrednia2
I89Bilirubina całkowita2
I90Bilirubina delta2
I91Bilirubina pośrednia2
I93Biotynidaza2
I97Chlorek(Cl)2
I99Cholesterol całkowity2
K01Cholesterol HDL2
K03Cholesterol LDL2
K04Cukry proste2
K05Cholesterol wolny2
K07Cholesterol, estry2
K09Chymotrypsyna2
K11CO<MV>2 całkowity2
K12CRF (czynnik uwaniający kortykotropinę)2
K13Cykliczny AMP (cAMP)2
K15Cynk (Zn)2
K17Cysteina2
K19Cystyna2
K21Czynnik reumatoidalny (RF)2
K23Dehydrataza δ-aminolewulinianu2
K25Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA)2
K27Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS)2
K29Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH)2
K31Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)2
K33Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)2
K35Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy2
K45Dehydrogenaza β-hydroksymaślanowa (HBDH)2
K47Dekarboksylaza uroporfirynogenu2
K4911-Dezoksykortykotestosteron (DOC)2
K5111-Dezoksykortyzol2
K58Dopełniacz (całkowita aktywność, CH50)2
K59Dopełniacz, czynnik B2
K61Dopełniacz, czynnik D2
K63Dopełniacz, czynnik H2
K65Dopełniacz, czynnik P2
K69Dopełniacz, składowa C1r2
K71Dopełniacz, składowa C1s2
K73Dopełniacz, składowa C22
K79Dopełniacz, składowa C52
K81Elastaza neutrofilowa2
K83Elastaza trzustkowa2
K87β-Endorfina2
K89Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)2
K91Erytropoetyna (EPO)2
K93Esteraza acetylocholinowa2
K95Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza)2
K97Esterazy nieswoiste2
K99Estradiol2
L08Fibronektyna2
L09Fluorek (F)2
L11Fosfataza alkaliczna (ALP)2
L13Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny (bALP)2
L15Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)2
L16Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP)2
L17Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)2
L19Fosfatydylogliceryna2
L21Fosfolipidy całkowite2
L23Fosforan nieorganiczny2
L25Fruktoza2
L27Fruktozamina2
L28Glikozaminoglikany2
L31Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)2
L33Gastryna2
L35Glicerol wolny2
L37Globulina wiążąca tyroksynę (TBG)2
L39Globulina wiążąca witaminę D2
L41Glukagon2
L43Glukoza4
L45Glutation zredukowany erytrocytów (GSH)2
L55Hemoglobina glikowana (HbA1c)2
L57Hemoglobina wolna2
L59Hemopeksyna2
L65Hormon folikulotropowy (FSH)2
L67Hormon luteinizujący (LH)2
L69Hormon tyreotropowy (TSH)2
L71Hormon wzrostu (GH)2
L83Hydroksyprolina2
L85Immunoglobuliny A (IgA)2
L87Immunoglobuliny D (IgD)2
L89Immunoglobuliny E całkowite (IgE)2
L93Immunoglobuliny G (IgG)2
L95Immunoglobuliny M (IgM)2
L96Inhibior C1-esterazy2
L97Insulina2
L99Interferon2
M01Interleukina 12
M03Interleukina 22
M05Interleukina 62
M06Interleukina 82
M07Jod (J)2
M13β-karoten2
M18Kinaza fosfokreatynowa (CK)2
M19Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)2
M21Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy2
M22Kinaza glicerolowa2
M23Kinaza fosfokreatynowa, izoformy2
M25Kobalt (Co)2
M27Koproporfiryna2
M29Kortykosteron2
M31Kortyzol2
M33Kortyzol wolny2
M34Kortykoidy wolne2
M35Kreatyna2
M37Kreatynina2
M38Ksyloza2
M39Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA)2
M41Kwas foliowy2
M43Kwas homowanilinowy (HVA)2
M45Kwas moczowy2
M47Kwas wanilinomigdałowy (VMA)2
M49Kwas β-hydroksymasłowy2
M51Kwas δ-aminolewulinowy (ALA)2
M52Kwas p-aminobenzoesowy (PABA)2
M55Kwaśność miareczkowa2
M57Laktogen łożyskowy2
M59Laktoza2
M61Lecytyna2
M63Leucyloaminopeptydaza (LAP)2
M65Leucyna2
M67Lipaza2
M69Lipoproteina a [Lp(a)]2
M73Lit (Li)2
M75Lizozym (muramidaza)2
M77Luka anionowa2
M79Luka osmotyczna2
M87Magnez całkowity (Mg)2
M89Magnez zjonizowany (Mg<M^>++)2
M91α-2-Makroglobulina2
M93Mangan (Mn)2
M95Metionina2
M97Metoksyadrenalina2
M99Metoksykatecholaminy całkowite2
N01Metoksynoradrenalina2
N11Mleczan2
N13Mocznik2
N15Molibden (Mo)2
N17N-Acetyloglukozaminidaza (NAG)2
N19Neopteryna2
N21Noradrenalina2
N22NT-proANP2
N235'-Nukleotydaza2
N24NT-proBNP2
N25Osmolarność2
N34Peptyd natriuretyczny typu B (BNP)2
N37Pirogronian2
N39Pirydynolina (PYD)2
N40Podjednostka α hormonów glikoproteidowych2
N41Porfiryny całkowite2
N43Porfobilinogen2
N45Potas (K)2
N47Prealbumina2
N49Pregnandiol2
N51Pregnantriol2
N53Pregnenolon2
N55Progesteron2
N57Proinsulina2
N60Protoporfiryna cynkowa2
N61Protoporfiryny2
O22Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)2
O27Renina2
O29Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)2
O31Selen (Se)2
O32Somatomedyna C (IGF-1)2
O35Sód (Na)2
O37Syntaza uroporfirynogenu2
O39Szczawian2
O41Testosteron2
O49Triglicerydy2
O51Trijodotyronina całkowita (TT3)2
O53Trijodotyronina odwrotna (rT3)2
O55Trijodotyronina wolna (FT3)2
O63Trypsyna2
O65Tyreoglobulina2
O66Kwas orotowy2
O67Tyroksyna całkowita (TT4)2
O69Tyroksyna wolna (FT4)2
O73Uroporfiryny2
O75Wapń zjonizowany (Ca2+)2
O77Wapń całkowity (Ca)2
O79Wazopresyna (ADH)2
O81Witamina A2
O83Witamina B122
O85Witamina C (kwas askorbinowy)2
O92Wolne kwasy tłuszczowe2
O93Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)2
O95Żelazo (Fe)2
P011-hydroksypiren2
P032,5-heksanodion2
P05Alkaloidy opium2
P07Amfetamina2
P09Aminopiryna2
P11Arsen2
P13Barbiturany2
P15Benzen2
P17Benzoesowy kwas2
P19Chrom (Cr)2
P21Diazepam2
P23Disulfiram2
P25Dwufenylohydantoina2
P27Etylenowy glikol2
P29Etylobenzen2
P33Fenol2
P37Glimid2
P39Glin2
P41Hemoglobina tlenkowęglowa2
P43Kadm (Cd)2
P44Kanabinoidy2
P45Kokaina2
P47Ksylen2
P51Lotne związki organiczne2
P55Meprobamat2
P57Metadon2
P59Metakwalon2
P60Metamfetamina2
P61Methemoglobina (MetHb)2
P63Metylohipurowy alkohol2
P65Metylowy alkohol2
P67Migdałowy kwas2
P68Morfina2
P69Nikiel (Ni)2
P71Ołów (Pb)2
P73p-aminofenol2
P75Paracetamol2
P77p-nitrofenol2
P79Pochodne benzodwuazepiny2
P81Pochodne fenotiazyny2
P83Polichlorowane bifenyle2
P85Propranolol2
P89Rtęć (Hg)2
P91Salicylany2
P93Styren2
P95Tal (Tl)2
P97Tetrachloroetylen2
P99Tetrahydrokanabinal2
R01Toluen2
R03Trójchlorooctowy kwas2
R07Wanad (Ve)2
S01Bacillus cereus Antygen enterotoksyny2
S03Bacteroides fragilis DNA enterotoksyny (fragilizyny)2
S05Bordetella pertussis Przeciwciała IgA2
S07Bordetella pertussis Przeciwciała IgG2
S09Bordetella pertussis Przeciwciała IgM2
S13Bordetella pertussis IgA/ toksyna2
S15Bordetella pertussis IgG/ toksyna2
S17Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM)2
S47Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia2
S49Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen)2
S51Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG)2
S53Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA)2
S55Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM)2
S59Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen)2
S69Chlamydia trachomatis Antygen2
S80Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen2
S82Clostridium difficile Antygen2
S84Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny2
S93Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen2
S94Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała2
S95Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2)2
S96Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna)2
S97Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna)2
S98Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna)2
S99Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna2
T01Amikacyna2
T03Amiodaron2
T07Chinidyna2
T09Chloramfenikol2
T13Dezypramina2
T15Digitoksyna2
T17Digoksyna2
T19Doksepina2
T21Dyzopyramid2
T25Fenobarbital2
T29Flekainid2
T30Gentamycyna2
T31Imipramina2
T37Lidokaina2
T39Meksyletyna2
T45Netylmycyna2
T47Nortryptylina2
T49Prokainamid2
T51Propafenon2
T53Prymidon2
T61Wankomycyna2
U01Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwiejne2
U02Francisella tularensis Przeciwciała2
U03Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente)2
U04Haemophilus influenzae (typ b) Antygen2
U06Helicobacter pylori Przeciwciała2
U07Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA)2
U09Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowy)2
U10Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG)2
U12Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo)2
U13Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo)2
U15Helicobacter pylori Antygen2
U16Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG2
U17Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM2
U18Legionella pneumophila Antygen2
U20Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen2
U21Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen2
U22Legionella spp. Antygen2
U23Leptospira Antygen2
U24Leptospira Przeciwciała IgG2
U25Leptospira Przeciwciała IgM2
U26Listeria spp. Antygen2
U33Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgA (anty-M.tuberculosis IgA)2
U34Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (anty-M.tuberculosis IgG)2
U35Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (ilościowo)2
U36Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgM (anty-M. tuberculosis IgM)2
U38Mycoplasma pneumoniae Antygen2
U39Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-M.pneumoniae IgA)2
U40Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (ilościowo)2
U41Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-M.pneumoniae IgG)2
U43Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-M.pneumoniae IgM)2
U47Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna)2
U48Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna)2
U49Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen2
U50Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne)2
U51Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny)2
U52Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna)2
U53Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna)2
U54Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna)2
U55Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna)2
U56Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna)2
U57Salmonella spp. Przeciwciała IgA2
U58Salmonella spp. Przeciwciała IgG2
U59Salmonella spp. Przeciwciała IgM2
U60Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna)2
U61Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna)2
U62Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna)2
U63Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna)2
U64Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna)2
U65Shigella Sonnei Antygen (surowica polwalentna)2
U66Staphylococcus aureus Antygen2
U67Staphylococcus aureus Antygen PBP2,2
U68Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny2
U69Staphylococcus aureus Antygen TSST-12
U71Staphylococcus aureus gen mec A2
U72Streptococcus pneumoniae Antygen2
U74Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny)2
U75Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O)2
U76Streptococcus Gr. B Antygen2
U77Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III)2
U79Treponema pallidum Przeciwciała (anty- T.pallidum)2
U80Treponema pallidum IgG Przeciwciała (anty-T.pallidum IgG)2
U82Treponema pallidum Przeciwciała IgM (anty-T.pallidum IgM)2
U84Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM)2
U85Treponema pallidum Antygen2
U86Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1)2
U87Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG)2
U88Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM)2
U89Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA)2
U91Yersinia Przeciwciała IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A)2
U92Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA2
U94Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG2
U96Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgM2
U99Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9)2
V02Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG2
V03Wirus Parainfluenzy typ 1 + 2 Antygen2
V04Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG Przeciwciała2
V06Wirus Parainfluenzy typ 3 Antygen2
V07Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA)2
V08Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) (ilościowo)2
V09Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG)2
V10Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgM)2
V12Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgG (anty-Poliovirus IgG)2
V13Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgM (anty-Poliovirus IgM)2
V14Wirus RS Antygen2
V15Wirus RS Przeciwciała IgA (anty-RSV IgA)2
V16Wirus RS Przeciwciała IgG (anty-RSV IgG)2
V17Wirus RS Przeciwciała IgM (anty-RSV IgM)2
V19Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG)2
V21Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo)2
V22Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała2
V23Wirus różyczki (Rubella virus) IgM (anty-Rubella virus IgM)2
V24Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgM (anty-Rubella virus IgM) (ilościowo)2
V39Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen2
V54Wirus zapalenia wątroby typu C HCVcAntygen (antygen rdzeniowy)2
V66Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu Przeciwciała IgG2
V67Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgA (anty-Varicella-Zoster IgA)2
V68Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG (anty-Varicella-Zoster IgG)2
V69Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgM (anty-Varicella-Zoster IgM)2
V71Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgG2
V72Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgM2
V73Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgA2
V74Wirusy ECHO Przeciwciała IgG2
V75Wirusy ECHO Przeciwciała IgM2
V76Wirusy ECHO Przeciwciała IgA2
W01Aspergillus spp. Antygen rozpuszczalny - galaktomannan2
W03Aspergillus spp. Przeciwciała IgA2
W05Aspergillus spp. Przeciwciała IgG2
W07Aspergillus spp. Przeciwciała IgM2
W09Aspergillus fumigatus Przeciwciała2
W13A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. terreus Przeciwciała2
W17Candida spp. Antygen rozpuszczalny - mannan2
W21Candida spp. Przeciwciała IgG2
W23Candida albicans Przeciwciała IgA2
W25Candida spp. Przeciwciała IgM2
W27Candida albicans Przeciwciała2
W31Cryptococcus neoformans Antygen (glycuronoxylomannan)2
W35Pneumocystis carinii (jirovecii) Antygen (oocysty)2
X01Ascaris lumbricoides Przeciwciała IgG (anty-Ascaris lumbricoides)2
X03Cryptosporidium Antygen (Cryptosporidium Antygen)2
X05Echinococcus granulosus Przeciwciała IgG (anty-Echinococcus IgG)2
X07Entamoeba histolytica Antygen (Entamoeba histolytica Antygen)2
X09Entamoeba histolytica Przeciwciała IgG (anty-Entamoeba histolytica IgG)2
X11Entamoeba histolytica Przeciwciała (całkowite)2
X13Giardia lamblia Antygen (Giardia lamblia Antygen)2
X15Giardia/ Cryptosporidium Antygen2
X17Leishmania Przeciwciała IgG (anty-Leishmania IgG)2
X19Leishmania Przeciwciała (całkowite)2
X21Leishmania Antygen2
X23P.f, P.v, P.m., P.o (Malaria) Antygen2
X25Plasmodium falciparum Przeciwciała (całkowite)2
X27Schistosoma mansoni Przeciwciała IgG (anty-Schistosoma mansoni IgG)2
X29Strongyloides Przeciwciała IgG2
X31Taenia solium Taenia solium IgG) Przeciwciała IgG (anty-Taenia solium IgG)2
X33Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG)2
X35Toxoplasma gondii Przeciwciała2
X37Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA)2
X39Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) (ilościowo)2
X41Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG)2
X43Toxoplasma gondii IgG Przeciwciała (anty-Toxoplasma gondii IgG) (ilościowo)2
X45Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM)2
X51Toxoplasma gondii Antygen2
X53Trichinella spiralis Przeciwciała IgG (anty-Trichinella IgG)2
X55Trypanosoma crusi Przeciwciała IgG (Trypanosoma crusi IgG)2
W2 Badania dodatkowe - grupa 1
ICD-9
07.191Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami2
07.199Hormonalne testy dynamiczne, inne2
37.262Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS)2
49.21Anoskopia2
87.092Rtg krtani bez kontrastu - zdjęcia warstwowe2
87.093Rtg przewodu nosowo - łzowego z kontrastem2
87.094Rtg nosogardzieli bez kontrastu2
87.095Rtg gruczołów ślinowych bez kontrastu2
87.096Rtg okolicy tarczycy bez kontrastu2
87.098Rtg gruczołów ślinowych z kontrastem2
87.11Rtg panoramiczne zębów2
87.121Rtg ortodontyczne głowy lub cefalometria2
87.174Rtg twarzoczaszki - przeglądowe2
87.175Rtg twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe2
87.176Rtg czaszki - przeglądowe2
87.177Rtg czaszki - celowane lub czynnościowe2
87.221Rtg kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe2
87.222Rtg kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe2
87.231Rtg kręgosłupa odcinka piersiowego - przeglądowe2
87.232Rtg kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe2
87.241Rtg kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe2
87.242Rtg kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe2
87.371Mammografia jednej piersi2
87.431Rtg żeber2
87.432Rtg mostka2
87.440Rtg klatki piersiowej2
87.495Rtg śródpiersia2
87.496Rtg tchawicy2
87.691Rtg przełyku z kontrastem2
87.83Histerosalphingografia (kontrast cieniujący)2
87.91Rtg nasieniowodów z kontrastem2
88.110Rtg miednicy - przeglądowe2
88.111Rtg miednicy - celowane2
88.191Rtg jamy brzusznej - przeglądowe2
88.199Inne rtg brzucha2
88.241Rtg kości kończyny górnej - celowane lub czynnościowe2
88.291Rtg kości kończyny dolnej - celowane lub czynnościowe2
88.712Echoencefalografia2
88.713USG tarczycy i przytarczyc2
88.717USG ślinianek2
88.719USG krtani2
88.732USG piersi2
88.738USG klatki piersiowej2
88.741USG transrektalne2
88.747Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu2
88.759USG układu moczowego - inne2
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej2
88.764USG transwaginalne2
88.781USG płodu2
88.789Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna2
88.790USG węzłów chłonnych2
88.792USG macicy nieciężarnej i przydatków2
88.794USG stawów barkowych2
88.795USG stawów łokciowych2
88.796USG stawów rąk lub stawów stóp2
88.797USG stawów biodrowych2
88.798USG stawów kolanowych2
88.799USG moszny w tym jąder i najądrzy2
88.981Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa)2
89.121Rhinomanometria2
89.381Badanie objętości płuc metodą pletyzmograficzną2
89.384Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc2
89.386Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową2
89.387Badanie spirometryczne z 6-minutowym testem chodu2
89.393Kardiotokografia2
89.402Kontrola stymulatora serca jedno- lub dwujamowego2
89.403Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora jedno- lub dwujamowego2
91.821Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy2
91.831Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram2
91.841Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - parazytologia2
95.05Badanie pola widzenia (perymetria)2
95.13USG gałki ocznej2
95.1904HRT - Tomografia siatkówkowa2
95.1905GDX - Analiza włókien nerwowych2
95.1909Wideokeratografia2
95.241Elektronystagmogram (ENG)2
95.242Video ENG2
95.412Audiometria impedancyjna2
95.414Subiektywna audiometria2
95.436Otoemisja akustyczna2
99.801Ocena działania czynnika swoistego (testy alergiczne) - co najmniej 10 alergenów2
99.808Ocena działania czynników wywołujących nadwrażliwość niewymienioną gdzie indziej2
99.9950Kapilaroskopia2
99.9953Dermatoskopia2
99.9954Wideodermatoskopia2
99.9955Próby nadprogowe2
C21Leukocyty - badanie aktywności peroksydazy (POX)2
C23Leukocyty - badanie aktywności esterazy nieswoistej2
C27Leukocyty - badanie immunofenotypowe komórek blastycznych2
C29Leukocyty - barwienie sudanem czarnym B2
C31Leukocyty - reakcja PAS2
F09Adenovirus IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Adenovirus IgG/ IgM)2
F13Bunyavirus IgG/ IgM Przeciwciałas2
F17Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgA (anty-Cytomegalovirus IgA)2
F19Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG)2
F22Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - Awidność2
F23Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM)2
F35Parvovirus B19 IgG/ IgM Przeciwciała2
F41Wirus Dengue Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Dengue IgG/ IgM)2
F51Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Epstein-Barr IgG/ IgM)2
F52Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA/ IgM2
F62Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgG/ IgM)2
F72Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgG/ IgM screening (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG/ IgM)2
F77Wirus Influenza A Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)2
F82Wirus Influenza B Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)2
F86Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG/ IgM (anty-TBE virus IgG/ IgM)2
F95Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Rubulavirus IgG/ IgM)2
F99Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1 IgG/ IgM)2
G26Czynnik krzepnięcia II (FII)2
G28Czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg)2
G29Czynnik krzepnięcia V (FV)2
G31Czynnik krzepnięcia VII (FVII)2
G33Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII)2
G34Czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg)2
G35Czynnik krzepnięcia VIII - podjednostki2
G37Czynnik krzepnięcia X (FX)2
G39Czynnik krzepnięcia XI (FXI)2
G41Czynnik krzepnięcia XII (FXII)2
G43Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII)2
G45Czynnik płytkowy 42
G47Czynnik von Willebranda (vWF)2
G68Miedź (Cu)2
G73Kompleks trombina/ antytrombina III (TAT)2
G77Produkty degradacji fibryny (FDP)2
G81Prekalikreina2
G83Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA)2
I07Aktywność reninowa osocza (ARO)2
I31Androstendion2
I33Androsteron2
I41Antygen CA 125 (CA125)2
I43Antygen CA 15-3 (CA15-3)2
I45Antygen CA 19-9 (CA19-9)2
I47Antygen CA 5492
I49Antygen CA 72-4 (CA72-4)2
I51Antygen CYFRA 21-12
I52Antygen nowotworowy HE42
I55Antygen polipeptydowy (TPA)2
I57Antygen polipeptydowy swoisty (TPS)2
I59Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC)2
I63Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny2
I65α-1-Antytrypsyna2
I82Białko S-1002
I83Białko wiążące hormony płciowe (SHBP) (SHBG)2
I85Białko wiążące retinol (RBP)2
I86Białko - immunofiksacja2
I95Ceruloplazmina2
K16Cystatyna C2
K30D-/L- arabinitol2
K53Dezoksypirydynolina (DPD, Pyrylinks D)2
K55Dihydrotestosteron2
K67Dopełniacz, składowa C1q2
K75Dopełniacz, składowa C32
K77Dopełniacz, składowa C42
K85Enolaza neuronowa swoista2
L01Estriol2
L03Fenyloalanina2
L05Ferrytyna2
L07α-fetoproteina (AFP)2
L29Galaktoza2
L46Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (β-HCG)2
L47Gonadotropina kosmówkowa (HCG)2
L63Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)2
L7317-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS)2
L7518-Hydroksydezoksykortykosteron2
L7718- Hydroksykortykosteron2
L7917-Hydroksyprogesteron2
L8117-Hydroksypregnenolon2
M09Kachektyna (TNF)2
M11Kalcytonina2
M15Katecholaminy2
M1717-Ketosterydy, całkowite (17-KS)2
M30Kwas 3,7,11,15 - tetrametylo heksadekanowy (fitanowy)2
M53Kwasy żółciowe2
M71Lipoproteiny/lipidy, rozdział2
M81Łańcuchy ciężkie2
M83Łańcuchy lekkie kappa2
M85Łańcuchy lekkie lambda2
N26Orozomukoid2
N27Osteokalcyna2
N29Parathormon (PTH)2
N30Parathormon intact (iPTH)2
N33Peptyd C2
N35Peroksydaza glutationowa2
N42Karboksyporfiryny2
N44Oligosacharydy2
N50Palmitoilotransferaza karnitynowa IiII (CPT I i CPT II)2
N58Prokalcytonina2
N59Prolaktyna2
N81Przeciwciała przeciw gliadynie klasy IgG2
N83Przeciwciała przeciw gliadynie, klasy IgA2
O09Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej2
O17Przeciwciała przeciw retikulinie2
O18Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie2
O19Przeciwciała przeciw tyreotropinie2
O21Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)2
O23Receptory hormonów sterydowych2
O24Receptor IL22
O25Reduktaza glutationu2
O26Receptor IL62
O28Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR)2
O33Serotonina2
O34Rybonukleozyd 5-aminoimidazolo-4-N-bursztynylokarboksyamidowy (SAICAr)2
O43Transferyna2
O45Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem2
O47Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT)2
O48Transferyna, izoformy2
O52Siarczyny2
O54Sjalooligosacharydy2
O59Troponina I2
O61Troponina T2
O89Witamina D - 24, 25 OH2
O91Witamina D - 25 OH2
P31Etylowy alkohol2
P49Leki2
Q40Palmitynian, utlenianie2
R05Trójcykliczne antydepresanty2
S11Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgM (anty-B. pertusis IgG/ IgM)2
S19Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgA (anty-B. pertusis toksyna IgG/ IgA)2
S21Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG)2
S25Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM)2
S33Borrelia afzelli Przeciwciała IgG2
S35Borrelia afzelli Przeciwciała IgM2
S39Brucella Przeciwciała IgA (anty-Brucella IgA)2
S41Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG)2
S43Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM)2
S45Brucella Przeciwciała (całkowite)2
S61Chlamydia Przeciwciała IgG2
S63Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-Ch. pneumoniae IgA)2
S65Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-Ch. pneumoniae IgM)2
S67Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-Ch. pneumoniae IgG)2
S71Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgA (anty-Ch. trachomatis IgA)2
S73Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG (anty-Ch. trachomatis IgG)2
S75Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM2
S81Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B2
S85Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna2
S86Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna (ilościowo)2
S87Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG2
S88Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG)2
S89Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) (ilościowo)2
S90Coxiella burnetii (Gorączka Q) IgG2
S91Coxiella burnetii IgA2
S92Coxiella burnetii IgM2
T05Amitryptylina2
T11Cyklosporyna A (CsA)2
T23Etosuksymid2
T27Fenytoina2
T33Karbamazepina2
T35Klomipramina2
T41Metotreksat2
T43N-acetylo-prokainamid (NAPA)2
T54Sirolimus2
T55Teofilina2
T56Takrolimus2
T57Tobramycyna2
T59Walproinowy kwas2
U42Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA Przeciwciała2
U45Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG/ IgM2
U90Yersinia Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Yersinia IgG/ IgM)2
U97Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/IgM2
V01Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 2 IgG/ IgM)2
V05Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Parainfluenza 3 IgG/ IgM)2
V11Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG/ IgM)2
V18Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM)2
V25Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG/ IgM2
V27Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) Przeciwciała (całkowite)2
V28Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgG2
V29Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgM2
V30Wirus zapalenia wątroby typu A + B HAV IgM + HBs Antygen2
V31Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) Przeciwciała HBc (całkowite)2
V32Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM2
V33Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM (ilościowo)2
V34Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG2
V35Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Antygen2
V36Wirus zapalenia wątroby typu B HBe/anty Hbe2
V37Wirus zapalenia wątroby typu B PrzeciwciałaHBc IgG + HBs2
V38Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Przeciwciała2
V40Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo)2
V41Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzajacy)2
V42Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs2
V43Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG/HBs Przeciwciała2
V44Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + HBc IgM2
V48Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)2
V50Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM2
V52Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG2
V57Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV) Antygen2
V58Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała2
V59Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała (ilościowo)2
V60Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgG2
V61Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgM2
V62Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) Przeciwciała2
V63Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG2
V64Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgM2
V65Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG/ IgM2
V70Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Varicella-Zoster IgG/ IgM)2
W11Aspergillus fumigatus Przeciwciała IgG/ IgM2
W19Candida albicans Przeciwciała IgG/ IgM (antymannanowe)2
X47Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG + IgM Przeciwciała2
X49Toxoplasma gondii Awidność Przeciwciała IgG (anty-T. gondii)2
W3 Badania dodatkowe - grupa 2
ICD-9Ranga ICD-9
04.14Badanie metodą pojedynczego włókna (SFEMG)2
29.1901Stroboskopia2
29.1902Videostroboskopia2
67.191Kolposkopia2
87.35Mammografia z kontrastem2
87.372Mammografia obu piersi2
87.62Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego2
87.63Seriogram jelita cienkiego2
87.732Urografia z kontrastem jonowym2
87.76Cystoureterografia wsteczna2
88.14Fistulografia2
88.66Flebografia żył kończyny dolnej2
88.718USG przezciemiączkowe2
88.793USG kończyn górnych lub kończyn dolnych2
89.141Elektroencefalogram (EEG)2
89.142Holter EEG2
89.152Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)2
89.153Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (BAEP)2
89.158Zmiana nastawień - programowanie stymulatora nerwu błędnego2
89.404Kontrola stymulatora resynchronizującego serca [CRT-P]2
89.405Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora jedno- lub dwujamowego z oceną zdarzeń arytmicznych2
89.406Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora z funkcją stymulacji resynchronizującej komory [CRT-D]2
89.441Badanie wysiłkowe izotopowe z talem - z lub bez stymulacji przezprzełykowej2
89.501Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter RR2
89.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG2
95.1906OCT - Optyczna koherentna tomografia oka2
99.9956Test pochyleniowy (tilt test)2
C11Fosfataza zasadowa granulocytów2
C13Granulocyty - badanie aktywności fagocytarnej2
C15Granulocyty zasadochłonne - test bezpośredniej degranulacji2
C33Limfadenogram2
C35Limfoblasty2
C37Limfocyty B2
C39Limfocyty BCD5+2
C41Limfocyty T2
C43Limfocyty TCD4+2
C45Limfocyty TCD8+2
C47Metamielocyty2
C51Mielogram2
C63Płytki krwi - badanie agregacji2
E21Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego2
E31Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D) (profilaktyka konfliktu RhD)2
F21Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia2
F24Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM - test potwierdzenia2
F25Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG/ IgM2
F54Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG - test potwierdzenia2
F90Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała (test potwierdzający)2
G07Białko S2
J41HLA B272
K02Chitotriozydaza2
L62Homocysteina2
L68Hormon antymüllerowski2
M62Leptyna2
N63Przeciwciała przeciw antygenom nadnerczy2
N65Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc2
N66Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP)2
N67Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych (anty-GMB)2
N69Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA)2
N71Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (IFA)2
N73Przeciwciała przeciw desmogleinie2
N75Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA)2
N77Przeciwciała przeciw DNA jednoniciowemu (ssDNA)2
N79Przeciwciała przeciw endomysium2
N85Przeciwciała przeciw histonom2
N87Przeciwciała przeciw insulinie2
N89Przeciwciała przeciw kardiolipinie2
N91Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich2
N93Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych2
N95Przeciwciała przeciw komórkom mięśnia sercowego2
N97Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka2
N99Przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustki2
O01Przeciwciała przeciw limfocytom2
O03Przeciwciała przeciw mielinie2
O05Przeciwciała przeciw mitochondriom2
O07Przeciwciała przeciw neutrofilom2
O11Przeciwciała przeciw płytkom krwi2
O12Identyfikacja alloprzeciwciał2
O13Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny2
O15Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny2
O87Witamina D - 1, 25 OH2
S23Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG - test potwierdzający2
S27Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM - test potwierdzający2
S29Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ IgM)2
S31Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG/ IgM - test potwierdzający2
S37Borrelia Przeciwciała (całkowite)2
S77Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG/ IgM2
T285-Fluorouracyl (5-FU)2
U08Helicobacter pylori Przeciwciała IgA - test potwierdzenia2
U11Helicobacter pylori IgG Przeciwciała - test potwierdzenia2
U14Helicobacter pylori IgG/ IgA Przeciwciała (anty-H. pylori IgG/ IgA)2
U19Legionella pneumophila IgG/ IgM/ IgA2
U44Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM - test potwierdzenia2
U81Treponema pallidum Przeciwciała IgG - test potwierdzenia2
U83Treponema pallidum Przeciwciała IgM - test potwierdzenia2
U93Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA - test potwierdzenia2
U95Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG - test potwierdzenia2
U98Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/ IgM - test potwierdzenia2
V20Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia2
V26Rubella virus + CMV + Toxoplasma Rubella IgG + CMV IgM + Toxo IgG2
V45Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała HBs + HBc IgG2
V46Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała + HBc IgG + HBc IgM2
V49Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała (potwierdzający)2
V51Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM - test potwierdzenia2
V53Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG - test potwierdzenia2
W4 Badania dodatkowe - grupa 3
ICD-9
87.64Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego2
88.725Echokardiografia kwalifikująca dzieci do operacji kardiochirurgicznych lub kardiologicznego leczenia inwazyjnego2
89.407Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora z funkcją stymulacji resynchronizującej z oceną zdarzeń arytmicznych komory [CRT-D]2
89.503Wielodniowe monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Event Holter, Holter 72 godz.2
95.21Elektroretinografia (ERG)2
95.22Elektrookulografia (EOG)2
95.23Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane - VEP, VER)2
C49Mieloblasty2
E64Diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej2
F26Cytomegalovirus (CMV) DNA2
F38Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA2
F92Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) RNA / DNA2
G70Oznaczenie aktywności czynnika IX2
I02Acylokarnityny2
I16Aminokwasy2
I84Białko PAPP-A - osoczowe białko ciążowe A2
M76L-karnityna całkowita2
M78L-karnityna wolna2
M82Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe (VLCFA)2
M92β2-mikroglobulina2
O62Kwasy organiczne2
O74Urydylotransferaza galaktozo - 1 fosforanowa (GALT)2
S79Chlamydia trachomatis DNA2
S83Clostridium difficile DNA toxyn A i B2
U05Haemophilus influenzae DNA2
U27Listeria monocytogenes DNA2
U28Mycobacterium avium DNA2
U29Mycobacterium avium complex DNA2
U30Mycobacterium kansasii DNA2
U31Mycobacterium gordonae DNA2
U32Mycobacterium intracellulare DNA2
U37Mycobacterium tuberculosis complex DNA2
U46Neisseria gonorrhoeae DNA2
U70Staphylococcus aureus DNA2
U73Streptococcus pneumoniae DNA2
U78Streptococcus Gr. B DNA2
V47Wirus zapalenia wątroby typu B HBV-DNA2
V55Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA2
V56Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA (ilościowo)2
V81Wirus Varicella-Zoster VZV-DNA2
W15Blastomyces dermatididis DNA2
W29Coccidioides immitis DNA2
W33Histoplasma capsulatum DNA2
W5 Badania dodatkowe - grupa 4
ICD-9Ranga ICD-9
L91Immunoglobuliny E swoiste (IgE)4
W6 Badania dodatkowe - grupa 5
ICD-9Ranga ICD-9
18.111Otoskopia0
18.112Videootoskopia0
21.291Rinoskopia przednia0
21.292Rinoskopia środkowa0
95.1913Badanie w lampie szczelinowej0
A09Bilirubina w moczu0
A11Ciała ketonowe w moczu0
A12Ciężar właściwy moczu0
A13Erytrocyty/ hemoglobina w moczu0
A14Leukocyty w moczu0
A15Glukoza w moczu0
A19Osad moczu0
A25Urobilinogen w moczu0
C02Erytrocyty - liczba0
C30Leukocyty - liczba0
C32Leukocyty - obraz odsetkowy0
C01Erytroblasty0
C67Promielocyty0
W7 Badania dodatkowe - grupa 6
ICD-9Ranga ICD-9
89.394Elektromiografia4
04.13Elektroneurografia4
W8 Badania dodatkowe - grupa 7
ICD-9Ranga ICD-9
89.383Badanie spirometryczne2
89.522Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)2
W9 Badania dodatkowe - grupa 8
ICD-9Ranga ICD-9
88.716USG przezczaszkowa - doppler2
88.751USG naczyń nerkowych - doppler2
88.776USG naczyń kończyn górnych - doppler2
88.779USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler2
W10 Badania dodatkowe - grupa 9
ICD-9Ranga ICD-9
88.714USG naczyń szyi - doppler2
88.721Echokardiografia2
88.777USG naczyń kończyn dolnych - doppler2
89.202Uroflowmetria z oceną ultrasonograficzną objętości moczu zalegającego w pęcherzu po mikcji2
89.41Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej2
89.43Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym2
W11 Badania dodatkowe - grupa 10
ICD-9Ranga ICD-9
89.201Pomiar szybkości przepływu cewkowego (uroflowmetria)2
W12 Badania dodatkowe - grupa 11
ICD-9Ranga ICD-9
95.121Angiografia fluoresceinowa2
87.733Urografia z kontrastem niejonowym2
88.36Limfangiografia kończyny dolnej2
88.726Echokardiografia obciążeniowa - wysiłkowa2
W13 Badania dodatkowe - grupa 12
ICD-9Ranga ICD-9
88.722Echokardiografia przezprzełykowa2
88.723Echokardiografia obciążeniowa2
89.203Badanie urodynamiczne bez profilometrii cewkowej i elektromiografii (EMG)2
W14 Badania dodatkowe - grupa 13
ICD-9Ranga ICD-9
89.204Badanie urodynamiczne z elektromiografią bez profilometrii cewkowej2
89.205Badanie urodynamiczne z profilometrią cewkową i elektromiografią2
89.206Badanie urodynamiczne z testem ciśnieniowo-przepływowym2
W15 Badania dodatkowe - grupa 14
ICD-9Ranga ICD-9
95.122Angiografia indocyjaninowa2
W16 Badania dodatkowe - grupa 15
ICD-9Ranga ICD-9
91.447Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - badanie cytologiczne2
91.891Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - preparat bezpośredni2
* aRnga procedury

0- procedura nie uwzględnia w procesie grupowania

2- procedura uwzględnia w procesie grupowania wyłącznie jednokrotnie

4- procedura może być uwzględniana w procesie grupowania jedno- badź wielokrotnie